Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка2/7
Дата09.07.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
1   2   3   4   5   6   7

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Дата прове-дення уроку

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1

Вступ. Сучасне агровиробництво на Україні

Агровиробництво – одна із основних галузей сільського господарства України. Основні завдання, які стоять перед агро-виробництвом. Людина і сучасне агровиробництво. Професії агро­виробництва. Загальні основи безпеки праці та виробничої санітарії при виконанні робіт в агровиробництві.

Зміст роботи на уроках трудового навчання та пришкільній навчально-дослідній ділянці при вивченні основ агровиробництва. Організація праці і робочого місця відповідно до вимог безпеки праці та виробничої санітарії.

Практична робота.

Організація робочого місця та навчально-трудової діяльності учня на уроках трудового навчання та пришкільній навчально-дослідній ділянці. Підбір сільськогосподарського реманенту.

Характеризує сільське госпо-дарство як одну із основних галузей матеріального виробництва, професії агровиробництва.

Вказує основні завдання, які стоять перед агровиробництвом, загальні основи безпеки праці та виробничої санітарії при виконанні робіт в агровиробництві.

Уміє організовувати свою діяль-ність на уроках трудового нав-чання та пришкільній навчально-дослідній ділянці, підбирати сільськогосподарський реманент для роботи
12

Розділ 1. Організаційні засади аграрного

виробництва.
2

Тема 1.1. Загальні основи організації аграрного виробництва

Особливості національної програми розвитку аграрного виробництва. Форми організації виробництва і праці в сільському господарстві: підряд, оренда, кооператив, фермерські господарства тощо. Механізми формування та діяльність приватних господарств.

Практична робота.

Розробка схем організаційної структури підприємства.

Називає форми організації виробництва і праці в сільському господарстві.

Моделює структуру приватного господарства.

Пояснює поняття «підряд», «кооператив», «оренда».
2

Тема 1.2. Особливості організації виробництв різної форми власності та концентрації капіталу

Концентрація і спеціалізація виробництва. Виробництво і переробка продукції. Взаємозв’язок між галузями. Механізація та автоматизація виробничих процесів.

Лабораторно-практична

робота.

Ознайомлення із структурою місцевого підприємства

Пояснює поняття «спеціалізація виробництва».

Наводить приклади механіза-ції та автоматизація виробничих процесів

Описує структуру місцевого господарства
2

Тема 1.3. Виробничі ресурси та засоби аграрного виробництва

Матеріально-технічна база: будівлі, споруди, техніка, сільськогосподарські машини, робоча та продуктивна худоба, електрозабезпечення, насіння, корми, паливо-мастильні матеріали та ін. Кількісна та якісна характеристика засобів виробництва. Склад і структура земельних і сільськогосподарських угідь. Посівні площі під різними культурами. Ефективність викори­стання землі та засобів виробництва.

Практична робота.

Визначення структури земельних угідь та посівних площ

Висловлює суд­ження щодо ма-теріально-техніч­ної бази місцевого господарства.

Визначає структуру посівних площ місцевого господарства.

Оцінює ефективність викорис-тання землі
2

Тема 1.4. Система планування в аграрному виробництві

Вибір напрямку виробничої діяльності. Перспективне та поточне планування. Виробничі плаии, иорми внутрішньгосподарського планування.

Поняття про продуктивність праці, собівартість продукції, госпрозрахунок і рентабельність. Нормування, організація та оплата праці.

Лабораторно-практична

робота.

Ознайомлення із зразками планів, складання виробничого плану підрозділу.

Пояснює технологію планування в аграрному виробництві.

Називає складові, які визначають собівартість продукції.

Описує порядок визначення рентабельності господарства.
2

Тема 1.5. Принципи організації економічної діяльності аграрних підприємств

Поняття про наукову організацію праці. Принципи ринкової економіки. Шляхи зростання виробничих можливостей.

Формування виробничих програм, розробка стратегій, прогнозування. Розподіл прибутку та показники ефективності роботи господарства.

Лабораторно-практична

робота.

Аналіз стану виробництва та реалізації продукції в господарстві.


Оцінює рівень організації праці в господарстві,

Аналізує процес розподілу при-бутку.

Називає шляхи збільшення виробництва певної продукції.
2

Тема 1.6. Використання робочої сили в аграрному виробництві

Сезонність в аграрному виробництві. Постійна та тимчасова (сезонна) робоча сила. Створення додаткових підприємств, організацій переробної галузі, сфери обслуговування для використання сезонної робочої сили.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення ситуації використання робочої сили та прогнозування перспективи працевлаштування населення.

Характеризує особливості діяльності аграрного виробництва.

Називає причини потреби в постійних та сезонних робітниках.

Висловлює свої судження щодо розвитку підсобних виробництв.
12

Розділ 2. Економічні основи аграрного

виробництва
2

Тема 2.1. Фонди аграрного виробництва

Основні та оборотні фонди підприємства. Статутний фонд і його формування.

Практична робота.

Ознайомлення з технологією формування фондів місцевих підприємств.

Пояснює зміст поняття «фонди підприємства».

Називає складові фондів
2

Тема 2.2. Матеріально-техніч­не забезпечення аграрних підприємств

Фінансово-кредитна підтримка аграрного сектору. Джерело фінансування суб’єктів підприємницької діяльності.

Стан, тенденції та проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств в регіоні.

Лабораторно-практична

робота.

Аналіз стану матеріально-тех­нічного забезпечення аграрного підприємства


Розкриває роль банків у підтримці аграрного сектору.

Називає джерела фінансування.

Аналізує стан матеріально-технічного забезпечення підприємства.

Визначає потребу підприємства в новій техніці
2

Тема 2.3 Витрати виробництва та собівартість продукції

Основні етапи розвитку аграрного виробництва. Основи організації та економічної діяльності фермерства (витрати, прибуток, дохід).

Види витрат – податок, погашення боргів, зарплата, прид­бання матеріальних цінностей і тд.

Собівартість продукції. Способи зниження собівартості сіль­ськогосподарської продукції.

Лабораторно-практична

робота.

Визначення собівартості вирощування сільськогосподарських культур господарства.

Формулює понят­тя «витрати», «прибуток», «дохід».

Класифікує витрати виробництва

Визначає собівартість продукції.
2

Тема 2.4. Ціни та принцип

ціноутворення

Поняття ціна. Форми та методи ціноутворення. Цінова політика. Ціноутворення на різних типах ринків. Залежність ціни від попиту та пропозицій.

Лабораторно-практична

робота.

Аналіз цін на різних ринках на окремі товари та причин

Пояснює поняття «ціна».

Висловлює своє судження щодо ціноутворення.

Формулює та обґрунтовує свою думку щодо скачків цін на товари.
2

Тема 2.5. Валова продукція аграрного виробництва. Виручка та формування прибутку

Порядок обліку валової та готової продукції на підприємстві. Реалізація готової продукції, оформлення виручки. Книги обліку. Поняття про прибуток та його формування. Прибуток як кінцевий результат господарювання. Визначення прибутку як різниці між виручкою та витратами.

Лабораторно-практична

робота.

Ознайомлення з формами і блан­ками обліку, порядком їх ведення та методикою визначення прибутку.

Обґрунтовує необхідність обміну продукції.

Визначає прибуток.

Дотримується правил ведення книг обліку.
2

Тема 2.6. Собівартість продукції і рентабельність виробництва

Види собівартості: прогнозована і реальна. Статті затрат і структура собівартості. Шляхи та способи зниження собівартості сільськогосподарської продукції. Технологія визначення собівартості, прибутку і рентабельності продукції.

Лабораторно-практична

робота.

Аналіз результатів господарської діяльності та рентабельності вирощування сільськогосподарської культури.

Пояснює поняття «собівартість прогнозована і реальна».

Називає шляхи зниження реальної собівартості продукції.

Визначає рівень рентабельності
10

Розділ 3. Управління аграрним виробництвом
2

Тема 3.1. Загальні відомості про управління виробництвом

Значення комунікації для забезпечення процесу управління. Форми та методи управління виробництвом. Особистість управлінця та його роль у виробничому колективі. Професійна етика, комунікативні здібності.

Практична робота.

Складання ділової характерис­тики підприємця.

Пояснює поняття «професійна етика» і «комунікативні здібності»

Формулює зміст ділової телефонної розмови.

Визначає ділові якості підприємця.
2

Тема 3.2. Технологія управління аграрним виробництвом

Особливості управління аграрним виробництвом. Управлінське рішення та його обґрунту-вання. Аналіз ситуації, шляхи виходу, ліквідація джерел тощо. Функціональне управління в аграрному виробництві.

Лабораторно-практична

робота.

Моделювання ситуації та шляхів виходу з неї.

Називає особливості управління аграрним виробництвом.

Формулює управ­лінське рішення та обґрунтовує його у зв’язку із певною ситуацією2

Тема 3.3. Менеджмент

Загальні відомості про менеджмент. Історія розвитку менеджменту. Поняття про менедж-мент та роль у підприємницькій діяльності. Поняття про економічне мислення, його значення для розробки стратегії розвитку підприємства (господарства). Методи управління в системі менеджменту. Ділова гра як форма підвищення кваліфікації управлінців.

Практична робота.

Ділова гра за планом учителя.


Характеризує зміст поняття «менеджмент».

Формулює функції менеджменту.

Виступає в ролі менеджера.
2

Тема 3.4. Маркетинг

Історія розвитку маркетингу. Мета, завдання та значення маркетингу у підприємницькій діяльності. Процес маркетингової діяльності.

Ринок, основні інститути ринку (банки, біржі, фірми тощо). Ринок цінних паперів і капіталу. Ринок праці, засобів виробництва і споживання. Поняття попиту і пропозиції. Вивчення споживача. Поняття про товар, класифікацію. Оцінка споживчих якостей товару. Конкурентноспроможність товару.
Практична робота.

Вивчення попиту споживача та шляхів задоволення його потреб

Розкриває зміст маркетингової діяльності.

Пояснює зміст понять «банк», «біржа», «фірма».

Аналізує попит споживачів на первинну сировину (продукцію).
2

Тема 3.5. Управлінська роль держави в ринковій економіці

Нормативно-правові акти держави з приватизації, розвитку підприємницької діяльності, оподаткування тощо. Основні положення щодо розвитку підприємницької діяльності.

Державна політика підтримки підприємства: необхідність, суть, форми та методи реалізації. Програма державної підтримки підприємства в Україні.

Лабораторно-практична

робота.

Ознайомлення з нормативно-правовими актами.

Аналізує зміст нормативно-пра­вових актів з приватизації та розвитку підприємницької діяльності.

Формулює складові фінансово-кредитної підтримки підприєм-ницької діяльності
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка