МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Сторінка6/6
Дата15.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

Тематика доповідей

 1. С.Ю.Вітте і грошова реформа в Росії.

 2. Створення монополій у металургійній промисловості Росії наприкінці ХІХ – на початку XX ст.

 3. Особливості розвитку капіталізму в Україні наприкінці XIX – на початку XX ст.

 4. О.М. Поль і розвиток залізорудної промисловості на Катеринославщині у 80-х90-х pp. XIX ст.


Розгляд теми треба розпочати з того, що однією з головних тенденцій розвитку економіки Росії наприкінці ХІХ – на початку XX ст. був подальший розвиток капіталізму та його поступове втягнення у світову капіталістичну систему. Важливу роль у цьому відіграло промислове піднесення 90-х pp. ХІХ ст., яке було зумовлене змінами в економічному розвитку Росії: розвитком капіталізму у сільському господарстві, припливом іноземного капіталу, протекціонізмом, посиленим будівництвом залізниць, а також економічною політикою царського уряду, на формування якої мав значний вплив міністр фінансів С.Ю. Вітте.

Необхідно підкреслити, що економічний розвиток Росії Вітте пов'язував з іноземним капіталом та активною боротьбою за ринки збуту на східних окраїнах імперії. Він вважав, що за кілька років промисловість Росії вийде на рівень конкурентоспроможності, що дасть можливість сплачувати проценти на іноземні капітали за рахунок прибутків від продажу товарів у країнах Сходу.

Слід знати, що розвиток народного господарства, зокрема промисловості, значною мірою залежав від стабільності курсу карбованця. З цією метою в 1897 p. була завершена фінансова реформа.

Вартість золотого карбованця була встановлена відповідно до курсової вартості кредитного карбованця.

Аналізуючи економічний розвиток Росії наприкінці ХІХ – на початку XX ст., зазначимо, що він мав циклічний характер. На зміну промисловому піднесенню прийшла криза. На відміну від країн Заходу економічна криза в Росії виявилася не тільки надто тяжкою, але й затяжною. Якщо країни Заходу вже в 1903 p. почали виходити з кризи, то в Росії вона в цей час досягла свого апогею. Глибина кризи була зумовлена тиском залишків кріпосництва та наявністю зубожілого і голодного села. Криза почалась у легкій промисловості, але з найбільшою силою позначилась на важкій через те, що легка промисловість мала більш-менш сталий внутрішній ринок збуту товарів, менше була пов'язана з іноземним капіталом, мала ринки збуту за кордоном (Іран, Китай, Туреччина).

Треба зазначити, що криза прискорила процес концентрації виробництва, надавши нового імпульсу монополізації промисловості. Саме в роки кризи виникли такі великі монополії, як "Продамет" (1902), "Продвугілля" (1904) та ін. "Продамет", наприклад, монополізував 88,6 % виробництва металу в країні. Характерно, що виникає тенденція переростання монополістичного капіталу в державно-монополістичний.

Важливо знати, що економічний розвиток Росії наприкінці XIX – на початку XX ст. мав особливості, зумовлені, головним чином, двома чинниками: 1) тим, що капіталізм у Росії розпочався не в результаті переможної революції, як було на Заході, а внаслідок реформи зверху, яка не знищила, а лише підірвала феодальний спосіб виробництва; 2) залишками кріпосництва як в економіці, так і в політиці. Це і зумовило взаємозалежність капіталістичних монополій як фактично економічної влади капіталу і абсолютистської політичної влади самодержавства, наявність по­літичного союзу самодержавства і великої буржуазії. Характерною особливістю економічного розвитку Росії в цей час була і наявність у народному господарстві значної питомої ваги іноземного капіталу, і порівняно невисокий ступінь активності Росії у вивозі капіталів.
Джерела


 1. Вдовин В.А. Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и практических занятий (период капитализма). Вторая половина ХІХ в. – М.: Высшая школа, 1975. – 350 с.

 2. Хрестоматия по истории СССР. 1861 – 1917 / Сост. В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.: Просвещение, 1990. – 414 с.


Список рекомендованої літератури


 1. Долуцкий И.И. Россия в начале XX века. Общее и особенное // Реформы второй половины XVІІ – ХХ вв. Подготовка, проведение, результаты: Сб. науч. тр. / Редкол.: Ф.В. Шелов-Коведяев (отв. ред.) и др. – M.: Ин-т ист. СССР АН СССР, 1989.

 2. История России: С начала XVIII до конца XIX вв. / Отв. ред. А.Н. Сахаров. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 544 с., ил.

 3. Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії // Повн. зібр. тв. – Т. 3. – С. 365 – 431.

 4. Мельник Л.Г. Технічний переворот на Україні у XIX ст. – К.: КДУ, 1972. – 240 с.

 5. Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во второй половине ХІХ в. – M.: Наука, 1975.

 6. Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России. – М.: Соцэкгиз, 1960. – 548 с.

 7. Тарновский К.Н. Социально-экономическая история России начала XX в.: Советская историография середины 1950 – 1960-х гг. – М.: Наука, 1990. – 290 с.

 8. Фадеев И.Я. Развитие капитализма в России (60 – 90-e гг. XIX в.). – М.: Знание, 1959. – 32 с.


ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Зовнішня політика Російської імперії 60-х90-х pp. XIX ст.

Контрольні питання

 1. Зміни міжнародного становища Росії після Кримської війни та боротьба російської дипломатії за перегляд Паризького трактату.

 2. Близькосхідна криза 70-х рр. Російсько-турецька війна 18771878 pp. та Берлінський конгрес.

 3. Міжнародне становище і зовнішня політика Росії 80-х – початку 90-х рр. XIX ст.

 4. Далекосхідна політика Росії. Взаємини з Китаєм та Японією.Джерела
 1. Освобождение Болгарии от турецкого ига: Документы: В 3 т. / Под ред. С.А. Никитина. – M.: АН СССР, 1961-1967. – T. 1. – 1961. – 715 с.; Т. 3. – 1967. – 678 с.

 2. Освобождение Болгарии от турецкого ига: Сб. ст. / Под ред. А. Валева, С. Никитина, П. Третьякова. – М.: АН СССР, 1953. – 321 с.

 3. Бисмарк О. Мысли и воспоминания: В 3 т. – М.: ОГИЗ, Соцэкгиз, 1940 – 1941. – Т. II. – 1940. – 288 с.; Т. III. – 1941. – 212 с.

 4. Витте С.Ю. Воспоминания. – М.: Соцэкгиз, 1960. – Т. 1. – 555 с.; Т. 2. – 639 с.; Т. 3. – 723 с.

 5. Генов Ц. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и подвиг освободителей. – София: София пресс, 1979. – 243 с.

 6. Костин Б.А. Скобелев. – М.: Патриот, 1990. – 175 с.

 7. Милютин Д.А. Дневник: В 4 т. / Ред., биогр. очерк и примеч. П.А. Зайончковского. – М.: Гос. библ. СССР им. Ленина, 1947 – 1950. – Т.1: 1873 – 1875. – 1947. – 255 с.; Т. 2: 1876 – 1877. – 1949. – 291 с.; Т. 3: 1878 – 1880. – 1950. – 325 с.; Т. 4: 1881 – 1882. – 1950. – 203 с.

 8. Хрестоматия по истории СССР. 1861 – 1917 / Сост. В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М.: Просвещение, 1990. – 414 с.Список рекомендованої літератури

 1. Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и освобождение Болгарии. – М.: Мысль, 1978. – 295 с.

 2. Восточный вопрос во внешней политике России (конец XVІІІ – начало XX вв.): Сб. / Отв. ред. Н.С. Киняпина. – М.: Наука, 1978. – 434 с.

 3. Достян И.С. Россия и балканский вопрос. (Из истории рус. – балк. полит. связей в первой трети XIX в.). – М.: Наука, 1972. – 368 с.

 4. Золотарев В.А. Россия и Турция: Война 1877 – 1878 гг. (основные проблемы войны в русском источниковедении и историографии). – М.: Наука, 1983. – 230 с.

 5. История России: С начала XVIII до конца XIX вв. / Отв. ред. А.Н. Сахаров. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 544 с., ил.

 6. Киняпина Н.С. Внешняя политика России второй половины XIX в.: Учеб. пособ. – М.: Высшая школа, 1974. – 280 с.

 7. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч. – Т. 27.

 8. Манфред А.З. Образование русско-французского союза. – М.: Наука, 1975. – 375 с.

 9. Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке. 1860-1895 гг. – M.: АН СССР, 1956. – 899 с.

 10. Чихачев П.А. Великие державы и Восточный вопрос. – М.: Наука, 1970. – 224 с.

 11. Энгельс Ф. Внешняя политика русского царизма // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 22.Тема 2. Культура народів Російської імперії

в кінці ХІХ – на початку XX ст.

Контрольні питання

 1. Вплив суспільного життя на розвиток культури народів Росії.

 2. Освіта, видавнича справа.

 3. Розвиток науки і техніки. Історична наука.

 4. Література і мистецтво.

 5. Розвиток культури народів імперії.Джерела
 1. Вехи. Интеллигенция в России. 1909 – 1910 / Сб. ст. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 462 с.

 2. Вехи: Сб. ст. о рус. интеллигенции / Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, А.С. Изгоев, Б.А. Кистяковский, П.Б. Струве, С.Л. Франк. – Репринт. воспроизв. изд. 1909 г. – М.: Междун. ассоц. деят. культ. “Новое время”, журнал “Горизонт”, 1990. – 210 с.; М.: Новости, 1990. – 211 с.

 3. Московский художественный театр в иллюстрациях и документах: Сб. / Отв. ред. В.Е. Месхетели. – М.: Изд. музея МХАТ СССР им. Горького, 1945. – 343 с.Список рекомендованої літератури

 1. Асафьев Б.В. Русская музыка ХІХ и начала ХХ вв. – Л.: Музыка, 1979. – 341 с.

 2. Бокщанина Б.В. История музыки народов СССР. – М.: Музыка, 1978. – 429 с.

 3. Гольдштейн С.И. Государственная Третьяковская галерея: Краткий ист. очерк. – М., 1970.

 4. Гордеева Е.М. Композиторы “Могучей кучки”. – 4 изд. – М.: Музыка, 1986. – 288 с.

 5. Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала ХХ века: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – 256 с.

 6. Езерская Н.А. Передвижники и национальные художественные школы народов России. – М.: Изобр. исск., 1987. – 286 с.

 7. История России: С начала XVIII до конца XIX вв. / Отв. ред. А.Н. Сахаров. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 544 с., ил.

 8. История России. ХХ век / А.Н. Боханов и др. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 608 с.: ил.

 9. История русского искусства: В 12 т. / Под общ. ред. акад. И.Э. Грабаря. – М.: АН СССР, 1953 – 1970. – Т. 9: Кн. 1. – 1965. – 587 с.; Т. 9: Кн. 2. – 1965. – 442 с.; Т. 10: Кн. 1. – 1968. – 511 с.; Т. 10: Кн. 2. – 1969. – 559 с.

 10. История русской литературы: В 4 т. / Редкол.: Н.И. Пруцков (гл. ред.) и др. – Л.: Наука, Ленингр. отд., 1980 – 1983. – Т. 4. – 1983. – 781 с.

 11. Медушевский А.Н. П.Н. Милюков: ученый и политик // История СССР. – 1991. – № 4.

 12. Очерки русской культуры XIX в. – М.: МГУ, 1998 – 2001. – Т. 1: Обществ. – культ. среда. – 1998. – 384 с.; Т. 2: Власть и культура. – 2000. – 480 с.; Т. 3: Культ. потенциал общества. – 2001. – 640 с.

 13. Пикулев И.И. Русское изобразительное искусство: Уч. пособ. – М.: Просвещение, 1977. – 288 с.

ЗМІСТ
Розділ І. Історія Росії ІХ – XVI ст. (Т.А. Чуднова) ........................................ 3
Розділ ІІ. Історія Росії XVII – XVIII ст. (М.Е. Кавун, Т.Д. Липовська) .... 9
Розділ ІІІ. Історія Росії ХІХ – поч. ХХ ст. (В.Д. Мирончук) ...................... 29


Темплан 2005, поз. 90

Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни

Історія Росії”

(ІХ – поч. ХХ ст.)
Укладачі: канд. іст. наук, доц. Т.А. Чуднова;

канд. іст. наук., викл. М.Е. Кавун;

канд. іст. наук, доц. Т.Д. Липовська;

канд. іст. наук, доц. В.Д. Мирончук


Редактор Г.І. Давиденко

Коректор А.Ю. Шалдуга

Підписано до друку . .05. Формат 60х84/16. Папір друкарський.

Друк плоский. Ум. друк. арк. . Ум. фарбо-відб. . Обл.-вид. арк. .

Наклад 100 прим. Зам. № .

Редакційно-видавничий відділ ДНУ, вул. Наукова, 13, м. Дніпропетровськ, 49050.

Друкарня ДНУ, вул. Наукова, 5, м. Дніпропетровськ, 49050

1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни художньо-естетичного...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни художньо-естетичного циклу у 2006-2007 н р
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми...
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми навчання з метою, більш кращого та поглибленого вивчення курсу «Історія...
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка