МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Сторінка4/6
Дата15.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

Тематика доповідей

  1. П.І. Пестель у декабристських організаціях.

  2. Порівняльна характеристика Статутів "Союзу порятунку" і "Союзу благоденствія".

  3. Товариство "Об’єднаних слов'ян" та його програма.

  4. І. Горбачевський у декабристському русі.

  5. М. Муравйов і його "Конституція".

  6. Слідство і суд над декабристами.

  7. Жінки в історії декабристського руху.

Перш за все слід проаналізувати причини створення декабристських організацій, мету їх діяльності. Це треба зробити на основі розгляду темпів та особливостей розкладу й кризи феодально-кріпосницького ладу, які можна простежити на прикладі зростання торговельних капіталів, розвитку капіталістичної мануфактури, збільшення кількості робітників, посилення соціальних протестів. Було б цікаво прослідкувати і зміни в політиці уряду, що відбились в указах "О праве купцов, мещан и казенных крестьян покупать земли (1801), "О свободных хлебопашцах".


Ще одним показником змін у соціальному складі населення Росії в I пол. XIX ст. є дані ревізій – 1796, 1811, 1816 р. – перепису населення чоловічої статі. Так, у 1796 p. купців було 143 334 чол., міщан – 507 111 чол.; а в 1816 р. їx було 507 111 та 835 071 чол. Чим можна пояснити такі значні зміни в станових групах міщан та купців? Наведіть показники зростання кількості капіталістичних мануфактур у Росії, купівлі за кордоном машин та ін. Покажіть прояви кризи феодального ладу на підставі народних рухів, особливо у 18131825 pp. Відставання Росії в економічному відношенні від країн Західної Європи, зростання народного протес­ту, утиски кріпосництва і були основними причинами формування ідеології декабристів. Інші фактори, які сприяли виникненню декабристського руху, розкриті в “Записках” декабристів – І.Д. Якушкіна, І.І. Горбачевського та ін.

На підставі вивченої літератури та джерел зробіть висновок про причини виникнення декабристських організацій в Росії.

Розглянути питання створення “Союзу порятунку” та “Союзу благоденствія” треба на засадах слідчих документів, надрукованих у багатотомному виданні “Повстання декабристів”. Зверніть увагу на мирний характер завдань товариства: бажання добробуту, надії на порозуміння з урядом. Важливо відзначити, що “Союз благоденствія” не робив винятків за становим положенням. Всі, хто був християнином і мав не менше 18 років, могли бути прийняті в Союз. Зверніть увагу на термін “громадянин” і обмеження щодо цього терміну для кріпаків.

Серед членів “Союзу” було багато військових: до нього входили 5 генерал-майорів, 18 полковників, у тому числі й полкові командири, декілька камер-юнкерів, камергерів і флігель-ад'ютантів зв'язували його з колами придворної аристократії. “Союз” мав свої управи не тільки в столицях, але і в Україні, у Смоленській, Нижегородській, Тамбовській губерніях.

Зробіть висновок відносно вкладу в розвиток революційного руху перших декабристських організацій і простежте еволюцію їх програмних документів.

З третього питання є декілька робіт М.В. Нечкіної, яка розглянула плани повстання у Петербурзі та їх провал 14 грудня 1825 p. З цього питання яскравішими за все є мемуари декабристів, де вміщені роздуми про причини поразки, про нездійсненні мрії. Дайте відповідь на питання: в чому причини поразки повстанців на Півночі і на Півдні, а особливо у Петербурзі, коли повстанці мали змогу перемогти?

Розкажіть про слідство та суд над декабристами, про їх подальшу долю. Підкресліть історичне значення декабристського руху, його внесок у вирішення аграрного та інших питань історії народів Росії.
Джерела


 1. Восстание декабристов. Документы; Сб. / Под ред. М.В. Нечкиной. – М., 1950 – 1984. – Т. 7. – 1958. – 692 с.; Т. 9. – 1950. – 307 с.; Т. 10. – 1953. – 334 с.; Т. 11. – 1954. – 436 с.; Т. 12. – 1969. – 475 с.; Т. 14. – 1976. – 496 с.; Т. 17. – 1980. – 295 с.; Т. 18. – 1984. – 368 с.

 2. Декабристы в воспоминаниях современников: Сб. / Сост., общ. ред., вступ. ст. и коммент. В.А. Федорова. – М.: МГУ, 1988. – 508 с.

 3. Декабристы в Сибири. Дум высокое стремленье / Под ред. М.В. Нечкиной. – Иркутск, 1975.

 4. Из искры возгорится пламя / Сост. Л.С. Семенова. – М., 1985.

 5. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов: В 3 т. / Общ. ред. И.Я. Щипанова. – М.: Госполитиздат, 1951. – Т. 1. – 731 с.; Т. 2. – 563 с.; Т. 3. – 466 с.

 6. Мемуары декабристов. Северное общество / Сост., общ. ред., вст. ст. и коммент. В.А. Федорова. – М.: МГУ, 1981. – 400 с.

 7. Мемуары декабристов. Южное общество / Под ред. И.В. Пороха и В.А. Федорова. – М.: МГУ, 1982. – 352 с.

 8. Русское общество 1800 – 1825 / Сост. В.А. Федоров. – М., 1980.Список рекомендованої літератури

 1. Декабристы и русская культура: Сб. / Редкол.: Б.С. Мейлах (отв. ред.) и др. – Л.: Наука, Ленингр. отд., 1976. – 355 с.

 2. Декабристы и Сибирь: Альбом / Фото С. Алексеева; Авт.-сост. М.Д. Сергеев. – М.: Сов. Россия, 1988. – 261 с.

 3. Декабристы и Сибирь: Сб. ст. / Редкол. А.Н. Копылов (отв. ред.) и др. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1977. – 261 с.

 4. Декабристы: Биогр. справ. / Под ред. М.В. Нечкиной. – М.: Наука, 1988. – 446 с.

 5. Достян И.С. Русская общественная мысль и балканские народы: От Радищева до декабристов. – М.: Наука, 1980. – 328 с.

 6. Дружинин Н.М. Избранные труды. Революционное движение в России в XIX в. / Отв. ред. С.С. Дмитриев. – М.: Наука, 1985. – 488 с.

 7. Итенберг Б.С. Российская интеллигенция и Запад: Век XIX: Очерки. – М.: Наука, 1999. – 232 с.

 8. История России: С начала XVIII до конца XIX вв. / Отв. ред. А.Н. Сахаров. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 544 с., ил.

 9. Кизеветтер А. XIX в. в истории России. – Р.-на-Дону, 1905.

 10. Корнилов А. Курс истории России XIX в. – М., 1995.

 11. Ланда С.С. Дух революционных преобразований: (Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов. 1816 – 1825). – М.: Мысль, 1975. – 381 с.

 12. Мироненко С.В. Как Россия в начале XIX в. чуть не стала конституционной монархией // История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России ІХ – начала ХХ вв. / Сост. С.В. Мироненко. – М.: Политиздат, 1991. – С. 254 – 292.

 13. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: Полит. борьба в России в начале XIX в. – М.: Наука, 1989. – 238 с.

 14. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия: Полит. ист. России перв. пол. XIX ст. – М.: Мысль, 1990. – 235 с.

 15. Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре І. – С.Пб., 1885. – 543 с. (новое изд.: Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре І: Исследования и статьи по эпохе Александра I. – С.Пб.: Академич. проект, 2000. – 560 с.

 16. Федоров В.А. «Своей судьбой гордимся мы…». Суд и следствие над декабристами. – М.: Мысль, 1988. – 300 с.

 17. Федоров В.А. Декабристы и их время. – М.: Мысль, 1990.


Тема 2. Суспільний рух у Російській імперії в 30-40-х рр. XIX ст.

Основні питання

 1. Вплив ідей декабристів на суспільно-політичну думку 20-х – 30-х pp. XIX ст.

 2. П.Я. Чаадаєв та його "Філософічні листи".

 3. Основні ідейні напрями суспільного руху. Західники та слов'янофіли.

 4. Зародження ідей утопічного соціалізму. Гуртки петрашевців.

 5. Європейські буржуазні революції 1848 – 1849 pp. і суспільний рух у Росії.1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни художньо-естетичного...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни художньо-естетичного циклу у 2006-2007 н р
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми...
Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми навчання з метою, більш кращого та поглибленого вивчення курсу «Історія...
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка