Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей


НазваРобоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей
Сторінка1/10
Дата01.04.2013
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство фінансів України
Український державний університет

фінансів та міжнародної торгівлі
кафедра суспільних наук

робоча навчальна програма
дисципліни


Історія України”
для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

усіх спеціальностей

денної форми навчання

Київ – 2010

Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
Укладач: Шип Н.А. – доктор історичних наук, професор;
професор кафедри суспільних наук УДУФМТ

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

«___»_________20__р.

Проректор з навчально-наукової

та методичної роботи

____________ Поліванов В.Є.

(підпис)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни  «Історія України»

Схвалено вченою радою факультету правознавства та міжнародних відносин
Протокол № 4 від 22 грудня 2010 р.


Голова вченої ради ______________ Гриценко В.В.

(підпис)
Розглянуто на засіданні кафедри суспільних наук
Протокол № 20(1) від 22 вересня 2010 р.

Завідувач кафедри _________________ Богачевська І.В.

(підпис)

ЗМІСТ

1. Передмова 5

2. структура робочої навчальної програми 6

дисципліни „історія україни” 6

Структура робочої навчальної програми 7

дисципліни „Історія україни” 7

Структура робочої навчальної програми 8

дисципліни „історія україни” 8

Структура робочої навчальної програми 9

дисципліни „історія україни” 9

Структура робочої навчальної програми 10

дисципліни „історія україни” 10

3. навчально-Тематичний план 11

4. Зміст лекційного курсу 14

5. Загальні методичні поради
щодо вивчення історії України 30


6. Плани і методичні поради до семінарських 31

занять 31

Змістовий модуль І. (первіснообщинний лад – кінець ХVІІІ ст.) 31

а) Плани і методичні поради до семінарських занять 31

б) Тести для поточного контролю знань 37

(від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.) 37

в) Тематика рефератів (модуль І) 38

Змістовий модуль ІІ (1800–1920 рр.) 39

а) Плани і методичні поради до семінарських занять 39

(1800–1920 рр.) 45

в) Тематика рефератів (модуль ІІ) 47

Змістовий модуль ІІІ (1921–2010 рр.) 48

а) Плани і методичні поради до семінарських занять 48

б) Тести для поточного контролю знань (1921–2010 рр.) 55

в) Тематика рефератів (модуль ІІІ) 57

7. Методичні поради до написання рефератів 58

9. Система модульно-рейтингової оцінки знань 63

10. Основні вимоги до відповіді
на семінарі, співбесіді, іспиті 64


11. Зразки екзаменаційних білетів 64

12. Критерії оцінювання знань студентів на іспиті 64

13. Рекомендована література 66

14. Зразок оформлення титульного аркуша реферату 69

1. Передмова


Мета навчальної дисципліни – вивчити складний історичний шлях українського народу, розкрити всю багатогранність його історичного минулого і сучасного в органічному взаємозв’язку, з’ясувати причини, що обумовили тривалий період бездержавного розвитку, простежити процес соціального і національного поневолення та боротьбу за незалежність, яка привела, зрештою, до створення незалежної держави – Україна.

Методологічною основою дисципліни є діалектико-матеріалістичне розуміння історії, яке дає змогу висвітлити як загальні закономірності історичного процесу, так і його особливості в Україні, дати наукову оцінку окремим явищам, подіям і діячам.

Історія України вивчається у межах програми для студентів вищих навчальних закладів неісторичних спеціальностей, виклад фактичного матеріалу здійснюється на основі відповідних підручників, а також наукових монографій і статей, що спираються на широку джерельну базу: археологічні пам’ятки, літописи, хроніки, архівні документи, щоденники, мемуари тощо. У навчальному процесі широко використовуються опубліковані документальні джерела.

Завдання навчальної дисципліни «Історія України» триєдине – освітнє, виховне й практичне, – загалом спрямоване на виховання патріотизму, формування історичної свідомості, на збагачення пам’яті студентів знанням історичних подій, імен, закономірностей суспільного розвитку.

Студент повинен знати:

  • періодизацію історії України;

  • персоналії;

  • хронологію;

  • зміст основних історичних подій і першоджерела за програмою.

Студент повинен уміти виявляти основні закономірності та причинно-наслідкові зв’язки історичного процесу, правильно застосовувати наукову термінологію, самостійно орієнтуватися в сучасних суспільних процесах, виробляти власну активну позицію, користуючись багатовіковим історичним досвідом українського народу.

Вивчення історії України завершується складанням іспиту. Форми поточного контролю засвоєння матеріалу – тестування, усне опитування – модульні контрольні роботи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „ Історія держави і права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма дисципліни "Економічна теорія" розроблена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ...
БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Програма нормативної навчальної дисципліни «Тлумачення норм права» розроблена для студентів, напряму підготовки 030401 «Право», освітньо-кваліфікаційного...
Розклад занять 1 курсу денного відділення факультету управління на...
Напряму підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа» Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка