ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 486.09 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/5
Дата07.04.2013
Розмір486.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5


Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економічної теорії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНТЕУ

_________________ А.А. Мазаракі
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено
Укладачі: В.В. Хрустальова, к. е. н, доц.,


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА


ВСТУП
Цілеспрямований перехід України до цивілізованих ринкових відносин та приведення вдію потенціалу економічного зростання зумовлюють потребу у фахівцях, які володіють ґрунтовними економічними знаннями щодо основних закономірностей та принципів функціонування ринкової економіки, базових методів пізнання та аналізу економічних явищ та процесів.

Робоча програма дисципліни "Економічна теорія" розроблена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр".

Робоча програма націлена на вивчення студентами основ економічної теорії, включаючи найважливіші концепції економічного аналізу макро- та мікроекономічного розвитку народного господарства. Це дасть можливість забезпечити спеціалістів базовими економічними знаннями, правильно орієнтуватись в практичній діяльності господарських суб'єктів.

Робоча програма відображає специфіку економіки перехідного періоду та становлення ринкових відносин в Україні, проблемне викладання питань економічної теорії на основі використання вітчизняної та зарубіжної економічної літератури.

Предмет економічної теорії — економічні категорії, економічні закони та закономірності функціонування і розвитку системи економічних відносин між людьми, господарської діяльності окремих економічних суб‘єктів та національної економіки в цілому.

Передбачені програмою логіка та структура курсу відображають закономірності та особливості розвитку господарських систем, мотиваційні механізми та дії людей, спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних ресурсів, специфіку перехідного періоду, проблеми ринкової трансформації економіки України та сучасні процеси глобалізації економічного життя людства.

Економічна теорія включає питання ефективності господарювання фірми в ринкових умовах, розглядаються можливості застосування теоретичних моделей у реальній дійсності. Досліджуються закони та закономірності економічного розвитку суспільства, розглядаються економічні цикли, соціально-економічні причини безробіття та інфляції, а також довгострокові тенденції зміни життєвого рівня населення.

Значна увага приділяється питанням грошово-кредитних відносин, фіскальній політиці та державному регулюванню в умовах ринкової економіки.

Об’єктом дослідження економічної теорії є мікроекономіка, яка вивчає закономірності поведінки окремих суб‘єкті у ринковій економіці (домогосподарства, підприємства, фірми та ін.); макроекономіка, яка вивчає сукупні показники розвитку економічної системи в цілому.

Мета дисципліни полягає у формування у студентів системних економічних знань щодо основних концепцій та категорій, закономірностей та механізмів функціонування ринкової економіки, розвиток економічної культури та економічного мислення учасників суспільного виробництва, здатних до підприємницької діяльності та прийняття обґрунтованих рішень на різних рівнях господарювання.

Головними завданнями дисципліни є:

- вивчення загальних засад теорії економічного розвитку суспільства (дослідження основних етапів становлення економічної теорії як науки, визначення предмету та методології економічних досліджень, а також визначення місця економічної теорії в системі конкретно-економічних наук; з'ясування сутності економічної системи її структурних та функціональних елементів, рушійних сил економічного прогресу, а також розгляд форм організації суспільного виробництва та його основних компонентів);

- розгляд та вивчення теоретичних основ ринкової економіки (з‘ясування сутності ринкової економіки, її структури та інфраструктури; розгляд капіталу як економічної категорії та фактору виробництва; вивчення теорії поведінки споживача; аналіз мотивації та стратегії поведінки підприємства в умовах ринкового господарювання);

- з‘ясування сутності процесу суспільного відтворення та економічного зростання (розгляд відтворення національного продукту і національного багатства; аналіз системи національних рахунків та її показників; дослідження та аналіз макроекономічної рівноваги та циклічності суспільного виробництва; з‘ясування особливостей державного регулювання в умовах ринкової економіки та теоретичних аспектів ринкової трансформації економіки України);

- аналіз закономірностей розвитку світового господарства.

Економічна теорія виступає науково-методологічним підґрунтям для опанування студентами конкретних економічних знань, оскільки економічна теорія виступає тим необхідним фундаментом, на якому базується вивчення всіх інших економічних дисциплін.

Робоча програма курсу складається з таких розділів:

  1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі.

  2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план).

  3. Тематика та зміст лекційних та семінарських занять, самостійної роботи студенті (тематика реферативних повідомлень та творчих завдань).

  4. Контроль та критерії оцінювання знань студентів

  5. Список рекомендованої літератури.

  6. Загальна схема вивчення навчальної дисципліни.

Розділ 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

Назва тем

Кількість навчальних годин

Форми
всього

лекцій

семінарзаняття

СРС

контролю знань

Модуль 1
І. Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства

Тема 1. Вступ до курсу. Предмет і метод економічної теорії.

10

2

2

6

О, РП, ТЗ

Тема 2. Економічна система суспільства. Відносини власності

8

2

2

4

О, РП, ТЗ

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.

10

2

2

6

О, Т, РП

Модульний контроль 1

ККР

Модуль 2
ІІ. Теоретичні основи ринкової економіки

Тема 4. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура

10

2

2

6

О, Т, РП

Тема 5. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва

8

2

2

4

О, РП, ТЗ

Тема 6. Теорія поведінки споживача

8

2

2

4

О, Т, РП

Тема 7. Підприємство в умовах ринкового господарювання

10

2

2

6

О, Т, РП

Модульний контроль 2

ККР

Модуль 3
ІІІ. Суспільне відтворення та економічне зростання

Тема 8. Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення національного продукту і національного багатства

8

2

2

4

О, Т, ТЗ

Тема 9. Макроекономічна рівновага та циклічність суспільного виробництва

8

2

2

4

О, Т, РП

Тема 10. Державне регулювання в умовах ринкової економіки.

10

2

2

6

О, Т, ТЗ, РП

Тема 11. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України

10

-

-

10

О, ТЗ, РП

IV. Закономірності розвитку світового господарства

Тема 12. Закономірності розвитку світового господарства

8

2

2

4

О, ТЗ, РП

Модульний контроль 3

ККР

РАЗОМ:

108

22

22

64  1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка