Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


НазваМіністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Дата03.04.2013
Розмір65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 р. № 384
Форма № -3.03Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УХВАЛЕНО

Рішенням вченої ради ДонДУУ

від _____________ № ________

Програма


нормативної навчальної дисципліни
«ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА»
напряму підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, 2 курс

факультет права та соціального управління

форма навчання денна/заочна

Донецьк – 2013
Програма нормативної навчальної дисципліни «Тлумачення норм права» розроблена для студентів, напряму підготовки 6.030401 «Право», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, форма навчання денна/заочна – Донецьк:ДонДУУ, 2013.-6с.
РОЗРОРОБНИК ПРОГРАМИ: Ю.А. Чеботарьова, доцент, к.ю.н.

___________________


Завідувач кафедри___________________ Шестак В.С.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри Протокол № 6 від 03.12.2012

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Тлумачення норм права» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 6.030401 «Право», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливий вид діяльності державних органів, посадових осіб, громадян та об’єднань, щодо розкриття смислового змісту правових норм та встановлення в них змісту державного волевиявлення.

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна зв’язана з дисциплінами «Правознавство», «Теорія держави і права», «Проблеми теорії держави і права» т.д.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Загальні та спеціальні положення щодо норм права

2.Правові аспекти тлумачення норм права

3. Тлумачення міжнародного договору та норм міжнародного приватного права

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Тлумачення норм права» є дати чітке уявлення щодо визначення та змісту тлумачення права, як складного вольового процесу, направленого на встановлення точного змісту в нормі права, припису, обнародування для загальносуспільної свідомості, Визначення стадій процесу тлумачення права, з’ясувати способи та види тлумачення права за суб’єктами, об’ємом.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Тлумачення норм права» є визначення цілей та завдань діяльності щодо: тлумачення норм права, як необхідного і важливого елементу право реалізаційного процесу, а саме правозастосування; аналізу основних двох елементів процесу тлумачення норм права; розкриття питання необхідності тлумачення права за об’єктивних та суб’єктивних причин; аналіз видів тлумачення норм права за суб’єктами в залежності від юридичних наслідків до яких призводить роз’яснення; визначення основних способів тлумачення норм права.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

  • сутність та зміст тлумачення норм права, вагомість такої діяльності в системі державного механізму судової та правоохоронної політики держави, співвідношення із механізму захисту прав громадян інституціями держави;

  • поняття та складові тлумачення, як невід’ємної частини правозастосування;

  • види та форми тлумачення - роз’яснення норм права з урахуванням історичних аспектів та сучасних надбань;

  • проблемні питання реалізації та тлумачення норм права;

  • внутрішню побудову та форми висловлення норм права


вміти:

  • проводити системний аналіз поняття та необхідності тлумачення права;

  • визначати рівень можливого застосування норм права у правовій діяльності та повсякденному житті з урахуванням суб’єкту їх тлумачення;

  • формулювати та розкривати цілі та завдання тлумачення норм права;

  • застосовувати отриманні знання в практичній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/ 3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Загальні та спеціальні положення щодо норм права

Тема 1. Норми права: поняття, структура, види
Відмінність рис і особливості правових норм. Внутрішній зміст і форми тлумачення норм права. Критерії класифікації та види правових норм. Норми права та інші соціальні норми: загальні та специфічні.
Тема 2. Загальнотеоретична характеристика правотлумачної діяльності
Тлумачення права як вид юридичної діяльності. Доктринальне тлумачення права. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституційним Судом України норм законодавства.

Змістовий модуль 2.Правові аспекти тлумачення норм права

Тема 3. Тлумачення норм права
Поняття і значення тлумачення норм права. З'ясування сенсу норм права (прийоми тлумачення). Елементи тлумачення норм права. Об’єктивні та суб’єктивні причини необхідності тлумачення норм права.

Тема 4. Види тлумачення права
Види тлумачення права в залежності від обсягу. Офіційне тлумачення і конкретизація правових норм. Юридична природа актів офіційного тлумачення. Форми актів офіційного тлумачення. Необхідність актів тлумачення. Місце і роль актів офіційного тлумачення. Види актів офіційного тлумачення і підстави. Акти тлумачення органів державної влади.


Тема 5. Результати тлумачення правових норм.
Елементи тлумачення норм права. Мета діяльності щодо тлумачення правових норм. Причині необхідності тлумачення. Тлумачення - роз'яснення правових норм. Тлумачення - з'ясування правових норм. Тлумачення за суб'єктами. Тлумачення за обсягом, способами, аналогією.
Тема 6. Акт тлумачення норм права
Поняття, види та ознаки акта тлумачення норм права. Акти застосування норм права: поняття класифікація. Акти тлумачення як дія і як юридичний документ. Інтерпретаційні акти як вид правових актів, їх особливості.
Тема 7. Проблеми реалізації та тлумачення норм права
Особливості процесу реалізації норм права. Поняття та зміст процесу застосування норм права. Тлумачення правових норм у процесі їх застосування.
Змістовий модуль 3. Тлумачення міжнародного договору та норм міжнародного приватного права

Тема 8. Правові аспекти тлумачення міжнародного договору
Тлумачення міжнародного договору в сучасному законодавстві України.

Тлумачення норм міжнародних договорів національним судом.
Тема 9. Основні питання, пов’язані з тлумаченням, кваліфікацією та особливостями дії норм міжнародного приватного права.
Тлумачення, кваліфікація та «конфлікт кваліфікацій» у міжнародному приватному праві. Основні способи вирішення питання кваліфікації. Застереження про публічний порядок. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави. Обхід закону в міжнародному приватному праві

3. Рекомендована література


1.Конституції України від 28 червня 1996. N 254к/96 Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

2.Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16листопада 1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 46.

3.Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: 2006

4. http://websites.pfu.edu.ru/IDO/ffec/

5. Jennings R. The Judicial Enforceme ntof International Obligation // Zao RV. — 2007. — Bd 47. — № 1.

6. Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. / Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (Книга перша); 36. док. - К., 2006. - С. 30-45.

7. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії і практики. — К., 2007. - 330 с.

8. Буроменский М.В. О возможности и особенностях применения в Украине международных договоров о борьбе с организованной преступностью / 36. наук, праць Харківського центру вивчення організованої злочинності. — Вип. 1. — Харків, 2008. — С. 320—341.

9.GinsburgsG. Domestic Lawand International Law // Towardthe «RullofLaw» in Russia. - N.Y., 2008. - P. 191-205
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік
5. Засоби діагностики успішності навчання - проведення поточного, модульного і підсумкового контролю знань та вмінь; перевірка і захист контрольних (модульних робіт), що виконуються під час самостійної роботи студентами; керівництво і контроль за виконанням індивідуальних завдань, рефератів; проведення співбесід під час індивідуальних занять, керівництво роботою студента за умови його участі у виконанні НДР на безоплатній основі;робота зі студентом при підготовці його доповіді для виступу на студентській науковій конференції.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Всеукраїнська акція "Моральний вчинок", ініційована Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Севастопольської міських державних адміністрацій на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16....
УКАЗ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство...
Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (додається)
Відповідно до протоколу засідання журі конкурсу від 06. 04. 2013 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ...
Міністерства освіти і науки проводиться Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр в березні-травні 2013 року проводить природоохоронну акцію «Первоцвіти...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка