РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „ Історія держави і права зарубіжних країн” з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня „бакалавр” за спеціальністю „Правознавство”


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „ Історія держави і права зарубіжних країн” з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня „бакалавр” за спеціальністю „Правознавство”
Сторінка1/22
Дата14.03.2013
Розмір1.48 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра історії держави і права

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни

Історія держави і права зарубіжних країн”
з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня „бакалавр”

за спеціальністю „Правознавство”

Дніпропетровськ – 2012
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справЗатверджую

Перший проректор

з навчально- методичної та наукової роботи

полковник міліції

Д.Г Заброда

2011 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн »

з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня бакалавр

за спеціальністю «Правознавство»

С Х В А Л Е Н О

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № 5_від 26.01. 2012р. )

С Х В А Л Е Н О

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол № 3__від 27. 12.__2011р.)_


Дніпропетровськ – 2012


Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л.В.

– Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 102 с.


Рецензенти:

Бочарова Н.В., к. і. н., доцент кафедри права Дніпропетровського університету ім. А.Нобеля.

Тутік Л.С., к.і.н., доцент кафедри філософії та політології

Дніпропетровського Державного університету внутрішніх справ.

Обговорено на засіданні кафедри історії державиі права

(протокол № 1 від 1вересня 2011р. ).

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри історії держави і права

(протокол № 1 від 1 вересня 2011р.)


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  Історія держави та права зарубіжних країн є нормативною дисципліною, яка визначається державним стандартом освіти і відповідно до освітньо-професійної програми підготовки належить до циклу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін.

  Предметом науки історії держави і права зарубіжних країн є вивчення виникнення, розвитку і зміни типів та форм держави і права, а також державних органів і правових інститутів народів світу.

  Як наука, історія держави і права зарубіжних країн виступає частиною історії людства, тісно пов’язаною з історією народного господарства, культури, науки та інших галузей людської діяльності. У той же час вона зберігає відносну самостійність і має чітко виражений об’єкт дослідження. Тому історія держави і права зарубіжних країн є також наукою юридичною, однією з фундаментальних державно-правових дисциплін. Саме з цих позицій вона охоплює розвиток усіх еволюційних аспектів держави (форму державного правління, державного устрою, генезу та функціонування правових систем світу тощо).

  Появі тих чи інших державних або правових інститутів передують відповідні ідеї. Проте наука історії держави і права зарубіжних країн спеціально не займається вивченням таких ідей, враховуючи, що вони докладно висвітлюватимуться у самостійному навчальному курсі – історії вчень про державу і право (історії політичних і правових учень).

  Існує певна схожість історії держави і права з теорією держави і права. Але принципова відмінність між ними полягає в тому, що теорія держави і права вивчає переважно загальні закономірності розвитку держави та права різних народів і суспільно-економічних формацій, абстрагуючись від історичної дійсності, а історія держави і права опікується конкретними державно-правовими інститутами, їхніми особливостями та характерними рисами. Історія держави і права використовує узагальнення та понятійний апарат, розроблені теорією держави і права, й одночасно надає відповідний державно-правовий матеріал для таких узагальнень.

  Слід мати на увазі, що історія держави і права вивчає політичні та правові інститути аж до сьогодення, тому вона тісно пов’язана з чинним правом, допомагаючи певною мірою зрозуміти його сутність, негативні та позитивні сторони. Історико-правова наука, вивчаючи та узагальнюючи досвід минулого, сприяє пізнанню і використанню закономірностей суспільного розвитку, уникненню повторення попередніх помилок.

Пропонована навчальна програма дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» відповідає загальним вимогам, які пред'являються до такого роду документів, але в той же час має свої особливості, зумовлені специфікою організації навчального процесу у зв’язку з приєднанням в 2005 р. України до Болонської конвенції та необхідністю переосмислення сталих положень та оцінок історичного процесу державо- і правотворення в зарубіжних країнах.
По-перше, структурно програма побудована на базі кредитно-модульної системи. Суть такої побудови полягає в тому, що весь навчальний курс, програмний матеріал розподілено на окремі блоки — модулі. Виходячи з періодизації історії держави і права зарубіжних країн, яка базується на положенні про те, що держава і право є надбудовними елементами суспільства, програмний матеріал доцільно поділити на два модулі: 1. Держава і право Стародавнього Світу та Середньовіччя; (з точки зору урівноваження матеріалу, до першого модулю віднесено дві теми раннього Нового часу: «Англійська буржуазна революція ХV11 ст.» та «Боротьба британських колоній в Північній Америці за незалежність і утворення США») 2. Держава і право у Новий та Новітній час. Безпосередній результат такого структурування програмного матеріалу - ефективна організація навчального процесу, обумовлена раціональним розподілом годин аудиторної та позааудиторної роботи, комплексним підходом до вивчення основних проблем навчального курсу, стимулюванням самостійної роботи студентів. Цьому сприяє модульно-рейтингова форма оцінювання знань, вмінь та навичок тих, хто навчається.

По-друге, зміст програми визначено значними хронологічними та географічними межами предмету вивчення. Виходячи з цього, пріоритетними є проблеми, що розглядаються через призму історії країн, які стикалися з державною та правовою історією України, вплинули на її державно-правовий розвиток. Тому у програмі по-іншому, порівняно із традиційною схемою, визначено місце і роль Візантії у розвитку держави і права континентальної Європи, перш за все південно-східних слов’ян, особливу увагу приділено історичному досвідові нашого південного сусіда — Туреччини, під певним впливом якої традиційно перебуває мусульманське населення півдня України. Але все ж «ядром» світового державно-правового досвіду і, відповідно, предметом більш прискіпливого вивчення є такі країни західної цивілізації, як Англія, Франція, США та Німеччина — країни, котрі, поклавши початок двом найбільшим і найвпливовішим правовим сім’ям світу — англо-американській та романо-германській, визначили основні тенденції державно-правового розвитку в епоху становлення громадянського суспільства.

Інтерес до деяких країн східної цивілізації зумовлений дещо іншими причинами. Країни далекосхідної локальної цивілізації або ієрогліфічної культури (насамперед Японія і Китай) є яскравим прикладом гармонійного поєднання традиційного та західного елементів у державно-правовому будівництві, а досвід соціалістичного Китаю, котрий останнім часом розвивається досить динамічно, є повчальним для постсоціалістичних країн, у тому числі й України.

По-третє, до матеріалу програми включено окремі питання з історії політико-правової думки, оскільки теоретичні здобутки мислителів суттєво доповнюють «матеріальну» історію державо- і правотворення, сприяють більшому розумінню суті тієї чи іншої моделі державно-правового розвитку. Крім цього, знайомство першокурсників з окремими вченнями, концепціями, теоріями цієї великої спадщини створює певний фундамент для більш глибокого вивчення ними в наступному такої навчальної дисципліни, як «Історія вчень про державу та право».

Навчальна програма передбачає засвоєння матеріалу курсу у процесі лекційних, семінарських занять, а також самостійної роботи. Лекційний курс націлено на розкриття основних проблем історії держави і права зарубіжних країн; семінарські заняття — на поглиблене засвоєння актуальних теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях і в процесі позааудиторної роботи, формування в них певних вмінь та навичок майбутньої професійної діяльності. Особливу увагу приділено самостійній роботі, значення котрої, згідно з вимогами Болонської конвенції, суттєво має зростати.

Контроль самостійної роботи студентів денної форми навчання здійснюватиметься під час семінарських занять, проміжних та рубіжних (модульних) контролів, у ході індивідуальної роботи з викладачем під час консультацій. Оцінювання — рейтингове за багатобальною шкалою, яке дає можливість оцінити усі види здійснених робіт за наперед заданими параметрами без психолого-фізичного перевантаження учасників навчального процесу. Підсумки — відповідно до кількості балів, набраних упродовж усього періоду вивчення дисципліни.

Специфіка заочного відділення, пов’язана з незначним обсягом аудиторних годин, що відводиться для опанування дисципліни, звужує можливість проведення кількох рубіжних (модульних) контролів: студентам-заочникам необхідно виконати самостійну (домашню) контрольну роботу, завдання якої охоплюють частину або весь курс навчальної дисципліни та скласти іспит.

Мета дисципліни:

 1. науково-юридична: вивчення історії держави і права зарубіжних країн, сприяння формуванню у студентів належної правосвідомості, знань про інші країни світу, ґенезу державно-правових інститутів;

 2. загальноосвітня: забезпечення належного рівня знань студентів, (курсантів) особливостей історичного та правового розвитку зарубіжних країн;

 3. виховна: сприяти формуванню громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Завдання вивчення дисципліни:

Навчальна програма спрямована на те, щоб в результаті опанування передбаченого нею матеріалу студент повинен

знати:

1) хронологічні межі, найважливіші події та явища в історії державно-правового розвитку зарубіжних країн, що характеризують:

 • процес виникнення та розвитку держави і права на усіх етапах державно-організованого суспільства;

 • загальні закономірності та особливості процесів державо- і правотворення в країнах західної та східної цивілізацій;

 • сутність держави, її функції та механізми на різних етапах суспільного розвитку;

 • форми держави: форма державного правління, форма політичного режиму та форма державно-територіального устрою в різні епохи;
 • сутність права в різні історичні періоди;

 • форми (джерела) права країн Стародавнього Світу, Середньовіччя, Нового та Новітнього часу;

 • процес становлення права нового (буржуазного) типу у країнах Західної цивілізації, формування світових правових сімей;

 • процес становлення та розвиток галузей права: конституційного (державного), цивільного та суміжних галузей права, кримінального права та кримінального процесу;

 • основні інститути конституційного, цивільного, кримінального і кримінально-процесуального права в країнахЗахідної та Східної цивілізацій. 2) поняття та терміни, притаманні для відповідного етапу розвитку держави і права в зарубіжних країнах.

вміти:

- аналізувати процеси державотворення в зарубіжних країнах, визначати його загальні та специфічні риси в країнах Західної та Східної цивілізацій;

- систематизувати та узагальнювати досвід державно-правового розвитку зарубіжних країн;

-використовувати історично-правовий досвід науки історії держави і права зарубіжних країн у юридичній практиці;

- визначати межі можливого використання зарубіжного досвіду в розбудові української держави;

  - застосовувати різноманітні наукові методи, здійснюючи порівняльний аналіз правових актів та інших документів і базуючись при цьому на принципах історизму та об’єктивності;

  - прогнозувати розвиток суспільно-політичного та правового життяв в Україні та світі, спираючись на знання історії держави і права зарубіжних країн;

набути:

- уміння використовувати методологічні принципи й методи історико правової науки при аналізі та оцінці різних процесів державо- і право творення:

-навички пошуку необхідної інформації, вирішення тих чи інших ситуаційних (юридичних) задач.

ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛІ

Поточний контроль – здійснюється на семінарських заняттях, а також шляхом відпрацювання заборгованостей і незадовільних оцінок, проведення індивідуальних консультацій.

Модульний контроль – здійснюється у формі контрольної роботи або тестування по завершенні вивчення певного модулю з курсу.

Підсумковий контроль – семестровий екзамен.

Підсумковий контроль проводиться у разі, якщо курсант (студент) не набрав необхідного мінімуму балів за опанування усієї дисципліни (що дорівнює 60 балів), або з метою підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова екзаменаційного контролю може бути не більше 40 балів.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Історія держави і права зарубіжних країн»

(за вимогами ЕСТS )КУРС

Напрям,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів відповідних ECTS: _6_
Модулів: _2_
Змістових модулів: _2_
Загальна кількість

годин: 216_
Тижневих годин: _4_Шифр
Правознавство

6.030402 /

бакалавр / магістр / аспірант / викладач

Семестр: 2__
Лекції

(теоретична підготовка): _36
Семінари: _36_
Практичні: __
Самостійна робота та індивідуальна робота

(доповіді, реферати, інші навчально-дослідницьке завдання)  144

Вид контролю: екзаменРОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕМА 1. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Періодизація курсу. Цивілізаційний та формаційний підходи до вивчення історії держави і права зарубіжних країн. Історіографія науки. Функції історії держави і права зарубіжних країн. Принципи вивчення історії держави і права зарубіжних країн. Методологія навчальної дисципліни. Основні загальнофілософські, загальнонаукові та спеціальнонаукові методи дослідження історико-правових явищ і процесів. Міжпредметні зв’язки цієї дисципліни. Завдання курсу. Значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн для професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ.
Ключові слова та поняття: держава, право, предмет і об’єкт науки, методи і принципи науки, міждисциплінарні зв’язки, періодизація, формація, формаційний підхід, цивілізація, цивілізаційний підхід.
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції

Вивчення теми має значне теоретичне та загальнометодологічне значення: розуміння сутності предмету, принципів вивчення історії держави і права зарубіжних країн, метотодології навчальної дисципліни, основних загально філософських, загальнонаукових та спеціальнонаукових методів дослідження державо-правових явищ і процесів, сприяє усвідомленню закономірностей генези та еволюції історичних форм державності, правових звичаїв та норм і становить фундамент для вивчення основних правових дисциплін.
Обсяг знань, вмінь студентів (курсантів) після вивчення теми

Обсяг знань зростатиме в міру засвоєння навчального матеріалу: студент опанує основні загальнофілософські, загальнонаукові та спеціальнонаукові методи дослідження державно-правових явищ і процесів, що становить методологічну основу уміння порівнювати, співставляти та аналізувати факти з історії держави та права провідних країн світу і сприяє формуванню плюралістичного підходу щодо оцінки будь-яких державно-правових інститутів та розуміння засад їх функціонування.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»
Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Робоча навчальна програма з Господарського права для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) Правознавство на 52 арк
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка