Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 198.64 Kb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 4/4
Дата 06.03.2016
Розмір 198.64 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Інформація про зобов'язання емітента




Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:
















Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:




за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X
















за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X
















за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X
















за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X
















за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X










X




Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

6103.1

X

X

Усього зобов'язань

X

6103.1

X

X

Опис:

Отримані авансові платежі виконання робіт, які замовниками за актами прийому-передачі ще не прийняті.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва




Коди













Підприємство

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТІРАС" (У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

за ЄДРПОУ

13880385

Територія

5110137500

за КОАТУУ

5110137500

Організаційно-правова форма господарювання

240

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

41.20

за КВЕД

41.20

Середня кількість працівників, осіб

11







Одиниця виміру:

тис. грн. з одним десятковим знаком

Адресаб телефон:

вул. Нiженська, буд. 44, м. Одеса, 65026, 0482-42-09-57



1. Баланс на 30.06.2014 р.

Форма № 1-м




Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

30.8

26

- первісна вартість

1011

154.3

154.3

- знос

1012

( 123.5 )

( 128.3 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

30.8

26

II. Оборотні активи










Запаси

1100

11262

5432.5

- у тому числі готова продукція

1103

10978

4992.4

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

139.1

68

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

878.7

2687

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

350.8

447.4

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0.8

5.1

Витрати майбутніх періодів

1170

2.1

2.2

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

12633.5

8642.2

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

12664.3

8668.2




Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

6000

6000

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-4825.4

-3434.9

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

1174.6

2565.1

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

5623

4321.6

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

187.4

157.7

розрахунками з бюджетом

1620

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0

0

- з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

5679.3

1623.8

Усього за розділом IІІ

1695

5866.7

1781.5

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

12664.3

8668.2




Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2014 р.

Форма № 2-м




Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

10130

40043.3

Інші операційні доходи

2120

( 0.2 )

( 0.3 )

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

10130.2

40043.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 8285.6 )

( 32543.9 )

Інші операційні витрати

2180

( 454.1 )

( 7219.7 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 8739.7 )

( 39763.6 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

( 1390.5 )

( 280 )

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

1390.5

280



Примітки до балансу

н/д

Примітки до звіту про фінансові результати

н/д

Керівник

Парадовський О.В.

Головний бухгалтер

Гогінова Н.С.


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)


Звiт про стан будiвництва об’єктiв, якими буде здiйснюватися виконання зобов’язань за облiгацiями: Облігації мають погашатись приміщеннями у 7-секцiйному 14-16-тi поверховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими офiсними примiщеннями, пiдземним паркiнгом та прибудованими будiвлями обслуговування за адресою: м. Одеса, вул. Академiка Корольова, 5/2. Ступiнь готовностi -100 %, введено в екплуатацiю. Погашення облiгацiй шляхом віидачине рухомості здійснено. Здійснюється затвердження результатів погашення та підготовка документів щодо анулювання випуску.
1   2   3   4

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка