Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 1.01 Mb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 1/10
Дата 21.04.2013
Розмір 1.01 Mb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор


Трегубенко Андрiй Борисович

(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дон Строй Ком"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33671268
1.4. Місцезнаходження емітента
Донецька, Ворошиловський, 83086, м. Донецьк, вул.Артема 51 а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(062)3349804 (062)3349809
1.6. Електронна поштова адреса емітента
[email protected]
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.donstroykom.uafin.net

в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітент

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

30. Примітки

Ця Рiчна iнформацiя мiстить оцiнки i прогнози уповноважених органiв управлiння емiтента щодо майбутнiх подiй та/або дiй, перспектив розвитку галузi економiки, в якiй емитент здiйснюс основну дiяльнiсть, i результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi планiв емiтента, ймовiрностi настання певних подiй чи вчинення певних дiй. Iнвестор не повинен повнiстю покладатися на оцiнки i прогнози органiв управлiння емiтента, оскiльки фактичнi результати дiяльностi емiтента в майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд прогнозованих результатiв з багатьох причин. Придбання цiнних паперiв емiтента пов 'язане з ризиками, описаними в цiй Рiчнiй iнформацiї. У зв"язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано: - вiдомостi щодо його належностi до будь-яких об'єднань пiдприємств, тому що не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств; - iнформацiя про дивiденди - дивiденди не нараховували та не сплачували; - iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, у зв"язку з вiдсутнiстю акцiй у емiтента; - iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, у зв"язку з вiдсутнiстю акцiй у емiтента; - iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, у зв"язку з вiдсутнiстю акцiонерiв у емiтента; - iнформацiя про випуск акцiй емiтента та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у зв"язку з їх вiдсутнiстю; - iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, у зв"язку з вiдсутнiстю акцiй у емiтента; - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; - iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв. Видачу сертифiкатiв цiнних паперiв товариство не здiйснювало, в звязку з тим, що облiгацiї випущени у бездокументарнiй формi; - iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, у зв"язку з їх вiдсутнiстю. Гарантiй вiд третьої особи за кожним випуском не передбачено випуском цiльових облiгацiй; - iнформацiя про стан корпоративного управлiння, у зв"язку з вiдсутнiстю акцiонерiв у емiтента; - iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, у зв"язку з їх вiдсутнiстю у емiтента; - iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, у зв"язку з вiдсутнiстю iпотечних облiгацiй у емiтента; - iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; - iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; - iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; - основнi вiдомостi про ФОН; - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; - iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; - розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; - правила ФОН. ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ" не здiснювало випуск iпотечних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiя по п.15 - п.24 вiдсутня. - копiя протоколу загальних зборiв акцiонерiв, якi проведенi за звiтний перiод (для акцiонерних товариств); - рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ" не складає фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка