Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 355.11 Kb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 1/3
Дата 23.02.2016
Розмір 355.11 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор
Сирота Iгор Григорович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

29.04.2013

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 2 квартал 2012 року
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

20588716
1.4. Місцезнаходження емітента

07300 м. Вишгород, вiдсутня
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

04596-58-476 04596-58-676
1.6. Електронна поштова адреса емітента

[email protected]
2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.uge.gov.ua

в мережі Інтернет

29.04.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущенні акції
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
11. Примітки:

Акцiї у звiтному перiодi не випускались. Облiгацiї та цiльовi облiгацiї не випускались. Похiднi цiннi папери не випускались. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Звiт про стан об"єкта нерухомостi вiдсутнiй через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй. Квартальна iнформацiя розмiщується на власному веб-сайтi. 3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

АОО 096221
3.3. Дата державної реєстрації

21.06.2011
3.4. Місцезнаходження

07300 м. Вишгород, вiдсутня
3.5. Статутний капітал (грн.)

118 552 950
3.6. Чисельність працівників (чол.)

2902
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

40.11.0 - виробництво електроенергiї

40.13.0 - розподiлення та постачанння електроенергiї

74.20.1 - дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

100

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0
3.10. Органи управління підприємства

Управлiння Товариством здiйснюють: Вищий орган Товариства- Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада Товариства. Виконавчий орган Товариства (одноосiбний)-Генеральний директор Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) Товариства. Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом Товариства.
3.11. Посадові особи підприємства

Сирота Iгор Григорович- Генеральний директор

Головний бухгалтер - Iщенко Вiра Петрiвна

3.12. Засновники підприємства

Засновником ПАТ "Укргiдроенерго" є держава в особi Мiнiстерства палива та вугiльної промисловостi України. Частка засновника в статутному фондi Товариства-100%. Кiлькiсть акцiонерiв-один. Всi акцiї (100%) передано до статутного фонду НАК "Енергетична компанiя України" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 № 794.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

володiє 11,4797% у статутному фондi ПАТ "Днiстровська ГАЕС"
6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711
6.4. Місцезнаходження

м.Київ, вул.Грiнченко, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ 581322
6.6. Дата видачі ліцензії

19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон

044 279-10-78
6.8. Факс

044 377-70-16
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис
Послуги надаються згiдно договору № Е- 3054 вiд 14.02.2011р.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Публiчне акцiонерне товариство (далi Товариство) є правонаступником всiх прав та зобов'язань Вiдкритого акцiонерного товариства , створеного шляхом:реорганiзацiї та злиття вiдповiдно до наказу Мiнiстерства палива та енергетики України вiд 31 грудня 2003 року № 831 Державної акцiонерної гiдроенергогенеруючої компанiї (ДАГК ) та Державної акцiонерної енергогенеруючої компанiї (ДАЕК ) на базi яких була створена Державна акцiонерна компанiя , яку вiдповiдно до наказу Мiнiстерства палива та енергетики України вiд 10 лютого 2004 року № 84 перейменовано на Державне акцiонерне товариство , яке вiдповiдно до наказу Нацiональної акцiонерної компанiї вiд 30 липня 2004 року №3 перейменоване на Вiдкрите акцiонерне товариство . Вiдкрите акцiонерне товариство , вiдповiдно до вимог закону України , на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства вiд 09 червня 2011 року (протокол №3) перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство . Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язкiв Державної акцiонерної гiдроенергогенеруючої компанiї (ДАГК ), Державної акцiонерної енергогенеруючої компанiї (ДАЕК ), Державної акцiонерної компанiї , Державного акцiонерного товариства, ВАТ . Державна акцiонерна гiдроенергогенеруюча компанiя створена згiдно з наказом Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 27.10.1994р. № 288 на виконання Указу Президента України вiд 21.05.1994р. № 244/94 . Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство . Скорочене найменування - ПАТ . Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 20588716. Мiсцезнаходження. 07300, Київська область, Вишгородський район. м. Вишгород. Дата первинної реєстрацiї - 05 сiчня 1995 року. Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства палива та вугiльної промисловостi України. Частка засновника у статутному фондi Товариства - 100%. Кiлькiсть акцiонерiв - один. Всi акцiї (100%) належать НАК "Енергетична компанiя України" Товариство володiє часткою 11,4797 % у статутному капiталi ПАТ "Днiстровська ГАЕС".

Товариство має в своєму складi апарат управлiння i вiсiм вiдокремлених структурних пiдроздiлiв( фiлiй) без права юридичної особи: Каскад Київських ГЕС i ГАЕС, Канiвська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Днiпродзержинська ГЕС, Днiпровська ГЕС, Каховська ГЕС,Днiстровська ГЕС i фiлiя "Дирекцiя з будiвництва "Днiстровської ГАЕС". Кожна фiлiя здiйснює господарську дiяльнiсть згiдно статуту ПАТ "Укргiдроенерго" i вiдповiдного Положення про структурний пiдроздiл Товариства i облiковує свою дiяльнiсть у вiдокремленому балансi, який, в свою чергу, входить складовою частиною до загального балансу Товариства.

Сумарна встановлена потужнiсть гiдроелектростанцiй товариства станом на 30.06.2012 р. становить 5007,6 МВт.

В цiлому по товариству виробництво електроенергiї за 2 квартал 2012 року складає 3,7 млрд.кВт.г. ПАТ "Укргiдроенерго" є основною енергогенеруючою компанiєю, яка забезпечує покриття пiкових навантажень, регулювання частоти i потужностi, надiйним аварiйним резервом в об"єднанiй енергосистемi України.

Електроенергiя, вироблена Товариством, реалiзується виключно Державному пiдприємству "Енергоринок", яке є нацiональною компанiєю iз забезпечення дiяльностi оптового ринку електричної енергiї. Обсяги виробництва Товариства координуються Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi. Тарифи на електроенергiю регулюються Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.
8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

електроенергiя

3 652,976

602 628,10

100

3 652,976

602 628,10

100

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції


з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

сировина i допомiжнi матерiали

18,6

2

енергiя зi сторони

14,9

3

витрати з оплати працi

10,3

4

амортизацiя

44,7

5

адмiнiстративнi витрати

5,6
  1   2   3

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка