Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 2.1 Mb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 1/16
Дата 21.02.2016
Розмір 2.1 Mb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова Правлiння ПАТ "АЗОТ"


Скляров В.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.04.2014

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00203826

4. Місцезнаходження

18014, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м.Черкаси, вул. Першотравнева,72

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472) 39-23-33, (0472) 54-01-46

6. Електронна поштова адреса

[email protected]
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

79 (3876) "Бюлетень.Цiннi папери України"
29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.azot.cherkassy.net/content/news7/inform/year.php

в мережі Інтернет

29.04.2014
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:

Примiтки: Форма 3. не заповнена, оскiльки Товариство протягом 2013 року не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
Форма 5. не заповнена, оскiльки вiдповiдно до чинного законодавства рейтингова оцiнка для Товариства не є обов'язковою.
Форма 10. не заповнена, оскiльки за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.
Форми 12. 2), 3), 4) не заповненi, оскiльки в звiтному перiодi емiтент не емiтував облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери.
Товариство емiтувало процентнi iменнi облiгацiї номiнальною вартiстю 1000 грн. в кiлькостi 30000 шт. загальною номiнальною вартiстю 30 мiльйонiв гривень, свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 29.10.2003, №149/2/03 видане ДКЦПФР. Термiн погашення випуску - 18.11.2005. Процентна ставка - 16%. Облiгацiї перебували в лiстингу ПФТС. Всi облiгацiї були розмiщенi та погашенi повнiстю. Свiдоцтво анульоване ДКЦПФР, Розпорядження №1-С-О вiд 18.01.2006.
Форма 12. 5) не заповнена, оскiльки Товариство не здiйснює викуп власних акцiй.
Форма 15. не заповнена, оскiльки в звiтному перiодi емiтент не емiтував борговi цiннi папери та за кредитними договорами розраховується вчасно.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй (Товариство цiльових облiгацiй не випускало).ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

14.07.1994

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1056489794,5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4424

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.15 - Виробництво добрив i азотних сполук

20.16 - Виробництво пластмас у первинних формах

20.59 - Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "КБ "Надра" м.Київ, Центр

2) МФО банку

380764

3) Поточний рахунок

26001010375001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "КБ "Надра" м.Київ, Центр

5) МФО банку

380764

6) Поточний рахунок

26001010375001
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)

АВ, 582611

28.07.2011

Мiнiстерство промислової полiтики України

23.12.2015

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв)

АВ, 583418

08.08.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України

08.07.2018

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Медична практика

АГ, 602341

01.08.2011

Мiнiстерство охорони здоров'я України
Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених ЗУ "Про автомобiльний транспорт"

АВ, 532699

01.06.2010

Мiнiстерство тарнспорту та зв'язку України
Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифам

АГ, 578480

21.07.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

24.12.2015

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Постачання природного газу за нерегульованим тарифам

АГ, 507477

19.07.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

28.05.2015

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

На модернiзацiю блоку "Бенфiлд" очищення газу вiд вуглекислоти

без №

19.11.2005

Фiрма "Хальдор Топсе А/О" (Данiя)
Опис

Термiн дiї лiцензцї необмежений. Лiцензiя отримана згiдно з контрактом №1147М-231 вiд 19.11.2005.

На модернiзацiю агрегату амiаку в цiлому

без №

19.11.2005

Фiрма "Хальдор Топсе А/О" (Данiя)
Опис

Термiн дiї лiцензцї необмежений. Лiцензiя отримана згiдно з контрактом №1147М-231 вiд 19.11.2005.

На модернiзацiю агрегату карбамiду М-6

8199-30/М-6

22.05.2006

Фiрма UREA CASALE S.A. (Лугано, Швейцарiя)
Опис

Термiн дiї лiцензцї необмежений. Лiцензiя отримана згiдно з контрактом №510М-231 вiд 24.05.2006.

Придбання, зберiгання, перевезення, ввезення на територiю України, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 1 таблицi IV та списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв")

АЕ, 273204

19.12.2013

Державна служба України з контролю за наркотиками

14.11.2018

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом

АВ, 548939

02.08.2011

Мiнiстерство iнфраструктури України

17.06.2014

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Використання джерел iонiзуючого випромiнювання

АВ, 483739

25.07.2011

Державний комiтет ядерного регулювання

08.07.2014

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння

АВ, 563603

05.08.2011

Мiнiстерство фiнансiв України
Опис

Термiн дiї лiцензцї необмежений.

Технiчне обслуговування систем пожежогасiння (водянi, пiннi) на об'єктах з високим, середным та незначним ступенем ризику щодо пожежноъ безпеки; монтаж, перевiрка (огляд) пристроїв блискавкозахисту

АЕ, 184017

26.10.2012

Державна iнспекцiя техногенної безпеки України

12.08.2010

Опис

Термiн дiї лiцензцї необмежений.

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АВ, 586479

05.08.2011

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

25.02.2015

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АВ, 589337

13.07.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

23.11.2015

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (зберiгання, оброблення, утилiзацiя, знешкодження)

АГ, 594684

09.08.2011

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

14.02.2016

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки

183.11.71-24.15.0

11.07.2011

Управлiння держ.комiтету України з пром. безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по Черк. обл.

21.08.2014

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

186.11.71-24.15.0

11.07.2011

Управлiння держ.комiтету України з пром. безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по Черк. обл.

23.09.2014

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на зберiгання метанолу

710/1552

25.05.2012

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

31.12.2013

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на зберiгання гiдразин-гiдрату

710/1537

08.12.2011

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

31.12.2013

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на використання гiдразин-гiдрату

710/1538

08.12.2011

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

31.12.2013

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на початок експлуатацiї об'єкта

3077.11.30-24.15.0

04.08.2011

Держгiрпромнагляд

24.05.2011

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на початок експлуатацiї об'єкта

3079.11.30-24.15.0

04.08.2011

Держгiрпромнагляд

06.05.2014

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки

3076.11.30-24.15.0

04.08.2011

Держгiрпромнагляд

06.05.2014

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

3075.11.30-24.15.0

04.08.2011

Держгiрпромнагляд

30.10.2014

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

184.11.71-24.15.0

11.07.2011

Управлiння держ.комiтету України з пром. безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по Черк. обл.

12.05.2016

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки

185.11.71-24.15.0

11.07.2011

Управлiння держ.комiтету України з пром. безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по Черк. обл.

12.05.2016

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на експлуатацiю посудин, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа

134.12.71

25.05.2012

Тер.управлiння держ.служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в Черкаськiй обл.

25.05.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на експлуатацiю вантажопiдiймального крану

135.12.71

25.05.2012

Тер.управлiння держ.служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Черкаськiй обл.

25.05.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на експлуатацiю лiфту

136.12.71

25.05.2012

Тер.управлiння держ.служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Черкаськiй обл.

25.05.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

183.12.71

20.07.2012

Тер.управлiння держ.служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України в Черкаськiй обл.

20.07.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на зберiгання/використання каталiзатора гiдрування бензолу Е235 TR з вмiстом нiкелю 25-50%

710/1555

25.05.2012

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

31.12.2013

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на використання метанолу

710/1553

25.05.2012

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

31.12.2013

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АЕ, 255033

15.05.2013

Рег. упр.департ. контр. за виробн. та обiгом спирту, алког. напоїв i тютюн.виробiв ДПАУ у Черк. обл.

02.06.2014

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому.

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АД, 073263

16.10.2012

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

06.07.2015

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому

Централiзоване водовiдведення

АЕ, 199638

26.11.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг

31.10.2018

Опис

Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому

Дозвiл на зберiгання/використання каталiзатора KL6528-N5 (PK-7R)

265/12

11.09.2012

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв

27.04.2015

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на експлуатацiю лiфту

297.12.71

14.11.2012

Тер.упр.держ.служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Черк. обл.

14.11.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

1576.12.30

15.11.2012

Державна служба гiрн. нагляду та пром. безпеки України

15.11.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Спецiальний дозвiл на користування надрами геологiчне вивчення, у т.ч. дослiдно-промислова розробка технiчних пiдземних вод, затвердження запасiв ДКЗ України

4314

31.01.2013

Державна служба геологiї та надр України

31.01.2018

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл експлуатувати посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 мПА

318.13.71

06.11.2013

Тер.упр.держ.служби гiрн. нагляду та пром.безпеки України у Черкаськiй обл.

05.11.2018

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на зберiгання 2,4-динiтрофенолу

255/12

12.09.2012

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

31.12.2013

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл експлуатувати машини, механiзми, устаткування пiдвищеної небезпеки

306.12.71

26.11.2012

Тер.упр.держ служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Черкаськiй обл.

26.11.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл експлуатувати машини, механiзми, устаткування пiдвищеної небезпеки

333.12.71

05.12.2012

Тер.упр.держ служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Черкаськiй обл.

05.12.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл експлуатувати машини, механiзми, устаткування пiдвищеної небезпеки

334.12.71

05.12.2012

Тер.упр.держ служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Черкаськiй обл.

05.12.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

335.12.71

05.12.2012

Тер.упр.держ служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Черкаськiй обл.

05.12.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл експлуатувати посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 мПа

346.12.71

17.12.2012

Тер.упр.держ служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Черкаськiй обл.

17.12.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл експлуатувати посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 мПа

347.12.71

17.12.2012

Тер.упр.держ служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Черкаськiй обл.

17.12.2017

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл експлуатувати посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 мПа

092.13.71

15.04.2013

Тер.упр.держ служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Черкаськiй обл.

15.04.2018

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл експлуатувати вантажопiдйомний кран

104.13.71

24.04.2013

Тер.упр.держ служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Черкаськiй обл.

24.04.2018

Опис

Продовження дiї дозволу є доцiльним i в майбутньому.

Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя:iдальня)

716

26.07.2011

Департамент економiчної полiтики та розвитку Виконком Черкаської мiськради
Опис

Термiн дiї дозволу необмежений

Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя:iдальня)

717

26.07.2011

Департамент економiчної полiтики та розвитку Виконком Черкаської мiськради
Опис

Термiн дiї дозволу необмежений

Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя: буфет)

718

26.07.2011

Департамент економiчної полiтики та розвитку Виконком Черкаської мiськради
Опис

Термiн дiї дозволу необмежений

Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя:буфет)

719

26.07.2011

Департамент економiчної полiтики та розвитку Виконком Черкаської мiськради
Опис

Термiн дiї дозволу необмежений

Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя: кафе)

720

26.07.2011

Департамент економiчної полiтики та розвитку Виконком Черкаської мiськради
Опис

Термiн дiї дозволу необмежений

Дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (спецiалiзацiя: кафе)

721

26.07.2011

Департамент економiчної полiтики та розвитку Виконком Черкаської мiськради
Опис

Термiн дiї дозволу необмежений

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка