Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 1.76 Mb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 1/18
Дата 27.08.2013
Розмір 1.76 Mb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова Правлiння


Корнiйчук С.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

30.04.2013

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Донецькмiськгаз"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03361081

1.4. Місцезнаходження емітента

83001, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н, мiсто Донецьк, проспект Театральний, будинок 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 338-00-81, (062) 381-15-56

1.6. Електронна поштова адреса емітента

[email protected]
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

82 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку
30.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.gaz.donetsk.ua

в мережі Інтернет

30.04.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

п. 1. е) "iнформацiя про рейтингове агентствто" - рейтинг не проводився. п. 1. є) " iнформацiя про органи управлiння емiтента" - iнформацiя не надається, тому що ПАТ "Донецькмiськгаз" є публiчним акцiонерним товариством.

п. 9. б) "iнформацiя про облiгацiї емiтента" - ПАТ "Донецькмiськгаз" не є емiтентом облiгацiї. п.9. в) "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - ПАТ "Донецькмiськгаз" не є емiтентом iнших цiнних паперiв. п.9. г) "iнформацiя про похiднi цiннi папери" - ПАТ "Донецькмiськгаз" не має похiдних цiнних паперiв. п. 9. г) "iнформацiя про власних акцiй протягом звiтного перiоду" - Протягом 2012 року Товариство не приймало рiшення про викуп власних акцiй. п. 9. д) "iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - у квiтнi 2001 року ВАТ "Донецькмiськгаз" у Банкнотно-монетному дворi НБУ у м. Києвi було замовлено бланки сертифiкатiв акцiї у кiлькостi 1100 штук, з яких було видано акцiонерам 742 штуки.У зв'язку з тим, що усi бланки сертифiкатiв були пiдписани Головою Правлiння Сєнчею В.О., який помер 31.07.2006 року було складено Акт знищення бланкiв сертифiкатiв ВАТ "Донецькмiськгаз" у кiлькостi 358 штук. У сiчнi 2007 року ВАТ "Донецькмiськгаз" у ДП Полiграфiчний комбiнат Україна було замовлено бланки сертифiкатiв у кiлькостi 700 штук. Тому графа "Кiлькiсть замовлених сертифiкатiв цiнних паперiв" дорiвнює 1800 штук. У зв'язку з тим, що акцiї ПАТ "Донецькмiськгаз" знаходяться в бездокументарної формi, сертифiкати пртягом 2011 року не видавались. п. 12. "iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - ПАТ "Донецькмiськгаз" боргових цiнних паперiв не випускало.

п. 29. "звiт про стан об'єкта нерухомостi" - ПАТ "Донецькмiськгаз" не випускало цiльових облiгацiй. п.11 г) "iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - у даних про виробництво вiдображени "0", тому що ПАТ "Донецькмiськгаз" не займається виробництвом будь-якої продуцiї. У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнiх дiї ПАТ "Донецькмiськгаз" не надано iнформацiї по пунктах: 15, 16 (а, б, в, г, г), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. У Звiтi використовується назва Товариства як вiдкритого акцiонерного товариства "Донецькмiськгаз" так й публiчного акцiонерного товариства "Донецькмiськгаз", в залежностi вiд тог, якi вiдомостi i за якої перiод описуються.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Донецькмiськгаз"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Донецькмiськгаз"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

83001

3.1.5. Область, район

Донецька обл. Ворошиловський р-н

3.1.6. Населений пункт

мiсто Донецьк

3.1.7. Вулиця, будинок

проспект Театральний, будинок 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 № 715665

3.2.2. Дата державної реєстрації

18.07.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Донецької мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1 107 225

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1 107 225

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "КБ "Надра", м. Київ, Центр

3.3.2. МФО банку

380764

3.3.3. Поточний рахунок

2600816104500

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

3.3.5. МФО банку

д/в

3.3.6. Поточний рахунок

д/в
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка