Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 2.45 Mb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 1/20
Дата 14.05.2013
Розмір 2.45 Mb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор


Лякса Андрiй Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
МП

24.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік
1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Брикет"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00176526

1.4. Місцезнаходження емітента

83111, Україна, Донецька обл., - р-н, м. Донецьк, вул. Нижньовартiвська, 14

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0623492645, 0623499123

1.6. Електронна поштова адреса емітента

[email protected]2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№ "Вiдомостi НКЦПФР"


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.briket.net

в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

Не заповненi наступнi вiдомостi : п.1.Основнi вiдомостi про емiтента: - г') iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - не заповнюється, тому що дiяльнiсть Емiтента не потребує лiцензування; - є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється акцiонерними товариствами; п.7. Iнформацiя про дивiденди: - в звiтному перiодi Емiтентом дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися; п.9 Вiдомостi про цiннi папери емiтента: - б) iнформацiя про облiгацiї емiтента - в звiтному перiодi дисконтнi та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускались; - в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери не розмiщувалися; - г) iнформацiя про похiднi цiннi папери - в звiтному перiодi похiднi цiннi папери емiтентом не випускались; - г') iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - власнi акцiї не викупались; - д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - у звiтному перiодi сертифiкати цiнних паперiв не замовлялись та не видавались. п.12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи - гарантiї вiдсутнi, оскiльки борговi цiннi папери не випускались; п.15-п.24 Iнформацiя не наведена з причини вiдсутностi iпотечного покриття та сертифiкатiв ФОН; п.28. Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; п.29.Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не складено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй. Визначення рейтингової оцiнки цiнних паперiв при випуску облiгацiй емiтента здiйснено 03.02.2006 р. Поновлення рейтингової оцiнки здiйснюється щоквартально протягом 2006-2012 рокiв. За 4-й квартал 2012 року рейтингова оцiнка облiгацiй Емiтента оновлена 22.03.2013 р.: результат- пiдтвердження, кредитний рейтинг: uaB, прогноз -стабiльний. Попереднє оновлення -20.12.2012 р., кредитний рейтинг: uaB, прогноз -стабiльний. Звiт про корпоративне управлiння не заповнене, оскiльки ПрАТ "Брикет" не є фiнансовою установою.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Брикет"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Брикет"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

83111

3.1.5. Область, район

Донецька обл. - р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Донецьк

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Нижньовартiвська, 14


3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя ААВ № 809185

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.01.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Донецької мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

25 914 535

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

25 914 535

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка