Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 406.44 Kb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 1/4
Дата 09.07.2013
Розмір 406.44 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор


Трегубенко Андрiй Борисович

(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.07.2012

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дон Строй Ком"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33671268

1.4 Місцезнаходження емітента

83086, м.Донецьк, вул. Артема буд. 51 а

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

062 334 98 04 062 334 98 09

1.6 Електронна поштова адреса емітента
[email protected]
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.07.2011
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.donstroykom.uafin.net

в мережі Інтернет

24.07.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента

а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

X

18. Примітки:
У звiтi вiдсутнi наступнi форми: Вiдомостi про цiннi папери ТОВ "Дон Строй Ком" - випуски акцiй, випуск iншiх цiнних паперiв не здiйснювала; п 5.б та п 5.в не заповнюється тому, що дiяльнiсть ТОВ "Дон Строй Ком" не вiдносiться до побудової та добувної. Емiтент не володiє частками у статутному капiталi юридичних осiб; Конвертацiю цiнних паперiв емiтент не здiйснювал; п.7 - п.14 не заповнений, в з`вязку з тим, що пiдприємство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН; ТОВ "Дон Строй Ком" не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дон Строй Ком"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

А00 №744938

3.3. Дата державної реєстрації

03.12.2008

3.4. Територія (область)

Донецька

3.5. Місцезнаходження

83086, м.Донецьк, вул. Артема буд. 51 а

3.6. Статутний капітал (грн.)

15760000.00

3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі

0.000

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.9. Чисельність працівників (чол.)

7

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

45.21.1 Будiвництво будiвель, 45.21.6 Будiвництво iнших споруд, 74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу

3.11. Органи управління емітента

Вищий орган Товариства - Загальнi збори Учасникiв Товариства; Виконавчий орган Товариства - Директор; Контролюючий орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя.

3.12. Засновники емітента

ТОВ "Компания "Камелот" (учасник), ЄДРПОУ 33577163 - 37,83 % ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Камелот" (учасник), ЄДРПОУ 35457194 - 23,42 % ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Камелот "ПВНЗIФ" "Камелот" (учасник), (ЄДРПОУ 35457194) - 38,75 %

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Директор (за сумiсництвом)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трегубенко Андрiй Борисович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 115854 14.12.1999 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку

4.4. Рік народження

1974

4.5. Освіта

Вища, Донецький державний техничний унiверситет, Горний iнженер економiст

4.6. Стаж керівної роботи (років)

8

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" - Начальник управлiння економiки та виробництва дивiзiону сталi та прокату

4.8. Опис

Змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4.1. Посада

Головний бухгалтер

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Осипян Лiана Лаврентiївна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 640069 09.12.2000 Дзержинським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

4.4. Рік народження

1978

4.5. Освіта

Вища, Учет та аудiт

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ООО ?Донецький бетонний завод ?Фрегат? - Головний бухгалтер

4.8. Опис

Змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалося.
4.1. Посада

Голова Ревезiйної комiсiї

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартиненко Сергiй Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 027729 16.11.2010 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4.4. Рік народження

1966

4.5. Освіта

Вища, Московський фiзiко-техничний унiверситет, iнженер-фiзiк

4.6. Стаж керівної роботи (років)

4

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Дон Строй Ком"

4.8. Опис

Змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалося.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107, Київ, вул.Тропiнiна 7-Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

044 585 42 40

5.8. Факс

044 585 42 40

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

5.10. Опис

Ведення реєстру та зберiгання цiльових облiгацiй ТОВ "Дон Строй Ком" здiйснює депозитарiй ПрАТ "ВДЦП"
5.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудiторська фiрма "Лiкург-Аудит"

5.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24154073

5.4. Місцезнаходження

83059, м.Донецьк, пр.Iллiча, 109 а, офiс 601

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1367

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

5.7. Міжміський код та телефон

062 382 94 03

5.8. Факс

062 382 94 03

5.9. Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

5.10. Опис

ТОВ "Дон Строй Ком" користується послугами аудиторськой фiрми "Лiкург-аудит"
5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

5.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33718227

5.4. Місцезнаходження

49000, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна 30

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

483591

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.08.2009

5.7. Міжміський код та телефон

056 373 95 94

5.8. Факс

056 373 95 94

5.9. Вид діяльності

Дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку на ринку цiнних паперiв

5.10. Опис

ТОВ "Дон Строй Ком" проводить вiдкрите розмiщення облiгацiй через органiзатора торгiвлi - Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
5.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"

5.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31752402

5.4. Місцезнаходження

04070, м.Київ, вул.Межигiрська 1

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.12.2000

5.7. Міжміський код та телефон

044 280 73 78

5.8. Факс

044 280 73 78

5.9. Вид діяльності

Рейтингове агенство

5.10. Опис

ТОВ "Дон Строй Ком" користується послугами ТОВ "Кредит-Рейтинг", що до присвоєння та поновлення кредитного рейтингу облiгацiй.
  1   2   3   4

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка