Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 363.07 Kb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 1/4
Дата 28.03.2013
Розмір 363.07 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор


Трегубенко А.Б.

(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.07.2012

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОНПЛАЗА"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

32794417

1.4 Місцезнаходження емітента

83096, Донецьк, Куйбишева, 70

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 334-98-04 (062) 334-98-09

1.6 Електронна поштова адреса емітента
[email protected]
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.07.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

donplaza.uafin.net

в мережі Інтернет

24.07.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента

а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

X

18. Примітки:
У звiтi вiдсутнi наступнi форми: Вiдомостi про цiннi папери ТОВ "ДОНПЛАЗА" - випуски акцiй, випуск iншiх цiнних паперiв не здiйснювала; п 5.б та п 5.в не заповнюється тому, що дiяльнiсть ТОВ "Донплаза" не вiдносiться до побудової та добувної. Емiтент не володiє частками у статутному капiталi юридичних осiб; Конвертацiю цiнних паперiв емiтент не здiйснювал; п.7 - п.14 не заповнений, в з`вязку з тим, що пiдприємство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН; ТОВ "Донплаза" не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОНПЛАЗА"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

АОО 314045

3.3. Дата державної реєстрації

19.12.2003

3.4. Територія (область)

Донецька

3.5. Місцезнаходження

83096, Донецьк, Куйбишева, 70

3.6. Статутний капітал (грн.)

29600000.00

3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі

0.000

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.9. Чисельність працівників (чол.)

24

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

70.11.0 Органiзацiя будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду, 51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi, 71.32.0 Оренда будiвельних машин та устаткування

3.11. Органи управління емітента

Вищий орган Товариства - Загальнi Збори Учасникiв Товариства; Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор; Контролюючий орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя.

3.12. Засновники емітента

ТОВ "КОМПАНIЯ КАМЕЛОТ" (учасник), якому належить 4,01% Статутного капiталу ТОВ "КУА КАМЕЛОТ" (учасник), якому належить 11,15% Статутного капiталу., ТОВ "КУА "КАМЕЛОТ" ПВНЗIФ "КАМЕЛОТ" (учасник) - 84,84% Статутного капiталу.,

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Генеральний директор

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трегубенко Андрiй Борисович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 115854 14.12.1999 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку

4.4. Рік народження

1974

4.5. Освіта

Вища, Донецький державний техничний унiверситет, Горний iнженер економiст

4.6. Стаж керівної роботи (років)

8

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" - Начальник управлiння економiки та виробництва дивiзiону сталi та прокату

4.8. Опис

Змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4.1. Посада

Головний бухгалтер

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Качанова Iрина Володимировна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС 210106 01.11.2002 Кiровським РВ ДМУ України в Донецькiй обл.

4.4. Рік народження

1979

4.5. Освіта

Вища, Донецький державний унiверситет економiки та торгiвлi iм.Михайла Туган-Барановський, учет та аудит

4.6. Стаж керівної роботи (років)

11

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Будiвельна та торгiвельна корпорацiя "МИРА"" - Головний бухгалтер

4.8. Опис

Змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартиненко Сергiй Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 299292 01.11.1996 Жовтневим РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

4.4. Рік народження

1966

4.5. Освіта

Вища, Московський фiзiко-техничний унiверситет, iнженер-фiзик

4.6. Стаж керівної роботи (років)

4

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Дон Стой Ком", директор

4.8. Опис

Змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-Рейтинг"

5.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31752402

5.4. Місцезнаходження

04070, м.Київ, вул.Межигiрська,1

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.12.2000

5.7. Міжміський код та телефон

(044) 280-73-78

5.8. Факс

(044) 280-73-78

5.9. Вид діяльності

Кредитний рейтинг

5.10. Опис

ТОВ "Донплаза" користується послугами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг", що до поновлення кредитного рейтингу облiгацiй.
5.1. Найменування

ТОВ "Лiкург-аудiт"

5.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24154073

5.4. Місцезнаходження

Донецьк, пр.Iллiча 109а, офiс 601

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1367

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

5.7. Міжміський код та телефон

062 3382-94-03

5.8. Факс

062 3382-94-03

5.9. Вид діяльності

Аудiторськi послуги

5.10. Опис

ТОВ "Донплаза" користується послугами аудиторськой фiрми "Лiкург-аудит"
5.1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107, Київ, вул.Тропiнiна 7-Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

5.8. Факс

(044) 585-42-40

5.9. Вид діяльності

Депозiтарна

5.10. Опис

ТОВ "Донплаза" користується послугами ПрАТ "ВДЦП", який веде облiк та зберiгання цiнних паперiв
  1   2   3   4

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка