Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 0.58 Mb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 1/5
Дата 30.03.2013
Розмір 0.58 Mb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5


Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор
Лякса Андрiй Володимирович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

19.02.2013

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 4 квартал 2012 року
1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Брикет"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00176526

1.4. Місцезнаходження емітента

83111 м. Донецьк, вул. Нижньовартiвська, 14

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0623492645, 0623499123

1.6. Електронна поштова адреса емітента

[email protected]2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.02.2013
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.briket.net

в мережі Інтернет

19.02.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про емітента

X

2. Інформація про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
18. Примітки:

1. На протязi звiтного перiоду Емiтент не випускав iншi цiннi папери. 2. За звiтний перiод Емiтентом не видавались похiднi цiннi папери. 3. В звiтному перiодi Емiтент не приймав участi в створеннi iнших юридичних осiб. 4. Емiтент не має фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 5. Емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Брикет"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

ААВ №809185

3.3. Дата державної реєстрації

19.01.1996

3.4. Територія (область)

Донецька

3.5. Місцезнаходження

83111 м. Донецьк, вул. Нижньовартiвська, 14

3.6. Статутний капітал (грн.)

25914535

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

259

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

32.99 - Виробництво iншої продукцiї,н.в.i.у.

23.99 - Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.

39.00 - Iнша дiяльнiсть щодо поводження з вiдходами

3.11. Органи управління підприємства

Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада є органом Емiтента, що здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства. Виконавчий орган Емiтента- Генеральний директор. Ревiзор є одноособовий контролюючий орган Емiтента для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

3.12. Засновники емітента

На момент створення засновником Емiтента було Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України. Станом на 31.12.2012р. його частка в статутному капiталi - 0 (нуль)%. На кiнець звiтного перiоду засновниками (акцiонерами) є ПрАТ "Конкорд Фiнанс" (код за ЄДРПОУ - 33517633), фiзичнi особи - 99.4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Генеральний директор

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лякса Андрiй Володимирович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ДН 0502-570 17.01.2012 ВГIРФО Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi

4.4. Рік народження

1966

4.5. Освіта

Вища. Московський iнститут управлiння iм. С. Орджонiкiдзе, спецiальнiсть: органiзацiя управлiння виробництвом металургiйної промисловостi. У 1991 роцi присвоєна квалiфiкацiя iнженер-економiст.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

12

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Брикет": голова Правлiння з 09.08.2002 по 28.05.2012р.

4.8. Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Брикет" вiд 28.05.2012 (протокол № 24) Лякса Андрiй Володимирович (посвiдка на постiйне проживання серiя ДН № 0502-570 видана 17.01.2012 ВГIРФО Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй обл.) призначений на посаду Генерального директора. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор надiлений повноваженнями та обов'язками згiдно Статуту та чинного законодавства: без доручення представляти iнтереси Товариства та самостiйно приймати рiшення про вчинення вiд його iменi юридичних дiй в межах компетенцiї; вiдкривати рахунки у банкiвських установах; розпорядження майном Товариства, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр балансової вартостi майна Товариства; пiдписувати доручення, договори та iншi документи вiд iменi Товариства; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, внутрiшнiх документiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.4.1. Посада

Головний бухгалтер

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малєнко Олена Дмитрiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 005890 31.08.1995 Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4.4. Рік народження

1967

4.5. Освіта

Середньо-спецiальна. Донецький економiчний технiкум, спецiальнiсть: бухгалтерський облiк

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Брикет": заступник головного бухгалтера з 14.06.2010 по 22.11.2011

4.8. Опис

Вiдповiдно до наказу № 227-к вiд 23.11.2011 р. Голови Правлiння ВАТ "Брикет" призначено на посаду головного бухгалтера пiдприємства Малєнко Олену Дмитрiвну. Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, складає фiнансовi звiти. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.4.1. Посада

Голова Наглядової ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смiяненко Iгор Миколайович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 830593 25.09.1997 Дзержинським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4.4. Рік народження

1958

4.5. Освіта

Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть: обробка металiв тиском. У 1982 роцi присвоєна квалiфiкацiя: iнженер-мелалург.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

4

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Смарт-Груп": головний консультант з iнновацiйних технологiй з 02.03.09 по 30.09.11 р.; Корпорацiя "Переробникiв вiдходiв промислових виробництв України": директор з розвитку та науки з 01.10.11р.

4.8. Опис

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Брикет", протокол № 24 вiд 28.05.2012 р. обрано на посаду Члена Наглядової ради та рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Брикет" вiд 05.06.2012 (протокол № 11/12) обрано на посаду Голови Наглядової ради Смiяненка Iгора Миколайовича. Голова Наглядової ради виконує обов'язки та повноваження вiдповiдно до Статуту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.4.1. Посада

Член Наглядової ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фоменко Юрiй Вiкторович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 707787 24.05.1999 Селидiвським МВ УМВС України у Донецькiй областi

4.4. Рік народження

1969

4.5. Освіта

Вища. Московський гiрничий iнстiтут, спецiальнiсть: пiдземна розробка родовищ корисних копалин. У 1993 роцi присвоєна квалiфiкацiя: гiрничий iнженер.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

9

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Фамекс": директор з 17.04.2008- 19.04.2012 р.

4.8. Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Брикет" вiд 28.05.2012 (протокол № 24) Фоменко Юрiй Вiкторович призначений на посаду члена Наглядової ради. Член Наглядової ради надiлений повноваженнями та обов'язками згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.4.1. Посада

Ревiзор

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козир Iгор Iллiч

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 705943 19.05.1997 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4.4. Рік народження

1965

4.5. Освіта

Вища. Московський iнститут управлiння iм. С. Орджонiкiдзе, спецiальнiсть: органiзацiя управлiння виробництвом металургiйної промисловостi.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

8

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Брикет": директор з капiтального будiвництва з 06.09.2005 по 30.06.2011 ; заступник комерцiйного директора з 01.07.2011

4.8. Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Брикет" вiд 28.05.2012 (протокол № 24) Козир Iгор Iллiч призначено на посаду Ревiзора. Ревiзор виконує обов'язки та повноваження вiдповiдно до статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка