Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік


НазваРічна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Сторінка1/19
Дата24.02.2016
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор

 

 

 

Цьома Iван Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Козятинхлiб"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00375757

4. Місцезнаходження

Вінницька , Козятинський, 22100, м. Козятин, вул. Червоноармiйська 72

5. Міжміський код, телефон та факс

04342 20348 04342 20348

6. Електронна поштова адреса

emit6@in.vn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

№77 Бюлетень "Цiннi папери України"

 

25.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://kozyatynhlib.emiti.net/year_inf.php

в мережі Інтернет

25.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

1.Емiтент не подає у звiтi iнформацiю про рейтингове агенство, т.як у його статутному фондi державної частки немає, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i не займає монопольного становища.
2.Товариство не звiтує про облiгацiї цiнних паперiв так як воно їх не випускало.
3.У звiтi немає даних про викуп власних акцiй, тому що у звiтному перiодi Емiтент викупу власних акцiй не проводив.
4.Товариство не проводило випуску борогових цiнних паперiв, тому iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається.
5.Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, тому у звiтi не надана iнформацiя про: iпотечнi ЦП; випуски iпотечних облiгацiй; розмiр iпотечного покриття i зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим покриттям; спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань за iпотечними облiгацiями; про замiни iпотечних активiв; про структуру iпотечного покриття i iпотечних облiгацiй; про вiдомостi щодо пiдстав виникнення прав на iпотечнi активи; про випуски iпотечних сертифiкатiв.
6.Товариство не має ФОН - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, якi володiють ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не надається.
7.Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єктiв нерухомостi.
8.Про засновникiв данi не подаються. На момент створення товариства засновником виступила держава в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Вiнницькiй областi. На кiнець звiтного перiоду державна частка у товариствi
вiдсутня
9. Дiяльнiсть Емiтента не потребує лiцензування.
10. Похiднi та iншi цiннi папери товариство не випускало , товариство не здiйснювало викупу акцiй у звiтному перiодi.
11. У звiтному перiодi товариство дивiденди не виплачувало, iнформацiя не надається.
12. З переходом на бездокументарну форму iснування акцiй, товариство сертифiкати цiнних паперiв не отримувало i не видавало .
13. Протягом звiтного перiоду на товариствi не виникало подiй, що класифiкуються як iстотнi, iнформацiя про особливу iнформацiю не надається.
14. Емiтент не приймав участi у створеннi iнших товариств.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати...
Розділ I. Основні відомості про емітента
...
Ринок цінних паперів та його основні характеристики
Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
Державній комісії з цінних паперів
АПУ №221/3 від 04. 11. 2010р до 04. 11. 2015р та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які...
Національній комісії з цінних паперів
АПУ №221/3 від 04. 11. 2010р до 04. 11. 2015р та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які...
2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
03. 12. 2013 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення...
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення цінних паперів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕТАЛ-СЕРВІС» з Котирувального...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка