Національній комісії з цінних паперів


Скачати 291.82 Kb.
НазваНаціональній комісії з цінних паперів
Сторінка1/2
Дата17.04.2013
Розмір291.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2

АУДИТУкраїна,

Київ, вул.Пшенична,8

р/р 2600025747

ПАТ ” Укрсоцбанк”

м. Київ МФО 300023 ЗКПО 30777206

тел./факс 8 (044) 274-52-09,387-21-92,

Ukraine,

Kyiv, Pschenychna str.8

tel./fax:8(044)-274-52-09, 387-21-92

e-mail; maltikom@i.ua


Національній комісії з цінних паперів


та фондового ринку України

Керівництву

ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест”
Аудиторський висновок

незалежних аудиторів за наслідками аудиту

щодо річної фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів

Астарта - Інвест”

станом на 31.12.2012 рік


 1. Основні відомості про аудиторську фірму


Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЛТІКОМ” здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва № 2409 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, згідно рішення Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001р. подовженого згідно рішення АПУ № 221/3 від 04.11.2010р. до 04.11.2015р. та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 382 з терміном дії з 27.03.2007 року до 04.11.2015 року.

Місцезнаходження фірми: м. Київ, вул. Пшенична, 8

Тел/факс: (044) 274-52-09, 387-21-92.

Дата видачі висновку – 18.02.2012 р.
У перевірці приймали участь аудитори:
Бадишева Наталія Іванівна, що здійснює свою діяльність на підставі сертифіката аудитора №004234 від 15 червня 2000 року, подовжений до 15.06.2014р.
Майдебура Надія Григорівна, що здійснює свою діяльність на підставі сертифіката аудитора №004240 від 15 червня 2000 року, подовжений до 15.06.2014р. 1. Вступний параграф
  1. Опис перевіреної фінансової інформації. Положення про відповідальність. Обсяг аудиторської перевірки


Аудиторський висновок складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, МСА № 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА № 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА № 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”, МСА 701, 720, 570, 240, Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про цінні папери і фондовий ринок”, “Про господарські товариства”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку та Методичних рекомендацій щодо формування аудиторського висновку за наслідками проведення фінансової звітності, затверджених Аудиторською палатою України.
2.2. Визначення дати видачі висновку та звітної дати
Початок перевірки - 05 лютого 2013 року

Кінець перевірки - 15 лютого 2013 року


Дата видачі висновку – 18 лютого 2013 року

Місце проведення аудиту м. Київ вул. Почайнинська, 38/44 (в літері «А»).

Звітна дата балансу – 31 грудня 2012 року2.3.Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту.

Підставою для проведення перевірки є договір №22-12-12 від 22.12.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів “Астарта - Інвест” та аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю “МАЛТІКОМ”.

При укладанні договору з підприємством розмір суттєвості помилки не узгоджувався. Розмір суттєвості по виявленим в процесі аудиторської перевірки відхиленням визначався згідно професійної думки аудитора та у відповідності з вимогами МСА «320».

Масштаб проведення аудиту: аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої кількості інформації про підтвердження повноти та достовірності фінансової звітності ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” за 2012 рік. Надана Замовником інформація, а також отримані в ході перевірки дані тестувалися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей між показниками звітності та даними бухгалтерського обліку Замовника.

Аудиторська фірма використовувала принцип вибіркової перевірки наданої інформації, в результаті якого до уваги бралися тільки істотні помилки.
У зв’язку з суттєвим обмеженням часу перевірки для отримання достатньої кількості аудиторських доказів, які дозволять зробити аудиторський висновок щодо стану податкового обліку та відповідних умов договору, перевірка обліку податків не проводилась.

Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.
Відповідальність за підготовку та достовірність представлення звітів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України покладається на управлінський персонал. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест”.
Аудиторською фірмою проведена вибіркова перевірка наданих документів:

Фінансова звітність у обсязі вимог П(С)БО №1 за 2012 рік у складі:

 • Баланс станом на 31.12.2012 р. (Форма 1);

 • Звіт про фінансові результати за 2012 р. (Форма 2);

 • Звіт про рух грошових коштів за 2012р. (Форма 3);

 • Звіт про власний капітал за 2012р. (Форма 4);

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2012р. (Форма 5);

 • Установчі документи.


Відповідальність аудитора
Ми несемо відповідальність за надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест”.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур базується на професійному судженні аудиторів, включаючи оцінку ризиків щодо суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінку таких ризиків включає огляд системи внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним представленням фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають даним обставинам, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю підприємства.

Аудит включає також оцінку доречності використання облікової політики та обґрунтованості бухгалтерських оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального представлення фінансових звітів.
Обсяг аудиторської перевірки - перевірка достовірності фінансової звітності ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” охоплювала період фінансової діяльності за 2012 рік. Аудиторська перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (МСА 700 “Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора” та згідно з вимогами Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які додаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку затвердженого рішенням ДК ЦПФР №1360 від 29.09.11р. і зареєстрованих в Мінюсті України 28.11.2011р. за №1358/20096, рішення Аудиторської палати України „Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів”. Ці стандарти зобов'язують нас планувати та здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансовій звітності. Аудиторська перевірка включає також оцінку відповідності застосованих принципів обліку Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності. Аудит включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Під час аудиторської перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки статей балансу: основних засобів, нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків, фондів, тощо.

Ми вважає, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, а також за створення такої системи внутрішнього контролю, яка на думку керівництва, є необхідною для підготовки фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок фінансових зловживань або помилок.

Відповідальними посадовими особами за фінансово-господарську діяльність Підприємства у періоді, що перевірявся, були:
Директор ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” - Майборода Микола Миколайович (наказ про призначення № 1102-03 від 26.02.2011р. згідно з протоколом установчих зборів №44 від 25.02.2011р.) по теперішній час.

Головний бухгалтер – Ростункова Наталія Юріївна (наказ про призначення №1102-04 від 26.02.2011р.) по теперішній час.


  1. Основні відомості про підприємство


Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів “Астарта- Інвест”.

ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” (далі Товариство) засноване відповідно до рішення учасників протокол №1 від 24.11.2004р. та зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією 08.02.2005р., свідоцтво серії АОО № 041554, про що зроблено запис про державну реєстрацію № 10711020000001607.

Ідентифікаційний код, за яким підприємство занесене органом статистики до Єдиного Державного реєстру звітних /статистичних/ одиниць України – 33348584.
Юридична адреса підприємства: 04070 м. Київ, вул. Почайнинська, буд.38/44 (в літері «А»)
Фактична адреса: 04070 м. Київ, вул. Почайнинська, буд.38/44

Телефони підприємства: тел. факс: +38(044) 462-53-19

Згідно Довідки Державного комітету статистики України ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” здійснює такі види діяльності (КВЕД):

- 66.30 – Управління фондами;

- 64.30 – Трасти, фонди та подібні фінансові субєкти;

- 64.92 – Інші види кредитування;

- 64.99 – надання інших фінансових послуг;

- 65.30 – Недержавне пенсійне забезпечення;

- 66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг.
Відповідно до Статуту предметом діяльності ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” є:


 • професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній);

 • діяльність з адміністрування пенсійних фондів;

 • інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.


ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” має наступні поточні рахунки:

- р/р № 2650010077602 в АКБ “Юнекс” в м. Києві, МФО 322539 в національній валюті (980);

 • р/р №26507110151619 в ПАТ «Райффайзен Банк “АВАЛЬ” м. Полтава МФО 331605 в національній валюті (980).

 • р/р №2652330000001 ПАТ «ВіЕйБі Банк» м. Київ МФО 580537 – депозитний в національній валюті;

 • р/р № 2652430000002 ПАТ «ВіЕйБі Банк» м. Київ МФО 58053 – депозитний в національній валюті;


ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” не є платником податку на додану вартість.

Для здійснення своєї діяльності Товариство має в своєму штаті три сертифікованих спеціалісти, які мають право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні, управляти активами на підприємствах, які мають відповідну ліцензію:

1. Герасімова Євгенія Сергіївна (сертифікат виданий ДК ЦПФР за №26674-У від 26.05.2008р. з терміном дії до 24.03.2014 року);

2. Майборода Микола Миколайович (сертифікат виданий ДК ЦПФР за №17852-У від 13.06.2005р. з терміном дії до 26.05.2008 року, подовжено до 24.03.2014р.)

 1. Жуковський Дмитро Валентинович (сертифікат виданий ДК ЦПФР за №18564-У від 10.10.2005р. з терміном дії до 24.03.2014 року.)


ТОВ «КУА і АПФ «Астарта – Інвест» має свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, реєстраційний № 650 від 05.08.2005р.

Компанія є дійсним членом Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу.

За станом на останню звітну дату 31 грудня 2012 року Компанія здійснює управління активами інституційних інвесторів, у т.ч. ІСІ:


 • Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу “Горизонт”.

Код ЄДРІСІ – 233188 (Свідоцтво про реєстрацію ІСІ №188 від 21.07.2005р.).

 • Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд “Форвард”.

Код ЄДРІСІ – 2331632 (Свідоцтво про реєстрацію ІСІ №1632 від 30.05.2011р.).
Кількість засновників та їх частка в статутному капіталі

Статутний капітал згідно установчих документів на момент створення підприємства складав – 2150000,00 (два мільйони сто п’ятдесят тисяч) гривень, який розподіляється на 2150,00 (дві тисячі сто п’ятдесят) часток розміром 1000 (одна тисяча) гривень кожна.

Станом на 31.12.2012р., згідно до протоколу зборів учасників від 19.08.2010р. №41 ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” було прийнято рішення про зміну учасників, шляхом відступлення часток у статутному капіталі та збільшення їх розміру.

Державну реєстрації змін до установчих документів проведено 26.08.2010р. за номером № 1 071 105 0016 001607.

Згідно до нової редакції статуту Товариства Статутний капітал становить 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок).

Статутний капітал кожним із учасників сплачено грошовими коштами, що наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
п/п

Засновник

(учасник)

Перелік внесків,

унесених в оплату

частки

Сума

грошових

коштів,

грн.

%

Сплаченого статутного капіталу,

в %

2.

Компанія ЛАХОР КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД (LAHORE CONSULTANTS LIMITED)

грошові кошти


4 000 000,0050,0

3

ТОВ

«Агродевелопмент”

грошові кошти

4 000 000,00


50,0
Всього
8 000 000,00

100


На момент складання аудиторського висновку статутний капітал сформований шляхом внесення кожним з учасників грошових коштів на рахунок підприємства, про що свідчать дані таблиці 2, та що в цілому складає – 100%. статутного капіталу, та перевищує еквівалент 7000000,00 (сім мільйонів) гривень – мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений чинним законодавством України.
Для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, згідно з вимогами ДКЦПФР, Компанією укладено відповідні угоди з юридичними особами, які обслуговують пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу “Горизонт” та пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд “Форвард”, відомості про даних контрагентів наведено в таблиці 2.
Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ

Юридична особа

Найменування

Дозвіл на здійснення професійної Діяльності

Місцезнаход- ження

14305909

Зберігач цінних паперів

ПАТ “Райффайзен Банк Аваль“

Ліцензія ДКЦПФР АБ №498040,

м. Київ, вул. Лєскова, 9.

31035096

Незалежний оцінювач майна

ТОВ «Столиця-ГРУП»

Сертифікат ФДМУ №9700/10

м. Київ, вул. Старокиївська, 8/12 к.20

35917889

Депозитарій

ПрАТ „Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”

Ліцензія ДКЦПФР АВ №470611

м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

21666051

Зберігач цінних паперів

ПАТ «Кредитпромбанк»

ДКЦПФР АВ №581222

м. Київ,

б. Дружби народів, 38
 1. Висновок незалежного аудитора


Річна фінансова звітність в складі балансу на 31 грудня 2012 року (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма № 2), звіту про рух грошових коштів (форма № 3), звіту про власний капітал (форма № 4), приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) сформована з дотриманням основних принципів, викладених в п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, і розкриває повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан та результати діяльності КУА.
Підстава для модифікованого висновку:

 1. Управлінським персоналом не були надані докази щодо відповідності залишкової вартості основних засобів справедливій.

 2. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31.12.2012р., оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами.

На нашу думку, за винятком пунктів 1-2 підстави для модифікованого висновку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2012р., а також фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності.
На підставі вище викладеної думки, аудитор вважає за можливе зробити умовно-позитивний висновок про складену фінансову звітність ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” станом на 31.12.2012р.

Інша допоміжна інформація
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахункова вартість чистих активів товариства на 31 грудня 2012 року за даними балансу складає 7536 тис. грн., що менше статутного капіталу, який складає 8000 тис. грн. Таким чином, станом на 31.12.2012 року чисті активи товариства не зовсім відповідають вимогам чинного законодавства, а саме частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України.
Ідентифікація і оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Для ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства ми виконали наступні процедури:

- Ми зробили запити управлінському персоналу різного рівня, які стосуються оцінки управлінським персоналом ризику того, що фінансова звітність може бути суттєво викривленою внаслідок шахрайства, включаючи обсяг та періодичність таких оцінок;

- Ми зробили запити управлінському персоналу різного рівня, які стосуються процесу ідентифікації управлінським персоналом і вживання дій у відповідь на виявлені ризики шахрайства;

- Ми зробили запит працівникам товариства про те, чи відомо їм будь- які фактично вчинені або підозрювані випадки шахрайства, або такі випадки, що розслідуються;

- Ми виконали аналітичні процедури для виявлення незвичайних чи неочікуваних стосунків, включаючи ті, що пов’язані з рахунками доходів;

- Ми оцінили іншу інформацію на предмет того, чи свідчить вона про наявність шахрайства;

- Ми отримали розуміння заходів контролю товариства, пов’язаних з оцінкою і виявленням ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства;

- Ми оцінили, чи свідчить інформація, отримана в результаті інших процедур і виконаної роботи, про наявність одного чи кількох чинників шахрайства.

Ми вважаємо що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення

фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства низький.
Пояснювальний параграф
Не вносячи до нашого висновку додаткових застережень, привертаємо увагу на той факт, що на дату складання цього висновку, ситуація що склалася в Україні, де Товариство веде основну діяльність та несе основні ризики, має ознаки економічної нестабільності. Фінансовий стан контрагентів, операції з якими несуть ризики для Товариства, в умовах фінансової кризи не є стабільними та передбачуваним. Зважаючи на вищевикладене, наразі досить складно прогнозувати та, в повній мірі, визначити ефект впливу такої ситуації на діяльність Товариства в цілому.


 1. Загальна частина


4.1. Стан бухгалтерського обліку та звітності

Організація бухгалтерського обліку в ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” здійснюється у відповідності з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою журнально-ордерної форми. Для бухгалтерського обліку Товариство використовує план рахунків та Інструкцію по його застосуванню №291 від 30.11.99р., які діють на Україні. Товариство самостійно визначає порядок аналітичного обліку та використовує відповідні субрахунки.

Основні принципи організації бухгалтерського обліку визначені в наказі про облікову політику № 7 від 31.03.11р. На протязі перевіряємого періоду облікова політика Товариства не змінювалася.

Облік результатів діяльності з управління активами інституційних інвесторів здійснюється Компанією з управління активами окремо від обліку результатів її господарської діяльності.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Господарські операції в первинних документах відображаються у відповідності з нормативними актами про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.

Господарські операції в бухгалтерському обліку ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” відображаються з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІУ від 16.07.1999 року з урахуванням наступних змін і доповнень.

Фінансова звітність ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” складається своєчасно та подається до відповідних державних органів згідно вимог чинного законодавства, відповідає даним обліку та окремих форм один одному.

Аудиторською перевіркою встановлено, що фінансова звітність підприємства складається у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Інвентаризація основних засобів, грошових коштів, запасів та заборгованості була проведена станом на 30.12.2012 р. згідно наказу №11 від 30.12.12р. Ми не спостерігали за інвентаризацією необоротних активів та запасів, грошових коштів, документів та розрахунків ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” на 30.12.12р. або на іншу дату.

З урахуванням викладеного, ми не можемо висловити умовно-позитивну думку щодо достовірності всіх показників фінансової звітності ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест”. Проте зазначене обмеження має незначний вплив на річну фінансову звітність та на стан в цілому.

Валюта Балансу за 2012 рік наданого ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” для аудиторської перевірки становить 7539 тис. грн.
Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності:

4.2. Висловлення думки щодо обліку основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу(амортизації)
Первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2012 року складає 66 тис. грн. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 “Основні засоби”.

Знос станом на 31.12.2012 рік складає 48 тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року становить 18 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів складає 72,73% від первісної вартості.

Згідно облікової політики для нарахування амортизації основних засобів підприємством обрано прямолінійний метод. Ліквідаційна вартість основних засобів (згідно облікової політики) дорівнює нулю. Витрати які здійснюються для підтримання основних засобів в робочому стані і отримання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Дані аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку та даними головної книги.

При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не встановлено.

Облік та звітність руху основних засобів ведеться відповідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року за № 92.
4.3. Висловлення думки щодо обліку фінансових інвестицій

Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 року складають - 2 тис. грн.
  1   2

Схожі:

Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
Державній комісії з цінних паперів
АПУ №221/3 від 04. 11. 2010р до 04. 11. 2015р та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які...
2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Керівництву ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Керівництву ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка