«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»


Скачати 106.24 Kb.
Назва«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Дата14.05.2013
Розмір106.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


=====================================================

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю

«ЛФЦ – Брок» станом на 31.12.2012 року
Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними учасниками ринку цінних паперів.
I. Вступний параграф аудиторського звіту.
1.1. Основні відомості про товариствоНазва товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЛФЦ – БРОК»

Код ЕДРПОУ

21842884

Дата та номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб

06.06.1995 № 1 382 120 0000 000377

Юридична адреса:

91016, м. Луганськ , вул. Совєтская, буд.№73 офіс 514,515.

Основні види діяльності (КВЕД-2010)

66.12
64.99
66.19

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Концептуальна основа, що застосована при складанні фінансової звітності

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Кількість учасників

3

Розмір статутного капіталу

8 000 000,00 грн


ТОВ «ЛФЦ-Брок» здійснює свою професійну діяльність на підставі наступних ліцензій:

  • Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. (Серія АЕ № 185004, строк дії ліцензії з 13.10.2012 року необмежений)

  • Брокерська діяльність (Серія АЕ № 185176, строк дії ліцензії з 13.10.2012 необмежений)


Кадрове забезпечення для здійснення професійної діяльності по:
А) торгівлі цінними паперами товариство має фахівців, які мають сертифікати, видані атестаційною комісією ДКЦПФР:

- Івченко І.Ю. - сертифікат № 23084-Т від 18.06.2007 р., термін дії до 29.04.2013р.

- Кочкін А.О. - сертифікат № 31353-Т від 17.05.2010р., термін дії до 25.03.2013р.

- Пропастіна О.О. - сертифікат № 00230-Т від 05.03.2012р., термін дії до 23.02.2015р.

- Ярова К.В. - сертифікат № 01050-Т від 02.07.2012р., термін дії до 08.06.2015р.
Б) депозитарної діяльності зберігача цінних паперів товариство має наступних фахівців, які мають сертифікати, видані атестаційною комісією ДКЦПФР:

- Івченко І.Ю. - сертифікат № 23147-Д від 18.06.2007р., термін дії до 29.04.2013 р.;

- Пропастіна О.О. - сертифікат № 23148-Д від 18.06.2007р., термін дії до 29.04.2013 р.;

- Сіренко О. А. - сертифікат № 24918-Д від 24.12.2007 р, термін дії до 14.10.2013р.
У звітному періоді відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність підприємства були :

- з правом першого підпису - генеральний директор ТОВ «ЛФЦ-Брок» Івченко І.Ю;

- з правом другого підпису - головний бухгалтер Сінєльнік Н.М.
1.2. Опис аудиторської перевірки.
Згідно з договором № 13/1/03 від 07.03.2013 року нами виконана аудиторська перевірка фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «ЛФЦ-Брок» станом на 31.12.2012 року, що включає: баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2). Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi документи,Наказ про облікову політику, iншi внутрiшнi нормативнi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку (головна книга, журнали-ордери, оборотно-сальдовi вiдомостi), матерiали iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi документи. Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2012 року. Дата проведення аудита з 18 по 25 березня 2013 року. Перевірку фінансової звітності проводила аудитор Бузикіна Олена Миколаївна(сертифікат аудитора серія А № 004658 від 18.05.2001, діє до 18.05.2015р.)

II. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

III. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту.

Аудиторська перевірка проводилася у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єктом господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки.
IV. Висловлення думки.
4.1. Підстава для висловлення умовно - позитивної думки
При проведенні перевірки ми мали обмеження обсягу аудиту - ми не спостерігали за інвентаризацією незавершених капітальних інвестицій, основних засобів, виробничих запасів, готової продукції та товарів, оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами Товариства.
4.2. Висловлення умовно – позитивної думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно - позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ТОВ «ЛФЦ-Брок» станом на 31 грудня 2012 року, а також його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до концептуальної основи складання фінансової звітності за Національними положеннями (стандартами) фінансової звітності.
V. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів.
Згідно з вимогами «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням ДКЦПФР №1528 від 19.12.2006 року, та на підставі проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності, ми висловлюємо думку щодо окремих компонентів з урахуванням обмеження обсягу нашої роботи:

- необоротних активів

На нашу думку, інформація про необоротні активи, яка наведена у фінансовій звітності, розкрита достовірно та справедливо і відповідає вимогам П(С)БО;

- оборотних активів

На нашу думку, інформація про оборотні активи, яка наведена у фінансовій звітності, розкрита достовірно, в усіх суттєвих аспектах і відповідає вимогам П(С)БО;

- зобов’язань

На нашу думку, інформація про зобов’язання, яка наведена у фінансовій звітності, розкрита справедливо та достовірно і відповідає вимогам П(С)БО 11 «Зобов’язання»;

- чистого збитку

На нашу думку інформація щодо отримання чистого збитку за звітний період, яка наведена у фінансовій звітності, розкрита достовірно, в усіх суттєвих аспектах і відповідає вимогам П(С)БО. Доходи та витрати класифіковані та визнані у відповідності до вимог П(С)БО;

- статутного капіталу

Станом на 31.12.2012 року відповідно до Статуту ТОВ «ЛФЦ-Брок», зареєстрованого виконавчим комітетом Луганської міської ради від 29.06.2011року, статутний капітал складає 8000000,0 грн.

Статутний капітал розподіляється між учасниками в наступному порядку:


Учасник

Частка в статутному капіталі (%)

Сума

(грн.)

Приватне підприємство «СКАЙЛАЙН-СХІД»

87,5

7 000 000,00

Кириллов Віктор Дмитрович

3,34375

267 500,00

Кирилов Олег Дмитрович

9,15625

732 500,00

Разом:

100,0

8 000 000,0

Розмір внесків, відображений у бухгалтерському обліку по балансовому рахунку 40 «Статутний капітал» в сумі 8 000 000,0 грн., рівнозначний Статуту товариства.

Станом на 31.12.2012 року статутний капітал сформований у повному обсязі в розмірі 8 000 000,0 грн., виключно за рахунок грошових коштів, що відповідає вимогам діючого законодавства. Неоплачений та вилучений капітали відсутні.
- чистих активів

На кінець звітного року вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.144 «Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю» Цивільного Кодексу України.

- власного капіталу

На нашу думку, інформація про власний капітал, яка наведена у фінансових звітах, розкрита справедливо та достовірно і відповідає вимогам П(С)БО.

- щодо дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку

За результатами перевірки дотримання нормативних показників ліквідності торговцями цінних паперів порушень не встановлено. ТОВ «ЛФЦ-Брок» дотримується вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, затверджених рішенням ДКЦПФР № 2381 від 27.12.2007.
Аналіз фінансового стану
Для визначення показників фінансового стану Товариства використаний баланс (Ф-1).


п/п

П О К А З Н И К И

Нормативне значення показників

Станом на 31.12.2012р

1

Коефіцієнти ліквідності1.1

Загальний (коефіцієнт покриття)

(II розділ активу /IV розділ пасиви)

1,0-2,0

62,2

1.2

Абсолютної ліквідності

(ряд.220,230,240 акт.балансу / IV розд. пасиви)

0,25-0,50

62,2

2

Коефіцієнти стійкості2.1

Коефіцієнт структури капіталу

(III і IV розділи пасиву /I розд. пасиву)

0,50-1,0

0,001

2.2

Коефіцієнт фінансової стійкості

(I розд. пасиву / валюту балансу)

0,25-0,50

0,999


1. Аналіз платоспроможності

Для оцінки платоспроможності підприємства використаються показники ліквідності, які відрізняються набором ліквідних коштів як джерела покриття зобов'язань товариства.

    1. Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) – 62,2

Даний коефіцієнт є узагальнюючим коефіцієнтом ліквідності і показує, яку частину поточних зобов'язань по кредитах і розрахунках можна погасити, мобілізувавши всі оборотні активи. Значення розрахункового коефіцієнту більше нормативного рівня, тобто ліквідна вартість оборотних активів може погасити всі поточні зобов'язання.

    1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - 62,2.

Даний коефіцієнт показує, яка частина поточних зобов'язань може бути негайно погашена за рахунок грошових коштів та поточних фінансових інвестицій. Розрахунковий коефіцієнт свідчить, що за рахунок грошових коштів та поточних фінансових інвестицій Товариство може погасити усі поточні зобов’язання.
2.Аналіз фінансової стійкості

    1. Коефіцієнт структури капіталу - 0,001.

Даний коефіцієнт показує, яка частина діяльності товариства фінансується за рахунок залучених коштів. Розрахунковий коефіцієнт показує, що на 1 гривню власних коштів товариство залучає 0,001 грн. позикових. Перевищення власних коштів над позиковими коштами свідчить про фінансову стабільність підприємства, його фінансову незалежність від зовнішніх джерел фінансування.

    1. Коефіцієнт фінансової незалежності – 0,999.

Даний коефіцієнт визначає долю власних коштів в загальній сумі коштів, вкладених в майно товариства. Чим вище значення коефіцієнту, тим більш фінансова стійкість, стабільне та незалежне підприємство від кредиторів. У даному випадку значення розрахункового коефіцієнту вище нормативного рівня.
В результаті проведеного аналізу фінансового стану ТОВ «ЛФЦ – Брок» на 31.12.2012 року можна зробити такий висновок: визнати структуру балансу задовільною, підприємство є платоспроможним, з незалежним фінансовим станом від зовнішніх джерел фінансування. Власний капітал у загальній сумі коштів, авансованих у діяльність товариства, може забезпечити стійке фінансове становище.

Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторська фірма «ДОНБАС - ЛУГАУДИТ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 21841324) здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0697, яке видано за рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001 року № 98 і продовжено рішенням АПУ від 04.11.2010 р. № 221/3 до 04.11.2015 року. Аудиторська фірма «ДОНБАС-ЛУГАУДИТ» внесена до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, реєстраційний номер свідоцтва 113, серія та номер свідоцтва АБ 000098. Строк дії Свідоцтва з 04.12.2010р. по 04.11.2015 року. АФ «ДОНБАС - ЛУГАУДИТ» має свідоцтво про державну реєстрацію від 26.04.1995р №323280. Фактичне місцезнаходження АФ «ДОНБАС - ЛУГАУДИТ»: 91053, м. Луганськ, вул. Совєтськая, 86-А офіс 5. Телефон, факс (0642) 58-16-10.

Перевірку повного комплекту фінансової звітності проводила аудитор Бузикіна Олена Миколаївна (сертифікат аудитора серія А № 004658 від 18.05.2001, діє до 18.05.2015р.)
В.о. Директора

АФ "ДОНБАС - ЛУГАУДИТ" Т. В. Патєрікіна

(сертифікат аудитора серія А № 003840

від 02.06.1999р., діє до 02.06.2013р.)
Аудитор О.М.Бузикіна


Дата видачі висновку 25.03.2013 року

м. Луганськ, вул. Совєтська, 86-А


Схожі:

«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2011 року Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-Брок»
Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2011 року. Дата проведення аудита з 26 по 30 березня 2012 року. Перевірку фінансової звітності...
91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 73, оф. 514, 515 тел (0642) 344-170,...
Порядок і терміни розгляду скарг, звернень клієнтів та інших професійних учасників ринку цінних паперів
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з...
Перевірка проведена згідно договору на проведення аудиту від 18 березня 2013 року № -18/03-13
ТОВ «БИЗНЕС БРОК Ф» Дата (рік, місяць, число)     01

Проекту
«Розроблення модуля «Контроль розрахунків за послуги теплопостачання» автоматизованої інформаційної системи ТОВ «Брок-енергія»»
Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31. 12. 2014 р
Примітки до річної фінансової звітності ТОВ “БРОК НЕОН за рік, що закінчився 31. 12. 2014р
«РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ» керівництву та учасникам Товариства
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» станом на...
НКЦПФР Керівництву
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» станом на 31. 12. 2012 року
Керівництву, засновникам ТОВ ФК«Вікторія» Національній комісії з...
Згідно з Договором №022/АП-13 від 11 березня 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Еккаунт» здійснено аудит...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Росава-Брок»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка