Державній комісії з цінних паперів


Скачати 107.96 Kb.
НазваДержавній комісії з цінних паперів
Дата05.04.2013
Розмір107.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

АУДИТУкраїна,

Київ, вул.Пшенична,8

р/р 2600025747

ПАТ ” Укрсоцбанк”

м. Київ МФО 300023 ЗКПО 30777206

тел./факс 8 (044) 274-52-09,387-21-92,

Ukraine,

Kyiv, Pschenychna str.8

tel./fax:8(044)-274-52-09, 387-21-92

e-mail; maltikom@i.ua


Державній комісії з цінних паперів


та фондового ринку України


Аудиторський висновок

незалежних аудиторів за наслідками аудиту

щодо річної фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів

Астарта - Інвест”

станом на 31.12.2011 рік
Основні відомості про аудиторську фірму

Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЛТІКОМ” здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва № 2409 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, згідно рішення Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001р. подовженого згідно рішення АПУ № 221/3 від 04.11.2010р. до 04.11.2015р. та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 382 з терміном дії з 27.03.2007 року до 04.11.2015 року.

Місцезнаходження фірми: м. Київ, вул. Пшенична, 8

Тел/факс: (044) 274-52-09, 387-21-92.

Дата видачі висновку – 24.02.2012 р.

У перевірці приймали участь аудитори:

Бадишева Наталія Іванівна, що здійснює свою діяльність на підставі сертифіката аудитора №004234 від 15 червня 2000 року, подовжений до 15.06.2014р.

Майдебура Надія Григорівна, що здійснює свою діяльність на підставі сертифіката аудитора №004240 від 15 червня 2000 року, подовжений до 15.06.2014р.

Основні відомості про підприємство

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів “Астарта- Інвест”.

ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” (далі Товариство) засноване відповідно до рішення учасників протокол №1 від 24.11.2004р. та зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією 08.02.2005р., свідоцтво серії АОО № 041554, про що зроблено запис про державну реєстрацію № 10711020000001607.

Ідентифікаційний код, за яким підприємство занесене органом статистики до Єдиного Державного реєстру звітних /статистичних/ одиниць України – 33348584.

ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” має наступні поточні рахунки:

- р/р № 2650010077602 в АКБ “Юнекс” в м. Києві, МФО 322539 в національній валюті (980);

  • р/р №26507110151619 в ПАТ «Райффайзен Банк “АВАЛЬ” м. Полтава МФО 331605 в національній валюті (980).

  • р/р №2652330000001 ПАТ «ВіЕйБі Банк» м. Київ МФО 580537 – депозитний в національній валюті;

  • р/р № 2652430000002 ПАТ «ВіЕйБі Банк» м. Київ МФО 58053 – депозитний в національній валюті;


ТОВ «КУА і АПФ «Астарта – Інвест» має свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, реєстраційний № 650 від 05.08.2005р.

Компанія є дійсним членом Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу.

За станом на останню звітну дату 31 грудня 2011 року Компанія здійснює управління активами інституційних інвесторів, у т.ч. ІСІ:

  • Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу “Горизонт”.

Код ЄДРІСІ – 233188 (Свідоцтво про реєстрацію ІСІ №188 від 21.07.2005р.).

  • Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд “Форвард”.

Код ЄДРІСІ – 2331632 (Свідоцтво про реєстрацію ІСІ №1632 від 30.05.2011р.).

Управлінський персонал ТОВ "КУА і АПФ "Астарта-Інвест":

Директор – Майборода Микола Миколайович;

Головний бухгалтер – Ростункова Наталія Юріївна.

Кількість засновників та їх частка в статутному капіталі

Станом на 31.12.2011р. Статутний капітал становить 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок).

Таблиця 2

Засновники

(учасники)

Компанія ЛАХОР КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД (LAHORE CONSULTANTS LIMITED) -50%

ТОВ «Агродевелопмент» - 50%

На момент складання аудиторського висновку статутний капітал сформований шляхом внесення кожним з учасників грошових коштів на рахунок підприємства, про що свідчать дані таблиці 2, та що в цілому складає – 100%. статутного капіталу, та перевищує еквівалент 7000000,00 (сім мільйонів) гривень – мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений чинним законодавством України.

Висновок незалежного аудитора

Річна фінансова звітність в складі балансу на 31 грудня 2011 року (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма № 2), звіту про рух грошових коштів (форма № 3), звіту про власний капітал (форма № 4), приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) сформована з дотриманням основних принципів, викладених в п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, і розкриває повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан та результати діяльності КУА.

Підстава для модифікованого висновку:

  1. Управлінським персоналом не були надані докази щодо відповідності залишкової вартості основних засобів справедливій.

  2. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31.12.2011р., оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами.

На нашу думку, за винятком пунктів 1-2 підстави для модифікованого висновку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2011р., а також фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності.

На підставі вище викладеної думки, аудитор вважає за можливе зробити умовно-позитивний висновок про складену фінансову звітність ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” станом на 31.12.2011р.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Організація бухгалтерського обліку в ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” здійснюється у відповідності з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою журнально-ордерної форми. Для бухгалтерського обліку Товариство використовує план рахунків та Інструкцію по його застосуванню №291 від 30.11.99р., які діють на Україні. Товариство самостійно визначає порядок аналітичного обліку та використовує відповідні субрахунки.

Основні принципи організації бухгалтерського обліку визначені в наказі про облікову політику № 7 від 31.03.11р. На протязі перевіряємого періоду облікова політика Товариства не змінювалася.

Облік результатів діяльності з управління активами інституційних інвесторів здійснюється Компанією з управління активами окремо від обліку результатів її господарської діяльності.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Господарські операції в бухгалтерському обліку ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” відображаються з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІУ від 16.07.1999 року з урахуванням наступних змін і доповнень.

Аудиторською перевіркою встановлено, що фінансова звітність підприємства складається вчасно у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Валюта Балансу за 2011 рік наданого ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” для аудиторської перевірки становить 7619 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2011 року складає 66 тис. грн. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 “Основні засоби”.

Знос станом на 31.12.2011 рік складає 40 тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 року становить 26 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів складає 60,61% від первісної вартості.

При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не встановлено.

Облік та звітність руху основних засобів ведеться відповідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року за № 92.

Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року складають - 2 тис. грн.


Інформація про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності здійснювалась підприємством у відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999р. №237.

Станом на кінець дня 31.12.11 р. дебіторська заборгованість складає:

  • Інша поточна дебіторська заборгованість – 4301 тис. грн.;

  • Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 49 тис. грн.

  • Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 29 тис. грн.

Дебіторська заборгованість відображена в реальному стані. Резерв сумнівних боргів за звітний період не нараховувався.

Станом на кінець дня 31.12.11 р. залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку складає – 3210 тис. грн., що відповідає випискам по банківським особовим рахункам.

Зобов’язання обліковуються на балансі відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Розмір зобов’язань відображений в реальному стані.

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З бюджетом – 5 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання – 2 тис. грн.

Структура та призначення власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.

Порядок формування Статутного Капіталу здійснювався згідно Закону України про господарські товариства, за рахунок внесків учасників.

Власний капітал Товариства скадається із наступних статей:

Статутний капітал – 8000 тис. грн. (відображений в рядку 300 балансу);

Непокритий збиток – 388 тис. грн. (відображений в рядку 350 балансу);

На дату формування звітності 31 грудня 2011 року, статутний капітал сформований в розмірі 8000 тис. грн., що відповідає 100 відсоткам від заявленого в установчих документах.

Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

Фінансові результати діяльності підприємства відображені в формі № 2 “Звіт про фінансові результати за 2011 рік”.

Визначення балансового та оподаткованого прибутку відбувається згідно з чинним законодавством України. За результатами господарської діяльності за 2011 рік отримано прибуток в сумі – 17 тис. грн.

. Аналіз фінансового стану ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест”

В результаті аналізу фінансового стану ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” станом на 31.12.2010р. встановлено, що фінансова стійкість характеризується наступними показниками, наведеними в таблиці:

Назва показника

Станом на 31.12.11 року включно

Норматив

Характеристика діяльності на підставі показників фінансового стану

Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття

(ф.1 стр.260/ф.1 стр.620)

1084,1

>1.0 збільшення

Достатність ресурсів для покриття поточних зобов'язань

Проміжний коефіцієнт ліквідності (покриття)

(ф.1 (стр 260-стр.100-стр.110-стр.120-стр.130-стр.140)/ф.1 стр.620)

1084,1

0,7-0,8

Можливість підприємства сплатити поточні зобов'язання своєчасного

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(ф.1 (стр.220+ стр.230+ стр.240)/ф.1 стр.620

458,57

0,2-0,25

Достатність коштів для швидкого покриття боргів


Чистий оборотний капітал

(ф.1 стр.260-стр.620) тис.грн.

7582

>0 збільшення

Свідчення про здатність компанії оплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність
Аналіз платоспроможності (фінансової сталості) підприємства


Коефіцієнт надійності

(ф.1 стр.380/ф.1 стр.280)

0,99

0,25-0,5

Достатність питомої ваги власного капіталу, вкладеного в діяльність підприємства

Коефіцієнт ліквідної платоспроможності

(ф.1 стр.260+стр. 270/ ф.1 стр. 480+ стр. 620+стр.630)

1084,14

>0,2 збільшення

Достатність активів для розрахунків за власними поточними зобов’язаннями

Коефіцієнт платоспроможності (автономії), фінансової сталості

(ф.1 стр.380/ф.1 стр.640)

0,99

>0,5

Достатність питомої ваги власного капіталу, вкладеного в діяльність підприємства

Коефіцієнт фінансування (фінансової незалежності)

(ф.1(стр.430+стр.480+стр.620+ стр.630)/ф.1 стр.380)

0,001

<1

Компанія не залежить від залучених коштів

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

(ф.1 (стр.260-стр.620)/ф.1 стр.620)

1083,14

>0,1

компанія забезпечена власними оборотними ресурсами

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(ф.1 (стр.380-стр.080)/ф.1 стр.380)

1,0

0,5-1,0

Найбільша частина власного капіталу вкладена в оборотні

Аналіз фінансового стану ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” станом на 31.12.2011р. показує, що підприємство не залежне від зовнішніх джерел фінансування, характеризується задовільними показниками платоспроможності.
Директор ТОВ”МАЛТІКОМ” Н.І.Бадишева

ТОВ “Малтіком”(сертифікат аудитора № 004234

від 15.06.2000р. подовжений до 15.06.2014р.)


Схожі:

Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
Національній комісії з цінних паперів
АПУ №221/3 від 04. 11. 2010р до 04. 11. 2015р та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які...
2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Ринок цінних паперів та його основні характеристики
Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку...
А удиторська фірма “Ніка – Аудит”
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ТОВ «Фонд-Маркет», фінансовий звіт якого перевіря­ється,...
Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
2 Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРИКЕТ» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка