2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)


Скачати 145.43 Kb.
Назва2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)
Дата03.04.2013
Розмір145.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВіТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРа)
щодо фінансової звітності
ВАТ “БРИКЕТ”
за 2011 рік.
1. АДРЕСАТ.

Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.


  1. 2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА:2.1.1. Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)


2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 0 0 1 7 6 5 2 6

2.1.3. Місцезнаходження: 83046, Україна, м. Донецьк, вул. Ніжневартовська, 14

2.1.4. Дата державної реєстрації: 19.01.1996р.
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності ВАТ «Брикет», яка складає повний комплект фінансової звітності та включає:

- Баланс станом на 31.12.2011 р. (форма1);

- Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року (форма 2);

- Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма 3);

- Звіт про власний капітал за 2011 рік (форма 4);

- Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма 5).
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки

У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

 • амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Термін корисного використання об’єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по підприємству, але не нижче мінімально допустимих термінів, встановлених ст.145 ПКУ. Наказом про облікову політику ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів прийнято за 0;

 • амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості;

 • амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом;

 • методом оцінки руху запасів є метод середньозваженої собівартості. Одиницею запасів рахується їх найменування. Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням запасів, включаються до собівартості придбаних запасів.

 • при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, їх вартість списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання;

 • резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань та інших витрат не створювати;

 • резерв сумнівних боргів не нараховувати;

 • оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконаних робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді в момент підписання акту приймання-передавання послуг (виконаних робіт);

 • визнання та відображення в обліку витрат здійснювати відповідно до вимог П (С) БО 16 «Витрати» на підставі принципу нарахування та відповідності;

 • прийняти в якості бази розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат обсяг виробництва в натуральному виразі.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та облікової політики. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви­користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.


5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА

Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». У зв’язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».
5.1. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ДУМКИ

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Товариство не створювало резерв сумнівних боргів, а також ніякі види забезпечень. Товариство в порушення П(С)БО 17 “Податок на прибуток” не розраховувало відстрочені податкові активи (зобов’язання).
5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний)

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2011р., подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та фінансові результати відповідно до П(С)БО. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.
6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.

6.1. ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.

Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 Цивільного кодексу України.

Розрахункова вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає 43451 тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 25915 тис.грн. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. більше вартості статутного капіталу Товариства на 17536 тис.грн.

Тобто, розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.
6.2. НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ.

Під час виконання завдання Аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
6.3. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

ВАТ «Брикет» у 2011 році мало виконання правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

За даними останньої річної фінансової звітності Товариства вартість активів на початок року складає 88687тис.грн. Мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню Аудитором складає 8869 тис.грн. Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів.

Питання про вчинення правочинів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства були розглянуті та погоджені на засіданнях Наглядової ради ВАТ «Брикет» (протокол №2-11/04-30 від 30.04.2011р., № 3-11/05-04 від 04.05.2011р., №3а-11/20-05 від 20.05.2011р.). Також, з метою забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення поточної господарської діяльності Товариства було проведено позачергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Брикет» (протокол №22 від 15.08.2011р.), на якому також були затверджені правочини, укладені із ПАТ «ВТБ Банк», а також попередньо схвалені значні правочини, які можуть вчинятися протягом року.

Слід зазначити, що Товариству необхідно привести Статут у відповідність з вимогами положень Закону України «Про акціонерні товариства» про порядок здійснення значних правочинів та правочинів, відносно здійснення яких існує зацікавленість.
Таким чином, на підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів, але слід привести Статут до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
6.4 ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Станом на 31.12.2011 року акціями Товариства володіло 128 акціонери: юридична та фізичні особи.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до:

 • розділу 7 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ «Брикет» протокол №15 від 07.08.2006р.;

 • рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 20 від 20.09.2010р.).

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 20 від 20.09.2010р.).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Положеннями, які затверджені рішенням загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 27.12.1996р.:

Регламент Загальних зборів акціонерів, Положення про Правління, Положення про Спостережну раду, Положення про Ревізійну комісію.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня. Термін проведення загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік на момент проведення аудиторської перевірки не визначено.

У Статуті Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2011 році Товариство не обирало корпоративного секретаря. Його функції виконує юридичний відділ Товариства.

В Статуті Товариства не передбачено щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора.

У 2011 році було змінено головного бухгалтера, але він не є членом Правління.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. На момент здійснення аудиторської перевірки Ревізійна комісія свою перевірку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік не завершила.

Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ «Аудиторська компанія «Партнер-аудит» відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства (рішення Наглядової ради, протокол засідання Наглядової ради № 1/12 від 11.01.2012р.). Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого удосконалення. Існує необхідність приведення вимог діючого Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»

Система внутрішнього контролю в Товаристві за винятком згаданих обставин створена та діє.
6.5. ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Партнер-аудит» (Аудитор)

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: Свідоцтво № 4027, рішення Аудиторської палати України № 182/10 від 27.09.2007 р.

Місцезнаходження: 83014, м. Донецьк, проспект Дзержинського, 64.

Телефон (факс): тел. (062) 385-99-47; факс (062) 386-84-22.
8.ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: № 10 від 19.01.2012 р.
9. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

Дата початку перевірки 19.01.2012 р., дата закінчення перевірки 27.02.2012 р.Директор аудиторської компанії

ТОВ “Партнер-аудит”

сертифікат серії А, № 001104, рішення Аудиторської палати України № 13 від 24 березня 1994 р.

Продовження строку дії — рішення Аудиторської палати України № 184/6 до 24 березня 2013р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.06.2004 року Серія А № 000183

Продовження строку дії свідоцтва до 24 березня 2013 року— розпорядження Держфінпослуг № 8472 від 27.12.2007 р.


______________

Р. І. КолесниковаВиконавець

сертифікат серії А № 004899 рішення Аудиторської палати України № 104 від 30 листопада 2001 року

Продовження строку дії до 30 листопада 2015 р. –

рішення Аудиторської палати України № 220/2 від 23 вересня 2010 р.

________________

С.М. Геращенко05.03.2012 р.Схожі:

2 Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРИКЕТ» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
Відкрите акціонерне товариство трест «Київміськбуд-1»
Відкрите акціонерне товариство трест «Київміськбуд-1» ім. М. П. Загороднього, в особі заступника голови правління Броневицького С....
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство “Прикарпатпромарматура”
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗГОДА”» ПОЯСНЮВАЛЬНІ...
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія “ЗГОДА”» (надалі ‒ «Товариство») є акціонерним товариством, яке створене за українським...
РОЗДІЛ РЕЄЕСТРАЦІЯ І ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
ВАТ. Відкрите акціонерне товариство – форма організації публічної компанії; акціонерне товариство. Основною відмінністю від закритого...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Львiвський хлiбозавод №1»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Будівельно-монтажне підприємство побуту”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка