ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування І. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ 2


Скачати 264.57 Kb.
НазваЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування І. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ 2
Сторінка3/3
Дата21.02.2016
Розмір264.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3

1.4. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства


Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.). Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

IІ. ПЕРЕДДИПЛОМНА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ


Результатом проходження практики є вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до мети дослідження; вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у конкретній галузі; вміння обґрунтовувати наукові висновки та конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння, використовуючи дані наукових досліджень, розробляти методики та методичні рекомендації щодо впровадження результатів наукових досліджень; вміння планувати організаційні зміни з урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку, у тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації та реорганізації; вміння обґрунтовувати економічну ефективність впровадження наукових досліджень та проводити відповідний контролінг; вміння виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; вміння формувати пропозиції щодо створення сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та стимулювання персоналу; вміння дотримуватися професійної етики консультанта в процесі здійснення наукових досліджень на об'єкті практики, формування плідних консультант-клієнтних відносин тощо.

ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ЧАСТИНИ ПРАКТИКИ

Після закінчення переддипломної практики студент має підготувати пропозиції науковому керівникові щодо змісту першого варіант теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи), комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій. Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи) повинні мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

  • містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

  • містити елементи самостійного дослідження;

  • містити розрахунки, виконані на ПЕОМ;

  • містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у межах базового підприємства.

По закінченню переддипломної практики студент подає на випускову кафедру науковому керівнику ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, запропонований для подальшого дослідження комплекс розробок з використанням комп'ютерних технологій та інших видів виконаних робіт.

Об'єктами переддипломної практики повинні виступати державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 003-2005. Це повинні бути підприємства, які застосовують передові форми та методи ведення господарства та управління. Високий рівень професіоналізму фахівців базових підприємств повинен забезпечувати можливість сприяння студентам у набутті професійних умінь та навичок.

Підприємство, де студент проходить переддипломну практику, стає об'єктом проведення самостійного прикладного дослідження та виконання магістерської роботи на матеріалах реального підприємства. Співпраця навчального закладу, студента та підприємства, що є базою практики, дозволяє сформулювати тему реального дипломного проекту (роботи), яка повинна бути корисною для підприємства і виконуватись на його замовлення відповідно до вимог проведення державної атестації випускника.

IІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ


Письмовий звіт з практики разом зі щоденником, який студент отримує на початку практики в методичному кабінеті кафедри (ауд. 407 ім.), подається у встановлений термін (не пізніше як за три дні до закінчення практики) керівникові дипломної роботи для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Керівник фіксує на титульному аркуші оцінки за виконання складових частин практики та рекомендовану тему майбутньої дипломної роботи. Після цього студент вважається допущеним до захисту практики керівникові практики від університету.

Звіт з практики має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання.

Форма підсумкового атестування з практики - диференційований залік.

ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЙТИНГО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
7.03060101 - МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Розділ 1. Виробнича частини практики 50 балів

у т.ч.:

1.1. Загальна системна характеристика підприємства 5 балів

1.2. Характеристика середовища функціонування підприємства 5 балів

1.3. Індивідуальне завдання з переліку типових завдань 1-8 20 балів

1.4. Пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства 20 балів

у т.ч.:

1.4.1. Загальна характеристика суті нововведення, що пропонується здійснити 5 бали

1.4.2. Обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості) 5 бали

1.4.3. Стан готовності підприємства до введення пропозиції 5 бали

1.4.4. План організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження такої пропозиції 5 бали
Розділ 2. Переддипломна частини практики 45 балів

2.1. Узгоджений з керівником зміст першого варіанту розділів дипломної роботи 35 балів

2.2. Узгоджений з керівником комплекс завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій 10 балів
Оформлення звіту (нормоконтроль) max 5 балів
Всього max 100 балів

Інтерпретація результатів:

“відмінно” – 90-100 балів;

“добре” – 75-89 балів;

“задовільно” – 60-74 бали.


ДОДАТОК А

Зразок титульного аркушу звіту


УДК ______

Інв. № _____

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Кафедра 602


ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

ХАІ.602.***.***.03060101.****** ПЗ


Виконавець студент гр. 651м

(№ групи)(підпис, дата) (П.І.Б. повністю)

Керівник практики канд. техн. наук, доцент

(наук. ступінь, вчене звання)

Осієвський О.Г.

(оцінка, підпис, дата) (П.І.Б)

Консультант (керівник дипломної роботи):
з виробничої частини практики

(захищено з оцінкою) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

з переддипломної частини практики

(захищено з оцінкою) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

Рекомендована тема дипломної роботи:


2011

ДОДАТОК Б

Зразок індивідуального завданняіндивідуальнЕ завдання

на виробничу та переддипломну практику

Студенту

(прізвище, ім'я, по батькові)
1) виробнича частина: 1.1. Надати загальну системну характеристику підприємства


Тут має бути тема одного із типових завдань 1-8 за вибором керівника
1.2. Охарактеризувати середовище функціонування підприємства

1.3.

1.4. Розробити пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства

2) переддипломна частина: Розробити пропозиції щодо змісту першого варіанту теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи), комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник дипломної роботи

(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б) (підпис)

ДОДАТОК В

Зразок змісту звіту з практикиЗМІСТ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНИ ПРАКТИКИ

1.1. Загальна системна характеристика підприємства

1.2. Характеристика середовища функціонування підприємства

1.3. Тема індивідуального завдання з переліку типових завдань 1-8

1.4. Пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства

1.4.1. Загальна характеристика суті нововведення, що пропонується здійснити

1.4.2. Обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості)

1.4.3. Стан готовності підприємства до введення пропозиції

1.4.4. План організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження такої пропозиції

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДДИПЛОМНА ЧАСТИНИ ПРАКТИКИ

2.1. Пропозиції щодо змісту першого варіанту теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи)

2.2. Пропозиції щодо комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

ДОДАТКИ
1   2   3

Схожі:

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ( 2 виробнич ої ) ПРАКТИКИ студентів...
Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
КОНТРОЛ І Н Г
Контролінг: Навч посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050. 201 "Менеджмент організацій")...
РОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій Укл.: О. В. Комаровський, Луганськ:...
Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики...
Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка