Архівознавство Навчальний посібник


НазваАрхівознавство Навчальний посібник
Сторінка10/10
Дата10.12.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Бібліографічний список


 1. Автократов, В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения / В. Н. Автократов. – М. : Ладомир, 2001. – 578 с.

 2. Архивоведение : учеб. для спец. проф. образования / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьев, Е. М. Бурова. – М. : АСТ, 2004. – 189 с.

 3. Архівістика: термінол. словник / упоряд. К. Є. Новохатського. – К. : , КМ Академія, 1998. – 487 с.

 4. Архівні установи України: довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Г.В. Папакін. – 2-е вид., доп. – К.: ДЦЗД НАФ, 2005. – Т. 1. Державні архіви. – 692 с.

 5. Архівознавство : Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. – 2-ге вид., виправл. і доп. – К. : КМ Академія, 2002. – 356 с.

 6. Бастьен, Р. В. Спорные вопросы архивистики / Р. В. Бастьен // Труды историко-архивного института. – М., 1996. – – Т. 33. – С. 294–305.

 7. Боряк, Г. В. Десять років інформатизації архівної справи в Україні: проблеми, здобутки, перспективи / Г. В. Боряк // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : межвід. зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 5. – С. 9-18.

 8. Боряк, Г. В. Сукупна архівна спадщина України: до проблеми змісту понять Державного і Національного архівного фонду / Г.  В. Боряк // Архіви України. – 1995. – № 4–6. – С. 42–61.

 9. Бржостовская, Е. В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах: история и современная организация / Е.В. Бржостовская. – М. : Наука, 1971. – 365 с.

 10. Галузеві програми [Электронный ресурс].Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.archives.gov.ua//BranchProgs, свободный. – Загл. с экрана.

 11. Жовтенко, В. В. Формування системи документальних ресурсів електронного урядування: досвід зарубіжних країн щодо її впровадження /  В. В. Жовтенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16–18 травня 2006 р. . – К., 2006. – С. 21–23.

 12. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) / Держкомархив України : укр. версія Г. В. Папакіна. – К. : УНДІАСД, 2002. – 255 с.

 13. Калакура, Я. Архівознавство: наука чи система наукових знань? / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавства. –1996. – Вип. 1. – С. 43-49.

 14. Козлов, В. Н. Российское архивное дело / В. Н. Козлов. – М. : АСТ, 1999. – 298 с.

 15. Лозицький, В. Історія міжнародного архівного співробітництва (1898–1998). – К. : КМ Академія , 1999. – 204 с.

 16. Михайлов, О. А. Электронные документы в архивах / О. А. Михайлов. – М. : МГУ, 2000. – 207 с.

 17. Нариси історії архівної справи в Україні : навч. посіб. для вузів / за ред. І. Б. Матяш. – К. : КМ Академія, 2002. – 448 с.

 18. Новохатський, К. Є. Межі Національного архівного фонду / К. Є. Новохатський // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : межвід. зб. наук. пр. – Вип. 4. – К., 2001. – С. 173–180.

 19. Новохатський, К. Є. Національні архівні фонди в пострадянських державах: порівняльний аналіз архівних законів / К. Є. Новохатський // Архіви України. – 2001. – № 1–2. – С. 3–10.

 20. Перехрест, Г. Впровадження електронного документообігу: огляд вітчизняних систем / Г. Перехрест // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2007. – № 6. – С. 38–44.

 21. Перехрест, Г. Впровадження електронного документообігу: огляд вітчизняних систем / Г. Перехрест // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2007. – № 7. – С. 36–39.

 22. Порядок зберігання електронних документів в архівних установах: Наказ Державного комітету архівів України від 25.04.2005 № 49. [Электронный ресурс].Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.archives.gov.ua:80/Law-base/Regulations/index.php?order-2005-49, свободный. – Загл. с экрана.

 23. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. – К. : Держкомархів України, 2001. – 64 с.

 24. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV // Вісник Держ. комітету архівів України. – 2003. – Вип. 2 (14). – С. 23–32.

 25. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 травня 2003 року № 851-IV // Вісник Держ. комітету архівів України. – 2003. – Вип. 2 (14). – С. 15–22.

 26. Про Національний архівний фонд і архівні установи : Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості ВР України. – 2002. – № 11. – С. 81.

 27. Прунь, А. Потенціал електронного архіву / А. Прунь // Урядовий кур’єр. – 2007. – 16 лютого (№ 30). 

 28. Самошенко, В. Н. История архивного дела в России / В. Н. Самошенко. – М. : Антел-инфо, 1998. – 502 с.

 29. Старостин, Е. В. Архивы России: методологические аспекты архивоведческого знания : учеб.-метод. пособие / Е. В. Старостин. – М. : Университет, 2001. – 200 с.

 30. Старостин, Е.В. Зарубежное архивоведение / Е. В. Старостин. – М. : Ладомир, 1997. – 288 с.

 31. Старостин, Е. В. Международные архивные организации и их деятельность / Е. В. Старостин. – М. : Наука, 1988. – 212 с.

 32. Сукало, А.М. Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища // Рукописна та книжкова спадщина України. Археогр. дослідження унікальних архив. та бібл. фондів / НАН України. Ін-т Руокпису НБУВ. – К., 2004. – Вип. 9. – С. 203-216.

 33. Тельчаров, А. Д. Архивоведение : конспект лекций / А. Д. Тельчаров. – М. : АСТ, 2004. – 88 с.

 34. Українське архівознавство: Історія, сучасний стан і перспективи. У 2 ч. – К. : Вища школа, 1997. – Ч. 1. – 106 с.

 35. Хохордина, Т. И. История Отечества и архивы: 1917-1980-е гг. / Т. И. Хохордина. – М. : Гуманитарий, 1994. – 210 с.

 36. Хрестоматія з архівознавства : навч. посіб. для вузів / упоряд. Г. В. Боряк та Р. Я. Пиріг ; за ред. І. Б. Матяш. – К. : КМ Академія, 2003. – 324 с.

 37. Чирський, Ю. Електронний цифровий підпис: правові аспекти застосування / Ю. Чирський // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2007. – № 1. – С. 17–22.Зміст


Вступ

3

Розділ 1. Архівознавство як галузь знань

4

1.1. Архівознавство як система знань і навчальна дисципліна

4

1.2. Становлення й розвиток архівознавства

5

1.3. Базові поняття архівознавства

8

Розділ 2. Історія архівної справи

9

2.1. Зародження й розвиток архівної справи|речі| в стародавньому світі й середньовіччі


9

2.2. Становлення основ сучасної архівної справи|

(XVII – перша половина ХХ ст|.)

13

2.3. Сучасні|найновіші| тенденції у розвитку архівної справи

18

Розділ 3. Архівні системи сучасних країн

22

3.1. Поняття й суть архівної системи

22

3.2. Типологія та структура сучасних архівних систем

23

3.3. Загальні принципи організації архівних систем країн Заходу

24

3.4. Централізовані архівні системи в сучасному світі

27

3.5. Децентралізовані архівні системи в країнах Заходу

29

Розділ 4. Особливості архівних систем країн СНД

33

4.1. Загальні|спільні| тенденції формування архівних систем країн СНД

33

4.2. Архівна система Російської Федерації

35

4.3. Формування архівної системи незалежної України

37

Розділ 5. Система Держкомархіву України

40

5.1. Структура системи архівних установ України

40

5.2. Держкомархів України та система його установ

41

5.3. Центральні державні архіви України

43

5.4. Місцеві державні й комунальні архіви

49

Розділ 6. Відомчі та недержавні архівні установи України

53

6.1. Відомчі та галузеві архіви

53

6.2. Архівні підрозділи установ та організацій

55

6.3. Архіви недержавної форми власності

57

Розділ 7. Національний архівний фонд України

59

7.1. Загальні|спільні| основи та нормативна база НАФ| України

59

7.2. Склад і структура НАФ| України

61

7.3. Право власності на документи НАФ

63

Розділ 8. Інформатизація архівної справи України

64

8.1. Інформатизація архівної справи як складова інформатизації суспільства: поняття, мета, завдання


64

8.2. Світовий досвід інформатизації архівної справи

66

8.3. Вітчизняний досвід інформатизації архівної справи

68

8.4. Електронний архів як результат інформатизації архівної справи: поняття, функції, формування справ, строки зберігання, переваги71

Контрольні запитання

78

Бібліографічний список

79
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Навчальний посібник
Куц В. М. Теорія кримінальної відповідальності. Навчальний посібник – К.: НАПУ, 2011. 307 с
Це видання є логічним продовженням посібника «Архівознавство», що...
Пропонований посібник має частково подолати цю нестачу. Його можна використовувати як для підготовки до практичних занять, так і...
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)
...
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Мацько Л.І. Українська мова. Навчальний по- Якщо ви прагнете оволодіти...
Щоб уміти грамотно розмовляти, слід насамперед Навчальний посібник для самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка