Тема Предмет і метод статистики як науки В цій темі викладаються найголовніші питання статистичної науки: предмет статистичної науки, основні поняття та категорії, метод, завдання тощо


НазваТема Предмет і метод статистики як науки В цій темі викладаються найголовніші питання статистичної науки: предмет статистичної науки, основні поняття та категорії, метод, завдання тощо
Сторінка1/10
Дата24.10.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ,

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Тема 1. Предмет і метод статистики як науки

В цій темі викладаються найголовніші питання статистичної науки: предмет статистичної науки, основні поняття та категорії, метод, завдання тощо.

Статистика є самостійною суспільною наукою. Вона має свої поняття і категорії, такі як: статистична сукупність, одиниця сукупності, ознаки одиниць сукупності та їх класифікація; шкали вимірювання, варіація ознак тощо.

Предметом статистики є масові явища суспільно-економічного життя. Вона вивчає кількісну сторону явищ та процесів в нерозривному зв’язку з їх якісним змістом в конкретних умовах місця та часу. З визначення предмету статистики випливають такі її особливості: статистика вивчає кількісну сторону суспільних явищ у взаємозв’язку з їх якісною стороною; статистика вивчає масові явища.

Задачами статистичної науки є встановлення закономірностей формування та розвитку досліджуваних явищ та процесів, взаємозв’язку між ними. Методологічною основою статистики є діалектич­ний метод. Важливу роль в статистиці відіграють статистичні закономірності та закон великих чисел. Спираючись на діалектичній метод, а також виходячи з характеру й основних особливостей предмета, статистика розробляє та використовує спе­цифічні, властиві лише цій науці спеціальні прийоми і способи дослідження, які в сукупності утворюють статистичну методологію. Основни­ми складовими статистичної методології є: статистичне спостереження, зведення та групування статистичних матеріалів, обчислення узагальнюючих статистичних по­казників, статистичний аналіз.

Особливу роль в статистиці відіграють статистичні показни­ки. За їх допомогою статистика дає характеристику розмірів досліджуваних явищ, їх особливостей, закономірностей тощо. При цьому статистичні показники поділяються на обліково-оціночні та аналітичні (залежно від виконуваних завдань). А для представлення показників використовують абсолютні, відносні та середні величини.

При вивченні цієї теми необхідно розібратись у суті абсолютних і відносних величин, їх видах, одиницях вимірювання і формах виражен­ня. Важливо знати застосування та роль кожного виду абсолютних і відносних величин у соціаль­но-економічних дослідженнях. В процесі вивчення відносних величин особливу увагу необхідно звернути на методику розрахунку кожного виду відносних величин, а також на взаємозв'язок між ними.

У процесі вивчення цієї теми також розглядаються питання сучас­ної організації статистики в Україні та її основні завдання на даному етапі розвитку країни. При вивченні цих питань слід ознайомитися з такими законодавчими актами, як Закон України від 17 вересня 1992 року «Про державну статистику», Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», Указ Президента України від 5 жовтня 1996 року «Про Національну Раду з питань статистики при Президентові Украї­ни», Указ Президента України від 29 липня 1997 року «Про утворення Державного комітету статистики України» та урядовими постановами від 4 травня 1993 року «Про концепцію побудови національної статис­тики України» і «Державна програма переходу України на міжнародну систему обліку і статистики» та іншими документами. Це дасть змогу одержати повне уявлення про сучасну організацію статистики в Україні, про структуру органів державної статистики, їх функції, права і обов'язки. Вивчаючи ці доку­менти, особливу увагу слід звернути на нові завдання, які постають пе­ред статистикою в зв'язку з переходом економіки України до ринкових умов господарювання.

Рис.1.1. Потоки та канали офіційної статистичної інформації

Таблиця 1.1

Інформаційні потреби країни з ринковою економікою (за даними [1, с.31])

Група потреб

Група показників

Окремі показники групи

1. Дані про населення

1.1. Показники чисельності населення

1.2. Показники руху населення

Все населення; сім’ї; домашні господарства; можливо – прогнози чисельності населення

Народження, шлюби, розлучення, смерті, міграційні процеси

2. Дані про стан економіки

2.1. Економічні одиниці
2.2. Економічні ресурси

2.3. Виробництво
2.4. Розподіл та перерозподіл доходів
2.5. Використання матеріальних благ

2.6. Грошові та фінансові показники

Підприємства, установи, групування господарюючих одиниць за розмірами (за чисельністю зайнятих, іншими ознаками), галузі, регіони, відносини власності тощо

Трудові ресурси, капітал, сировинні ресурси тощо
Витрати, виробнича діяльність та результати виробництва, випуск продукції

Доходи, які виникають в процесі господарювання (заробітна плата, проценти, прибуток та ін.), податки, внески на соціальне страхування, соціальні виплати, інші доходи

Проміжне споживання, капітальні вкладення, кінцеве споживання, експорт

Заробітна плата та проценти за надання в користування факторів виробництва, ціни на окремі матеріальні блага (товари), зведена динаміка цін за групами товарів, групами за оплатою праці і т. ін. (індекси цін та заробітної плати)

3. Інші інформаційні потреби суспільства

3.1. Вимірювання індивідуальної якості життя

3.2. Вимірювання загальної якості життя

Сім’я, здоров’я, освіта, професія, квартира

Конкретні (об’єктивні) умови життя та (суб’єктивна) задоволеність життям

Культура (відвідування шкіл, театрів, університетів, бібліотек, тощо), вибори, злочинність, оточуюче середовище (якщо не згадано в рубриці 2)
Рис.1.2. Користувачі статистичної інформаціїРис.1.3. Види статистичних показників

Тема 2. Статистичне спостереження


Статистичне спостереження – це планомірне, науково організоване збирання даних про масові явища і процеси суспільно-економічного життя. Статистичне спостереження є першою стадією статистичного дослід­ження. Масове статистичне спостереження представляє вихідний матеріал для статистичних узагальнень, для одержання об’єктивних висновків про досліджуване явище. Одержання відомостей шляхом дослідження достатньо великої кількості одиниць дає можливість звільнитися від впливу випадкових причин та встановити характерні риси досліджуваного явища.

Перед початком спостереження необхідно встановити його мету, об’єкт та визначити одиницю спостереження. Під об’єктом статистичного спостереження розуміють сукупність суспільних явищ і процесів, які досліджуються. Одиницею спостереження - це первісний елемент об’єкта спостереження, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації.

План статистичного спостереження містить дві частини: програм­но-методологічну й організаційну. Програма статистичного спостереження – це перелік тих питань, відповіді на які необхідно одержати в процесі спостереження. Відповіді на запитання програми записують у статистичному формулярі. Інструкцією називають сукупність роз’яснень і вказівок щодо програми статистичного спостереження.

За різними ознаками виділяють наступні види статистичного спостереження.

За безперервністю обліку фактів у часі статистичне спостереження може бути поточним, періодичним та одноразовим.

За способом обліку фактів статистичне спостереження поділяють на безпосереднє, документальне та опитування. Розрізняють три способи опитування: усне, самореєстрація та кореспондентський спосіб.

За повнотою охоплення одиниць досліджуваної сукупності розрізняють суцільне та несуцільне спостереження. Несуцільне спостереження в свою чергу поділяється на вибіркове спостереження, анкетне, спостереження основного масиву та монографічне.

У процесі спостереження через неправильне встановлення фактів або неправильну їх реєстрацію можуть виникнути помилки. Помилки спостереження поділяють на помилки реєстрації та помилки репрезентативності (пов’язані з несуцільним характером спостереження).


Рис.2.1. Види помилок спостереження
Помилки реєстрації можуть бути випадковими та систематичними. А останні - навмисним та ненавмисними.

Для виявлення помилок використовують контроль, який може бути лічильним та логічним.

Вивчення цієї теми рекомендується починати із з'ясування поняття статистичного спостереження та його основних завдань, вивчення основних організаційних форм, видів та способів статис­тичного спостереження, їх специфічних особливостей та відмінностей. При цьому слід мати на увазі, що виділення видів і способів статистичного спостереження проводиться за різними ознаками, а на практиці це при­зводить до застосування різноманітних комбінацій окремих видів стати­стичного спостереження.


Тема 3. Зведення та групування статистичних матеріалів
Зведення та групування є другим етапом статистичного дослідження. Якщо від статистичного спостереження залежать повнота і якість зібраної інформації, то від другого етапу залежить ефективність її використання для розв'язування завдань даного дослідження.

Статистичне зведення - це перевірка, систематизація, обробка та підрахунок первинного статистичного матеріалу для виявлення типових рис та закономірностей явищ та процесів, що вивчаються.

Складовими елементами зведення є:

  1. статистичне групування;

  2. розробка системи показників, які характеризують групи та підгрупи;

  3. підрахунок групових та загальних підсумків;

  4. викладення результатів підрахунків у статистичних таблицях.

Групуванням називається розподіл всієї сукупності досліджуваних суспільних явищ на групи за будь-якою істотною ознакою. За завданнями, які вони виконують, розрізняють такі види групувань:

  1. типологічні (виконують завдання поділу сукупності на однорідні частини);

  2. структурні (виконують завдання визначення структури сукупності);

  3. аналітичні (виконують завдання виявлення взаємозв’язків та закономірностей між окремими ознаками суспільних явищ).

Особливої уваги заслуговують принципи і правила побудови гру­пувань (вибір групувальних ознак, формування числа груп, визначення інтервалів групування). Успіх групування в основному залежить від умілого вибору групувальної ознаки, яка головним чином визначається завданнями даного дослідження а групування можна проводити як за однією, так і за двома і більше ознаками, причому групувальні ознаки можуть бути якісними (номінальними) або кількісними. Інтервали в структурних і аналітичних групуваннях можуть бути рівні і нерівні, які, в свою чергу, бувають зростаючими і спадаючими. Важливо знати умо­ви застосування різних видів інтервалів групування.

Величину рівних інтервалів визначають за формулою:де h - величина інтервалу; х mах - максимальна величина ознаки; х mіп - мінімальна величина ознаки;

m - кількість груп.

Орієнтовно кількість груп можна визначити за формулою, реко­мендованою американським статистиком Стержесом (Sturgess),

m = 1 + 3,322 lg n = 1+1,441 ln n,

де n - кількість одиниць сукупності.

Механічне використання наведеної формули для визначення кількості груп може дати незадовільні результати. Її доцільно застосо­вувати лише тоді, коли досліджувана сукупність досить велика і зміна ознаки, що вивчається, має порівняно рівномірний характер.

Крім того, необхідно мати уявлення про вторинне і комбінаційне групування, які відіграють значну роль у соціально-економічних дослідженнях.

На основі зведення та групування формуються статистичні ряди. Статистичні ряди за змістом поділяють на ряди розподілу та ряди динаміки.

Рядами розподілу називають ряди, які характеризують розподіл одиниць сукупності по групах за якою-небудь варіюючою ознакою. Основні характеристики ряду розподілу – це варіанта, частота, частість, кумулятивна частота і частка.

Результати статистичного зведення та групування подаються у вигляді статистичних таблиць. Викладення цифрових характеристик соціально-економічних явищ у табличній формі створює найкращі умови для аналізу цих явищ.

Статистичні таблиці складаються і оформлюються згідно із вста­новленими правилами. Необхідно засвоїти основні елементи статистичної таблиці, особ­ливо добре з'ясувати, що таке підмет і присудок таблиці, в чому різниця між ними, бо інакше неможливо зрозуміти суть і особливості різних видів статистичних таблиць згідно з побудовою підмета і способу роз­робки присудка. Потрібно також знати всі вимоги, що пред'являються до побудови та оформлення статистичних таблиць.

Методологію групувань розглянемо на прикладі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Визначить предмет та об’єкт соціології як науки
Назвіть і розкрийте основні категорії соціології як науки, що описують предмет соціології
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Тема Предмет і метод курсу. Основні поняття моніторингу світового ресторанного бізнесу

«Предмет, метод, принципи і система земельного права України»
Поняття і основні ознаки земельного права України як галузі права, галузі науки і навчальної дисципліни
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
МНК, властивості похибок у МНК, метод Ейткена, двокроковий метод найменших квадратів, критерій адекватності та статистичної значущості,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка