Визначить предмет та об’єкт соціології як науки


Скачати 142.3 Kb.
НазваВизначить предмет та об’єкт соціології як науки
Дата13.03.2013
Розмір142.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Білет №1


 1. Визначить предмет та об’єкт соціології як науки.

 2. Розкрийте зміст поняття “особа” в соціології.

 3. Поняття емпіричного дослідження та його роль в соціологічному аналізі.

Білет №2

 1. Назвіть і розкрийте основні категорії соціології як науки, що описують предмет соціології.

 2. Які періоди проходить процес соціалізації особи.

 3. Структура програми емпіричного дослідження.Білет №3

 1. Назвіть основні методи соціології.

 2. Розкрийте зміст поняття “соціальний статус” і “соціальна роль” особи.

 3. Визначення об’єкта і предмета дослідження.

Білет №4

 1. Розгляньте структуру і рівні соціологічного знання.

 2. Дайте характеристику основних типів соціальної поведінки особи.

 3. Логічний аналіз основних понять в емпіричному дослідженні.

Білет №5

 1. Які функції у суспільній практиці виконує соціологія?

 2. Дайте визначення девіації та назвіть її прояви.

 3. Поняття гіпотези та її роль в емпіричному дослідженні.

Білет №6

 1. Дайте визначення соціального закону. Назвіть основні ознаки та види соціальних законів.

 2. Розкрийте соціальний зміст конформізму.

 3. Зміст теоретичної (методологічної) частини програми емпіричного дослідження..Білет №7

■«» »

 1. Поясніть, чим соціологія відрізняється від інших наук (філософії, історії,

психології, соціальної психології).

 1. Дайте визначення поняття “ресоціалізація”. Як проходить ресоціалізація особистості в перехідних суспільствах?

 2. Зміст методичної частини програми емпіричного дослідження.

- Білет №8

 1. Назвіть основні характеристики соціального знання у протосоціологічний період.

 2. Розкрийте соціальну структуру особистості.

 3. Етапи емпіричного дослідження та їх зміст.

т Т'-

Білет №9

 1. Розкрийте соціологічні ідеї консерватизму, лібералізму й утопічного соціалізму Нового часу (ХУІІ-ХУІІІ).

 2. Розкрийте сутність процесу інституціоналізації і дайте визначення поняття соціальний інститут.

3., Формулювання мети емпіричного дослідження.

Білет №10

1. Охарактеризуйте класичний (академічний) етап розвитку соціології. Назвіть основних представників.

2. Назвіть типи та основні функції соціальних інститутів.

 1. Вибірка в емпіричному дослідженні: поняття, види та функції.

Білет №11

1. У чому полягає специфіка органістичного вчення Г.Спенсера.

2Г Визначте поняття соціального контролю та назвіть його види.

3._ Типи вибірки в емпіричному дослідженні.
Білет №12

*

 1. Назвіть основні принципи позитивізму, як методу .Як використовував позитивізм О.Конт?

 2. Агенти та методи соціального контролю.

 3. Поняття ймовірної вибірки та її варіанти.Білет №13


 1. Розкрийте зміст положення М. Вебера про соціальну дію та її типи.

 2. Розкрийте зміст поняття соціальна організація. Типологія організацій.

 3. Цілеспрямована вибірка: її варіанти,переваги та недоліки.

Білет №14

 1. Назвіть проблеми соціології, які розробляв Е. Дюркгейм.

 2. Управління в соціальній організації та проблема бюрократії.

 3. Загальна характеристика методів отримання емпіричної інформації.

Білет №15

 1. Назвіть основні положення соціальної теорії К. Маркса.

 2. Дайте визначення понять,“сім’я” і “шлюб”.

 3. Метод опитування та його варіанти.

Білет №16

 1. Назвіть основні положення структурного-функціоналізму, символічного інтеракціонізму, конфліктологічної соціології.

 2. Назвіть типи сім’ї та її життєві цикли.

З: Анкетування та інтерв’ю: спільне і особливе.

Білет №17

 1. Розкрийте вчення М.Драгоманова про соціальну еволюцію і прогрес.

 2. Зазначте соціальні функції сім’ї в сучасних умовах.

 3. Соціометрія та сфери її застосування.

Білет №18

 1. У чому полягають особливості соціальних поглядів І.Франка.

 2. Назвіть головні проблеми функціонування сім’ї в світі і в Україні.

3; Спостереження та його види.

Білет №19

 1. Назвіть головні соціологічні ідеї в творчості С.Подолинського.

 2. Релігія як соціальний інститут, її місце і роль у суспільстві.

 3. Аналіз документів як метод емпіричного дослідження.


Білет №20
1. Розкрийте суть методу дослідження соціальних явищ, який розробив М.Грушевський.

2 Розгляньте історичні типи релігійних вірувань.

3. Експертне опитування та умови його проведення.

Білет №21

 1. Назвіть імена видатних українських соціологів ХХ-ХХІ ст. та напрями їх наукових досліджень.

 2. Розкрийте функції релігії як соціального інституту.

 3. Поняття експерименту як методу емпіричного дослідження.

Білет №22

 1. Дайте визначення поняття суспільство. Назвіть основні ознаки суспільства.

 2. Соціальні фактори релігійної ситуації в Україні.

 3. Анкета емпіричного дослідження та її структура.

Білет №23

 1. Зобразіть схематично суспільство як соціальну систему з усіма її складовими та рівнями розвитку.

 2. Дайте визначення поняття соціальна структура суспільства та назвіть її основні елементи.

 3. Класифікація запитань анкети соціологічного дослідження.

Білет №24

 1. Розкрийте сутність категорій “соціальна дія” та “соціальна взаємодія”

 2. Розкрийте зміст понять “соціальна група” і “соціальна спільнота”. Що об’єднує ці поняття?

 3. Умови застосування закритих і відкритих запитань в емпіричному дослідженні.

Білет №25

1. Охарактеризуйте формаційний підхід до аналізу розвитку суспільства (марксистська концепція).

2. Яким чином природу та причини соціальної нерівності визначав П.Сорокін.

3. Роль демографічних (паспортних) запитань в емпіричному дослідженні.

Білет №26


 1. Проаналізуйте загальноцивілізаційний підхід до аналізу розвитку суспільства.

 2. Дайте визначення поняття соціальна стратифікація. Вкажіть головні критерії соціальної стратифікації.

 3. Запитання - фільтри та їх функції в емпіричному дослідженні.

Білет №27

 1. Дайте визначення терміну “модернізація суспільства”. В чому суть органічної та неорганічної модернізації?

2. Яку роль відіграє поняття “клас” при аналізі соціальної структури суспільства? (Розкрийте дане питання на прикладі українського суспільства)

3. Вимоги до формулювання запитань в емпіричному дослідженні.

Білет №28

1Дайте визначення поняття соціальні зміни. Назвіть основні типи соціальних змін..

 1. Розкрийте сутність та види соціальної мобільності.

 2. Вимоги до визначення відповідей при розробці закритих запитань.

Білет №29

 1. Назвіть основні теорії для пояснення процесу соціальних змін. Розкрийте їх зміст.

 2. Дайте визначення поняття бідність. Розкрийте параметри бідності.

 3. Умови забезпечення надійності емпіричної інформації.

Білет №30

 1. Розкрийте суть соціального прогресу та його основні критерії і тенденції розвитку.

 2. Назвіть основні причини міграції та її наслідки.

 3. Види підсумкових документів після завершення емпіричного дослідження.


ЛЕКЦІЯ №1-№2.

Предмет соціології

1. Виникнення соціології як науки.

2: Об’єкт і предмет соціології.

3. Структура, метод та функції соціології.

4. Закони та категорії соціології.

5. Соціологія в системі наукового знання.

Рекомендована література: 15, 21, 32, 33, 50, 67, 87, 88, 89, 90.

' Список літератури

Основна

 1. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. - K.: Юніверс, 2004. - 688 с.

 2. Герасимчук A.A., ІІІиян О.М. Соціологія: Курс лекцій. - K.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001.-87 с.

 3. Гіденс Е. Соціологія. - K.: Основи. 1999. - 726 с.

 4. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. - K.: КНЕУ, 2002. - 472 с.

 5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. - Т. 1: Методологи я и история. - М.: - ИНФРА-М, 2000. - 400 с; Т.2: Социальная структура и стратификация. - 536 с; Т.З:

Социальные институты и процессы. - 520 с.

 1. Захарченко М.В., Погорілий ОД. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). - K.: Либідь, 1993. - 336 с.

 2. Кравченко-А.И. Социология. Общий курс. - М.: ПЕР СЗ. Логос. 2002. - 640 с.

8_. Павліченко П.П.. Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальний посібник. - K.: Лібра, 2000.-255 с. 9. Радугин A.A., Раду ги н К.А. Социология: Курс лекций. - М.: Владос, 1995. -191 с. Ю.Ю.Смелзер Н. Социология. - M.: Феникс, 1994. - 688 с.

 1. Социология: Наука об обществе: Учебное пособие для студентов вьісш. учеб. завед. / Под ред. В.П. Андрущенка, Н.И. Еорлача. - Харьков.і Ин-т востоковедения и международ. Отношений. Харьковский коллегиум, 1996. -688 с. ,

 2. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За ред. В.1. Воловина. -

 3. К.: Укр. Центр духовн. культури, 1998. - 736 с. 13.Соціологія: Підручник / За ред. .Ft Городяненка. - К.: Академія, 2002. - 560 с.

М.Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. - Львів.: Кальварія. 2003. - 544 с.

Додаткова

15.Арсеєнко А. Елобалізація і соціальні зміни і наслідки напередодні XXI ст. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. — №1. - С.55-67.

Гб. Артемьев А.И. Социология личности. - М.: 0001<Арбат - XXI», 2002. -256 с.

П.БеллД. Ерядущее постиндустриальное общество., Опыт соціального прогнозирования. - М.: ’Асасіетіа, 1999. - 956 с.

 1. Біля витоків соціологічної думки в Україні / За ред. В. Танчера. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1995. - 113 с.

 2. Большой толковый социологический словарь. - М.: Вече; АСТ, 2001. -Т.1.-544 с; Т.2.-528 с.

 3. Булгаков С. Христианская социология // Социс. - 1993. - №10. - С. 120-149.

 1. Васильчук Ю.А. Соціальний розвиток людини в XX ст. J! Суспільні науки та сучасність. - 2001. -№ Ґ.-С. 12-23; 2003. -№ 1.-С. 15-32.

 2. Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Постиндустриальное общество и устойчивое развитие. - М.: ММК, 2000. - 240 с.

 3. Вебер М. Основні поняття стратифікації // Людина та суспільство: Хрестоматія. - К.: Наукова думка, 1999. - С.85-106.

 4. Вебер М. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К.: Основи, 1998.-534 с.

 5. Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах: Тематична доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. -К.: Державний~інститут проблем сім'ї та молоді, 2002. -

_ 144 с. 26.

 1. Войтович С.О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність. - К.: Ін-т соціології НАН України. 1998. - 170 с.

 2. Гидденс 3. Стратификация и социальная структура // Социологические исследования. - 1992. -№9. - С.23-29;№41. -С. 14-25.

 3. Гидденс 3. Устроение общества: Очерк теории структурации. - М.: Академический Проект,

* 2003.- 525 с.

 1. Горбдяненко В.Г. Социологический практикум: Учебно-методическое пособие. -К.: Академия, 1999. - 160 с.

 2. Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии. - М.: Университет, 2000. -216 с.

 3. Грабовець О., Яковенко Ю. Релігія як соціальна технологія консолідації*соціуму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - №3. - С. 1! 1-122.

 4. Дюркгейм 3. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - М.: Канон. 1995.-35„0с.

ЗЗ.Злобіна О.Г. Категорія "особистості" у системі понять соціологічної теорії // Соціологія:

* теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №2. - С. 121-134.

34.3лобіна О.Г., Тихонович В.О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. - К.: Стилос, 2001.- 238 с.

 1. Иванов Д.В. Постиндустриализм и виртуализация экономики // Журнал социологии и социальной антропологии. - 1998. - №1. - С.81-90.

 2. Иноземцев B.JT. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективи. - М: Логос. 2000. - 288 с.

37..История социологии в Западной Европе и США: Учебник для вузов. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 576 с.

 1. История теоретической социологии. В 4-х т. / Отв. ред. и составитель Ю.Н. Давыдов. - М.: Изд-во "Канон+" ОИ "Реабилитация". 2002. - 560 с.*.

 2. Кастельс М. Информационная зпохагЭкономика, общество и культура. -М.:ГУ ВШЗ, 2000.- 608 с 40.

 3. Королько В., Танчер В. Основні напрями сучасного соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - №1. - С.138-152.

 4. Круглий стіл "Особистість у контексті глобалізації" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -2002. - №2,- С.5-71. *

 5. Круглий стіл "Суспільство і соціологія на межі третього тисячоліття" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - №3. -.С.5-30.

 6. Куценко О. Общество неравных: Классовьій анализ неравенства в современном обществе: .Опыт западной социологии. -X.: Изд-во ХНУ, 2000. -316с.

Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Соціологія: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1998.-276 с

 1. Луман Н. Понятие общества // Проблеми теоретической социологии / ГІод ред. А.О.Бороноева. - СПб., 1994. - С.25-42.

 2. Макеев С.О. Класовий аналіз у сучасній соціології// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - №3. - С.5-22. _ Г

 3. Макеев С.О. Соціальні інститути: Класичні тлумачення*й сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2003. - №4. - С.5-20.

 4. Маркс К. Социология: Сборник. - М.: КАНОН-Пресс-ЦГКучково поле, 2000. - 432 с.

 5. Мертон Р. Про історію та систематику соціологічної теорії // Філософська і соціологічна

„ ' думка. - 1996.-№7-8. - С1 19-142.

 1. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. - 1992. - №3. - С 104-14; №4. - С.91-96.

 2. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: 36.наук, праць. - Харків.: ХНУ, 2001. - 569 с.

 3. Михальченко М.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? - К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2001. - 440 с.

53.Монсон П. Современная западная социология: Теории, традиции,,перспективи. - СПб.: НОТАБЕНЕ, 1992.-445 с.

54. Новая индустриальная вол на на Западе: Антология. - М.: Академия. 1999.-640 с. ;

55.0ссовський В. Соціальна організація та соціальна інституція // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. - 1998. - №3. - С.36-52.

 1. Павленко 10. Підсумки цивілізаційного розвитку людства // Соціологія: теорія, методи,

, маркетинг. - 2000. - №4. - С.24-38.

 1. Парсонс Т. Система современных обществ. - М.: Аспект Пресе, 1998. - 270с.

 2. Піча В.М. Соціологія: Загальний курс. - К.: Каравела, 2000. - 248 с.

а 59.Піча В.М., Черниш Н.Й.. Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. - Львів.: Вид-во УАД. 1995. - 64 с.

60. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1996.- * 222 с.

. 61. Попова И.М. Социология: Введение в специальность. - К.: Тандем, 1998. - 287 с.

 1. Примут М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. -

592 с.' ^ ^ Г

 1. Ратушна Г. Соціологія (матеріали курсу лекцій). Навчальний посібник. -Тернопіль.: "АСТОН", 1999.- 148 с.

 2. Резник О. Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення // -Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №3- .68-79.

65.Романовский Н.В. Интерфейсьі социологии и киберпространства // Социс. -2000. -№1. - С.

16-23.

66.Рудкевич МП. Общество как система// Вопросы философии. - 2001Г-№12.-С.19-32.

67. Ручка А.О., Ганчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. - К.: Наукова думка, 1995.-223 с.

 • 68. Рязанова Л.С. Релігійний ренесанс: Спроба соціологічної експертизи // Соціологія: теорія,

, методи, маркетинг. - 2001. - №4. - С. 114-125.

 1. Саенко Ю. Состояние общества. К вопросу о его измерении // Социс. - 1999.-№10.-С.26-30.

 2. Система социологического знання: Учеб. пособие / Сост. Г.В. Щекин.-- К.:МАУП, 2001.-208 с.

 3. Смакота В. Цінності і норми в соціології / георетико-методологічний аспект) // Соціальні виміри суспільства. 36. Наук. Праць. Вип.5. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2002. - С.210- 220.
 1. Смирнов П.И. Социология личности: Учеб. пособие. - СПб.: Социолог.-^ об-во им. М.Ковалевского. 2001. - 380 с.

 2. Сорокин П.А. Обзор циклических концепций*социально-исторического процесса// Социс. - 1998. -№12. -С.3-14.

 3. Социология / За ред. В.В. Касьянова. - М: МарТ, 2000. -512 с.

_75. Социология / За ред. В.Н.Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 407 с.

 1. Социология. Основи общей теории. Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В.Осипов, Л.Н.

і * Москвичев. - М: НОРМА, 2002. -912 с.

 1. Соціологія: Навч. посібник / За ред. С.О. Макеева. - К.: Знання. 2003. - 455с.

 2. Соціологія. Навчальний посібник / Упорядник 1 L.I1. Марчук. - Тернопіль.: "АСТОН", 1998.- 452 с.

79.Соціологія: Підручник / За ред. В:М. Піча. - Львів.': "Новий Світ - 2000", 2005.-280 с.

80.Соціологія: терміни, поняття, персонали. Навчальний словник-довідник / За заг. ред. В.М. Піча. - К.: Каравела; Львів.: "Новий світ - 2000". 2002. -480 с.

81.Соціологічна думка України. Навчальний посібник / За ред. М.В.Захарченко. - К.: Заповіт, 1996.-423 с.

82.Танчер В. Соціологічна думка України на тлі світової соціології// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. -№1-2. - С18-26.

 1. Танчер В. Українська соціологія сьогодні - нелегкий шлях до теорії //Філософська і соціологічна думка. - 1993.-№11-12.- С.77-87.

 2. Тофлер Е. Третя хвиля. - К.: Всесвіт, 2000. - 480 с.

 3. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / За ред. М.О. Шульги. -К,: ІС НАН України. 1999. - 337 с.

86.Устич СІ. Системне дослідження суспільства. - Львів.: Світ, 1992 - 135 с.

 1. Фролов С.С.,Основы социологии: Учебное пособие. - М.: Юрист. 1997. -344 с.

 2. Шаповал МЛ. Загальна соціологія. - К.: Укр. центр духов, культури, 1996. -367 с.

 3. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии // Социологические исследования. - 1990. - №2.-С.3-14.

90.Якуба О.О. Соціологія: Навчальний посібник для студентів. - Харків.: Константа, 1996. - 192 с.


Схожі:

1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план
Соціологія як наука, об`єкт, предмет, функції, місце та роль в системі суспільствознавчих дисциплін
Анкета як основний інструмент опитування. Типи запитань в анкеті
Об’єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання та його особливість
1. Палеогеографія: предмет, об’єкт, методологічні засади й принципи дослідження
Землі, яка вивчає просторово-часові закономірності її розвитку. Головна мета науки – просторово-часове вивчення будови, складу, структури...
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
ПРАКТИКУМ З СОЦІОЛОГІЇ для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Соціологія в розумінні Конта ототожнювалася із суспільствознавством у цілому. На сучасному етапі за соціологією закріпилося специфічне...
13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
1. Об’єкт та предмет соціології громадської думки Сучасний стан досліджень...
У науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до вивчення громадської думки має базуватися як на розумінні її структурного...
Теми і зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
Об’єкт, предмет, методи і функції економічної науки. Специфіка економічних явищ і процесів
1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
З теоретико-пізнавального погляду об'єкт і предмет пізнання — феномени однопорядкові, вони належать до дійсності, що оточує нас,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка