Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства


Скачати 355.52 Kb.
НазваВідповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Сторінка3/4
Дата21.04.2013
Розмір355.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4

Учасники зобов`язані здійснити внесок грошовими коштами протягом двох років з дати підписання Засновницького договору.

В зв’язку з чим розмір чистих активів буде мати відмінне значення до 18 жовтня 2012 р.

Засновницький договір підприємства передбачає формування резервного фонду у розмірі 5% його прибутку за рік після сплати податку на прибуток до досягнення ломбардом 25 відсотків розміру його статутного капіталу. Станом на 31.12.2011р. резервний фонд не сформовано

Розрахунки з|із| учасниками за період, що перевіряється, не проводилися. |спільних| |зібрань| | |за результатами| | |спрямований| |зібрань|

6.2. Поточні зобов'язання.

Облік|урахування| зобов'язань підприємством здійснюється відповідно до П(С)БУ 11 «Зобов'язань».

По термінах погашення зобов'язання ПТ «Ломбард « Кур`ян і компанія» визначені в обліку|урахуванні|, як поточні. Кредитів і позик|позичок| за результатами перевірки не встановлено|установлений|. У зв'язку з тим, що акти звірок|звірянь| на перевірку представлені|уявляти| не в повному|цілковитому| обсязі|обсязі|, реальність кредиторської заборгованості за станом на 31.12.11р. підтвердити повністю|цілком| не представляється можливим.

По рядку 530 Балансу відбита кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 6,0тис.грн. на кінець 2011р.(рах.631 Головної книги, ряд.530 Балансу)

У рядку 550 Балансу відбита поточна кредиторська заборгованість за розрахунком з бюджетом у сумі 0,0 тис.грн.(рах. 6411 Головної книги, ряд.550 Балансу)

У рядку 570 Балансу відбита поточна кредиторська заборгованість за розрахунком з ПФ у сумі 1,0 тис.грн.(рах. 65 Головної книги 422,79 грн., ряд.570 Балансу)

У рядку 580 Балансу відбита поточна кредиторська заборгованість за розрахунком з працівниками у сумі 4,0 тис.грн.(рах. 661 -4543,76 грн. Головної книги ряд.580 Балансу)

По рядку 610 Балансу відбита кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 43,4тис.грн. на кінець 2011р. Розрахунки з підзвітними особами -20,4 тис. грн. ( рах. 372), 23,0 тис.грн. Кт сальдо по рахунку 3771 «Розрахунки за різними операціями».

7. Оподаткування підприємства.

В ході перевірки податковий облік|урахування| за узгодженням з підприємством не аналізувався.

8.Реальність і точність фінансових результатів діяльності відображених у фінансовій звітності повного товариства

Прийнята система бухгалтерського обліку|урахування| на підприємстві в цілому|загалом| відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Згідно|згідно з| Закону України «Про бухгалтерський облік|урахування| і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-Х1V| і відповідно до національних Положень|становищ| (стандартами) бухгалтерського обліку|урахування|, в цілях забезпечення єдиних принципів, методів, процедур, використовуваних на підприємстві для складання фінансової звітності і забезпечення аналізу фінансово- господарської діяльності в ПТ «Ломбард « Кур`ян і компанія» виданий наказ|наказ-інструкція| «О| обліковій політиці підприємства» № 1 від 01.04.2008г.

Звітність складена відповідно до вимог Положень|становищ| (стандартів) бухгалтерського обліку|урахування|, Форма №1 «Баланс»|спільні| і «Звіту про фінансові результати» (ф.№2).

За даними перевірки фінансової звітності підприємства встановлено: станом на 31.12.2011р. показники Головної книги відповідають даним балансу (форма №1) з валютою 480,0тис.грн. і Звіту про фінансові результати (форма №2) з прибутком в сумі 1,0тис.грн. за звітний період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. Рядок 350 Балансу (різниця між показниками на початок і на кінець звітного періоду) відповідає стор. 190 грф. 3 форми №2 «Звіту про фінансові результати».

ПТ «Ломбард « Кур`ян і компанія» працює по загальній системі оподаткування.|із| |

Перевірка фінансової звітності проводилася вибірковим методом за даними Головної книги, журналів|часописів| ордерів з|із| частковим залученням первинних документів.

Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 «Доходи від реалізації» по субрахункам у відповідності з чинним законодавством, облік інших доходів ведеться на рахунку 71 «Інші операційні доходи». Фінансові результати діяльності підприємства обліковуються на рахунку 79 «Фінансові результати».

Методологічні основи визначення доходів підприємства здійснюється відповідно до П(С)БО 15 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290, зі змінами та доповненнями та згідно до П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318.

Числові дані зі Звіту про фінансові результати підприємства та дані отримані

|із| |При перевірці зі ставності|порівнянний| показників форм річної звітності між собою розбіжностей|розходжень| не встановлено .

Аудитором під час аудиторської перевірки представлені в таблиці:

Стаття

Код рядка

За даними фінансової звітності

За даними Аудитора

Розбіжності, «+» завищення, «-» заниження

1

2

3

4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

469

469

-

Податок на додану вартість

015


Акцизний збір

020

-

-

-

-

025


Інші вирахування з доходу

030


Чистий дохід (виручка) від реалізації продукті

(товарів, робіт, послуг)

035

469

469

-

Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг)

040

-

-

-

Валовий:

прибуток

050

-

-

-

збиток

055

-

-

-

Інші операційні доходи

060

5

5

-

Адміністративні витрати

070

462

462

-

Витрати на збут

080

-

-

-

Інші операційні витрати

090

3

3
Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

9

9

-

збиток

105

( - )

( - )

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

-

Інші доходи

130

-

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

-

Витрати від участі в капіталі

150

-

-
Інші витрати

160


Фінансові результати від звичайної ї діяльності до оподаткування:

прибуток

170

9

9

-

збиток

175

(-)

(-)

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(8)

(8)

-

Фінансові результати від звичайної ї діяльності:
-

-

-

прибуток

190

1

1

-

збиток

195-

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

-

витрати

205

-

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

-

Чистий:

прибуток

220

1

1
збиток

225-
На підставі отриманих облікових даних нами здійснено аналіз показників фінансового стану ПТ «ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ» ,а саме коефіцієнтів абсолютної-0,611, загальної-7,611 та швидкої ліквідності-7,61, тому відповідають нормативним значенням; платоспроможності-0,888, при нормативі-0,25-0,5; фінансування-0,126 тому відповідають нормативним значенням; рентабельності 0,002, маневреності капіталу-0,838. Усі зазначені коефіцієнти відповідають нормативним значенням ,крім коефіцієнта рентабельності (Додаток №4).

Згідно представленої управлінським персоналом інформації не існує судових позовів, пов’язаних із фінансово – господарською діяльністю підприємства. Інші події, що можуть вплинути на фінансово – господарський стан ПТ «ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ» протягом 2011 року, не траплялись.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки .

В И С Н О ВО К

В ході проведення аудиторської перевірки нами не були встановлені порушення національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або викривлення у всіх статтях фінансової звітності підприємства.

Незалежний аудитор вважає за можливе підтвердити, що фінансова звітність згідно представленим для перевірки документів, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку ПТ «ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ» складена на основі дійсних облікових даних і у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про ПТ «ЛОМБРД КУР`ЯН І КОМПАНІЯ»станом на 31.12.2011 року.

Висновок надано умовно – позитивний, у зв’язку з не проведенням інвентаризації наявності активів в нашою присутності.

Висновок условно-позитивний.
Директор

ПП «Аудиторська фірма «ТЕСТ» В.С. Барило

Сертифікат аудитора А №006442

Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ»

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та

аудиторів №4179

«01» березня 2012р.
8. Розрахунок показників фінансового стану|достатку|
1   2   3   4

Схожі:

Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу та Звіту про...
Управлінський персонал, учасники Товариства з обмеженою відповідальністю “Карпати-брок”
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р зі змінами від 26. 01. 2006р. №158 (дійсне...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Хто несе відповідальність за організацією бухгалтерського обліку на підприємстві?

1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
Керівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26. 01. 2001р
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Маркетинг персоналу...
Персонал як об’єкт вивчення дисципліни менеджмент персоналу. Основні етапи управління персоналом: традиційний, індустріальний та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка