Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства


Скачати 355.52 Kb.
НазваВідповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Сторінка2/4
Дата21.04.2013
Розмір355.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4

5. Стан бухгалтерського обліку товариства.

Основними документами, регулюючими систему бухгалтерського обліку|урахування| є|з'являються| Закон України «Про бухгалтерський облік|урахування| і фінансову звітність в Україні»; Національні П(С) БУ; План рахунків|лічби| і розроблена до нього Інструкція по застосуванню|вживанню|, затверджена наказом|наказ-інструкцією| Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

На підприємстві бухгалтерський облік|урахування| ведеться по журнально-ордерній системі у застосуванням|вживанням| комп'ютерної програми 1С |.

Бухгалтерський облік|урахування| відповідає вимогам стандартів П(С)БУ і іншим нормативним актам.

Дані фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку|урахування|.

Термінів порушення складання бухгалтерської і статистичної звітності не встановлено|установлений|. Фінансова звітність підприємства в періоді, що перевіряється, складалася відповідно до вимог П(С)БУ №1 «Загальні|спільні| вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом|наказ-інструкцією| Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.

Загальна|спільна| річна інвентаризація проведена згідно|згідно з| наказу|наказ-інструкції| №1 від 01.04.2011р. за станом на 01.04.2011р. – матеріальних цінностей; за станом на 01.04.2011г.- розрахунків з|із| дебіторами і кредиторами, цінних|коштовних| паперів, грошових коштів і інших активів; відповідно до вимог ст.10 Закону України № 996-ХIV| і Інструкції по інвентаризації основних засобів|коштів|, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженою наказом|наказ-інструкцією| Мінфіну України від 11.08.94р. № 69 (із|із| змінами і доповненнями).

5.1. Основні засоби|кошти|, нематеріальні активи

інші необоротні матеріальні активи і їх знос.

За станом на 31.12.2011р. на балансі ПТ «Ломбард «Кур`ян і компанія» числиться нематеріальних актівів за первинною вартістю на суму 53,0 тис. грн. (бухгалтерські рахунки 127).

За даними

головної книги:

Первинна|початкова|

вартість ,тыс.грн.


Знос,

тис. грн.

Залишкова

вартість,тис. грн.


На початок роки

40,0

4,0

36,0

Надходження

13,0

0

13,0

Переоцінка

0

0

0

Вибуло

0,0

0,0

0,0

Нараховано амортизації

0,0

1,0

1,0

Разом

53,0

(стр.011 Балансу)


5,0

(стр.012Балансу)


48,0

(стр.010Балансу)
За станом на 31.12.2011р. на балансі ПТ «Ломбард «Кур`ян і компанія» числиться основних засобів за первинною вартістю на суму 39,0 тис. грн. (бухгалтерські рахунки №№ 103,104,106,109 ).

За даними

головної книги:

Первинна|початкова|

вартість ,тыс.грн.


Знос,

тис. грн.

Залишкова

вартість,тис. грн.


На початок роки

21,0

8,0

13,0

Надходження

18,0

0

18,0

Переоцінка

0,0

0,0

0,0

Вибуло

0,0

0,0

0,0

Нараховано амортизації

0,0

10,0

10,0

Разом


39,0 (стр.031

Балансу)


18,0(стр.032

Балансу)


21,0(стр.010,030

Балансу)
Для ведення господарської діяльності підприємство використовує власні основні засоби|кошти|, аналітичний і синтетичний облік|урахування| яких здійснюється на балансовому рахунку|лічбі| 10 «Власні основні засоби|кошти|». Основні засоби|кошти| в обліку|урахуванні| підприємства сформовані в розрізі груп, відповідно до вимог П(С) БУ №7 «Основні засоби|кошти|», затвердженим наказом|наказ-інструкцією| Мінфіну України №92 від 27.04.2000р.(із|із| змінами і доповненнями).

Річна інвентаризація основних засобів|коштів| проведена на підставі наказу|наказ-інструкції| №1 від 01.04.11р. за станом на01.04.11р.

Надлишків і недостачі основних засобів|коштів| за наслідками|за результатами| інвентаризації не встановлено|установлений|.

Первинна|початкова| вартість основних засобів|коштів| на підприємстві складається з суми фактичної вартості їх придбання|надбання|, доставки, встановлення або суми витрат|затрат| на виготовлення.

Об'єктів незавершеного будівництва на балансі підприємства не числиться.

ПТ «Ломбард « Кур`ян і компанія» реалізації основних засобів|коштів| в 2011 року| не проводилось.|розглядували| Активи за даними підприємства в податковій заставі в 2011р.| не знаходилися|перебували|.

Амортизація основних засобів|коштів| нараховувалася згідно норм і методам відповідно до вимог П(С) БУ №7 «Основні засоби|кошти|».Начислення амортизації проводилося|виробляло| щомісячно методом податкового обліку|урахування| з урахуванням|з врахуванням| норм амортизації, передбачених п.8.6. статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.97г. № 283 /97-ВР до 01.04.11р. і з 01.04.11р. прямолінійним засобом .

5.2 Запаси. |коштів|

Вибірковою перевіркою обліку|урахування| товарно-матеріальних цінностей встановлено|установлений|, що в цілому|загалом| облік|урахування| відповідає вимогам П(С) БУ №9 «Запаси» і П(С) БУ №16 «Витрат». Запаси на дату баланса 2880,0 грн..
5.3.Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість відбивається відповідно до П(С) БУ 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом|наказ-інструкцією| Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 237 за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює первинній|початковій| вартості.

Резерв сумнівних боргів|обов'язків| у 2011 році не нараховувався.

Річна інвентаризація дебіторської і кредиторської заборгованості проведена по

перебуванню|достатку| на 31.12.2011р.

|достатку| |наказ-інструкції| За станом на 31.12.2011р. поточна дебіторська заборгованість склала:

  • інша дебіторська заборгованість -220,0 тис грн.( рахунок № 341, ряд.160 Балансу)

- дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом –0,0грн. (ряд.170 Балансу).

  • за наданими фінансовими кредитами - 155,0 тис. грн. (рахунок № 3771 , ряд.210 Балансу),

||з'являються| 5.4. Грошові кошти і їх еквіваленти.

Грошові кошти і їх еквіваленти включають готівку у касі і засоби|кошти| на розрахункових рахіунках.

Станом на 31.12.2011 року грошові кошти підприємства складали 33,0тис.грн.

і відбиті по рядку 230 Балансу. Вказана сума підтверджується даними Головної книги, касової книги, виписками банків і звітом касира.

На розрахунковому рахунку (рахунок 311) – КФ ОАО «Кредобанк» у м. Феодосія МФО 325365 т/р 2650101254080 за даними Головної книги залишок в сумі - 62,01 грн.

Бухгалтерський рахунок № 311.ВАТ «ЕРДЕ Банк» м. Київ МФО 380667 т/р 2600802014001 за даними Головної книги залишок в сумі 35,00 грн.

Всього на розрахунковому рахунку в установах банків на кінець 2011гр п ПТ «Ломбард « Кур`ян і компанія» числилося грошових коштів 97,01,00грн.

Бухгалтерський рахунок № 301 «Каса»- за даними Головної книги дебетового сальдо на кінець місяця грудня відповідає даним залишку на кінець дня листа касової книги від 31 грудня 2011р. у сумі 33495,81грн.

Всього грошових коштів на кінець 2009р. числилося по обліку і підтверджено первинними документами у сумі 33592,82грн.

Ведення касових операцій здійснювалася відповідно до вимог «Положення про ведення касових операцій в національній валюті України», затвердженого ухвалою Правління Національного банку України від 15.12.04р. №637 (із змінами і доповненнями). Ліміт залишку готівки в касі встановлений в сумі 25000 грн., для підрозділів -10000 грн.

На дату перевірки ліміт залишку|остачі| готівки в касі не переглядався, та залишився попередній.|передивлявся|

|установлені| |вживання| |із| Вибірковою перевіркою обліку|урахування| розрахунків з|із| підзвітними особами|обличчями| перевищення встановлених|установлених| термінів використання виданої під звіт готівки без повного|цілковитого| звіту по раніше виданим грошовим коштам не встановлено|установлений|.

5.5. Витрати майбутніх періодів.

За станом на 31.12.2011г. витрат майбутніх періодів у|біля| підприємства не числиться.

6. Зобов'язання товариства|товариства|.

6.1. Власний капітал товариства|товариства|.

Власний капітал суспільства на 31.12.11р. склав 426,0 тыс.грн. ряд.380 Балансу , до складу його включені:

Статутний капітал товариства відповідно до Статуту складає 2000,0 тис. грн., що відповідає даним, відбитим на бухгалтерському рахунку № 40 в Головної книги підприємства.

Нерозподілений збиток 21,0тис.грн. на рахунку 441 Головної книги, що відповідає рядку 350 Балансу.

Статутний капітал товариства відповідно до Статуту складає 2000,0 тис. грн., що відповідає даним, відбитим на бухгалтерському рахунку № 40 в Головної книги підприємства.У формі №1 ряд.300 Балансу відбитий Статутний капітал . |згідно з| |кошт|філіал| |товариства|

За даними Головної книги підприємства вилученого і неоплаченого капіталу на 31.12.11р. 1553,0 тис.грн . Чисті активи товариства на 31.12.11р. -1574,0 тис.грн.

Звітна дата

Розмір статутного капіталу

Сума непокритого збитку

Сума неоплаченого капіталу

Сума чистих активів

31.12.08 р.

220,0

220,0

0,0

0,0

31.12.09 р.

220,0

5,5

0,0

5,5

31.12.10 р.

2000,0

-22,0

-1633,0

-1655,0

31.12.2011р.

2000,0

-21,0

-1553,0

-1574,0
1   2   3   4

Схожі:

Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу та Звіту про...
Управлінський персонал, учасники Товариства з обмеженою відповідальністю “Карпати-брок”
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26. 01. 2001р зі змінами від 26. 01. 2006р. №158 (дійсне...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Хто несе відповідальність за організацією бухгалтерського обліку на підприємстві?

1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
Керівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26. 01. 2001р
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Маркетинг персоналу...
Персонал як об’єкт вивчення дисципліни менеджмент персоналу. Основні етапи управління персоналом: традиційний, індустріальний та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка