Керівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітів. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності,


Скачати 92.41 Kb.
НазваКерівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітів. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності,
Дата22.04.2013
Розмір92.41 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Інформатика > Керівництво
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС»

м. Харків, вул. Гамарника5.

Р\рахунок 26003002367201,в ПАТ «Астра-Банк» МФО 380548 Код ЄДРПОУ 23465078

Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26.01.2001р.

____________________________________________________________________________


А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2011.


Керівництву та учасникам ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І

КОМПАНІЯ»

Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

м. Харків 23 квітня 2012 року

I. Основні відомості про ломбард
Найменування повне: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ».
Найменування скорочене: ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ».
Код ЄДРПОУ - 37763692

Організаційно-правова форма Повне товариство
Місцезнаходження підприємства: Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 67\69.
Поточний рахунок: № 26003501351600, відкритий в АТ «ОТП Банк», м. Київ. МФО 300528.
Види діяльності:

- 65.23.0 - Інше фінансове посередництво;
Дата реєстрації:
ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської Ради за № 1 480 102 0000 050959 01 серпня 2011р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії ААВ №917561.
ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» зареєстровано в державній комісії з регулювання фінансових послуг України. Свідоцтво серії ЛД №541 від 08.09.2011р.- 2 -

Чисельність працівників: Станом на дату звітності Товариство має штат кваліфікованих спеціалістів у кількості 3 працівників.
Наявність відокремлених підрозділів:
Станом на звітну дату ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» не має відокремлених підрозділів.
II.Відомості про умови договору на проведення аудиту
Згідно з договором №15 від 15.02.2012р. ТОВ аудиторська фірма «АУДІТ-КОЛОС» провела перевірку ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ».

Нами здійснена перевірка річної фінансової звітності станом на 31.12.2011р. у складі: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності (форма 5).

Дата початку аудиторської перевірки: 16.02.2012р.

Дата закінчення аудиторської перевірки: 22.04.2012р.
Керівництво ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітів. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.
Метою аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» є висловлення незалежної думки щодо її достовірності у всіх суттєвих аспектах та її відповідність вимогам законодавства України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Аудитор в своїй роботі керувався Законом України «Про аудиторську діяльність» №3125-XXI від 22.04.1993р. (зі змінами та доповненнями); Міжнародними стандартами аудиту та етики; Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р.; Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні; «Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії» затверджених Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг України №5224 від 29.12.2005р.
III. Обсяг проведеного аудиту
Аудиторська перевірка проведена відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти зобов`язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.


- 3 -

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки , планування і

проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансової звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось

шляхом тестування доказів, обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
При здійсненні аудиторської перевірки були використані документи ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ»: Установчі документи, Наказ «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2011р.», первинні облікові документи й регістри бухгалтерського обліку, у тому числі: оборотні відомості та баланси, накопичувальні відомості, банківські виписки тощо.
IV. Змістовна частина
Нами здійснена перевірка річної фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇН-СЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» за період з 01.08.2011р. по 31.12.2011р., що складається з Балансу (форма № 1), Звіту про фінансові результати (форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (форма № 3), Звіту про власний капітал (форма № 4), Приміток до річної фінансової звітності (форма 5).

За основу була прийнята концепція істотності у відношенні компонентів фінансової звітності: активів, зобов`язань та власного капіталу.
В ході перевірки встановлено:

Облікова політика ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» ґрунтується на принципах бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з урахуваннями Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України №531 від 07.05.2004р.
В 2011 році зміни до облікової політики ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» не вносилися.

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснює головний бухгалтер. Система обліку - журнально-ордерна.

Господарські операції, які відбувалися на підприємстві у 2011 році,відображалися із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженого наказом Мінфіну України №291 від 30.11.1999р. із змінами та доповненнями з урахуванням Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №531 від 07.05.2004р.
Фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ», в усіх суттєвих аспектах, складена з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Форми фінансової звітності заповнені відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: П(с)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; П(с)БО № 2 «Баланс; П(с)БО № З «Звіт про фінансові результати»; П(с)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів»; П(с)БО № 5 «Звіт про власний капітал».

- 4 -
Відповідні показники фінансової звітності складені наростаючим підсумком з 01.08.2011р. по 31.12.2011р.

Валютою фінансової звітності є грошова одиниця України - гривня, одиниця виміру –тис.грн.
Власний капітал:
Станом на звітну дату власний капітал Товариства складається з статутного капіталу в сумі 204,0 тис.грн. та збитків в сумі 8,3 тис.грн.
Учасниками ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ»МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» є:

- Малько Вячеслав Юрійович, паспорт серія МН № 880730 виданий ЦВМ Дзержинського

РВГУМСУ в Харківській обл. 20.11.2006 року. Індивідуальний номер 3109209595. Мешкає за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б. 156-А, к. 40;

- Малько Олена Володимирівна, паспорт серія МН № 119283 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл. 21.12.2001 року. Індивідуальний номер 2167702727. Мешкає за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, б. 156-А, к. 40.
Складений капітал Товариства розподіляється між учасниками наступним чином:
- Малько В.Ю. внесок до статутного капіталу 102,0 тис. грн., що відповідає 50% статутного капіталу;

- Малько О.В. внесок до статутного капіталу 102,0 тис.грн., що відповідає 50% статутного капіталу.
Учасники Товариства сформували статутний капітал грошовими коштами в сумі 204,0 тис. грн.:

- внесок Малько В.Ю. в сумі 102000,00 грн. прибутковим касовим ордером №1 від 29.07.2011р.;

- внесок Малько О.В. в сумі 102000,00 грн. прибутковим касовим ордером №2 від 29.07.2011р.

Станом на 31.12.2011р. статутний капітал Товариства сплачено в повному обсязі.
Відрахувань до резервного капіталу в 2011р. не було.

Станом на звітну дату власний капітал ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ» МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» складає 196,0 тис.грн., що не відповідає вимогам підпункту 2.1.11 пункту 2.1. розділу 2 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3981 від 26.04.2005р. (із змінами).
Основні засоби та нематеріальні активи:
Бухгалтерський облік основних засобів у 2011 році здійснювався ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ»МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України № 91 від 26.04.2000р.

До складу основних засобів ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ»МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» відносились матеріальні активи зі строком корисного використання більше ніж один рік і вартістю більше 1000,00 грн. Матеріальні активи, із строком корисного використання більше ніж один рік та вартістю менше 1000,00 грн. за переві-ряємий період не придбавались.
- 5 -

Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний. Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість необоротних активів прирівнюється до нуля. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання і проводилася щомісяця. Суму нарахованої амортизації відносилася до витрат Товариства.

Аналітичний облік основних засобів Товариством вівся в розрізі кожного інвентарного об’єкту за його балансовою вартістю та нарахованому зносу.
Дооцінку (уцінку) основних засобів у звітному періоді Товариство не здійснювало.
Станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковувалися уведені в експлуатацію основні засоби первісною вартістю 1,9 тис. грн.
ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ»МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» для впровадження своєї діяльності має власне приміщення.
Облік наданих фінансових кредитів:
Облік операцій з надання фінансових кредитів здійснювалася ломбардом, в цілому, відповідно до П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість».

Аналітичний облік дебіторської заборгованості за кожним позичальником ведеться у розрізі кожного окремого договору або інших документів, які засвідчують факт надання кредиту.
За 2011 рік Товариством надано 135 кредитів під заставу на загальну суму 143,3 тис. грн. Збитки за 2011р. складають 8,3 тис. грн.

Станом на 31.12.2011р. заборгованість фізичних осіб за фінансовими кредитами

ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ»МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» складає 193,8 тис. грн., з яких:

- 139,8 тис.грн. основна сума кредитів;

- 54,0 тис.грн. заборгованість за процентами.
Кредити банків:
Станом на звітну дату ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ»МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» кредитів банків не мало.
Облік доходів, витрат та фінансового результату:
Доходи ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ»МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» за 2011 рік складали 12,1 тис.грн. Витрати у 2011 році складали 20,4 тис.грн. Фінансовий результат діяльності товариства у звітному році є збиток у сумі 8,3 тис.грн.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

- 6 -


Висновок:
На нашу думку, річна фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПТ «ЛОМБАРД «УКРАЇНСЬКИЙ»МАЛЬКО В.Ю. І КОМПАНІЯ» його фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року відповідно до діючого законодавства України, організації бухгалтерського обліку та звітності в ломбардах України і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Директор Дробот С.І.
Аудитор Корецька Н.Г.


Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1172 від 26.01.2001р. дійсне до 27.01.2016р.

Свідоцтво №1503 про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 18.04.2011р. дійсне до 27.01.2016р., видане ДКЦПФР 18.04.2011р

Сертифікат аудитора Корецької Н.Г. серії А №002418 від 29.06.1995р. чинний до 29.06.2014р.

Схожі:

Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Відомості про дату державної реєстрації: Товариство зареєстроване 18 листопада 2006 р., свідоцтво про державну реєстрацію А01 №065168...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2013 р ік ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2013 рік
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу та Звіту про...
Уроку з правознавства на тему Юридична відповідальність
Базові поняття і терміни: «відповідальність», «юридична відповідальність», «види юридичної відповідальності», «Обставини, що виключають...
АУДИТОРСЬКИЇ ВИСНОВОК АУДИТОРСКОЇ ФІРМИ «КАПИТАЛ ГРАНД» ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Ломбарду, Звіт про діяльність Ломбарду; Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Баланс на 31 грудня 2012р, Звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка