ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 94.91 Kb.
НазваТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дата04.04.2013
Розмір94.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

За рік, що закінчився 31 грудня 2011р.

м. Київ 26 березня 2012р.

Аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма “Рада Лтд” яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в реєстр субєктів аудиторської діяльності №1575, виданого згідно рішення Аудиторської Палати України №101 від 18.05.2001 р., строк чинності якого подовжено до 31.03.2016р., та Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000033 (свідоцтво № 37), видане за рішенням ДКЦПФР № 313 від 13.02.07 р., на підставі договору № 60/07 від 13 вересня 2007 року була проведена перевірка повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2011р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності. Відповідальність за цю звітність несе керівництво Товариства.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, складена Товариством фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2011 року та викладену у цій звітності інформацію у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та прийнятої облікової політики.

ВИСНОВОК

Щодо вимог Національної Комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України

Аудиторська перевірка проводилась нами у період з 12.03.2012р. по 26.03.2012р. згідно вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг», «Про аудиторську діяльність», Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003 р. № 122.

При складанні висновку ми керувались вимогами, що викладені у Розпорядженні Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5224 від 29 грудня 2005 року „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік ”.

Аудиторська перевірка здійснювалась за період діяльності Товариства з 01 січня 2011 року до 31 грудня 2011 року. ТОВ Аудиторська фірма “РАДА Лтд” знаходиться за адресою: Юридична адреса: м. Київ, пров. Лабораторний , 1; Фактичне місцезнаходження: м.Київ, вул.Лейпцигська, 2\37.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства в періоді, що перевірявся, був: Директор – Сєрєбрєнніков Д.В.

Відповідальною особою за проведення перевірки є аудитор Лобов Павло Іванович, сертифікат серії А № 003707 від 26.03.99р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №000160 від 07.06.2004р.

Згідно з цими документами ми спланували та провели перевірку з метою збирання достатніх доказів того, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих помилок. Ми перевірили інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу показників звітності, розглянули бухгалтерські принципи, що застосовувались Товариством, і достовірність оцінки суттєвих статей Балансу, а також звітність у цілому. Ми вважаємо, що під час аудиту зібрано достатньо інформації для висновку.

Під час аудиту проведені дослідження шляхом тестування на предмет обґрунтування сум та інформації, відображеної у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосовуваних принципів обліку законодавчим та нормативним актам з організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, котрі діяли протягом 2011 року. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Дата видачі аудиторського висновку – 26 березня 2012 року.

Для здійснення перевірки були використані такі документи: 1. Статут товариства; 2. Бухгалтерські регістри синтетичного та аналітичного обліку; 3. Фінансова звітність. Місце проведення перевірки – м.Київ, вул. Лейпцигська, 2\37.

1. Основні відомості про Товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» зареєстровано 05 вересня 2007р. Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією у формі товариства з обмеженою відповідальністю, номер запису 1 074 102 0000 026754. Товариству присвоєно ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35392373.

Предметом діяльності Товариства є: Надання фінансових послуг: Надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів); Надання позик; Надання порук (поручительств); Фінансовий лізинг; Залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов`язанням щодо наступного їх повернення; Надання гарантій; Факторинг.

Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю. Форма власності – приватна.

Товариство зареєстровано як фінансова установа відповідно до розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №8314 від 29.11.2007р., Свідоцтво серія ФК № 176 від 29.11.2007р. Місцезнаходження Товариства: 01302, м. Київ, вул. Саксаганського, 119-121, кв. 112. Станом на 31 грудня 2011 року чисельність працівників Товариства становила 3 працівника. Станом на 31 грудня 2011 року відокремлених підрозділів Товариство не має.

Станом на 31 грудня 2011 року Товариство мало наступні рахунки в банках: р/р 2650331566201, МФО 320917 в Філії Акціонерного Банку «Південний» в м. Києві; п/р 26501020100448, МФО 380689 в ПАТ "Д-М Банк" в м. Києві.

2. Організація бухгалтерського обліку і звітності

Облікова політика товариства побудована у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших діючих нормативних актів у цій сфері.

3. Статутний фонд (капітал)

Учасниками ТОВ «ФК «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» є юридичні особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест», резидент України, код ЄДРПОУ 33547481; Приватне підприємство «Юридична фірма «Сільвер» резидент України, код ЄДРПОУ 32799640.

Для забезпечення діяльності ТОВ «ФК «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», відповідно до нормативних актів України, за рахунок внесків його засновників створено Статутний фонд (капітал) у розмірі : 2 000 000,00 (два мільйони) 17 650 000,00 (сімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч ) гривень. Згідно протоколу №2 установчих зборів від 22 липня 2008р. статутний фонд Товариства збільшено до величини 6 700 000 (шість мільйонів сімсот) грн. Зміни зареєстровано 28 липня 2008 року, районною Державною адміністрацією у Шевченківському районі м. Києва, номер запису 10741050002026754. Згідно протоколу №3 установчих зборів від 12 лютого 2009р. статутний фонд Товариства збільшено до величини 9 630 000 (дев`ять мільйонів шістсот тридцять тисяч) грн. Зміни зареєстровано 24 лютого 2009 року, районною Державною адміністрацією у Шевченківському районі м. Києва, номер запису 10741050003026754. Згідно протоколу №5 установчих зборів від 03 квітня 2009р. статутний фонд Товариства збільшено до величини 11 300 000 (одинадцять мільйонів триста тисяч) грн. Зміни зареєстровано 06 квітня 2009 року, районною Державною адміністрацією у Шевченківському районі м. Києва, номер запису 10741050005026754. Згідно протоколу №6 установчих зборів від 12 червня 2009р. статутний фонд Товариства збільшено до величини 11 595 000 (одинадцять мільйонів п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч) грн. Зміни зареєстровано 17 червня 2009 року, районною Державною адміністрацією у Шевченківському районі м. Києва, номер запису 10741050006026754. Згідно протоколу №8 установчих зборів від 14 грудня 2009р. статутний фонд Товариства збільшено до величини 17 650 000 (сімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч) грн. Зміни зареєстровано 16 грудня 2009 року, районною Державною адміністрацією у Шевченківському районі м. Києва, номер запису 10741050007026754

Станом на 31.12.2011р. частки розподіляються серед Учасників наступним чином:


№ п/п

Учасники

Розмір вкладу, грн

Частка у статутному капіталі, %

1

2

3

4

1

ТОВ «КУА «Євроінвест»

11 595 000

65,69

2

ПП «Юридична фірма «Сільвер»

50 000

0,28

3

ПВІФНЗ «Карпати» ТОВ «КУА «Євроінвест»

5 000

0,03

4

Сєрєбрєнніков Д.В.

6 000 000

34
Всього

17 650 000

100


Станом на 31 грудня 2011 року статутний фонд (капітал), ТОВ «ФК «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» було сформовано в повному обсязі, в розмірі 17 650 000 (сімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч ) гривень. Внески до статутного фонду було зроблено грошовими коштами.

4. Облік необоротних активів

Станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби первісною вартістю 82 тис.грн., та залишкової вартістю рівною нулю. Дані балансу підтверджуються даними облікових регістрів. Вартість об`єктів основних засобів протягом року не переоцінювалась.

Станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства в складі довгострокових фінансових інвестицій які обліковуються за методом участі в капіталі враховані корпоративні права в дочірньому підприємстві вартістю 12615тис.грн. Протягом 2011р. вартість інвестицій збільшено на 615тис.грн., що дорівнює частині Товариства в прибутку дочірнього підприємства

Станом на 31 грудня 2011 року в складі довгострокової дебіторської заборгованості обліковується заборгованість із датою погашення в 2013р.

5. Облік оборотних активів

Станом на 31 грудня 2011 року в складі оборотних активів Товариства обліковується дебіторська заборгованість вартістю 4602тис.грн., в тому числі інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 3844тис.грн. Резерв сумнівних боргів на звітну дату не сформовано. Заборгованості, яку можна було б кваліфікувати як сумнівну, не виявлено. В складі іншої поточної дебіторської заборгованості обліковується поточна заборгованість за довгостроковою позикою.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2011 року становлять 87215тис.грн. В складі поточних інвестицій обліковуються акції українських емітентів та інвестиційні сертифікати інститутів спільного інвестування. Згідно із нормами П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням норм П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Ознак зменшення корисності щодо певних фінансових інвестицій не виявлено. Станом на 31 грудня 2011 року вартість грошових коштів на балансі Товариства дорівнює 2тис.грн.

6. Облік зобов’язань

Станом на 31 грудня 2011 року вартість поточних зобов’язань на балансі Товариства становить 85710тис.грн. У відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” зобов’язання Товариства відображені в Балансі за сумою погашення. В складі заборгованості за поточними зобов’язаннями обліковуються короткострокові позики вартістю 84840тис.грн. Дані про величину зобов’язань, що відображені в Балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підтверджуються даними облікових регістрів.

7. Облік фінансових результатів

Визначення фінансових результатів діяльності Товариства протягом звітного періоду проводилось у відповідності до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” та 16 “Витрати” та Положення про облікову політику.

Чистий прибуток за 2011 рік склав 1818тис.грн., що підтверджується даними Балансу, синтетичних та аналітичних регістрів. Дані Звіту про фінансові результати про балансовий прибуток зіставні з даними балансу. Облік витрат у періоді, що перевірявся, здійснювався в розрізі рахунків бухгалтерського обліку, призначених для обліку відповідних видів витрат. Аналітичний облік витрат ведеться за видами витрат на рахунках 8 та 9 класу. В складі інших операційних витрат Товариства обліковуються відсотки за отримані в позику грошові кошти.

8. Власний капітал

Загальна величина власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року за даними Балансу складає 20404тис.грн. та за структурою розподіляється на : Статутний капітал у розмірі – 17650тис.грн.; Резервний капітал – 47тис.грн.; Нерозподілений прибуток – 2707тис.грн.;

Дані про величину власного капіталу Товариства, що відображені в балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підтверджуються даними синтетичних та аналітичних регістрів бухгалтерського обліку.

Величина статутного фонду, відображена в Балансі Товариства, відповідає розміру статутного фонду, зазначеному у його Статуті.

Аудитор Лобов П.І.

ТОВ АФ «Рада Лтд»

сертифікат А №003707

від 26.03.99р.,

подовжений до 26.03.2013р.

Директор аудиторської фірми

ТОВ АФ “Рада Лтд” Маслова С.М.

сертифікат А №005378

від 28.04.94р.,

подовжений до 28.04.2013р.Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Синельниківського району, Товариства з обмеженою відповідальністю “АРДА-ТРЕЙДИНГ”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Синельниківський...
Щодо фінансових звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2515 від 23 лютого 2001 р, видане Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка