АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 121.31 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата03.04.2013
Розмір121.31 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиНаціональній комісії з цінних паперів

та фондового ринку

Учасникам та керівництву ТОВ «ФК «Материк-Інвест»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
наданий незалежною аудиторською фірмою

ТОВ «Рада Лтд»


згідно з договором № 21 від 16 березня 2003 р.


м. Київ

01 березня 2012 р.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ „МАТЕРИК-ІНВЕСТ”

за рік, що закінчився 31 грудня 2011р.


м. Київ 18 лютого 2012р.
Аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма “Рада Лтд” яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в реєстр субєктів аудиторської діяльності №1575, виданого згідно рішення Аудиторської Палати України №101 від 18.05.2001 р., строк чинності якого подовжено до 31.03.2016р., та Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000033 (свідоцтво № 37), видане за рішенням ДКЦПФР № 313 від 13.02.07р., на підставі договору №21 від 16 березня 2003 року була проведена перевірка повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» станом на 31.12.2011р. у складі Балансу та Звіту про фінансові результати, що додаються. Відповідальність за цю звітність несе керівництво Товариства.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
На нашу думку, складена Товариством фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» станом на 31 грудня 2011 року та викладену у цій звітності інформацію у відповідності з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та прийнятої облікової політики.
ВИСНОВОК
Щодо вимог Національної Комісії з цінних паперів

та фондового ринку України


Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Матерік-Інвест» (надалі – Товариство) за 2011 рік в складі Балансу та Звіту про фінансові результати, проведена Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою “Рада Лтд”, яка внесена до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за рішенням Аудиторської палати України від 18 травня 2001р. № 101, свідоцтво № 1575 (подовжено до 31.03.16р.), та до реєстру аудиторів та аудиторських фірм які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів за рішенням ДКЦПФР від 13 лютого 2007 року, свідоцтво №37, серія АБ 000033, на підставі договору №21 від 16 березня 2003 року.
ТОВ Аудиторська фірма “Рада Лтд” знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, Лабораторний пров. 1,

Фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцигська , 2/37, тел. 507-25-56.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства в періоді, що перевірявся, були:

Директор – Ованесян Віктор Геворгович;

Бухгалтер – Ованесян Тетяна Михайлівна
Аудиторська перевірка проводилась нами у період з 20.02.2012р. по 29.02.2012р. згідно вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003 р. № 122, з урахуванням вимог, викладених у Рішенні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”.
Відповідальною особою за проведення перевірки є аудитор Лобов Павло Іванович, сертифікат серії А № 003707 від 26.03.99р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №000160 від 07.06.2004р.
Згідно з цими документами ми спланували та провели перевірку з метою збирання достатніх доказів того, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих помилок. Ми перевірили інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу показників звітності, розглянули бухгалтерські принципи, що застосовувались Товариством, і достовірність оцінки суттєвих статей Балансу, а також звітність у цілому. Ми вважаємо, що під час аудиту зібрано достатньо інформації для висновку.

Під час аудиту проведені дослідження шляхом тестування на предмет обгрунтування сум та інформації, відображеної у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосовуваних принципів обліку законодавчим та нормативним актам з організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, котрі діяли протягом 2011 року.

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
Дата видачі аудиторського висновку – 01 березня 2012року.
Для здійснення перевірки були використані такі документи:

1. Статут товариства.

2. Бухгалтерські регістри синтетичного та аналітичного обліку.

3. Фінансова звітність.

Перевірка проводилась за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

Місце проведення перевірки - м. Київ, вул. Лейпцигська, 2\37.
1. Основні відомості про Товариство.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» (далі за текстом Товариство).

Код ЄДРПОУ – 22502647.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія “Материк-Інвест” зареєстровано 28 травня 1996 р. районним виконавчим комітетом Жовтневого району м. Одеси за № 643, та з врахуванням змін до Статуту перереєстровано РВК Жовтневого району м. Одеси 23.09.1997 р. за № 643, РВК Приморського району м. Одеси 06.05.2003 р. за № 0405.

Загальними зборами учасників (Протокол №12\07 від 12 липня 2011р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 700000грн. до величини 1000000 (один мільйон) гривень. Відповідні зміни до Статуту зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області 13 липня 2011р., номер запису 15561050009006319.

Основні види діяльності Товариства:

- Брокерські операції з цінними паперами;

- Інша діяльність, що пов’язана з фондовими біржами;

- Консультації з питань комерційної діяльності та управління.
Товариством отримані такі ліцензії: Ліцензії на професійну діяльність на ринку цінних паперів: брокерська діяльність серії АВ №389616 від 13.12.07 р., та дилерська діяльність серії АВ №389617 від 13.12.07 р. видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.

Форма власності – приватна.
Місцезнаходження Товариства:

юридична адреса: 65026, м.Одеса, вул. Грецька,44.

фактична адреса: 65026, м.Одеса, вул. Грецька,44.

Телефон: (048)-7051019, (067)-9405556.

Нестатутної діяльності за цей період не встановлено.

Штатна чисельність працівників станом на 31.12.2011 р. становить 4 особи.

Станом на 31 грудня 2011 року ТОВ „Фінансова Компанія ”Материк-Інвест” філій не має.

Останні загальні збори учасників проводились 12 липня 2011 р.
Станом на 31 грудня 2011 року Товариство мало наступні рахунки в банках:

в національній валюті:

р/р 26000301455524 в ОЦВ ПІБ м. Одеси , МФО 328135;

р/р 25604176701 в АКБ “Порто-Франко” м. Одеси, МФО 328180;

в іноземній валюті:

р/р 26009176702840 в АКБ “Порто-Франко” м. Одеси, МФО 328180; долари США.
2. Статутний капітал.
Станом на початок 2011 року величина статутного капіталу Товариства становила 300000 (триста тисяч) гривень.

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, що зареєстрована Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за №15561050009006319 від 13.07.2011р. Статутний капітал Товариства встановлений в 1000 000,00 (один мільйон) гривень.

Згідно документів станом на 31 грудня 2011 року загальна кількість учасників складає 2 особи:

- фізична особа – Шпалтакова Тетяна Василівна, паспорт №898659 серія КЕ виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.12.1997р., що мешкає за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського б.63, к.45.

- фізична особа – Котляревський Юрій Леонідович, паспорт №155894 серія КЕ виданий Приморським РУ УМВС України в Одеській області 01.03.1996р., що мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, б.54, к.11.

Статутний капітал розподіляється між учасниками наступним чином:


№ п/п

Учасники

Внесок до статутного капіталу, грн.

% у статутному капіталі

1

2

3

4

1

Шпалтакова Т.В.

997300,00

99,73%

2

Котляревський Ю.Л.

2 700,00

0,27%
Всього:

1 000 000,00

100%


Здійснення додаткових внесків учасників в 2011 році підтверджуються наступними первинними документами:

- прибутковим касовим ордером №118 від 15 липня 2011р. на суму 10500 (десять тисяч п’ятсот) гривень, від учасника Шпалтакової Т.В.;

- прибутковим касовим ордером №119 від 15 липня 2011р. на суму 43,75 (сорок три) гривні 75 копійок, від учасника Котляревського Ю.Л.
Таким чином, станом на 31 грудня 2011р. статутний капітал Товариства сформований в розмірі 311тис.грн., що становить 31,1% від зареєстрованої величини. Облік статутного капіталу здійснюється на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капітал».
3. Облік необоротних активів
Згідно з даними Балансу станом на 31 грудня 2011 року в складі необоротних активів Товариства обліковуються основні засоби залишкова вартість яких дорівнює нулю. Амортизація основних засобів протягом 2011 року не нараховувалась. Дані балансу підтверджуються даними Головної книги та аналітичних регістрів.
4. Облік оборотних активів.
Станом на 31 грудня 2011 року дебіторська заборгованість становить 288 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів на звітну дату не сформовано. Заборгованості, яку можна було б кваліфікувати як сумнівну, не виявлено.

Облік витрат у періоді, що перевірявся, здійснювався в розрізі рахунків бухгалтерського обліку, призначених для обліку відповідних видів витрат. Аналітичний облік витрат ведеться за видами на рахунках 9 класу. Витрати обліковуються у відповідності до Положення (стандарту) 16 "Витрати”.

Запаси товариства станом на 31 грудня 2011 року складають 6тис.грн. Бухгалтерський облік запасів здійснюється Товариством у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2011 року становлять 3тис.грн. Згідно із нормами П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням норм П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Ознаки зменшення корисності певних фінансових інвестицій не виявлено.
Станом на 31 грудня 2011 року витрати майбутніх періодів становлять 2тис.грн.
5. Облік зобов"язань.
Зобов‘язання відображались Товариством у регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов‘язання”.

Згідно Балансу Товариства станом на 31 грудня 2011 року поточні зобов‘язання складають 3тис.грн.

У відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов‘язання” всі зобов‘язання Товариства відображені в Балансі за сумою погашення.

Дані про величину зобов‘язань, що відображені в Балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підтверджуються даними облікових регістрів.
6. Власний капітал.
Загальна величина власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року за даними Балансу складає 312тис. грн. та за структурою розподіляється на :

  • Статутний капітал у розмірі –  1000тис.грн.;

  • резервний капітал - 1 тис. грн..;

  • неоплачений капітал - -689тис.грн.


Дані про величину власного капіталу Товариства, що відображені в балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підтверджуються даними синтетичних та аналітичних регістрів бухгалтерського обліку.

Величина статутного фонду, відображена в Балансі Товариства, відповідає розміру статутного фонду, зазначеному у його Статуті.
7. Облік фінансових результатів.
Визначення фінансових результатів діяльності Товариства протягом звітного періоду проводилось у відповідності до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” та 16 “Витрати” та Положення про облікову політику.

Фінансовий результат фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році дорівнює нулю.

8. Вартість чистих активів.
Згідно з вимогами, що викладені у Рішенні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19 грудня 2006 року „Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку” та з метою реалізації положень ст.144, 155 Цивільного кодексу України, було розраховано вартість чистих активів Товариства. Розрахунок було здійснено із використанням «Методичних рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», які були схвалені Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004р.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011р. становить 312тис.грн., що менше величини статутного капіталу Товариства.

9. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року


Згідно рішення учасників та відповідно до нової редакції Статуту Товариства, що зареєстрована Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за №15561050009006319 від 13.07.2011р. Статутний капітал Товариства встановлений в 1000 000,00 (один мільйон) гривень.

Особлива інформація про вказані зміни, визначена частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», була подана до територіального управління ДКЦПФР згідно вимог чинного законодавства України.

Протягом 2011 року інших подій, інформацію про які необхідно б було додатково розкривати, в Товаристві не відбувалось.
Директор ТОВ «АФ “Рада Лтд”Маслова С.М.


сертифікат серії А №5378 від 28.04.1994р.

продовжено дію до 28.04.2013р.


Аудитор ТОВ «АФ «Рада Лтд»


________________________

Лобов П.І.

сертифікат А №003707 від 26.03.1999р.

Термін дії продовжено до 26.03.2013 р.
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка