1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства


Скачати 138.11 Kb.
Назва1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Дата19.03.2013
Розмір138.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Оцінка фінансового стану підприємства
1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства.

 1. Показники оцінки майнового стану підприємства

 2. Показники дохідності підприємства.

 3. Показники ліквідності підприємства

 4. Показники фінансової стійкості підприємства1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства.
Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання.

Необхідність і значення оцінки фінансового стану підприємства зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині резервів зміцнення фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової та кредитної дисципліни, виконання ним зобов'язань перед бюджетом, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Інформаційною базою для оцінки фінансово-економічного стану підприємства є:

 1. Баланс підприємства (форма №1).

 2. Звіт про фінансові результати (форма №2).

 3. Звіт про рух грошових коштів (форма №3).

 4. Звіт про власний капітал (форма №4).

Фінансовий стан та результати діяльності підприємства характеризуються відповідними показниками, які відображають результати діяльності, наявність та використання фінансових ресурсів і проявляються в платоспроможності підприємства

Усі вони поділені на такі групи:

 • показники оцінки майнового стану підприємства,

 • показники дохідності,

 • показники ділової активності,

 • показники ліквідності,

 • показники фінансової стійкості.
 1. Показники оцінки майнового стану підприємства

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати певне майно, котре належить йому на правах власності чи володіння. Усе майно, яке належить підприємству і відображене в його балансі, становить його активи.

Активи — це економічні ресурси підприємства у формі суку­пних майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів у активи. У процесі функціонування підприємства величина активів і їх структура постійно змінюються. Характеристику якісних змін у структурі майна підприємство та джерел цього майна можна отримати за допомогою вертикального та горизонтального аналі­зу звітності.

Структура вартості майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підприємства. Вона не свідчить про фі­нансовий стан підприємства, а лише оцінює стан активів і наявність коштів для погашення зобов'язань. На основі активу балансу можна здійснити загальну оцінку майна, що є в розпорядженні підприємства.

У найзагальнішому вигляді структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів.

Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість установити розмір абсолютного та відносного приросту чи змен­шення всього майна підприємства й окремих його видів. Приріст(зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяль­ності підприємства.

В активі балансу відображаються, з одного боку, виробни­чий потенціал, який забезпечує можливості для здійснення ос­новної (операційної) діяльності підприємства, а з другого — активи, які створюють умови для інвестиційної і фінансової ді­яльності.

Показники майнового стану підприємства характеризують стан та структуру активів підприємства у сукупності з джерелами їх покриття (пасивами).

Оцінка майнового стану підприємства дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за визначений період, відслідкувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.

Для оцінки майнового стану доцільно використовувати такі показники:

Таблиця 1.з/п

ІІазва показника

Порядок

(формула) розрахунку

Призначення (опис)

1

Робочий капітал

Ф. 1 (ряд. 260 -

-ряд. 620)

Це власні оборотні засоби, які визначаються як різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями; наявність робочого капіталу свідчить, що підприємство має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування

2

Частка власних оборотних

засобів

Ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620) /ф. 1 (ряд. 260)

Визначається як питома вага власних оборотних засобів в загальній вартості оборотних засобів; характеризує фінансову стабільність підприємства

3

Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф. І (ряд. 032) / ф. 1 (ряд.031)

Розраховується як відношення суми зносу до первісної вартості основних засобів, характеризує фізичний стан основних засобів; стабільність та покращання показника в динаміці є позитивною тенденцією

4

Коефіцієнт придатності основних засобів

Ф. 1 (ряд. 030) / Ф. 1 (ряд. 031)

Розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості; чим він більший, тим кращий технічний стан основних засобів
 1. Показники дохідності підприємства.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними і відносними показниками.Одним із найголовніших абсолютних показників є прибуток.

Національні стандарти бухгалтерського обліку визначають прибуток як суму, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Рентабельність — відносний показник, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат ресурсів.

Рентабельність має ряд модифікацій, основні з них наведено у таблиці 2.
Таблиця 2.

з/п

Назва показника

Порядок (формула) розрахунку

Призначення (опис)

1

Рентабельність активів

Ф. 2 (ряд. 170)/ ф. 1 ((ряд. 280, гр. 3 + ряд. 280, гр.4)/2)х 100

Визначається як відношення прибутку до середньорічної вартості усіх активів, гобто показує скільки прибутку припадає на 1 грн. активів, характеризує ефективність управління підприємством, чим вищий показник тим краще.

2

Рентабельність власного капіталу

Ф. 2 (ряд. 170)/ ф. 1 ((ряд. 380, гр. 3 + ряд 380,

гр. 4)/2)х 100

Розраховується як підношення прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу, показує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню капіталу власників. Збільшення – позитивне значення.

3

Рентабельність продажу

Ф. 2 (ряд. 050) / ф. 2 (ряд. 035)

Характеризує розмір прибутку, що надходить на підприємство з кожної гривні від продажу продукції (робіт, послуг), розраховується як відношення прибутку від продажу та суми продажу продукції (робі і. послуг). Збільшення – позитивне значення.

4

Рентабельність

продукції (робіт, послуг)

Ф. 2 (ряд. 050) /ф. 2 (ряд. 040) х 100

Обчислюється як відношення прибутку від продажу та собівартості продукції (робіт, послуг), показує, скільки прибутку отримало підприємство в розрахунку на одну гривню понесених витрат. Збільшення показника –

позитивне значення.

5

Чиста

рентабельність підприємства

Ф. 2 (ряд. 220)/ ф. 1 ((ряд. 280, гр. 3 + ряд. 280, гр.4)/2)

Розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості майна підприємства

6

Коефіцієнт

оборотності активів

Ф.2 (ряд. 035) / [Активи на початок періоду (ряд. 080+260+270 гр. З ф. № 1) + Активи на кінець періоду (ряд. 080+260+ 270 гр. 4 ф. № 1)]:2

Характеризує, наскільки ефективно використо- вуються активи з точки зору обсягу реалізації. Він показує, скільки гривень реалізації припадає па кожну гривню, вкладену в активи підприємства. Іншими словами, скільки разів за звітний період активи .обернулись в процесі реалізації продукції. Чим вищий оборот, тим ефекти­вніше використовуються активи. Коефіцієнт визначається як відношення чистої ре­алізації до середньорічної вартості активів.

7

Період окупності капіталу

Ф.№1,р.280/ Ф.№2,р.220

За який період кошти, що інвестостовані в активи
будуть компенсовані чистим прибутком

8

Період окупності власного капітал

Ф. № 1,р. 380/ Ф. № 2, р. 220

За який період власний капітал
буде компенсований чистим прибутком 1. Показники ліквідності (платоспроможності) підприємства.

Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) ак­тивів для погашення поточних зобов'язань – короткострокової кредиторської заборгованості.

Ліквідність підприємства в короткостроковому періоді визначається його можливостями покрити свої короткострокові зобов'язання. Під короткостроковим періодом умовно ро­зуміють строк до одного року, хоча іноді він також ототож­нюється з операційним циклом.

Існує декілька ступенів ліквідності. Недостатня ліквід­ність, як правило, означає, що підприємство не може скористатися вигідними комерційними можливостями, що виникають. На цьому рівні недостатня ліквідність означає, що немає свободи ви­бору, і це обмежує свободу дій керівництва.

Більш значна нестача ліквідності свідчить про те, що підп­риємство не може оплатити свої поточні борги та зобов'язання. Це може призвести до інтенсивного продажу довгострокових вкладень та активів, а в найгіршому випадку – до неплатоспро­можності та банкрутства.

Для власників підприємства недостатня ліквідність може означати зменшення прибутковості, втрату контролю та частко­ву або повну втрачу вкладень капіталу. У випадку, коли власни­ки несуть необмежену відповідальність, їх збитки можуть навіть перевищити початкові вкладення.

Для кредиторів недостатня ліквідність боржника може свідчити про затримку у сплаті процентів та основної суми борту. Поточний стан ліквідності підприємства може також вплинути на відносини з покупцями (клієнтами) та постачаль­никами товарів та послуг. Такі зміни можуть призвести до не­спроможності підприємства виконати умови контрактів та призвести до втрати зв'язків з постачальниками.

Ось чому ліквідності надається таке важливе значення. Якщо підприємство не може погасити свої поточні зобов'язання по мірі того, як наступає строк їх оплати, його подальше існуван­ня ставиться під сумнів. Це відсуває всі інші показники діяльності підприємства на другий план.

Активи підприємства поділяються за ступенем ліквідності таким чином:

 • абсолютно ліквідні активи — грошові засоби;

 • високоліквідні активи — грошові засоби + рахунки дебіторів;

 • ліквідні активи — грошові засоби + рахунки дебіторів + біржові цінні папери;

 • низьколіквідні активи — товарно-матеріальні запаси;

 • важколіквідні активи — основні засоби і нематеріальні активи.

При оцінці ліквідності розраховують такі основні коефіцієнти:

 • коефіцієнт покриття (загальної ліквідності);

 • коефіцієнт швидкої ліквідності;

 • коефіцієнт абсолютної ліквідності

 • чистий робочий капітал

Коефіцієнт покриття (інші найменування цього ко­ефіцієнта - коефіцієнт загальної ліквідності). Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показу­ючи, яка сума поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо поточні активи перевищу­ють за величиною поточні зобов'язання, підприємство може роз­глядатися як таке, що успішно функціонує. Коефіцієнт розрахо­вується за формулою:
Коефіцієнт покриття = Оборотні активи (ряд. 260 ф. 1) / Поточні зобов 'язання (ряд. 620 ф. 1)


 • Коефіцієнт покриття, що дорівнює 2 (або 2:1), свідчить про можливість підприємства погасити поточні зобов'язання. Такий підхід пояснюється практикою, що склалася, згідно з якою при ліквідації активів їх продажна ціна на аукціоні становить приблизно половину їх ринкової вартості. Іншими словами, як­що вартість активів зменшиться вдвічі, виручки, що залишилася, буде достатньо для погашення поточної заборгованості в тому випадку, якщо до ліквідації коефіцієнт дорівнював 2:1.

 • Значення коефіцієнта покриття в межах 1-1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно погашає борги;

 • Критичне значення коефіцієнта покриття дорівнює 1.

 • При значенні коефіцієнта покриття менше 1 підприємство має неліквідний баланс.


Коефіцієнт швидкої ліквідності (інше найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт "лакмусового папірця"). На відміну від попереднього, він враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). Швидкий коефіцієнт розраховується за такою формулою:
Коефіцієнт швидкої ліквідності = Оборотні активи (ряд. 260 ф. І) - Запаси (ряд. 100-140 ф. 1) /Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. 1)
У літературі наводиться орієнтовне нижнє значення цього коефіцієнта, що дорівнює 1. Однак ця оцінка носить умовний характер. Якщо, наприклад, коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0,5 (менше 1), то це означає, що на кожну гривню по­точної заборгованості підприємство має лише 50 коп. ліквідних активів. Це є низьким показником за мірками більшості галузей. Однак у роздрібній торгівлі цей коефіцієнт невисокий, оскільки велика частина грошових коштів вкладена в запаси.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт розраховується за формулою:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти (ряд. 230 + ряд. 240 ф.1) / Поточні зобов 'язання (ряд. 620 ф. 1)
Нормативне зна­чення коефіцієнта абсолютної ліквідності становить 0,2- 0,25. Тобто, якщо підприємство на даний момент може на 20-25% погасити всі свої борги, то його платоспроможність вважається нормальною.

Для оцінки платоспроможності і фінансової стійкості не тільки розраховують співвідношення між поточним активами і поточними зобов'язаннями, але також визначають і їх різницю.

Різниця між поточними активами і поточними зобов'язаннями становить чистий робочий капітал підприємства (Рк). Наявність чистого робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні борги, але й має в своєму розпорядженні фінансові ресурси для розширення діяльності і здійснення інвестицій:
Рк = [Оборотні активи (ряд. 260)] - [Поточні зобов'язання (ряд. 620)].

Оптимальний розмір чистого робочого капіталу залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, кон'юнктури ринку. Для оцінки достатності Рк можна порівняти його з аналогічними показниками інших підприємств.


 1. Показники фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів.

Фінансова стійкість підприємства характеризується різними показниками, але найбільш поширеними є:

  • коефіцієнт автономії

  • коефіцієнт фінансової залежності

  • коефіцієнт фінансової стабільності

  • коефіцієнт фінансового лівериджу


Коефіцієнт автономії визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балан­су, чим більше значення коефіцієнта, тим менша залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування
Коефіцієнт автономії = Власний капітал (Ф.1 ряд. 380) / Підсумок (валюту) балансу (Ф.1 ряд. 640)
Якщо Ка < 0,5, то зростає ризик несплати боргів, а відтак і занепокоєння кредиторів. Збільшення значення коефіцієнта автономії зумовлює підвищення фінансової незалежності та зменшення ризику порушення фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт фінансової залежності - показник обернений до коефіцієнта автономії; показує, яка сума загальної вартості майна підприємства припадає на 1 грн. власних коштів.
Коефіцієнт фінансової залежності = Підсумок (валюта) балансу (Ф.1 ряд. 640)/ Власний капітал (Ф.1 ряд. 380)
Показник характеризує залежність діяльності підприємства від позикового капіталу. Оптимальним занченням цього коефіцієнта вважається 0,4 (40%).
Коефіцієнт фінансової стабільності - визначається як відношення власного капіталу (Ф.1 ряд. 380) та залученого (Ф.1 ряд. 420 + ряд. 480 + ряд. 620+ ряд. 630). Нормативне значення коефіцієнта > 1.
Коефіцієнт фінансового лівериджу = Позиковий капі­тал (ряд. 430+480+620+630 ф. 1) /Власний капітал (ряд. 380 ф.1)

Показник має досить просту інтерпретацію: його значен­ня, що дорівнює, наприклад, 0,3, означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 30 коп. позикових коштів. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів і креди­торів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки. Нормативне значення показника фінансового лівериджу знаходиться в межіх 10-40%.

Схожі:

Тема: Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства
Мета: з’ясувати прийоми короткострокового прогнозу фінансового стану та визначення стійкого фінансового становища чи банкрутства...
Ліквідність активів підприємства
Для оцінки фінансового стану підприємства за його балансом аналізують наступні показники (Ліквідність)
Аналіз фінансового стану підприємства
Тема 12. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
Воробйова О.І., д е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Національна...
У статті розглядаються теоретичні питання діагностики фінансового стану будівельних підприємств. Доведено, що в процесі діагностики...
1 Суть, значення і завдання енергозбереження
Енергогосподарство промислового підприємства і показники ефективності його енергопостачання-енергоспоживання
Ст викладач Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля
У статті розглянуто фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства. Доведено, що кваліметрічний метод оцінки конкурентоспроможності...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень. Економічна суть облікової політики підприємства. Економічна...
Аналіз майнового стану підприємства
В ході проведення аналізу майнового стану підприємства були вивчені та детально проаналізовані показники, що характеризують структуру...
1. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
України. Необхідність вирішення сформованих завдань обумовлює доцільність розгляду порівняно нової категорії економічної науки, а...
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА:...
Актуальність. На сьогоднішній день оцінка фінансово-економічного стану підприємства є досить актуальною для будь-якого суб’єкта господарської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка