Хто несе відповідальність за організацією бухгалтерського обліку на підприємстві?


Скачати 192.19 Kb.
НазваХто несе відповідальність за організацією бухгалтерського обліку на підприємстві?
Дата22.04.2013
Розмір192.19 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Фінанси > Вопрос
Одна правильна відповідь
Тести з БО

 1. Хто несе відповідальність за організацією бухгалтерського обліку на підприємстві?

1. Головний бухгалтер.

2. Керівництво підприємства.

3. Працівники бухгалтерії.

4. Працівники бухгалтерії і фінансового відділу.

2. Визначте, що є метою фінансового обліку:

 1. Надання інформації тільки для прийняття рішень.

 2. Надання інформації користувачам про доходи, витрати та фінансові результати.

 3. Надання інформації користувачам про рух грошових коштів підприємства.

 4. Надання інформації про фінансове становище, результату діяльності та рух грошових коштів підприємства.

3. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік ґрунтується на:

1. 15 основних принципах.

2. 7 основних принципах.

3. 10 основних принципах.

4. 5 основних принципах.

4. Що являє собою облікова політика підприємства?

1. Документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

2. Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів в Україні.

3. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.

4. Система обробки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів.

5. Регулювання питань методології бухгалтерського (фінансового) обліку та фінансової звітності підприємств різних форм власності здійснюється:

1.Кабінетом Міністрів України.

2. Керівництвом підприємства.

3. Міністерством фінансів України.

4. Не здійснюється.

6. Для забезпечення ведення фінансового обліку підприємство обирає форми його організації:

1. За допомогою податкової служби.

2. За допомогою НБУ.

3. За допомогою організації державної статистики.

4. Самостійно.

7. Форми бухгалтерського обліку це:

1. Система регістрів в обліку, порядку реєстрації та узагальнення інформації в них із задержанням єдиних засад.

2. Подія. яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі.

3. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються для складання фінансової звітності.

4. Сукупність документів, що містить відомості про господарські операції.

8. Що слід розуміти під планом рахунків:

1. Це систематичний перелік рахунків аналітичного обліку.

2. Це план організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

3. Це перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у фінансовому обліку.

4. Це сукупність принципів методів, і процедур, що використовуються підприємством для складання фінансової звітності.

9. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

1. Створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку.

2. Створення єдиних правил складання фінансової звітності

3. Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Усіх вище перелічених позицій.

10. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе:

1. Власник або уповноважена ним особа.

2. Головний бухгалтер.

3. Фінансовий директор.

4. Трудовий колектив.

11.Бухгалтерський облік ведеться з метою:

1. Надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

2. Отримання статистичної інформації.

3. Управління підприємством.

4. Отримання оперативної інформації.

12. Що з названого не є об'єктом бухгалтерського обліку?

а) активи підприємства

б) власний капітал

в) процеси заготівлі й виробництва

г) алгебраїчні рівняння

13. Хто є автором книги "Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції і відношення" до складу якого входив відомий "трактат про рахунки й записи"?

а) Бендетто Котрульї

б) Лука Пачоллі

в) Даніель Дефо

г) Леонардо да Вінчі

14. Засоби у сфері виробництва включають в себе:

а) предмети праці, предмети обігу, кошти

б) засоби праці, предмети обігу

в) кошти, засоби праці, засоби в розрахунках

г) засоби праці, предмети праці

15. Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку?

а) натуральні, грошові

б) натуральні, трудові і грошові

в) прості, комбіновані, умовні

г) трудові і грошові

16. Що з названого не відноситься до засобів обігу?

а) готівкові кошти

б) паливо, напівфабрикати

в) торгово-складські приміщення

г) готова продукція, товари

17. До якої групи за складом і розміщенням відносяться музичні інструменти, спортивний інвентар?

а) засоби праці

б) предмети праці

в) предмети обігу

г) предмети невиробничого призначення

18. Що з переліченого не відноситься до довгострокових активів?

а) машини й обладнання

б) довгострокові фінансові інвестиції

в) виробництво

г) нематеріальні активи

19. Що з переліченого не відноситься до активів?

а) тварини на вирощуванні й відгодівлі

б) заборгованість по оплаті праці

в) дебіторська заборгованість

г) сировина , матеріали, нафтопродукти

20. Яка формула балансу є невірною?

а) А= К+3

б) А=П

в) А=К–З

г) К=А–3

21. Яка з наведених статей не є активом?

а) основні засоби

б) виробничі запаси

в) кредиторська заборгованість

г) грошові кошти

22. Який з наведених записів не вірний?

Активи Капітал Зобов'язання

а)35090 18750 16340

б)17140 11250 5890

в) 9520 6890 2630

г)8860 5940 3920

23. В якому розділі балансу відображається стаття "Нерозподілений прибуток"?

а) у першому розділі пасиву

б) у першому розділі активу

в) у третьому розділі активу

г) у третьому розділі пасиву

24. В якому розділі балансу відображається дебіторська заборгованість за товари, роботи й послуги?

а)у першому розділі активу

б) у другому розділі активу

в) у третьому розділі пасиву

г) у четвертому розділі пасиву

25. Під грошовими коштами розуміють:

 1. Грошові агрегати.

 2. Готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

 3. Валюту України та іноземну валюту.

 4. Правильна відповідь відсутня.

26. В якому розділі балансу відображається кредиторська заборгованість за товари, роботи й послуги?

а) у другому розділі активу

б) у третьому розділі активу

в) у другому розділі пасиву

г) у четвертому розділі пасиву

27. До якого типу змін у балансі належить господарська операція:

Витрачена сировина на виробництво продукції

а) першого

б) другого

в) третього

г) четвертого

28. Підприємство самостійно не обирає:

1. Облікову політику підприємства.

2. Форму обліку з використанням регістрів обліку.

3. Форми фінансової звітності.

4. Порядок обробки облікової інформації.

29. До якого типу змін у балансі належить господарська операція: „З поточного рахунка в банку погашена заборгованість по податках й платежах

а) першого

б) другого

в) третього

г) четвертого

30. Виявлення лишків готової продукції при інвентаризації відображається проводкою:

1. Дт 26 Кт 631

2. Дт 26 Кт 719

3. Дт 113 Кт 152

4. Дт 20 Кт 20

31. До якого типу змін у балансі належить господарська операція?

За рахунок короткострокового кредиту погашена заборгованість постачальнику

а) першого

б) другого

в) третього

г) четвертого

32 Дані про склад майна і коштів підприємствам та джерела їх формування на певну дату містяться у:

а) статистичних звітах

б) бухгалтерському балансі

в) податковій звітності

г) звіті про власний капітал

33. Банк приймає до виконання платіжне доручення за умови, якщо:

 1. Платник сплатив податки за останній звітній період.

 2. Сума цього платіжного доручення перевищує суму, що є на його рахунку.

 3. Сума цього платіжного доручення  не перевищує суму, що є на його рахунку.

 4. Правильна відповідь відсутня.

34. Що означає термін "відкрити бухгалтерський рахунок?

а) подати документи до банку

б) назвати рахунок

в) записати назву рахунка та вступне сальдо

г) записати назву рахунків та господарські операції

35. Які з названих рахунків відносяться до синтетичних?

а) молоко, зерно, бензин

б) каса, поточний рахунок

в) Полтавський молокозавод, Пирятинський сирзавод.

36. Активні рахунки , призначені для відображення:

а) необоротних активів

б) кредиторської заборгованості

в) руху та наявності активів підприємства

г) різниці між вступним та заключним сальдо

37. Для відображення майна підприємства призначені'.

а) субрахунки

б) активні рахунки

в) пасивні рахунки

г) пасивні, аналітичні рахунки

38. В яких випадках складається проста бухгалтерська проводка?

а) коли кореспондують активні рахунки

б) коли дебетується один і кредитується один рахунок

в) коли дебетується один , а кредитуються декілька рахунків

г) коли дебетуються активні, а кредитуються пасивні рахунки

39. Яшм буде кінцеве сальдо на рахунку "Розрахунки з підзвітними особами", якщо вступне сальдо по дебету - 2500, оборот по дебету - 6500, а кредитовий оборот 9300?

а) 300 по дебету

б) 700 по дебету

в) 300 по кредиту

г) рахунок закриється

40. Що означає термін "Кореспонденція рахунків"?

а) запис суми на дебеті рахунків

б) запис суми на кредиті рахунків

в) хронологічний запис господарської операції

г) взаємозв'язок між рахунками в ході господарської операції

41. Чи правильне твердження, що відсутність рівності у будь якій парі колонок оборотної відомості вказує на помилку в записах або підрахунку сум по відповідних рахунках?

а) так

б) ні

в) не має значення

г) інколи має

42. Яким способом побудований План рахунків в Україні?

а) лінійним

б) серійним

в) десятковим

г) серійно-порядковим

43. Рахунки яких класів використовуються для складання

балансу?

а) 1-9

6)3-7

в) 1-6

г)7-9

44. Рахунки, на яких відображаються активи, капітал та зобов'язання підприємства називаються:

а) реальними

б) особовими

в) номінальними

г) інтегральними

45. Кількість та назви рахунків якого порядку має право встановлювати само підприємство?

а) першого

б) другого

в) третього

г) четвертого

 1. Чи має право підприємство розрахуватися готівкою з одним постачальником в сумі 1000 грн. в продовж однієї доби?

 1. Має право виконати таку операцію.

 2. Може виконати розрахунки готівкою, якщо має відповідний патент.

 3. Ніякому разі не може, бо порушує чинне законодавство.

 4. Може в межах 10000 грн. в один день з одним постачальником.

 1. Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відображається передача в експлуатацію малоцінних і швидкозношуваних предметів виробництво?

1. Дт 22 Кт 93

 1. Дт 93 Кт 22

 2. Дт 23 Кт 22

 3. Дт 90 Кт 22

48 Які з наведених аналітичних рахунків відносяться до синтетичного "Виробництво"?

а) рослинництво, тваринництво

б) телички , нетелі, бички, цукровий буряк, молоко, пшениця, мед

в) Каса, дебіторська заборгованість

г) бензин , дизпаливо, моторне масло

49. Які з наведених рахунків не можуть мати дебетового сальдо?

а) Розрахунки з оплати праці, Розрахунки з постачальниками й підрядчиками

б) Готова продукція, Товари

в) Виробництво, Виробничі запаси, Каса

г) Розрахунки з покупцями й замовниками

50. Які з названих рахунків відносяться до основних рахунків?

а) Основні засоби , Виробництво, Каса, Статутний капітал

б) Рахунки в банку, Векселі видані

в) Розрахунки з оплати праці, Товари

г) Знос необоротних активів, Резерв сумнівних боргів

51. Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відображається оприбуткування виробничих запасів, придбаних підзвітною особою:

 1. Дт 372 Кт 20

 2. Дт 20 Кт 30

 3. Дт 641 Кт 631

 4. Дт 20 Кт 372

52. Для чого служать позабалансові рахунки ?

а) для відображення майна та заборгованості, що не належнії підприємству

б) для складання звіту про власний капітал

в) для відображення руху грошових коштів підприємства

г) для запису на них операцій за простою системою обліку

53. Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відображається оприбуткування з виробництва на склад готової продукції:

 1. Дт 26 Кт 719

 2. Дт 26 Кт 441

 3. Дт 26 Кт 23

 4. Дт 23 Кт 26

54. Методичні засади формування інформації про методи оцінки вибуття запасів визначає:

 1. П(С)БО 2

 2. П(С)БО 16

 3. П(С)БО 11

 4. П(С)БО 9

55. Які з названих рахунків відносяться до калькуляційних?

а) Готова продукція, Товари

б) Розрахунки з оплати праці, Розрахунки за страхуванням

в) Виробництво, Брак у виробництві

г) Додатковий капітал, Нерозподілений прибуток

56. Які з названих рахунків не входять до складу збірно-розподільних ?

а) Витрати на збут

б) Адміністративні витрати

в) Витрати майбутніх періодів

57. Які з названих документів є однопозиційними?

а) прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер

б) журнал обліку надою молока, відомість руху молока

в) розрахунково-платіжна відомість

г)лімітно-забірна картка, накладна внутрішньогосподарського призначення

58. До якого напрямку удосконалення первинних документів відноситься створення типових міжгалузевих форм таких документів?

а) стандартизація

б) уніфікація

в) заміна разових документів нагромаджувальними

г) скорочення змісту документів шляхом виключення деяких показників

59. Хто повинен очолювати інвентаризаційну комісію?

а) керівник підприємства

б) головний бухгалтер

в) голова ревізійної комісії

г) завідуючий складом

60. Якою кореспонденцією рахунків відображається випуск готової продукції з виробництва?

 1. Дт 26 Кт 23

 2. Дт 26 Кт 91

 3. Дт 28 Кт 23

 4. Дт 26 Кт 93

61. Загально виробничі витрати поділяються на:

 1. Постійні та змінні.

 2. Розподілені та нерозподілені.

 3. Тимчасові та відстрочені.

 4. Поточна та майбутніх періодів.

62. Сальдо за рахунком 23 « Виробництво» відображаються в:

 1. 1 розділ звіту про фінансові результати.

 2. 2 розділі активу балансу.

 3. 1 розділі активу балансу.

 4. Не відображається в балансі.

63. Яким документом оформляється розпорядження банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства:

 1. Платіжним дорученням.

 2. Векселем.

 3. Доовором.

 4. Чек.

64. Як часто необхідно проводити інвентаризацію будівель і споруд? '

а) щомісяця

б) щоквартально

в) щорічно, перед складанням річного звіту

г) один раз у два-три роки

65. Як часто необхідно проводити перевірку наявності готівки в касі підприємства?

а) щомісяця

б) щоквартально

в) щорічно, перед складанням річного звіту

г) два рази в місяць

66. Яким первинним документом оформляються результати інвентаризації

а) актом інвентаризації

б) інвентаризаційним описом

в) протоколом роботи інвентаризаційної комісії

г) зіставною відомістю

67. Як називається інвентаризація, яка проводиться при зміні матеріально відповідальної особи?

а) планова

б) раптова

в) контрольна

г) необхідна

68. Грошові кошти це:

 1. Готівка.

 2. Кошти на рахунках в установах банків.

 3. Депозити до запитання.

 4. Всі вище перераховані відповіді.

69. Одержання в касу з поточного рахунку по чеку коштів на виплату заробітної плати працівникам підприємства відображаються в обліку:

 1. Дт 31.1 Кт 30.1

 2. Дт 30.1 Кт 31.1

 3. Дт 30.1 Кт 36.1

 4. Дт 31.1 Кт 70.2

70. Відображення в обліку виплаченої заробітної плати працівникам підприємства:

 1. Дт 31.1 Кт 66.1

 2. Дт 66.1 Кт 30.1

 3. Дт 30.1 Кт 66.1

 4. Дт 30.1 Кт 36.1

71. Відображено перерахування з поточного рахунку кошти постачальникам:

 1. Дт 31 Кт 65.2

 2. Дт 651 Кт 31.1

 3. Дт 65.2 Кт 31.1

 4. Дт 63.1 Кт 65.1

72. Відображено одержання короткострокового кредиту банку:

 1. Дт 31.1 Кт 60.1

 2. Дт 30.1 Кт 50

 3. Дт 60.1 Кт 31.1

 4. Дт 31.1 Кт 50

73. Ліміт залишку готівки в касі підприємства встановлюється :

 1. НБУ.

 2. Міністерством фінансів України.

 3. Державною податковою адміністрацією України.

 4. Підприємством самостійно.

74. Сальдо за рахунком 301 відображається в балансі :

 1. В1 розділі активу, рядок

 2. В 1 розділі пасиву, рядок

 3. В 2 розділі активу, рядок

 4. Не відображається

75. Яке з названих визначень найбільше відповідає інвентаризації, що проводиться перед складанням річного звіту?

а) річна, повна, обов'язкова

б) суцільна, необхідна

в) вибіркова, часткова

г) безперервна

76. Чи повинна входити до складу інвентаризаційної комісії матеріально відповідальна особа, засоби у підзвіті якої перевіряються даною комісією?

а) так, обов'язково

б) не повинна, але її присутність при інвентаризації обов'язкова

в) не обов'язково, але її присутність при інвентаризації необхідна

г) не повинна бути присутня при проведенні інвентаризації

77. До якого виду регістрів за зовнішнім виглядом відноситься відомість ручного аналітичного обліку?

а) книги

б) картки

в) окремі аркуші

г) машинограми

78. Які форми є обов'язковими для квартальної звітності?

а) бухгалтерський баланс

б) бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати

в) бухгалтерський баланс і звіт про власний капітал

г) бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати і звіт про рух грошових коштів

79. Яким нормативним документом регламентовано формування й складання фінансової звітності за певними принципами?

а) Законом України «Про податок на додану вартість»

б) Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»

в) П(С)БО №1

г)П(С)БО№6

80. Які з названих регістрів відносяться до комбінованих?

а) журнали-ордери, відомості

б) картки складського обліку

в) журнал реєстрації довіреностей

г) хронологічні

81. Що з названого є обліковим регістром:

а) товарно-транспортна накладна

б) чекова книжка

в) журнал-ордер

г) журнал-обліку надою молока

82. Використання коштів з поточного рахунку для здійснення інших поточних фінансових інвестицій відображається в обліку:

1. Дт 311 Кт 352

2. Дт 351 Кт 311

3. Дт 352 Кт 311

4. Дт 352 Кт 313

83. Залишки по рахунках 3 класу плану рахунків відображаються:

 1. 2 розділі активу балансу

 2. 2 розділі пасиву балансу

 3. 1 розділі активу балансу

 4. 3 розділі активу балансу

   1. До складу якісних характеристик фінансової звітності не належить?

1) дохідливість;

2) обачність;

3) доречність;

4) зіставність.

   1. Із скількох розділів складається Пасив балансу?

1) один;

2) два;

3) три;

4) п’ять.
86. Повернено підзвітною особою невикористану суму коштів до каси відображається в обліку:

1. Дт 37.2 Кт 31.1

2. Дт 37.2 Кт 30.1

3. Дт 30.1 Кт 37.2

4. Дт 30.1 Кт 37.5

87. Сальдо за рахунком 36 Розрахунки з покупцями та замовниками відображається в балансі :

 1. В 1 розділі активу,

 2. В 2 розділі активу,

 3. В 4 розділі пасиву,

 4. В 2 розділі активу,

88. Надходження грошових коштів від покупців на поточний рахунок підприємства в банках відображається в обліку :

 1. Дт 361 Кт 311

 2. Дт 311 Кт 791

 3. Дт 441 Кт 361

 4. Дт 311 Кт 361

  1. За даними яких класів рахунків бухгалтерського обліку складається Звіт про фінансові результати?

а) 1;

б) 7;

в) 9;

г) 6.

  1. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду є…

а) звіт про власний капітал;

б) звіт про фінансові результати;

в) звіт про рух грошових коштів;

г) баланс.
91. Якщо в бухгалтерській проводці була зазначена сума менша, ніж потрібна, і така помилка виявлена в наступному звітному періоді після її допущення, то доцільно використовувати наступний спосіб виправлення помилок:

 1. Метод “червоне сторно”.

 2. Метод коректури.

 3. Метод додаткового запису.

 4. Правильна відповідь відсутня.

92. Отримання і зарахування короткострокового кредиту на поточний рахунок в банку підприємства – позичальника відображається в обліку

 1. Дт 311 Кт 60

 2. Дт 951 Кт 60

 3. Дт 60 Кт 311

 4. Дт 60 Кт 73

93. Який розмір штрафу за перевищення ліміту залишку готівки в касі підприємства:

1. 100% суми, виявленої зверх лімітної готівки за кожний день.

2. 20% суми, виявленої зверх лімітної готівки за кожний день.

3. Двократний розмір суми виявленої зверх лімітної готівки за кожний день.

4. П’ятикратний розмір суми виявленої зверх лімітної готівки за кожний день.


94. Який розмір штрафу за використання одержаної в установах банку готівки не за цільовим призначенням:

1. 20% суми використаної готівки.

2. 10% суми використаної готівки.

3. В розмірі використаної готівки

4. Фінансова санкція не застосовується.

95. За яким принципом підприємство складає фінансову звітність?

 1. Періодичності.

 2. Автономності.

 3. Послідовності.

 4. Усі вище наведені.

96. За яким принципом звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій?

 1. Автономність.

 2. Принцип повноти висвітлення.

 3. Безперервність.

 4. Послідовність.

97. За яким принципом підприємство розглядається як відокремлена юридична особа?

 1. Автономність.

 2. Принцип історичної собівартості.

 3. Повне висвітлення.

 4. Превалювання сутності над формою.

98. За яким принципом підприємство застосовує обрану облікову політику рік у рік?

 1. Автономність.

 2. Принцип повноти висвітлення.

 3. Безперервність.

 4. Послідовність.

99. Припущення того, що діяльність підприємства буде тривати далі є основою принципу…

 1. Нарахування та відповідність доходів та витрат.

 2. Послідовність.

 3. Автономність.

 4. Безперервність.

100. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання звітності називається…

 1. Документооборот.

 2. Посадова інструкція.

 3. Облікова політика.

 4. Інвентаризація.

101. Документ, в якому зафіксовані завдання, функції, обов’язки, права і відповідальність посадової особи, називається:

 1. Штатним розкладом.

 2. Колективним договором.

 3. Посадовою інструкцією.

 4. Розпорядження керівника.

102. Обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства - це:

 1. Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів.

 2. Касова книга.

 3. Звіт касира.

 4. Грошовий чек.

.103. Який з наведених документів є компонентом фінансової звітності?

 1. Аудиторський висновок.

 2. Примітки до фінансових звітів.

 3. Звернення Ради директорів до акціонерів.

 4. Постанова Правління НБУ.

104. Як ви розумієте сутність власного капіталу?

 1. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

 2. Сукупність коштів фізичних І юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності.

 3. Сума дооцінки позаоборотних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від фізичних або юридичних осіб.

 4. Вартість акцій власної емісії, які на даний момент розміщені серед акціонерів.

105. Який документ видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку:

 1. Звіт касира.

 2. Виписка банку.

 3. Платіжне доручення.

 4. Платіжна вимога доручення.

106. Із скількох розділів складається Пасив балансу:

 1. Один.

 2. П’ять.

 3. Чотири.

 4. Три.

107.Розрахунок суми відшкодування винною особою проводиться за формулою:

 1. Р=[(Бв-А)*Іінф+ПДВ+Аз]*К

 2. У=(1/2*ОН+еОП+1/2*ОК)*(НКС-НВС)/(Кс*100

 3. У=(Оп-Ок)*Н/100

 4. Правильна відповідь відсутня

108. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, пасиви та зобов’зання є:

 1. Звіт про власний капітал.

 2. Звіт про рух грошових коштів.

 3. Звіт про фінансові результати.

 4. Баланс.

109. Одночасно квартальною та річною формою звітності є:

 1. Звіт про власний капітал.

 2. Звіт про рух грошових коштів.

 3. Баланс.

 4. Примітки до фінансової звітності.

110. Підприємство здійснює господарську діяльність на протязі декількох років. Вартість власного капіталу дорівнює:

1. Власний капітал = актив підприємства.

2. Власний капітал = актив – зобов’язання.

3. Власний капітал = актив + зобов’язання.

4. Власний капітал = зобов’язання.

111. При організації обліку власного капіталу необхідно враховувати:

1. Розмір заробітної плати персоналу.

2. Кількість працівників підприємства.

3. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками.

4. Організаційно-правову форму підприємства.

Схожі:

Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок...
Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Відомості про дату державної реєстрації: Товариство зареєстроване 18 листопада 2006 р., свідоцтво про державну реєстрацію А01 №065168...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТНУ імені В.І. Вернадського
У статті розглянуто питання організації бухгалтерського обліку на підприємствах молочної промисловості. Запропоновано розрахунок...
ТЕМА: Форми бухгалтерського обліку
Мета заняття: ознайомитися з основними формами бухгалтерського обліку та порядком їх ведення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка