3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки. Зміст завдань маркетингу персоналу. Методологічні принципи маркетингу персоналу та його інструментарій


Скачати 391.74 Kb.
Назва3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки. Зміст завдань маркетингу персоналу. Методологічні принципи маркетингу персоналу та його інструментарій
Сторінка1/4
Дата26.03.2013
Розмір391.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4
МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
Нормативні дисципліни

«Менеджмент персоналу»

Тема 1. Персонал організації як об’єкт менеджменту

Персонал як об’єкт вивчення дисципліни менеджмент персоналу. Основні етапи управління персоналом: традиційний, індустріальний та постін­дустріальний. Тейлоризм як теорія і організація праці. Неотейлористські погляди на персонал та їх обмеженість.

Головні чинники підвищення ролі персоналу и управління ним в постіндустріальному суспільстві. Зміни змісту праці. Інтернаціоналізація і глобалізація виробництва і конкуренції. Розвиток виробничої демократії та поширення соціальних прав.

Сучасні системи управління персоналом. Роль персоналу у віртуальній організації.
Тема 2. Методологія менеджменту персоналу

Предмет и місце менеджменту персоналу в системі сучасних наук. Полідисциплінарні основи менеджменту персоналу. Управління персоналом і організаційна поведінка. Управління персоналом і економіка підприємства. Управління персона­лом і гуманітарні дисципліни.

Структура знань науки про управління персоналом. Теоретичний та прикладний рівні управління персоналом. Практична значимість менеджменту пер­соналу, як науки.

Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна. Значення вивчення менеджменту персоналу для керівників, функціональних спеціалістів і робітників.
Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу
Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки. Зміст завдань маркетингу персоналу. Методологічні принципи маркетингу персоналу та його інструментарій.

Зовнішні і внутрішні фактори, що визначають напрями маркетингу персоналу. Їх вплив на ефективність формування команди.

Джерела інформації з розвитку персоналу. Інформаційна система в організації та її задачі. Банк даних персоналу. Банк робочих місць. Банк методів та моделей переробки інформації.

Використання комп’ютерних систем і технологій в управ­лінні персо­налом. Проблема захисту секретної конфіденційної інформації.

Контроль за персоналом. Контроль за планами і контролінг.

Інформаційна культура і культура організації.
Тема 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу
Сутність соціально-психологічних аспектів менеджменту. Соціально-психологічні мотиви поведінки людей. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на особистість у групі.

Зміст соціальних методів у рамках менеджменту персоналу. Соціальне планування та його роль в управлінні. Співробітництво та конкуренція у колективі.

Знання методів соціології – соціологічного опитування, соціо­
матриць, соціограм при застосуванні соціально-психологічних методів управління.

Зміст психологічних аспектів менеджменту. Сутність психологічного планування.

Гуманізація, спонукання, задоволення професійних інтересів працівників.

Значення характерологічних особливостей людей при застосуванні психологічного впливу керівника.
Тема 5. Кадрова служба та кадрове діловодство
Місце та роль кадрової служби в сучасній організації. Основні етапи розвитку служб персоналу. Структура, функції та штати служб персоналу.

Відділ з персоналу та основні напрями його роботи. Зада­чі, права та обов’язки менеджерів по роботі з персоналом та співробітників кадрових служб.

Організація діяльності кадрових служб. Особливості кадрових служб в різних країнах світу. Служби по роботі з персоналом в Україні, Росії, Західній Європі, США та Японії.

Фактори ефективності кадрових служб. Оцінка їх діяльності. Основні підходи до оцінювання діяльності служб по роботі з персоналом.
Тема 6. Планування й формування персоналу
Кадрова політика: поняття і організаційне призначення.

Планування персоналу як початковий етап кадрового ме­неджменту. Мета, задачі та організація кадрового планування. Стратегічне, тактичне і оперативне планування.

Індивідуальне планування. Планування розвитку. Планування тру­дової адаптації. Колективне планування.

Планування складу персоналу. Пла­нування потреби в персоналі. Планування використання персоналу. Планува­ння витрат на персонал.

Кадрове планування і контролінг персоналу. Основна мета і функції контролінгу персоналу.

Місце аналізу складу персоналу в кадровому менеджменті. Основні функції аналізу складу персоналу: діагноз, проектування, планування змін, прогноз.

Профіль (портрет) здібностей (компетенції). Менеджмент персоналу як управління компетенціями працівників.
Тема 7. Розвиток персоналу
Поняття трудового потенціалу і його складові. Наявний та латентний трудовий потенціал. Фактори, які впливають на формування трудового потенціалу в організації.

Зміст поняття «розвиток персоналу». Розвиток організації і розвиток працівників. Професійна освіта, підвищення кваліфікації та перепідготовка. Визначення потреби розвитку персоналу.

Основні форми розвитку персоналу. Мета і чинники ефективності програм навчання персоналу.

Методи професійного навчання: лекція, семінар, ана­ліз конкретних ситуацій, дискусія експертів («круглий стіл»), планова, ролева та ін. Види гри; інструктаж, ротація, самонавчання. Роль тренінгів в розвитку персоналу.
Тема 8. Рух персоналу
Набір кадрів в системі менеджменту персоналу. Основні етапи набору персоналу.

Кадровий маркетинг: мета, поняття і філософія. Внутрішній і зовнішній маркетинг персоналу. Імідж орга­нізації як основа маркетингової діяльності. Міжнародний маркетинг персоналу.

Обґрунтування необхідності набору працівників та підго­товка заявки. Умови ефективного відбору кандидатів.

Інструменти набору персоналу: об’ява вакансій, допомога служб зайнятості, лізинг, використовування агентів по працевлаштуванню.

Інформаційний потенціал і оцінка конкурсних докумен­тів: заяви, фото, резюме, особистого листка з обліку кадрів, рекомендації.

Професійне тестування. Тести здібностей, тести досягнень і ситуативні тести. Можливості тестування у визначенні якостей і здібностей працівника.

Співбесіда. Види інтерв’ю: структуроване, неструктуроване, стресове, групове та ін. Оціночні можливості інтерв’ю. Чинники, які впливають на результати співбесіди. Комп’ютерне інтерв’ю.

Прийняття рішення про найм, його правові аспекти. Трудове узгодження (Контракт) і його зміст.

Трудова кар’єра та її планування в організації. Організація професійно-кваліфікаційного просування працівників і планування трудової кар’єри.

Планування та розвиток кар’єри фахівців і керівників організації. Формування кадрового резерву.
Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу
Основні кадрові документи організації та їх зміст.

Права найманих працівників та їх облік в управлінні персоналом. Участь найманих працівників у здійсненні управління організацією.

Суб’єкти і організація трудових відносин. Роль профспілок в трудових відносинах. Органи трудового колективу.

Колективний договір. Зміст колективного договору. Порядок розробки та укладення колективного договору.

Трудові конфлікти. Скарги. Трудові суперечки і порядок їх вирішення. Забастовки та їх проведення.

Роль конвенцій і рекомендацій МОП у регулюванні трудових відносин.

Місце управління персоналом у системі правових відносин. Суб’єкти юридичної відповідальності. Права та обов’язки персоналу.

Основні види юридичної відповідальності. Дисциплінарна відпові­дальність в управлінні персоналом.

Матеріальна відповідальність. Умови несення матеріальної відповідальності.

Адміністративна та кримінальна відповідальність. Відповідальність за крадіжки та корупцію в Україні.
Тема 10. Управління робочим часом працівників
Поняття, що характеризують вимоги до персоналу: профіль (вектор) вимог, посадова інструкція, ква­ліфікаційна карта, карта компетенцій. Профіль вимог, методи і принципи його розробки.

Організація праці та її вплив на ефективність діяльності працівників.

Робочий час як основа визначення потреб у персоналі. Методи визначення витрат часу у виробничій та невиробничій сферах.

Зміст цільового планування. Класифікація цілей управління. Життєво важливі цілі працівника. Індивідуальне планування праці. Техніка особистої праці.

Інструментарій особистої роботи: календар, щоденник, «організатор», «тайм менеджер», комп’ютерні системи організації праці.

Нормування праці. Потреби та резерви нормування. Робочий час, його структура, нормативи.
Тема 11. Створення сприятливих умов праці
Посадові інструкції, кваліфікаційні карти, карти компетенції, професіограми працівників.

Поняття та завдання ділової оцінки персоналу.

Використання результатів ділової оцінки персоналу у плануванні та організації його розвитку.

Форми та види адаптації працівників до умов середовища. Управління адаптацією молодих робітників та фахівців.

Поняття, ознаки, стадії, механізм і типологія конфліктів.

Причини і наслідки конфліктів в організації. Струк­турні і персональні причини конфлікту. Негативні наслідки конфлікту. Позитивні наслідки конфлікту. Ставлення до конфліктів в організації. Регулювання та вирішення конфліктів. Діагностування та запобігання конфлікту. Найважливіші показники діагнозу конфлікту. Профілактика конфліктів.
Тема 12. Оцінювання персоналу
Поняття і значення оцінки персоналу в кадровому менедж­менті. Мета оцінки персоналу. Вимоги до оцінки кадрів.

Основні підходи до оцінки персоналу. Традиційний підхід і його основні установки. Зміст і види оцінки персоналу. Оцінка праці спеціа­лістів і керівників. Оцінка професійної поведінки і особистих якостей. Особливості оцінки при наймі на роботу и про­фесійному просуванні.

Психологічні методи оцінки персона­лу. Критерії оцінки персона­
лу. Облік різної значимості критеріїв оцінки персоналу. Системи оцінки персоналу.

Процедура оцінки персоналу. Підготовка і проведення оцінки. Місце і суб’єкти оцінки. Періодичність оцінки та її технологія.

Атестація, її мета і організація. Чинники підвищення ефективності оціночної бесіди. Юридичний аспект оцінки персоналу. Типові помилки при оцінці персоналу.

Тема 13. Мотивація та стимулювання персоналу
Поняття і механізм мотивації. Види мотивації. Потреби та очікування. Мотив та стимул. Раціонально-оціночний процес. Загальний механізм мотивації.

Основні теорії мотивації. Опис людини у мотиваційних теоріях. «Х-теорія» Тейлора, «Y-теория» Макгрегора. Теорія людських відносин. Теорія «Z» Оучі.

Внутрішньоособистісні теорії мотивації. Теорія ієрархії потреб Маслоу. Практична значимість концепції Маслоу. Теорія потреб Альдерфера. Концепція мотиваційних по­треб Мак-Клеланда. Теорія двох факторів Херцберга. Зна­чення теорії Херцберга.

Процесуальні теорії мотивації. Теорія трудової мотивації Аткінсона. Теорія справедливості Адамса. Теорія посилення мотивації Скінера. Теорія мотивації Врума. Модель мотивації Лоулера-Портера.

Основні аспекти (сфери) мотивації. Самомотивація і мотивація керівником. Мотивація працівника на самоактуалізацію та саморозвиток. Сучасна модель мотивації.
Тема 14. Соціальне партнерство в організації
Роль і місце соціального управління в плануванні та організації розвитку персоналу. Прогнозування і планування соціального розвитку персоналу в організації та поза виробництвом.

Удосконалення соціальної структури і професійно-кваліфікаційного складу працівників. Задоволення потреби менш соціально захищених груп персоналу організації в їх професійному розвитку.

Соціальне партнерство в Україні: його зміст та особливості. Соціальне партнерство на прикладі вивчення передового світового досвіду.

Соціальне партнерство та соціальне проектування персоналу нового та реконструйованого підприємства.
Тема 15. Ефективність менеджменту персоналу
Аналіз методик оцінки ефективності. Підходи до оцінки ефективності.

Методики оцінки праці. Критерії ефективності роботи підприємства. Показники економічної ефективності кінцевих результатів. Показники якості, результативності та складності праці. Показники соціальної ефективності.

Бальна методика оцінки ефективності праці. Теорія оцінки ефективності роботи персоналу. Бальна оцінка ефективності роботи організацій.

Комплексна оцінка управлінської праці. Номенклатура показників комплексної оцінки управлінської праці. Показники для вимірювання комплексної оцінки управлінської праці.

Оцінка працівників по коефіцієнту трудового внеску.

«Фінансовий менеджмент в банку»

Змістовий модуль 1. «Фінансовий менеджмент у банку».
  1   2   3   4

Схожі:

Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
ТЕМА: Методологічні аспекти менеджменту персоналу МЕТА
...
Менеджмент персоналу фінансових служб
Зміст та задачі стратегії та політики менеджменту персоналу фінансових служб організації
Волков Володимир Олександрович ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ
Актуальність даної проблеми полягає в теоретичному обґрунтуванні системного підходу до підбору персоналу, а також у розробці методичних...
«Менеджмент персоналу»
Кодекс Законів про працю та його роль у регулюванні трудової діяльності персоналу
Сучасні методи пошуку та відбору персоналу
МЕТА: ознайомити учнів з сучасними шляхами пошуку персоналу, етапами відбору та методи, які застосовуються під час відбору
1. Розкрити основні зв’язки менеджменту персоналу з внутрішнім і...
Розкрити основні зв’язки менеджменту персоналу з внутрішнім і зовнішнім середовищем організації
Тема Управління персоналом у системі менеджменту організацій
...
2. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку
Звичайно, якщо методи адекватні досліджуваній проблематиці — це ще не гарантує успіху, але збільшує шанси дослідника вийти на позитивний...
7. Розвиток персоналу
Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка