Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік Повного Товариства «Ломбард «Онколь» Б. М. Кіт і Компанія»


Скачати 293.03 Kb.
НазваАудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік Повного Товариства «Ломбард «Онколь» Б. М. Кіт і Компанія»
Сторінка1/3
Дата21.03.2013
Розмір293.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3


Товариство з обмеженою відповідальністю «Ярус. Аудиторські послуги»Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року № 4390

79070, Україна, місто Львів, вулиця Довженка, 11/27. Код за ЄДРПОУ 37304205Аудиторський висновок

про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік

Повного Товариства «Ломбард «Онколь» Б.М.Кіт і Компанія»

Львів 30 березня 2012 року

Власникам та управлінському персоналу

Повного Товариства «Ломбард «Онколь»

Б.М.Кіт і Компанія»

вулиця Джерельна, 21

місто Львів

Україна

79007

1. Вступна частина.

1.1. Підстава для аудиту.

Цей Аудиторський висновок складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (МСА), Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини у сфері здійснення операцій з надання фінансових послуг та проведення аудиту, з врахуванням вимог розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 29 грудня 2005 року № 5224.

1.2. Договір на проведення аудиту.

Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2010 рік Повного Товариства «Ломбард «Онколь» Б.М. Кіт і Компанія», надалі – Товариство, надано у відповідності до Договору Б0312 від 05 березня 2012 року на проведення аудиту фінансової звітності та звітності фінансової компанії, укладений між Повним товариством Ломбард «Онколь» Б.М. Кіт і Компанія», та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ярус. Аудиторські послуги», надалі – Аудиторська фірма. Аудит проведений з 12 березня 2012 року по 19 березня 2012 року за місцем знаходження Товариства.

1.3. Фінансова інформація, що підлягала аудиторській перевірці.

Ми провели аудит фінансових звітів Товариства, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік та Додаток до річної фінансової звітності на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Також проведено аудит звітності фінансової компанії, що включає Загальну інформацію про ломбард, Звіт про склад активів ломбарду, та Звіт про діяльність ломбарду, на предмет достовірності, повноти та відповідності показників і нормативів граничним величинам, установленим для фінансових компаній чинним законодавством України.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

1.4. Відповідальність управлінського персоналу, відповідальність аудитора.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів та звітності фінансової компанії відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів та звітності фінансової компанії, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю Аудиторської фірми є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиту. Аудиторами проведено аудит у відповідності до міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для дотримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

У відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, аудитором дано оцінку 80 % всього матеріалу, що перевірявся. Документи та інформація були перевірені вибірково, під час перевірки бралася до уваги тільки наявність суттєвих помилок.

На основі використання системного підходу та експертного методу, перевірено інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу фінансових звітів. Проаналізовано бухгалтерські принципи, що застосовуються в Товаристві, а також дана оцінка їх відповідності нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні в період, що перевірявся. Крім того, досліджено принципи оцінки матеріальних статей фінансової звітності, а також здійснено оцінку відповідності даних цієї звітності.

Підтвердження фінансової звітності за 2010 рік проведено Незалежним аудитором Ярчуком Віталієм Васильвичем у відповідності до Договору Г0311 від 21 березня 2011 року. Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

1.5. Бухгалтерський облік, складання та представлення фінансових звітів.

В Товаристві бухгалтерський облік ведеться Фізичною особою-підприємцем Артиш Іриною Вікторівною у відповідності до умов Договору, укладеного з Товариством. Застосовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і визначення результатів своєї діяльності ведеться в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів в цілому задовільний, журнали-ордери, аналітичні відомості та інші регістри обліку зберігаються на паперових носіях. Протягом періоду, що підлягав аудиторській перевірці, фінансові звіти складалася та представлялася до відповідних контролюючих органів та користувачам інформації своєчасно.

У звітному періоді проведено інвентаризації заставного майна та товарно-матеріальних цінностей станом на 30 червня 2011 року та 31 грудня 2011 року, на підставі внутрішніх наказів Товариства від 30 червня 2011 року № 30/06-11 та від 31 грудня 2011 року №№ 31/12/2011, 31/12-11. Станом на 23 вересня 2011 року на підставі наказу від 23 вересня 2011 року № 23/09-11 проведено інвентаризацію основних засобів, наявних коштів та виробничих запасів Товариства.

Крім того, з метою приведення бухгалтерського обліку Товариства у відповідність податковому законодавству України (в зв’язку з набранням чинності окремих норм Податкового кодексу України), станом на 01 квітня 2011 року проведено інвентаризацію основних засобів та інших необоротних активів на підставі внутрішнього наказу Товариства від 01 квітня 2011 року № 01/04-11.І.

Ми не спостерігали за вищевказаними інвентаризаціями оскільки, дати їх проведення передували нашому призначенні, як аудиторів Товариства.

1.6. Облікова політика.

Облікова політика в Товаристві у 2011 році регламентувалася наказом від 01 червня 2009 року № 01/06-09/1 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику», а з 01 квітня 2011 року – наказом від 31 березня 2011 року № 3/03-11 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику». Визначені у вищеназваних наказах, методологічні принципи протягом періоду були незмінними і повністю дотримувалися.

2. Загальна частина

2.1. Основні відомості про Аудиторську фірму:

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ярус. Аудиторські послуги»

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

4390, 04 листопада 2010 року, з 04 листопада 2010 року до 04 листопада 2015 року

Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ; телефон, поштова та електронна адреса

Ярчук Віталій Васильович;

006607, 02 липня 2009 року, до 02 липня 2014 року;

001666, А, 05 січня 2010 року, з 05 січня 2010 року по 02 липня 2014 року;

+380673741898, Україна, 79070, місто Львів, вулиця Довженка, 11/27, Jarus@email.ua

2.2. Основні відомості про Товариство

Повне найменування ломбарду, фінансової установи

Повне Товариство «Ломбард «Онколь» Б.М.Кіт і Компанія»

Код ЄДРПОУ

36312152

Місцезнаходження

Україна, 79007, місто Львів, вулиця Джерельна, 21

Дата реєстрації

26 травня 2009 року

Орган реєстрації

Виконавчий комітет Львівської міської Ради

чисельність працівників

Сім

номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

494780, АВ, 08 лютого 2010 року, строк дії необмежений.

кількість відокремлених підрозділів

П’ять

Основні види діяльності за довідкою, виданою управлінням статистики

65.23.0 інше фінансове посередництво

Товариство здійснює фінансово-господарську діяльність у відповідності до нової редакції Засновницького договору про створення Повного товариства «Ломбард «Онколь» Б.М. Кіт і Компанія», зареєстрованого Виконавчим комітетом Львівської міської ради 15 жовтня 2009 року із наступними змінами та доповненнями.

Одним із напрямків діяльності Товариства є діяльність у сфері надання послуг ломбарду та надання фінансових позик під заставу. В наявності Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 05 січня 2010 року за № 455 серії ЛД, реєстраційний № 15102449.

Протягом 2011 року Товариство знаходилося на загальній системі оподаткування (оподаткування податком на прибуток підприємств за ставкою 25 %, з 01 квітня 2011 року – за ставкою 23 %). Чисельність працівників станом на 31 грудня 2010 року становить 7 чоловік.

Посадовими особами протягом 2011 року були:

а). директор: Кіт Борис Мар’янович.

3. Змістова частина.

3.1. Необоротні активи, їх знос (амортизація).

3.1.1. Нематеріальні активи.

За даними фінансових звітів Товариства станом на 31 грудня 2011 року власні нематеріальні активи на балансі відсутні.

За даними первинного, аналітичного та синтетичного обліку станом на 31 грудня 2011 року обліковуються власні нематеріальні активи в сумі 1589,00 гривні - вартість спеціалізованого програмного забезпечення «D2Lombard» для автоматизації діяльності ломбарду (сальдо по рахунку бухгалтерського обліку 117 «Інші матеріальні активи»).

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Нарахування амортизації здійснювалося у відповідності до вимог податкового законодавства України – застосовуються норми та методи, визначені статтею 8 Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (із внесеними змінами і доповненнями), для основних засобів IV групи, з 01 квітня 2011 року застосовується прямолінійний метод у відповідності до норм Податкового кодексу України. Строк корисного використання встановлюється Товариством індивідуально для кожного об’єкту в межах норм підпункту 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 Податкового кодексу України в залежності від групи, до якої віднесено нематеріальний актив. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

Облік нематеріальних активів Товариства відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи».

Аудитори зазначають про відображення вартості нематеріальних активів у фінансовій звітності в стрічках 030-032 «Основні засоби» Балансу. У відповідності з пунктом 14 П(С)БО 2 «Баланс» у статті «Нематеріальні активи» (стрічки 010-012) відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації.

Завищено статтю балансу «Основні засоби» та занижено статтю балансу «Нематеріальні активи».

3.1.2. Незавершені капітальні інвестиції.

Згідно даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку станом на 31 грудня 2011 року незавершені капітальні інвестиції відсутні.

3.1.3. Основні засоби.

За даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2011 року на балансі обліковуються основні засоби залишковою вартістю 44 тисячі гривень (первісна вартість 55 тисяч гривень, знос 11 тисяч гривень). Сума зносу зазначених основних засобів складає 20,00 % їх первісної вартості.

Стаття «Основні засоби» у фінансовій звітності Товариства складається з залишку по рахунку бухгалтерського обліку 10 «Основні засоби», 117 «Інші необоротні матеріальні активи».

До основних фондів відносяться матеріальні активи для ведення господарської діяльності, термін корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких понад одну тисячу гривень.

Принципи та методика визначення зносу (амортизації) здійснювалися у відповідності до вимог податкового законодавства України - застосовуються норми та методи, визначені статтею 8 Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (із внесеними змінами і доповненнями), з 01 квітня 2011 року застосовується прямолінійний метод у відповідності до норм Податкового кодексу України. Строк корисного використання встановлюється Товариством індивідуально для кожного об’єкту в межах норм підпункту 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 Податкового кодексу України в залежності від групи, до якої віднесено основний засіб.

За винятком зауважень, наведених в пункті 3.1.1 та пункті 3.1.2 даного Висновку, облік основних засобів та обсяг розкриття інформації про них у фінансових звітах в цілому відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
  1   2   3

Схожі:

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка