Донецький національний університет економіки


НазваДонецький національний університет економіки
Сторінка1/9
Дата07.04.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоКафедра інформаційних систем і технологій управлінняІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

У ФІНАНСАХ
Методичні вказівки та індивідуальні завдання

для проведення лабораторних робіт і самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси»

денної та заочної форм навчання

Змістовий модуль 1 "Засоби для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів"
Затверджено на засіданні кафедри

інформаційних систем і технологій

управління

Протокол № 11 від 21.01.2013 р.
Схвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол №____ від ______ 2013 р.

ДонНУЕТ

Донецьк

2013


УДК 004.78:336.71(076.5)

ББК 32.973.26-018.2Я73

О-054

Рецензенти:

А.П. Лутай канд. екон. наук, доц.;

Т.О. Єгоркіна – канд. екон. наук, доц.

Оліфіров О.В.
О-054 Інформаційні системи і технології у фінансах: метод. вказ. та індивід. завд. для проведення лаб. робіт і самост. роботи студ. за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси» ден. та заоч. форм навчання Зміст. модуль 1 "Засоби для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів" / О.В. Оліфіров, Д.В. Глотова, С.А. Мезенцева, Ж.О. Пророчук. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 54 c.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах" містять методичні рекомендації для виконання практичних завдань по темам змістового модуля 1 "Засоби для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів". У змістовий модуль входять наступні теми: "Сутність, функції та структура інформаційних систем фінансово-кредитних установ"; "Засоби пакета Microsoft Excel для імітаційного моделювання прийняття управлінських рішень у сфері фінансів"; "Інформаційні технології у фінансах. Дерево рішень". Приклади виконання практичних завдань супроводжуються наочними ілюстраціями. За кожною темою запропоновані варіанти індивідуальних завдань для виконання самостійних робіт студентами денної і заочної форми навчання, а також засоби контролю знань.

Методичні вказівки розроблені для фахової підготовки студентів вищих закладів освіти України, котрі навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси».


УДК 004.78:336.71(076.5)

ББК 32.973.26-018.2Я73

© Колектив авторів, 2013

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2013

Зміст

Стор.

Вступ

4

Тема 1. Сутність, функції та структура інформаційних систем фінансово-кредитних установ
Лабораторна робота №1 «Визначення інформаційних систем фінансових установ»

4

Завдання

4

Тема 2. Засоби пакета Microsoft Excel для імітаційного моделювання прийняття управлінських рішень у сфері фінансів

5

Лабораторна робота №2 «Засоби пакета Microsoft Excel для імітаційного моделювання прийняття управлінських рішень у сфері фінансів»

5

Завдання

5

Приклад виконання практичного завдання «Імітаційне моделювання з використанням функцій табличного процесора Microsoft Excel»

8

Приклад виконання практичного завдання «Аналіз чутливості фінансових показників в середовищі пакета Microsoft Excel»

11

Індивідуальні завдання за темою «Засоби пакета Microsoft Excel для імітаційного моделювання прийняття управлінських рішень у сфері фінансів»

16

Тема 3. Інформаційні технології у фінансах. Дерево рішень

31

Лабораторна робота №3 «Використання електронних таблиць для аналізу інвестицій за допомогою «Дерева рішень»»

31

Завдання

31

Приклад застосування «Дерева рішень» для аналізу інвестицій

32

Індивідуальні завдання за темою «Використання електронних таблиць для аналізу інвестицій за допомогою «Дерева рішень»»

36

Тест за змістовим модулем 1 «Інформаційні системи і технології для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів»

49

Література

51

Додаток

52


Вступ
Технологія роботи з інформацією, зокрема її обробки, у банківських і фінансових установах України останніми роками істотно змінилася: широке застосування комп'ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій у банківській й фінансовій діяльності, у щоденній практиці фінансових і кредитних установ, як і будь-яких інших, стало реальністю.

Дисципліна «Інформаційні системи і технології у фінансах» призначена для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (усіх форм навчання). Вивчення курсу здійснюється за кредитно-модульною системою.

Завдання дисципліни полягають в набутті студентами знань з теорії та практики створення і використання інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах, змісту їх компонентів і можливостей.

Вивчення дисципліни в цілому передбачає засвоєння 3 змістових модулів. За кожним змістовим модулем студенти виконують лабораторні роботи за темами, що входять до модуля. Результати виконання лабораторних робіт оформлюються у звітах. Наприкінці вивчення тем змістового модуля здійснюється контроль знань студентів за модулем в цілому шляхом тестування.

Тема 1. Сутність, функції та структура інформаційних систем фінансово-кредитних установ
Лабораторна робота №1

Тема: Визначення інформаційних систем фінансових установ.

Мета: вивчити сутність, функції та структуру інформаційних систем фінансово-кредитних установ.
Завдання


 1. Вивчити сутність і призначення інформаційних систем фінансових установ, ознайомитися з їх основними функціями у відповідності до тексту лекції.

 2. Самостійно ознайомитися з особливостями інформаційних систем Національного банку України, Податкової служби України, Державного Казначейства України. У звіті з лабораторної роботи надати опис зазначених інформаційних систем і замалювати їх структуру.

 3. Самостійно розглянути існуючі на вітчизняному ринку інформаційні системи, призначені для використання у комерційних підприємствах. Навести у звіті відомості про 5-7 таких систем, відобразити їх основні можливості і переваги.

Тема 2. Засоби пакета Microsoft Excel для імітаційного моделювання прийняття управлінських рішень у сфері фінансів
Лабораторна робота №2

Тема: Засоби пакета Microsoft Excel для імітаційного моделювання прийняття управлінських рішень у сфері фінансів.

Мета: навчитись виконувати імітаційне моделювання та аналіз залежності показників моделі за допомогою засобів табличного процесора Microsoft Excel.

Програмне забезпечення: операційна система Windows, табличний процесор Microsoft Excel.
Завдання

 1. Вивчити теоретичний матеріал за темою.

 2. Виконати приклад практичного завдання «Імітаційне моделювання з використанням функцій табличного процесора Microsoft Excel».

 3. Виконати приклад практичного завдання «Аналіз чутливості фінансових показників в середовищі пакета Microsoft Excel».

 4. Виконати завдання за темою лабораторної роботи у відповідності з індивідуальним варіантом.

 5. Оформити звіт по лабораторній роботі, в якому повинні бути наступні складові:

  • титульний лист;

  • роздруківки табличних документів у вигляді з даними і в формульному вигляді;

  • роздруківка діаграми;

  • роздруківка висновків за результатами вирішення завдань.


Імітаційне моделювання в середовищі пакета Microsoft Excel

Імітаційне моделювання (simulation) є одним з наймогутніших методів аналізу економічних систем.

У загальному випадку під імітацією розуміють процес проведення на комп'ютері експериментів з математичними моделями складних систем реального світу.

Мети проведення подібних експериментів можуть бути всілякими – від виявлення властивостей і закономірностей досліджуваної системи до рішення конкретних практичних задач. З розвитком засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення спектр застосування імітації в сфері економіки істотно розширився. В даний час її використовують як для рішення задач внутріфірмового керування, так і для моделювання керування на макроекономічному рівні. Розглянемо основні переваги застосування імітаційного моделювання в процесі рішення задач фінансового аналізу.

Як випливає з визначення, імітація – це комп'ютерний експеримент. Єдина відмінність подібного експерименту від реального полягає в тому, що він проводиться з моделлю системи, а не із самою системою.

Проведення реальних експериментів з економічними системами принаймні нерозумно, вимагає значних витрат і навряд чи здійснено на практиці. Таким чином, імітація – єдиний спосіб дослідження систем без здійснення реальних експериментів.

Часто практично нездійсненний чи вимагає значних витрат збір необхідної інформації для прийняття рішень. Наприклад, при оцінці ризику інвестиційних проектів, як правило, використовують прогнозні дані про обсяги продажів, витратах, цінах і т.д.

Однак щоб адекватно оцінити ризик, необхідно мати достатню кількість інформації для формулювання правдоподібних гіпотез про ймовірні розподіли ключових параметрів проекту. У подібних випадках відсутні дані заміняються величинами, отриманими в процесі імітаційного експерименту.

При рішенні багатьох задач фінансового аналізу використовуються моделі, що містять випадкові величини, проведення яких не піддається керуванню з боку облич, що приймають рішення. Такі моделі називають стахостичними. Застосування імітації дозволяє зробити висновки про можливі результати, засновані на ймовірнісних розподілах випадкових факторів (величин). Стохастичну імітацію часто називають методом Монте-Карло.

Таким чином, застосування імітації особливо ефективно в тих випадках, коли досліджувані процеси занадто складні, мають випадкову (стохастичну) природу або не можуть бути вивчені в реальних умовах. Найбільш прості імітаційні моделі часто використовуються для генерації вихідних даних, що володіють деякими передбачуваними властивостями.

Імітаційне моделювання являє собою серію чисельних розрахунків, покликаних установити емпіричним шляхом ступінь впливу деяких вихідних даних або факторів на досліджувані результуючі (вихідні) показники.

У загальному випадку проведення імітаційного експерименту можна розбити на наступні етапи:

 1. Установити взаємозв'язок між вхідними і вихідними показниками у виді математичного рівняння.

 2. Задати закони розподілу імовірностей для ключових параметрів моделі.

 3. Провести комп'ютерну імітацію значень ключових параметрів моделі.

 4. Розрахувати основні характеристики розподілів вхідних і вихідних показників.

 5. Провести аналіз отриманих результатів і прийняти рішення.

Для реалізації імітаційного експерименту необхідний комп'ютер, оснащений спеціальним програмним забезпеченням. Зручними доступним інструментом для проведення імітації при рішенні задач у фінансовій сфері є табличний процесор Microsoft Excel.
Імітаційне моделювання з використанням функцій табличного процесора Microsoft Excel

Проведення імітаційних експериментів у середовищі пакета Microsoft Excel можна здійснити двома способами - за допомогою вбудованих функцій СЛЧИС (), СЛУЧМЕЖДУ () і шляхом використання інструменту Генератор случайных чисел доповнення Анализ данных.

Застосування вбудованих функцій доцільно лише в тому випадку, коли ймовірності реалізації всіх значень випадкової величини вважаються однаковими, тобто, обмежено випадком рівноімовірного розподілу досліджуваних показників.

Тоді для імітації значень необхідної змінної можна скористатися математичної функцією СЛЧИС().

Функція СЛЧИС()

Функція СЛЧИС() повертає рівномірно розподілене випадкове число Е, більше або рівне 0 і менше 1, тобто: 0<=E<1.

Структура функції:

= СЛЧИС()

Шляхом нескладних перетворень за допомогою цієї функції можна отримати будь-яке дійсне число. Наприклад, щоб отримати випадкове число між a і b, досить задати у будь-якої чарунці електронної таблиці наступну формулу:

= a + (b - a)*СЛЧИС()

Ця функція не має аргументів. Якщо в електронній таблиці встановлений режим автоматичних обчислень, прийнятий за умовчанням, то результат, який повертається функцією, буде змінюватися всякий раз, коли відбувається введення або коригування даних. У режимі ручних обчислень перерахунок всієї електронної таблиці здійснюється тільки після натискання клавіші F9.

Функцію зручно використовувати в деяких випадках для генерації значень ймовірності подій, а також дійсних чисел.
Функція НОРМОБР

Нормальний розподіл моделюється з використанням функції НОРМОБР(), яка дозволяє отримати нормальний розподіл даних за значеннями їх ймовірностей до заданого середнього значення і стандартного відхилення.

Функція НОРМОБР() повертає зворотний нормальний розподіл для вказаного середнього та стандартного відхилення.

Структура функції:

= НОРМОБР(вероятность;среднее;стандартное_откл),

де вероятность - це ймовірність, що відповідає нормальному розподілу, число в діапазоні від 0 до 1 включно;

среднее - це середнє арифметичне розподілу;

стандартное_откл - це стандартне відхилення розподілу, позитивне число.

У імітаційної моделі на основі вхідних даних за допомогою формул виконується розрахунок фінансових вихідних показників, які теж мають імовірнісний характер.
Приклад виконання практичного завдання «Імітаційне моделювання з використанням функцій табличного процесора Microsoft Excel»
Підприємець збирається відкрити підприємство, яке буде займатися виробництвом і продажем принтерів. Використовуючи вбудовані функції табличного процесора Microsoft Excel, побудувати імітаційну модель майбутнього підприємства. Знайти прибуток підприємства від виробництва та продажу принтерів, якщо відомо:


Ціна 1 принтера

249

Діапазон витрат праці на 1 принтер

33-37

Діапазон витрат на комплектуючі для 1 принтера

80-100

Діапазон витрат на рекламу

500000-1000000

Середнє значення кількості проданих принтерів

15000

Стандартне відхилення кількості проданих принтерів

3000


Технологія проведення імітаційного моделювання

 1. Завантажити табличний процесор Microsoft Excel.

 2. На Листі 1 ввести вхідні дані і підготувати таблицю для імітаційної моделі (рисунок 1.1).Рисунок 1.1 – Підготовка таблиці для імітації


 1. Ввести формули для розрахунку, використовуючи вбудовані функції СЛЧИС() і НОРМОБР()

Функції вставляються за допомогою майстра функцій (виклик майстра функцій: команда Вставка – Функция або кнопка Вставка функции в рядку формул процесора Microsoft Excel). Формули для першого спостереження дивись на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Введення формул для першого спостереження


 1. Виконати копіювання формул для наступних спостережень (таких спостережень може бути 100, 500, 1000, 2000 і т.д.). Копіювання формул виконується за допомогою автозаповнення:

 • виділити чарунку з результатом (пам'ять цієї чарунки повинна містити формулу);

 • підвести покажчик в правий нижній кут цієї чарунки, щоб він прийняв вид + і при натиснутій лівої кнопки миші протягнути до кінця блоку, в який копіюються формули.

Формульний вид отриманого документа зображений на рисунку 1.3, а на рисунку 1.4 вид того ж документа з отриманими даними. Перемикання між цими двома режимами показу документа виконується командою Сервис – Параметры – вкладка Вид, включити або вимкнути прапорець .

Результати імітаційного експерименту можуть бути доповнені статистичним аналізом, а також використовуватися для побудови прогнозних моделей і сценаріїв. Проведення статистичного аналізу отриманих результатів особливо ефективно із застосуванням інструментів аналізу Описательная статистика, Корреляция, Ковариация, Дисперсионный анализ.


Рисунок 1.3 – Формульний вид таблиці

Рисунок 1.4 – Вид таблиці з даними
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки
Навіть в США дослідженням цієї проблеми почали займатися лише в 80-90-х роках, а в Україні і того пізніше. Про інтерес до цієї проблеми...
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
Цієї курсової роботи не є новою в українській літературі, окремими...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИУКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ІСТОРІЇУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ...
ДОНЕЦЬКИЙ
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 6 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 232
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Три ВНЗ Львівщини : Львівський державний університет фізичної культури...
Підведені підсумки XXVII літньої Всесвітньої універсіади, яка проходила з 6 по 17 липня 2013 року в російському місті Казані та Х1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка