МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ


Скачати 437.62 Kb.
НазваМВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Сторінка1/3
Дата23.04.2013
Розмір437.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


МВС України

Харківській національний університет внутрішніх справ
Кафедра цивільного права та процесу


Методичні вказівки

до написання курсових робіт

з дисципліни
«ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»


для денної та заочної форми навчання


Харків 2011

МВС України

Харківській національний університет внутрішніх справ
Кафедра цивільного права та процесу
Методичні вказівки до написання

курсових робіт

з дисципліни «Господарський процес»

(повне найменування дисципліни)

Напрямок підготовки правознавство

(шифр і найменування)

Спеціальності усі спеціальності

(шифр і найменування)

Спеціалізація усі спеціалізації

(найменування)

Форма навчання денна форма навчання

(денна, заочна)

Харків 2011

Рекомендовано до друку

Методичною Радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ,
Голова Мeтодичної Ради
Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: к.ю.н., доцент В.А. Кройтор; к.ю.н. Сапейко Л.В.; к.ю.н. Селиванов М.В., к.ю.н. Ясинок М.М., Зайцев О., Котенко С.О., Бортнік О.Г., Степаненко Т.В., Фролов М.М., Яценко С. Л. - Харків: Харківський національний університет внутріш­ніх справ, 2011. - 30 с.

Рецензент:

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного процесу Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Мамницький В.Ю.
Обговорено на засіданні кафедри

«13» вересня 2008 р.,

протокол № 3

© Кройтор В.А. та інші, 2008

© Харківський національний

університет внутрішніх справ, 2008
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна дисципліна "господарський процес" включає в себе теми, присвячені вивченню окремих аспектів судового розгляду справ, пов'я­заних із господарськими спорами.

Мета видання - надати допомогу студентам у написанні курсових робіт шляхом відзначення найбільш істотних для розуміння тем положень господарського-процесуального законодавства.

Підготовку до написання робіт слід розпочинати відповідно до рекомендацій, що надані до кожної теми й орієнтують на засвоєння мінімально достатнього для розуміння теми обсягу інформації. Після опрацювання положень відповідного розділу навчального посібника та лекційного ма­теріалу, слід ознайомитися з нормативними актами й рекомендованою літературою.

Отже, виходячи з вимог про написання курсової роботи з учбової дисципліни, слід визначити відповідний варіант виконання такої роботи.

Студенти, прізвища яких починаються на букви:
А –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №1,

на буква Б –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №2,
на букви В, –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №3,
на букви Г–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №4,

на букви Д, Є –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №5,
на букви Ж, З –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №6
на букви І–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №7,
на букви К–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №8,

на букви Л–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №9
на букви М–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №10,

на букви Н –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №11,
на букви О–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №12,

на букви П–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №13,
на букви Р–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №14,

на букви С –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №15
на букви Т –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №16

на букви У, Ф –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №17,
на букви Х, Ц –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №18,
на букви Ч, Ш, Щ –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №19,
на букви Ю, Я –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №20,

Роботи, виконані без дотриманням зазначеного вище порядку, на рецензію прийматися не будуть.

Підготовка і написання курсової роботи дає можливість поглибленого вивчення окремих питань курсу, виявлення їх особливостей, логічних і історичних коренів, взаємозв’язку з іншими темами. Методологічною основою підготовки курсової роботи є формальна (елементарна) і діалектична логіка, що виявляється при дослідженні зв’язку нормативного матеріалу, юридичної науки і практики та виявленні причинно-наслідкового зв’язку між системою економічних, історичних, політичних і правових елементів. Нормативною базою курсової роботи є чинне законодавство, підзаконні акти України і інших держав, опублікована судова практика. Теоретичною базою – наукові праці з цивільного права і загальної теорії права, науково-практичні і практичні коментарі.

Вимоги до курсової роботи:

Робота повинна носити самостійний характер. Використання інших опублікованих робіт припускається лише в межах, обумовлених характером даної роботи, із посиланнями на джерела запозичення. Робота повинна ґрунтуватись на глибокому аналізі господарського процесуального законодавства, висловлених у науковій, науково-практичній, навчальній літературі точках зору по досліджуваній проблемі (питанню), власне їхнє розуміння, приклади з судової практики. Останнє бажано запозичати з практики розгляду відповідної категорії справ найближчого за місцем проживання або роботи суду (господарського суду) із вказівкою номеру справи й архіву, у якому воно зберігається. Припустиме запозичення їх з опублікованих джерел, електронних нормативно-правових баз, таких як ЛІГА, офіційний Інтернет-сайт Верховної ради України, реєстр судових рішень України, тощо.

Рекомендується така послідовність виконання курсової роботи:

 • вивчення теми в межах навчального посібника;

 • розширення пізнання теми через ознайомлення з науковою літературою;

 • доскональне вивчення нормативних актів, що регулюють досліджувані питання теми;

 • самоперевірка придбаних знань шляхом усних відповідей на поставлені питання;

 • привнесення у підготовлену відповідь прикладів з практики;

 • письмове оформлення роботи; упорядкування списку використаних при її написанні нормативних актів і літератури.

При цьому слід мати на увазі, що загальний обсяг роботи повинен знаходитися в межах 26-35 сторінок, виконаних розбірливим почерком. Особливо слід звернути увагу на правильне написання і трактування юридичних термінів.

Підготовлена і належним чином оформлена робота повинна бути подана через відповідний деканат (відділення) не пізніше місячного терміну до початку сесії. Подані на рецензію роботи з порушенням цього терміну, а тим більше під час сесії, приймаються на рецензію лише при наявності допуску начальника (директора, декана) факультету або його заступника. При цьому, кафедра не гарантує рецензування роботи у встановлений нормативно-правовими актами термін.

Подана на рецензію курсова робота може бути не допущена до захисту з таких підстав:

 • відсутність ознак самостійності її виконання (наприклад, матеріал дослівно переписано з навчальної, наукової й іншої літератури);

 • виявлення ідентичних за змістом робіт у двох і більше студентів. У випадку виявлення таких робіт вони повертаються і підлягають виконанню заново;

 • наявність істотних помилок, у тому числі застосування нормативно-правових актів, які втратили чинність, неправильне написання і трактування юридичних понять;

 • відсутність у роботі прикладів із практики, посилань на використану літературу;

 • не розкриті або досить примітивно розкриті основні питання теми.

Крім того, робота може бути повернута на доробку при наявності помилок, які не впливають на загальну оцінку роботи, але потребуючих уточнення; наявності описок, що призводять до порушення логічної послідовності або взаємозв’язку; відсутності списку літератури. Використані в роботі нормативні акти, опубліковані роботи повинні бути зазначені з точним приведенням їхнього найменування, джерела запозичення, статті, сторінки й ін. Допущена до захисту курсова робота підлягає усному підтвердженню в процесі її захисту, в ході якого обов’язково повинні бути викладені питання, що зазначені в рецензії або задавалися викладачем. За результатами захисту роботи виставляється відповідна оцінка.

Під час написання курсових робіт рекомендується користуватися та­кими підручниками та посібниками:

 1. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров. Научно-практическое пособие. – Харьков. – Эспада. – 2001. – 352 с.

 2. Кройтор В.А. Источники хозяйственного процессуального права: Справочное пособие. – Харьков. – Эспада, 2003. – 264 с.

 3. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.

Крім зазначених підручників та посібників до кожної теми додається перелік нормативних актів, роз'яснень Вищого господарського (арбітражного) суду та юридичної літератури, які слід опрацьовувати для написання курсової роботи.
Тема 1. Господарські суди, їх функції та

завдання
Під час написання курсової роботи за цією темою основну увагу потрібно звернути на місце органів господарського суду в системі органів судової влади, на особливості визначення сфери їх компетенції порівняно із судами загальної юрисдикції.

Для більш глибокого розуміння сучасного етапу реформування органів судової влади необхідно ознайомитися з історією органів господарської юрисдикції, простежити динаміку зміни відношення суспільства до завдань господарського судочинства. У цьому контексті показовими є зміни правового статусу особи, на яку безпосередньо покладено завдання вирішення цієї категорії спорів - від арбітра Державного арбітражу до арбітра арбітражного суду, а далі - до судді господарського суду.

Перед вивченням правил застосування законодавства під час вирі­шення спорів необхідно звернути увагу на систему пріоритетів у масиві законодавства, що регулює господарський обіг і порядок взаємодії нор­мативних актів різної юридичної сили - Конституції України, міжнарод­них угод, до яких приєдналася Україна, законів України, підзаконних нормативних актів органів виконавчої влади.
План.

 1. Система завдання та функції господарських судів в України.

 2. Склад та повноваження місцевих господарських судів.

 3. Склад та повноваження апеляційних господарських судів.

 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду.


Нормативні акти та література

 1. Конституція України.

 2. Цивільний Кодекс України.

 3. Господарський процесуальний кодекс України.

 4. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуа­льного Кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 25 лютого 1992 р.

 5. Указ Президента України «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України» 11 липня 2001 р. № 511/2001.

 6. Борденюк В.І. Судова влада як складова механізму держави та державного управління // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №2. – с. 151-162.

 7. Жуковский А.Г. Закон Украины «О судоустройстве Украины»: Комментраий / Под ред. д.ю.н., проф. Е.Л. Стрельцова. Х.: «Одиссей», 2003. – 232 с.

 8. Притика Д.М. Правові засади організації та діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 328 с.

 9. Тітов М.І. Про деякі морально-етичні аспекти діяльності судді - но­сія судової влади // Вісник Вищого господарського суду України. -1998. -№4.

 10. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.

 11. Шацький І.Б. Правосуб’єктність місцевого господарського суду як органу судової влади // вісник господарського судочинства. – 2005. - № 2 – с. 145-150.


Тема 2. Господарське процесуальне право

як самостійна галузь права.
Під час написання курсової роботи за цією темою основну увагу необхідно звернути на декілька її аспектів, а саме на принципи організації та діяльності господарського суду, джерела господарського процесуального права та на співвідношення господарсько-процесуального законодавства з іншими галузями законодавства. Передувати вивченню акцентованих моментів у цій темі має ознайомлення з існуючими науковими концепціями предмету та методу господарського процесуального права, їх поточним станом та тенденціями розвитку.

Під час з'ясування правового змісту системи господарсько-процесуального законодавства необхідно звернутися до питання про співвідно­шення господарсько-процесуального законодавства та інших галузей законодавства, ідеології побудови Господарського процесуального кодексу України. При цьому акцент має ставитися на відмінностях господарського процесу від судових процедур судів загальної юрисдикції.

Для формування професійної правосвідомості доцільним буде побіжне ознайомлення зі світовою практикою організації судочинства, що йде шляхом раціоналізації процесуальної форми судового розгляду справ окремих категорій залежно від притаманних саме їм особливостей, місцем судової практики та роз’яснень, листів Вищого господарського суду України в діяльності господарських судів. Результатом цієї праці має бути чітке розуміння причин, що призвели до утворення системи господарських судів як окремої ланки судової системи та застосування в них притаманної тільки їм процедури судового вирішення спорів.
План.

 1. Поняття та система господарського процесуального права.

 2. Предмет та метод господарського процесуального права.

 3. Джерела господарського процесуального права.

 4. Господарське процесуальне право як наука.Нормативні акти та література

 1. Господарський процесуальний Кодекс України.

 2. Арбітражне судочинство в Україні. Правові засади та практика. -Київ: ІнЮре, 1998.

 3. Указ Президента України "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" від 3 жов­тня 1992р.

 4. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативних правових актів" від 10 червня 1997 р.

 5. Притика Д.М. Конституційні засади правосуддя і розвиток госпо­дарського судочинства // Право України. - 1997. - № 8.

 6. Зейкан Я. Яким бути Господарському процесуальному кодексу // Право України. - 1997. - № 12.

 7. Притика Д.М. Конституція України і деякі проблеми реформування системи правосуддя // Вісник Вищого господарського суду України. - 1998. -№ 1.

 8. Тітов М.І. Про деякі морально-етичні аспекти діяльності судді - носія судової влади // Вісник Вищого господарського суду України. -1998. - № 4.

 9. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.


Тема 3. Принципи господарського процесу
Під час написання курсової роботи за цією темою слід звернути увагу на основні принципи організації та діяльності господарських судів, які закріплені в Конституції України, Законах України «Про статус суддів», «Про судоустрій України» та інших, проаналізувати їх сукупність з точки зору виявлення ступеня спорідненості принципів господарського судочинства з цивільним судочинством та їх відмінностей.

Передувати вивченню основних принципів господарського судочинства повинно з'ясування загальних рис та системи взаємодії джерел господарського процесуального права.

Окрему увагу необхідно зосередити на класифікації принципів, що представлена в науці господарського процесуального права, та окремо розкрити зміст організаційних та функціональних принципів.
План.

 1. Поняття, значення та система принципів господарського процесуального права.

 2. Організаційні принципи господарського процесуального права.

 3. Функціональні принципи господарського процесуального права. Принципи змагальності, диспозитивності та рівності сторін.Нормативні акти та література

 1. Господарський процесуальний Кодекс України.

 2. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального Кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 25 лютого 1992 р. із змінами станом на 18 вересня 1997 р.

 3. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные приципы. – М.: Юрид. лит., 1985.

 4. Балобанов А., Бианко Р. Очерки по гражданскому процессуальному праву и арбитражу. – Одесса, 2001.- с. 52-53.

 5. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 6. Рожкова М.А. Основные понятия арбитражного процессуального права. М.: «Статут», 2003. – 400с.

 7. Притика Д.М. Тітов М.І. Щербина В.С. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Х.: «Консум», 2001. – 432 с.

 8. Притика Д.М. Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням // Право України. – 2001. - № 1. – с. 8-14.

 9. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.


Тема 4. Досудове врегулювання господарських спорів
Під час написання курсової роботи за темою порядок досудового врегулювання господарських спорів перш за все необхідно звернути увагу на значення досудового врегулювання господарських спорів.

Після цього необхідно розглянути загальні умови застосування процедури досудового врегулювання господарських спорів та основні її етапи. При цьому вивченню підлягають умови, що передують пред'явленню претензії, порядок пред'явлення претензії та її необхідні реквізити, а також порядок та строки розгляду претензії. Особливу увагу необхідно звернути на умови, за наявності яких строки розгляду претензії можуть бути продовжені, та на наслідки визнання претензійних вимог контрагента.

Під час вивчення особливостей досудового врегулювання господарських спорів, які виникають під час укладання, зміни та розірвання договорів основні зусилля варто зосередити на вимогах процедури досудового врегулювання спорів відносно зміни або розірвання договорів.

Окремо підлягає розгляду законодавче регулювання порядку виконання визнаних претензій.
План.

 1. Загальні поняття та значення досудового врегулювання господарських спорів.

 2. Порядок пред’явлення та розгляд претензій. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії.

 3. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні зміні та розірванні господарських договорів.


Нормативні акти та література

 1. Господарський процесуальний кодекс України.

 2. Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здісненням гос­подарської діяльності від 20.03.92 р. Ратифікована Постановою Верхов­ної Ради України від 19 грудня 1992 р.

 3. Про деякі питання практики застосування статей 80, 81 ГПК України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 23 серпня 1994 р.

 4. Про деякі питання практики застосування розділу II Господарського процесуального Кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 01 листопада 1995 року з наступними змінами.

 5. Кройтор В.А. Доарбитражное урегулирование хозяйственных спо­ров // Бизнес Информ. - 1994. - № 26-27.

 6. Кройтор В.А. Как составить претензию // Бизнес Информ. - 1994. -№ 38-39.

 7. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Научн.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – с. 73-152.

 8. Тітов М.І. Застосування процедури доарбітражного врегулювання господарських спорів: деякі питання практики // Право України. - Київ, 2000. - С. 48-49, 67.

 9. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.


Тема 5. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам
Під час написання курсової роботи за цією темою перш за все необхідно надати увагу поняттю підвідомчості господарських спорів, правовим ознакам підвідомчості, розмежуванню компетенції між господарськими, адміністративними та загальними судами.

Розглядаючи питання підвідомчості та підсудності справ, необхідно вивчити систему господарських судів України та їх компетенцію.

Вивчаючи територіальну підсудність справ, треба з'ясувати ознаки, за якими проводиться розмежування компетенції між господарськими судами Республіки Крим, господарськими судами області, міст Києва та Севастополя з урахуванням обставин виключної підсудності справ.

Особливу увагу слід приділити питанням зміни територіальної підсудності справ та порядку розгляду розбіжностей, які виникають при цьому.

Під час розкриття питань теми необхідно використовувати численні роз’яснення та листи Вищого господарського суду, що видавались з цих питань.
План.

 1. Поняття та види підвідомчості справ господарським судам.

 2. Поняття, значення та види підсудності справ господарським судам.

 3. Види територіальної підсудності.

 4. Передача справ з одного господарського суду до іншого.


Нормативні акти та література

 1. Господарський процесуальний кодекс України.

 2. Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 р.

 3. Закон України “Про третейські суди” від 11.05.2004 № 1701-IV.

 4. Про деякі питання визначення ціни позову, підсудності справ та сплати державного мита. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 17 лютого 1994 р.

 5. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 08 лютого 1996 р.

 6. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ за участю іно­земних суб'єктів господарської діяльності. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 21 вересня 1993 р. з наступними змінами.

 7. Луспеник Д. Спорная юрисдикция // Юридическая практика. - № 3. – 16. 01.2007.

 8. Федоренко О. Куда пойти, куда «податься»? Тихое противостояние, или двойная подведомственность // Юридическая практика. - № 1. – 02. 01.2007.

 9. Насадюк А. Проверка? Сначала в суд // Юридическая практика. - № 48. – 28.11.2006.

 10. О разграничении подведомственности между админ и хозсудами // Юридическая практика. - № 43. – 24.10.2006.

 11. Корбут В. Устанавливаем подведомственность // Юридическая практика. - № 31. – 01.08.2006.Тема 6. Сторони у господарському процесі.
Написанню курсової за цією темою повинно передувати окреслення поняття сторін, коло їх процесуальних прав та обов’язків. В ході засвоєння процесуального становища учасників господарського судочинства необхідно окремо розкрити кожне процесуальне право чи обов’язок, яке надається законом: підстави, порядок та наслідки реалізації прав, а також наслідки невиконання обов’язків. Враховуючи, що суб’єкти господарювання як правило беруть участь у господарському процесі через своїх представників, потрібно зупинитися на питання представництва, його видах, повноваженнях представника.

Окрему увагу необхідно приділити таким процесуальним діям, як заміна неналежного відповідача, заміна сторони її правонаступником.
План.

 1. Поняття, права та обов’язки сторін у господарському процесі. Процесуальні співучасть у господарському процесі.

 2. Заміна неналежного відповідача.

 3. Процесуальне правонаступництво.Нормативні акти та література

 1. Конституція України.

 2. Господарський процесуальний кодекс України.

 3. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам. Роз'­яснення Вищого господарського суду України від 22.05.2002 р. N 04-5/570.

 4. Про участь в господарському процесі відособлених підрозділів юри­дичних осіб. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 28 липня 1994 р. із змінами станом на 18 листопада 1997 року.

 5. Про деякі питання вирішення спорів за участю податкових органів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 12 травня 1995 р. із змі­нами станом на 17 березня 1998 року.

 6. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ за участю іно­земних суб'єктів господарської діяльності. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 12 травня 1995 р. із змінами станом на 21 вересня 1993 року з наступними змінами.

 7. Гапеев В.Н. Участники гражданского и арбитражного процесса (сравнительньїй анализ правового положення). - Ростов-на-Дону, 1998.

 8. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.Тема 7. Треті особи у господарському процесі.

Під час написання курсової роботи за цією темою необхідно, насамперед, визначити поняття та види третіх осіб у господарському процесі, підстави їх участі та вступу у справу.

Окрему увагу необхідно приділити видам третіх осіб: треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, та треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, визначити коло їх прав та обов’язків, їх участь на різних стадіях господарського процесу.

Під час написання теми бажано використовувати судову практику: рішення по справам, де були залучені треті особи, роз’яснення та листи Вищого господарського суду з цих питань.
План.

 1. Поняття, значення та види третіх осіб у господарському процесі.

 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

 3. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.Нормативні акти та література

 1. Конституція України.

 2. Господарський процесуальний кодекс України.

 3. Про участь в господарському процесі відособлених підрозділів юри­дичних осіб. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 28 липня 1994 р. із змінами станом на 18 листопада 1997 року.

 4. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ за участю іно­земних суб'єктів господарської діяльності. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 12 травня 1995 р. із змінами станом на 21 вересня 1993 року з наступними змінами.

 5. Гапеев В.Н. Участники гражданского и арбитражного процесса (сравнительньїй анализ правового положення). - Ростов-на-Дону, 1998.

 6. Рожкова М.А. Основные понятия арбитражного процессуального права. М.: «Статут», 2003. – 400с.

 7. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Х., 1998.

 8. Субботін С., Черв’яков О., Марочкін І. Представницька функція прокурора // Право України. - 1997. - № 11.

 9. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. – 2005. - №3.

 10. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.

 11. Ясинок М.М., Кройтор В.А., Логвиненко М.І. Представництво як міжгалузевий інститут. Монографія. - Суми: видавничо виробниче підприємство «Мрія-1», 2006. – 180 с.


Тема 8. Участь прокурора у господарському процесі.

Написанню курсової за цією темою повинно передувати окреслення джерел правового регулювання участі прокурора у господарському процесі. Окрему увагу необхідно приділити рішенню Конституційного суду України N 3-рп/99 від 08.04.99. та підставам участі прокурора у процесі для представництва інтересів держави, організації в органах прокуратури роботи з представництва інтересів держави.

В ході засвоєння процесуального становища прокурора необхідно окремо розкрити зміст процесуальних прав та обов’язків, які надаються законом: підстави, порядок та наслідки реалізації прав, а також наслідки невиконання обов’язків.

План.

 1. Правові підстави участі прокурора у господарському процесі.

 2. Форми участі прокурора у господарському процесі.

 3. Процесуальне становище прокурора при розгляді господарських спорів на різних стадіях господарського судочинства.


  1   2   3

Схожі:

МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Внутрішні війська МВС України...
Одеської області, згідно розпорядження Міністра внутрішніх справ України, для забезпечення громадського порядку під час проведення...
Харківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет...
Заступник голови апеляційного суду, голова судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Сумської області
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
МВС України Львівський державний університет внутрішніх справ ЛЕКЦ І Я
Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, заходи щодо запобігання їх виникнення та інженерна підготовка території
СТАТУТ
Розділ II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ТА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ СТОСОВНО...
ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
Навчально-методичний центр Академії внутрішніх військ МВС України (далі Центр) створено у відповідності до вимог наказу Міністра...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Провадження освітньої діяльності в Академії внутрішніх військ МВС України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка