МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей


Скачати 464.23 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Сторінка3/5
Дата03.04.2013
Розмір464.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬЗаняття № 1 (семінарське)

Тема. Місцеві фінанси і фінансова політика на місцевому рівні

1. Місцеві фінанси – складова загальнодержавних фінансів.

2. Розвиток місцевого самоврядування.

3. Територіальна громада як суб’єкт економічної та фінансової діяльності.

4. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.

5. Сутність і складові фінансової політики на місцевому рівні.

6. Фінансовий механізм як система реалізації фінансової політики місцевих органів влади.
Питання для обговорення

 1. Методологічні підходи до визначення поняття «місцеві фінанси».

 2. За якими напрямами відбувався процес формування науки про місцеві фінанси?

 3. Теорії місцевих фінансів. Як формувалась наука про місцеві фінанси?

 4. Причини появи місцевих фінансів.

 5. Які елементи включають місцеві фінанси як система? Дати визначення кожному із них.

 6. За якими принципами розвиваються місцеві фінанси?

 7. Які функції виконують місцеві фінанси?

 8. Яку роль виконують місцеві фінанси у реформуванні вітчизняної економіки?

 9. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання.

 10. Який існує взаємозв’язок між державними і місцевими фінансами?

 11. Сутність фінансової політики на місцевому рівні та її види.

 12. За якими напрямами здійснюється фіскальна політика?

 13. Які є етапи процесу формування і реалізації фінансової політики на місцевому рівні?

 14. Сутність фінансового механізму як системи реалізації фінансової політики.

 15. Організація здійснення фінансової політики органами місцевого самоврядування.

 16. Система завдань державної регіональної політики в Україні.

 17. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики.

 18. Що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування.

 19. Механізм реалізації нової політики місцевого та регіонального розвитку.

 20. Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.

 21. Проблеми фінансів місцевого самоврядування в Україні.

 22. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України.

 23. Визначити основні складові фінансової незалежності, що закріплені у чинному законодавстві.


Заняття № 2 (семінарське)

Тема. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

1. Місцеві бюджети, як система фінансових відносин.

2. Структура, види та рівні місцевих бюджетів.

3. Доходи та видатки місцевих бюджетів.

4. Інститут самостійних місцевих бюджетів.
Питання для обговорення

 1. Сутність місцевих бюджетів, їх ознаки та особливості.

 2. Визначити основні засади функціонування місцевих бюджетів.

 3. Яке значення мають місцеві бюджети для формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування?

 4. Які є методи планування місцевих бюджетів?

 5. Надати характеристику етапам розвитку місцевих бюджетів.

 6. Які елементи і рівні включає структура місцевих бюджетів?

 7. Які доходи і видатки включають місцеві бюджети?

 8. Які доходи відносяться до власних і яким вимогам вони повинні відповідати?

 9. На які види поділяють видатки місцевих бюджетів?

 10. Які є критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами?

 11. На які дві групи поділяють видатки відповідно до нового механізму організації міжбюджетних відносин?

 12. Які доходи і видатки місцевих бюджетів враховуються і які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів?

 13. Яка різниця між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів?

 14. За якими напрямами зміцнюється дохідна база місцевих бюджетів?

 15. Охарактеризувати принципи бюджетного устрою.

 16. Що визначає принцип субсидіарності?

 17. Яку роль виконують місцеві бюджети у соціальному та економічному розвитку регіонів?

 18. Які проблеми виникають при формуванні місцевих бюджетів і як вони вирішуються?

 19. Сутність самостійності місцевих бюджетів.

 20. Яку роль виконують місцеві бюджети у державних і місцевих фінансах та в економічній системі держави?


Заняття № 3 (практичне)

Тема. Формування доходів і видатків місцевих бюджетів

1. Розгляд теоретичних питань щодо формування доходів і видатків місцевих бюджетів.

2. Розв’язання задач з місцевих податків і зборів, з власних і закріплених доходів, з видатків поточних і розвитку.

3. Письмова контрольна робота за модулем 1 (відповіді на тести різного рівня складності, розв’язання задач).
Питання для обговорення

1. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування:

 • сутність місцевих фінансових ресурсів, їх складові;

 • чинники, що впливають на обсяги фінансових ресурсів;

 • що таке комунальний кредит і яка причина його існування;

 • яка відмінність комунального кредиту від державного?

 • що таке запозичення і які фактори впливають на зростання в останні роки державних і місцевих запозичень?

 • основні позитивні та негативні ознаки місцевих запозичень;

 • основні вимоги Бюджетного кодексу України щодо місцевих запозичень;

 • яке значення для розвитку місцевих бюджетів мають позики для покриття тимчасових касових розривів і запозичення до бюджету розвитку?

 • які є форми місцевих запозичень до бюджету розвитку?

 • які стадії включає життєвий цикл облігацій внутрішніх місцевих позик?

 • які вимоги висувають до механізму здійснення місцевих запозичень?

 • які є види місцевих позик?

 • основні фактори, що перешкоджають успішному функціонуванню місцевих запозичень в Україні;

 • умови випуску та обігу місцевої позики;

 • основні напрями удосконалення практики місцевих запозичень в Україні.

2. Доходи місцевих бюджетів та особливості їх формування:

 • характеристика складу і структури дохідних джерел місцевих бюджетів;

 • податкові надходження, їх склад і структура;

 • основні складові неподаткових надходжень;

 • доходи від операцій з капіталом;

 • трансферти та їх роль в доходах місцевих бюджетів;

 • склад власних і закріплених доходів;

 • особливості формування власних доходів;

 • проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів.

3. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів:

 • економічна природа та виникнення місцевого оподаткування;

 • склад місцевих податків і зборів в Україні;

 • структура надходжень місцевих податків і зборів в Україні;

 • місцеві податки і збори в доходах бюджетів обласних центрів України;

 • основні недоліки місцевого оподаткування;

 • напрями реформування місцевого оподаткування в Україні.

4. Видаткова частина місцевих бюджетів:

 • яку роль відіграють видатки у реалізації функцій державних фінансів?

 • принципи формування видаткової частини місцевих бюджетів;

 • критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами;

 • складові поточних видатків і видатків розвитку;

 • які видатки враховуються і які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

 • сутність кошторису бюджетної установи;

 • що таке лімітна довідка про бюджетні асигнування?

 • що таке бюджетний запит, план асигнувань?

 • сутність програмно-цільового методу бюджетного планування, його етапи та переваги;

 • бюджетна програма та її складові;

 • що таке паспорт бюджетної програми?

 • основні принципи виконання видаткової частини місцевих бюджетів;

 • сутність фактичних і касових видатків бюджету;

 • банківська, казначейська та змішана системи виконання видаткової частини місцевих бюджетів, їх переваги та недоліки;

 • сутність розпису видаткової частини бюджету;

 • механізм виконання місцевих бюджетів України.

Приклади задач

Задача 1: Визначити обсяги надходжень до бюджету міста від прибуткового податку з громадян за один місяць за наступними даними:

 1. Населення міста – 645 тис. чол.

 2. Питома вага трудових ресурсів – 58%.

 3. Питома вага працевлаштованого населення – 64%.

 4. Середньорічна заробітна плата одного працюючого – 1129 грн./міс.

 5. Норма оподаткування доходів населення -15%.

Визначити обсяги надходжень для: a) міста; b) області; c) Києва.

Задача 2: Визначити загальні обсяги видатків бюджету області на надання субсидій населенню й оплату природного та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг за наступними даними: 1) кількість одержувачів субсидій на житлово-комунальні послуги –120193 чол.; 2) середньомісячний розмір субсидій на житлово-комунальні послуги – 74,6 грн.; 3) кількість одержувачів субсидій на придбання скрапленого газу – 1921 чол.; 4) річний розмір субсидії на придбання скрапленого газу – 22,2 грн.
Заняття № 4 (семінарське)

Тема. Бюджетне регулювання та бюджетний процес на місцевому рівні

 1. Бюджетне регулювання, його цілі та методи.

 2. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

 3. Складання проекту місцевого бюджету та його виконання.

 4. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження.

 5. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.


Питання для обговорення

 1. Сутність бюджетного регулювання, його завдання.

 2. Вертикальне та горизонтальне бюджетне регулювання, їх мета.

 3. Які є напрями та методи бюджетного регулювання?

 4. Бюджетний процес на місцевому рівні, його структура, стадії, та особливості організації.

 5. Яка різниця між бюджетним циклом і бюджетним періодом?

 6. Основні етапи процесу складання місцевих бюджетів.

 7. Основні напрями бюджетної політики країни, що впливають на складання проекту місцевого бюджету.

 8. Які складові подаються на розгляд до місцевої ради про прийняття рішення про місцевий бюджет?

 9. Сутність пояснювальної записки до проекту рішення про місцевий бюджет, її складові.

 10. Обов’язкові елементи рішення про місцевий бюджет.

 11. За якими принципами здійснюється виконання місцевого бюджету?

 12. Які показники засвідчують виконання місцевих бюджетів?

 13. Зміст процедур, пов’язаних з виконанням місцевого бюджету.

 14. Стадії виконання місцевих бюджетів.

 15. Які є звіти про виконання місцевого бюджету?

 16. Як приймається рішення про виконання місцевого бюджету?

 17. Учасники бюджетного процесу, їх групи.

 18. Сутність бюджетних повноважень.

 19. Які суб’єкти наділені повноваженнями щодо нормативно-правового врегулювання бюджетного процесу на місцевому рівні?

 20. Представницькі органи місцевого самоврядування, їх повноваження.

 21. Виконавчі органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної виконавчої влади, їх бюджетні повноваження.

 22. Функції казначейського обслуговування місцевих бюджетів територіальними органами Державного казначейства України.

 23. Органи стягнення як учасники бюджетного процесу.

 24. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету.

 25. Одержувачі коштів місцевого бюджету.

 26. Органи, які здійснюють регулювання грошово-кредитної діяльності та місцевих запозичень.

 27. Підходи до опублікування податково-бюджетної інформації.

 28. Які принципи забезпечують прозорість бюджетного процесу?

 29. Громадські слухання, їх завдання та випадки проведення.

 30. Завдання, що забезпечують підвищення рівня прозорості у сфері формування та використання місцевих бюджетів.

 31. Бюджетні слухання, їх функції.


Заняття № 5 (практичне)

Тема. Бюджетне вирівнювання та бюджетні трансферти

на місцевому рівні

1. Розгляд теоретичних питань з бюджетного вирівнювання і бюджетних трансфертів.

2. Розв’язання задач з фінансового вирівнювання за допомогою бюджетних трансфертів.

3. Письмова контрольна робота за модулем 2 (відповіді на тести різного рівня складності, визначення основних категорій, розв’язання задач).
Питання для обговорення

1. Сутність і стан фінансового вирівнювання:

- сутність фінансового вирівнювання та підходи до його здійснення;

- сутність державної регіональної фінансової політики, її цілі та завдання;

- поняття про депресивні території, їх групи та статус визначення;

- які є форми підтримки регіонів з метою стимулювання розвитку депресивних територій?

2. Бюджетні трансферти як метод бюджетного регулювання:

- сутність міжбюджетних трансфертів, їх види та властивості;

- яка різниця між дотаціями вирівнювання, субсидіями та субвенціями?

- за якими напрямами використовуються субвенції?

- міжбюджетні відносини, їх зміст та особливості організації;

- які форми руху здійснюють бюджетні ресурси в процесі міжбюджетних відносин?

- сутність реформування міжбюджетних відносин в Україні.

Задача: Із запропонованих видів видатків бюджету визначити окремо суми видатків місцевих бюджетів, що враховуються і не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у тис. грн: освіта – 6800; місцева пожежна охорона – 640; місцеві програми соціального захисту – 80; обслуговування боргу органів місцевої влади – 65; державне управління – 980; організація охорони пам’ятників архітектури – 87
Заняття № 6 (семінарське)

Тема. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства

  1. Фінансові ресурси підприємств місцевого господарства.

  2. Фінансове планування в комунальних підприємствах.

  3. Фінансовий стан підприємства комунальної форми власності.

  4. Особливості функціонування та фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

Питання для обговорення

 1. Сутність фінансових ресурсів підприємств місцевого господарства.

 2. За якими джерелами формуються фінансові ресурси?

 3. Сутність комунальної власності, об’єкти та суб’єкти прав комунальної власності.

 4. Комунальні підприємства, їх ознаки, форми, види та особливості функціонування в Україні.

 5. Які є види комунального унітарного підприємства?

 6. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.

 7. Сутність власних і залучених коштів підприємств місцевого господарства.

 8. Основний капітал комунальних підприємств, особливості його складу.

 9. Амортизаційні відрахування як основне джерело формування фінансових ресурсів комунальних підприємств.

 10. Оборотні кошти комунальних підприємств, їх види та джерела формування.

 11. Необхідність комунального кредиту у фінансуванні місцевого господарства.

 12. Фактори доцільного використання комунального кредиту.

 13. Бюджетний кодекс про використання комунального кредиту.

 14. Грошові надходження та їх групи.

 15. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), як основне джерело грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств комунальної власності.

 16. Які чинники впливають на величину виручки?

 17. Тарифи на послуги комунальних підприємств.

 18. Які елементи включає структура ціни продукції (роботи, послуги) комунального підприємства?

 19. Прибуток як частина виручки від реалізації. Які показники впливають на прибуток?

 20. Виробнича, операційна та повна собівартість робіт (послуг).

 21. Ознаки класифікації витрат підприємств комунального обслуговування.

 22. Як класифікують витрати операційної діяльності?

 23. Як формується чистий прибуток підприємств комунального підприємства?

 24. Особливості планування видатків місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної власності.

 25. Які є види кошторисів фінансового планування підприємств комунального обслуговування?

 26. Сутність фінансового стану підприємств комунальної форми власності.

 27. Система показників оцінки фінансового стану.

 28. Принципи фінансової самостійності, рентабельності та самофінансування.

 29. З яких розділів складається фінансовий план підприємств комунальної форми власності?


Заняття № 7 (практичне)

Тема. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу та комунальних транспортних підприємств

1. Розгляд теоретичних питань з фінансової діяльності житлово-експлуатаційного комплексу та комунальних транспортних підприємств.

2. Розв’язання задач.

Питання для обговорення

1.Організація фінансів підприємств житлово-комунального

господарства (далі ПЖКГ):

- якими повноваженнями наділені органи місцевого самоврядування

щодо розвитку житлово-комунального господарства?

- сутність фінансової діяльності ПЖКГ, їх склад та особливості;

- які джерела формують власні оборотні кошти ПЖКГ?

- тарифи на житлово-комунальні послуги, їх види, умови

формування та методи регулювання;

- реконструкція та ремонт об’єктів житлового фонду;

- як класифікують житловий фонд України за формою власності,

функціональним призначенням і капітальністю?

- як групують витрати житлово-комунальних підприємств (ЖКП)?

- як відбувається планування собівартості ЖКП?

- сутність фондів розвитку, накопичення та споживання

підприємств житлово-комунальної сфери;

- квартирна плата як основне джерело доходів житлово-експлуатаційних підприємств;

- види послуг з утримання будинків і споруд.

2. Організація фінансів комунальних транспортних підприємств:

- особливості щодо організації діяльності транспортних

підприємств (ТП);

  • показники ефективності використання основних фондів ТП;

  • оборотні кошти транспортних організацій, джерела їх формування;

  • планування і групування витрат ТП;

  • фінансова самостійність, рентабельність і самофінансування як принципи господарського розрахунку ТП;

  • доходи транспортних підприємств, їх складові;

  • особливості системи управління підприємств міського електротранспорту;

  • необхідність і зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні.

Приклади задач

Задача1: За наведеними даними розрахувати вартість електроенергії, яка буде споживатись у плановому періоді для перевезення пасажирів та розподілити її між видами електротранспорту. У попередньому році електротранспортом було спожито 152980 тис. КВт – год електроенергії. При цьому для перевезення пасажирів трамваями спожито 49,2 % усієї електроенергії, тролейбусами – 50,6 і фунікулером – 0,2 %. У плановому періоді кількість перевезень збільшиться на 2%, а ціна 1тис. кВт – год електроенергії становитиме 147,2 грн.

Задача 2: Загальна площа житлових будинків комунальної власності районів міста та ЖБК, які перебувають на обслуговуванні, становить 36385,7 тис. м2, у тому числі площа будинків, не обладнаних ліфтами, становить 27298,3 тис. м2. Тарифи по квартирній площі в будинках, не обладнаних ліфтами, встановлені в розмірі 0,68 грн без ПДВ з 1 м2, а в будинках, обладнаних ліфтами, – на 12 коп. більше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік.
Заняття № 8 (семінарське)

Тема. Управління місцевими фінансами в Україні, світовий досвід організації місцевих фінансів

А. Розгляд основних теоретичних питань:

  1. Система управління місцевими фінансами, її складові.

  2. Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції.

  3. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів.

  4. Фінансовий контроль на місцевому рівні.

  5. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах.

Б. Підсумкова модульна контрольна робота.
Питання для обговорення

 1. Основні елементи системи управління місцевими фінансами.

 2. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, її елементи.

 3. Система місцевих фінансових органів в Україні.

 4. Фінансові органи місцевих державних адміністрацій.

 5. Структура фінансових органів обласних державних адміністрацій.

 6. Завдання та функції органів місцевого самоврядування.

 7. Місцеві фінансові органи в зарубіжних країнах.

 8. Системи касового виконання місцевого бюджету: банківська, казначейська та змішана, їх переваги та недоліки.

 9. Функції органів казначейства з обслуговування місцевих бюджетів.

 10. Розрахункове обслуговування бюджетних установ органами казначейства.

 11. Касове виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

 12. Сутність фінансового контролю на місцевому рівні.

 13. Об’єкти та суб’єкти фінансового контролю.

 14. Завдання і класифікація фінансового контролю на місцевому рівні.

 15. Принципи та методи фінансового контролю.

 16. Повноваження органів державного управління у сфері фінансового контролю на місцевому рівні.

 17. Контрольні функції органів Державної податкової служби України.

 18. Контрольні повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування.

 19. Роль відомчого контролю у системі фінансового контролю.

 20. Система внутрішнього контролю на місцевому рівні.

 21. Громадський контроль, його суб’єкти.

 22. Сутність Міжнародних стандартів організації місцевих фінансів.

 23. Всесвітня декларація місцевого самоврядування.

 24. Декларація про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД.

 25. Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

 26. Функціонування місцевих фінансів відповідно до положень Європейської хартії.

 27. Європейська хартія міст та Європейська декларація прав міст.

 28. Сутність міжурядових фінансових відносин, їх типи.

 29. Концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин.

 30. Сутність бюджетного федералізму, його ознаки, елементи та основні групи моделей.

 31. Проблеми формування української моделі внутрішніх міжурядових фінансових відносин.

 32. Основні принципи побудови внутрішніх міжурядових фінансових відносин, які випливають із концепції субсидіарності.

 33. Доходи та видатки місцевої влади зарубіжних країн.

 34. Зарубіжний досвід використання бюджетних трансфертів.

 35. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.

 36. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.

 37. Досвід фінансового вирівнювання в зарубіжних країнах. Рекомендації Ради ЄС щодо здійснення фінансового вирівнювання.

 38. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.

 39. Місцеві позики за кордоном.

 40. Зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту.

 41. Фінанси муніципальних підприємств та муніципальні платежі у зарубіжних країнах.


Питання для підготовки до модульного контролю

Модуль 1

 1. Обґрунтувати сутність, функції та роль місцевих фінансів у фінансовій системі держави.

 2. Дати оцінку компетенції місцевих органів влади в галузі фінансів.

 3. Обґрунтувати формування науки про місцеві фінанси.

 4. Дати оцінку складовим доходів місцевих бюджетів.

 5. Проаналізувати місцеві фінанси як систему.

 6. Обґрунтувати поняття місцеві бюджети в бюджетній системі сучасної України.

 7. Обгрунтувати місцеві податки і збори в доходах місцевих бюджетів.

 8. Дати характеристику структурі місцевих бюджетів України.

 9. Обґрунтувати етапи розвитку місцевих бюджетів України.

 10. Обґрунтувати суспільну роль місцевих бюджетів.

 11. Охарактеризувати розділи місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації.

 12. Обґрунтувати сутність методів планування місцевих бюджетів.

 13. Обґрунтувати склад власних і закріплених доходів місцевих бюджетів.

 14. Охарактеризувати види місцевих фінансових органів, їх завдання та функції.

 15. Обґрунтувати сутність і види видатків місцевих бюджетів та критерії їх розмежування.

 16. Обґрунтувати матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування.

 17. Проаналізувати склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

 18. Обґрунтувати роль видатків місцевих бюджетів у реалізації функцій державних фінансів.

 19. Обґрунтувати сутність принципів формування видаткової частини місцевих бюджетів.

 20. Обґрунтувати застосування нормативних підходів у бюджетному плануванні.

 21. Проаналізувати програмно-цільовий метод бюджетного планування.

Модуль 2

 1. Проаналізувати функції територіальної громади, її роль і правовий статус.

 2. Обґрунтувати особливості формування і розвитку Європейської хартії міст.

 3. Обґрунтувати принципи побудови поточного бюджету та бюджету розвитку.

 4. Охарактеризувати поняття самостійності місцевих бюджетів і їх суспільну роль.

 5. Обґрунтувати сутність фінансової автономії місцевих органів влади.

 6. Проаналізувати особливості формування комунальної власності в Україні.

 7. Дати оцінку міжнародним стандартам організації місцевих фінансів.

 8. Проаналізувати напрями діяльності підприємств комунального господарства.

 9. Проаналізувати поняття комунальної власності та особливості реалізації права комунальної власності.

 10. Визначити сутність місцевих позик в Україні.

 11. Проаналізувати поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту.

 12. Проаналізувати елементи системи управління місцевими фінансами.

 13. Дати оцінку бюджетному процесу на місцевому рівні та охарактеризувати основні групи його учасників.

 14. Обґрунтувати сутність міжбюджетних трансфертів як самостійну статтю доходів місцевих бюджетів.

 15. Дати оцінку Всесвітній декларації місцевого самоврядування.

 16. Проаналізувати сучасні проблеми в реформуванні житлово-комунального господарства України.

 17. Дати характеристику казначейській системі обслуговування місцевих бюджетів.

 18. Проаналізувати умови випуску та обігу місцевої позики.

 19. Обґрунтувати поняття та концепції організації міжбюджетних відносин.

 20. Обґрунтувати методи бюджетного регулювання на місцевому рівні.

 21. Дати характеристику послугам, які надаються на місцевому рівні.

 22. Обґрунтувати недоліки сучасної практики формування позабюджетних фондів місцевого самоврядування.

 23. Дати оцінку сучасним напрямам вдосконалення міжбюджетних відносин.

 24. Дати оцінку формуванню валютних і резервних фондів місцевих рад.

 25. Обґрунтувати зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації.

 26. Проаналізувати міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах.

 27. Проаналізувати зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.

 28. Обґрунтувати алгоритм визначення дотацій вирівнювання.

 29. Дати оцінку фінансовому контролю на місцевому рівні.

 30. Обґрунтувати переваги та недоліки забезпечення суспільних послуг за рахунок місцевих бюджетів.

 31. Проаналізувати особливості організації бюджетного процесу.

 32. Проаналізувати принципи фінансового контролю на місцевому рівні.

 33. Дати оцінку депресивним територіям і формам їх державної підтримки.

 34. Обґрунтувати сутність кошторисного планування видатків установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

 35. Проаналізувати особливості фінансового планування у зарубіжних країнах.

 36. Обґрунтувати головну мету та завдання державної регіональної політики.

 37. Проаналізувати механізм реалізації реформи житлово-комунального господарства.

 38. Обґрунтувати особливості розвитку комунального унітарного підприємства.

 39. Проаналізувати видатки бюджетних установ.


(Модульні контрольні роботи (поточні і підсумкова) розроблені у формі тестів різного рівня складності).

Теми науково-дослідних робіт (рефератів, доповідей) в розрізі практичних занять
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
Н. М. Скороход Історія економіки та
Навчально-методичний посібник з історії економіки та історії економічних вчень до семінарів та організації самостійної роботи для...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 0501. 02 “Комп’ютерні системи та мережі”
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка