ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» станом на 31. 12. 2012 р


Скачати 158.59 Kb.
НазваЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» станом на 31. 12. 2012 р
Дата16.04.2013
Розмір158.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про фінансову звітність

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД»

ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»

станом на 31.12.2012 р.
12 березня 2013 року
Керівництву Повного товариства

«ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО

Можливі користувачі: Національна комісія

з регулювання ринків фінансових послуг України


Аудиторська компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК-Аудит Лтд.» (далі – Аудитор), провела аудит річної фінансової звітності Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012 році звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.

Основні відомості про Аудиторську компанію
Аудиторська компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК-АУДИТ ЛТД.», свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів від 26.01.2001 р. № 2228, видане Аудиторською Палатою України.

Код ЄДРПОУ 30674018

Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10 Літера И

Тел. (044) 230-47-32

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: договір від 18.02.2013 р. № 14-2314.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 04.03.2013 р. - 12.03.2013 р.

Масштаб проведення аудиту: Перевірка фінансової звітності за 2012 рік.

Аудиторську перевірку виконала: Ребенко Алла Миколаївна, сертифікат аудитора серії А № 004034 від 26.11.1999 р., чинний до 26.11.2013 р.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, серії А № 000668, дата видачі: 12.08.2004 р., строк дії: з 13.11.2008 р. по 26.11.2013 р.

Основні відомості про ломбард


Повна назва підприємства

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»

Скорочена назва

«ЛОМБАРД ВІЛАРД»

Код ЄДРПОУ

21007762

Юридична адреса і місцезнаходження

67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кірова, буд.10

Організаційно-правова

форма

260, Повне Товариство

Реквізити Свідоцтва про державну реєстрацію

Серія А00 № 701548, видане Виконавчим комітетом Білгород-Дністровської Міської Ради Одеської області,

Дата проведення державної реєстрації - 29.05.1995 р., номер запису про заміну свідоцтва – 1 552 105 0002 000248

Основні види діяльності

65.22.0 Надання кредитів

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Реєстраційний №15100957 серії ЛД №83, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; дата видачі – 10.09.2004 р., термін дії свідоцтва – з 10.09.2004 р. безстроково. Рішення про реєстрацію фінансової установи № 2291 від 10.09.2004 р.

Кількість учасників

2

Директор підприємства

Титаренко Константин Віталійович

Головний бухгалтер

Обухова Тетяна Вікторівна

Середня кількість працівників


5


Рахунок у банку

№ 26506619999693 у ПАТ Промінвестбанк,

МФО 300012

Ліцензії

Відсутні

Відокремлені підрозділи

Відсутні


Відомості про учасників
Станом на 31.12.2012 р. складений капітал Товариства складає 200 000 грн. і розділений на частки:
Найменування учасників

Частка в статутному фонді Товариства

Грн.

%

1

Гажійська Олена Павлівна

190 000

95

2

Титаренко Костянтин Віталійович

10 000

5
Всього:

200 000

100Змістова частина
До перевірки надана наступна документація за 2012 рік:

 • оборотні та сальдові баланси;

 • відомості аналітичного обліку;

 • первинні документи господарських операцій;

 • фінансова звітність у складі: балансу на 31.12.2012 р., звіту про фінансові результати за 2012 р., звіту про власний капітал за 2012 р., звіту про рух грошових коштів за 2012 р. та приміток до річної фінансової звітності за 2012 р.


Перевіркою охоплені наступні питання:

 • облік необоротних і оборотних активів;

 • облік зобов’язань;

 • облік власного капіталу;

 • облік формування доходів і витрат;

 • облік фінансових результатів;

 • облік коштів і розрахунків;

 • відповідність бухгалтерського обліку вимогам законодавства.Підтвердження правильності класифікації і оцінки у бухгалтерському обліку

статей фінансової звітності «ЛОМБАРД ВІЛАРД»
Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності ломбарду базується на результатах перевірки окремих її статей. У ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО».

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються у балансі «ЛОМБАРД ВІЛАРД» за первісною вартістю. Амортизація не нараховується. Станом на 31.12.2012 р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 7 тис. грн. (первісна вартість – 2 тис. грн., накопичена амортизація – 0 тис. грн.). За результатами проведеного аудиту встановлено, що накопичена амортизація нематеріальних активів «ЛОМБАРД ВІЛАРД» має бути визнана в сумі 1 тис. грн., відповідно залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2012 р. становить 6 тис. грн.

Переоцінка чи зменшення корисності нематеріальних активів протягом 2012 року підприємством не відбувалась.

Основні засоби
У статті "Основні засоби" відображається вартість необоротних активів, які відповідають визначенню основних засобів згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".

Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю – історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів. Первісна вартість також включає в себе усі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в експлуатацію.

Відповідно до Балансу залишкова вартість основних засобів «ЛОМБАРД ВІЛАРД» станом на 31.12.2012 р. дорівнює 37 тис. грн. Первісна вартість - 37 тис. грн. Знос не нараховувався. За результатами проведеного аудиту встановлено, що знос основних засобів «ЛОМБАРД ВІЛАРД» має бути визнаний в сумі 11 тис. грн., відповідно залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012 р. становить 26 тис. грн.

Індексація та переоцінка основних засобів не проводилась.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська та кредиторська заборгованості відображені розгорнуто за статтями активу та пасиву відповідно.

Станом на 31.12.2012 р. дебіторська заборгованість «ЛОМБАРД ВІЛАРД» складає 527 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, та послуги відсутня.

У складі дебіторської заборгованості обліковується:

- дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 20 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість – 507 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 507 тис. грн. складається з сум кредитів, наданих підприємством фізичним особам та не поверненим станом на кінець перевіреного періоду.

Облік дебіторської заборгованості «ЛОМБАРД ВІЛАРД» відповідає П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Грошові кошти
Облік касових операцій підприємством здійснюється у відповідності до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Облік банківських операцій ведеться відповідно до вимог Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. Всі банківські виписки з додатками, що завірені банком, є в наявності і дають повну інформацію про рух грошових коштів підприємства.

Відображені в II розділі активу балансу «ЛОМБАРД ВІЛАРД» залишки грошових коштів в національній валюті підтверджуються виписками з банку і складають 373 тис. грн.

Підтвердження реальності розміру зобов'язань у фінансовій звітності
Визнання, облік та оцінка зобов'язань «ЛОМБАРД ВІЛАРД» здійснюються відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання.

Заробітна плата в звітному періоді нараховувалась вірно, відрахування із заробітної плати здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Класифікація зобов'язань проведена вірно.

Поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 р. складаються із поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом у сумі 4 тис. грн.
Облік поточних зобов'язань «ЛОМБАРД ВІЛАРД» відповідає вимогам П(С)БО № 11 «Зобов'язання».

Підтвердження правильності визначення власного капіталу, його структури та призначення

Договір про заснування «Ломбарду Вілард» затверджений зборами Засновників 18.05.96 р., протокол № 1.

Зміни в Договір про заснування затверджені Рішенням загальних зборів засновників «ЛОМБАРД ВІЛАРД», протокол б/н від 09.06.2006 р. і зареєстровані Виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, реєстраційний № 15521050002000248 від 22.06.2006 р.

У новій редакції Установчий договір «ЛОМБАРД ВІЛАРД» затверджений Загальними зборами учасників, протокол від 03.09.2007 р. і зареєстрований виконкомом Білгород-Дністровської Ради народних депутатів від 10.09.2007 р. за № 15521050007000248.

Відповідно до нової редакції Установчого договору Складений капітал Товариства складає 200 тис. грн. і розподілений на частки:
Найменування учасників

Частка в статутному фонді Товариства

тис. грн.

%

1

Гажійська Олена Павлівна

190 

95

2

Титаренко Костянтин Віталійович

10

5
Всього:

200

100


Таким чином, зареєстрований Складений капітал «ЛОМБАРД ВІЛАРД» станом на 31.12.2011 р. становить 200 тис. грн.
Станом на 01.01.2011 р. сума складений капітал «ЛОМБАРД ВІЛАРД» був сплачений в повній сумі 200 тис. грн. Резервний капітал облікований на зазначену дату в сумі 11 тис. грн. і сформований шляхом розподілу отриманого прибутку.

Загальними зборами Учасників «ЛОМБАРД ВІЛАРД», протокол від 04.03.2011 р., вирішено суму чистого прибутку за 2010 р. спрямувати на поповнення резервного капіталу у сумі 12 тис. грн.

Загальними зборами Учасників «ЛОМБАРД ВІЛАРД», протокол від 03.02.2012 р. вирішено суму чистого прибутку за 2011 рік спрямувати на поповнення резервного капіталу – 12 тис. грн.
Таким чином, станом на 31.12.2012 р. зареєстрований і сплачений Складений капітал «ЛОМБАРД ВІЛАРД» складає 200 тис. грн.; сформований резервний капітал – 35 тис. грн.

Власний капітал «ЛОМБАРД ВІЛАРД» на 31.12.2012 року дорівнює 940 тис. грн. та складається зі:

 • складеного капіталу товариства – 200 тис. грн.

 • резервного капіталу – 35 тис. грн.

 • нерозподіленого прибутку – 705 тис. грн.


Аудитор підтверджує, що сума власного капіталу, заявлена у фінансовій звітності «ЛОМБАРД ВІЛАРД» станом на 31.12.2012 р., є повною та достовірною.

Облік фінансових результатів
Формування статей доходів у бухгалтерському обліку «ЛОМБАРД ВІЛАРД» здійснюється відповідно до П(С)БО 15 «Дохід».

Базовими принципами для обліку доходів є принцип нарахування та відповідності. Доход відображається в сумі справедливої вартості активів, отриманих або належних до отримання.

Формування статей витрат у бухгалтерському обліку «ЛОМБАРД ВІЛАРД» здійснюється відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Базовими принципами для обліку витрат є принцип нарахування та відповідності. Витрати визнаються витратами відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Облік фінансових результатів та розподілу прибутку здійснюється з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні № 1 «Основні вимоги до фінансової звітності», № 2 «Баланс», № 16 «Витрати», № 15 «Дохід», та інших законодавчих актів.

За підсумками 2012 року чистий прибуток «ЛОМБАРД ВИЛАРД» склав 310 тис. грн.

Подальші події
Після дати фінансової звітності в ломбарді не відбувались будь-які події, які вплинули б на фінансову звітність та підлягали б розкриттю.

Аналіз показників фінансового стану
Аналіз фінансового стану проводився на основі показників і фінансових нормативів діяльності підприємства на кінець перевіреного періоду.

Аналіз ліквідності «ЛОМБАРД ВІЛАРД» здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити його спроможність сплачувати свої поточні зобов’язання.

Аналіз ліквідності здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта загальної ліквідності (покриття), коефіцієнта швидкої ліквідності та чистого оборотного капіталу.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів до поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина зобов’язань підприємства може бути сплачена негайно. Теоретично виправдане значення коефіцієнта абсолютної ліквідності складає 0,2 – 0,5. Значення показника станом на 31.12.2012 р. складає 93,25, що межах значно перевищує нормативне значення.

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Його теоретично виправдане значення складає 1,0 – 2,0. На дату складання річної звітності коефіцієнт загальної ліквідності склав 225. Це означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань підприємство має 225 грн. поточних активів, що свідчить про достатній рівень платоспроможності.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Його теоретично виправдане значення складає 0,6 – 0,8. Коефіцієнт швидкої ліквідності на дату складання звітності складає 225, що свідчить про достатній рівень платоспроможності підприємства.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. На кінець 2012 року цей показник має позитивне значення і складає 896 при рекомендаваному значенні більше 0.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнт фінансової незалежності або автономії, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт структури капіталу (фінансування) та інші.

Коефіцієнт фінансової незалежності або автономії розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власних коштів у загальній вартості ресурсів підприємства. Коефіцієнт фінансової незалежності станом на 31.12.2012 р. становить 1. Підприємство вважається фінансово незалежним, якщо значення коефіцієнта не менше за 0,5.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує співвідношення між власним та залученим капіталом. Нормальне значення цього коефіцієнта повинно перевищувати 1. Показник ломбарду становить на кінець звітного періоду 235.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних коштів та характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Даний показник станом на 31.12.2012 р. становить 0.

Коефіцієнт ефективності використання активів визначається як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до загальної вартості активів і характеризує рівень ефективності всіх активів підприємства. За звітний період цей показник становить 0,87.

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) визначається як відношення чистого прибутку до середнього розміру власного капіталу і свідчить, скільки у звітному періоді кожна гривня власного капіталу принесла прибутків. За звітний період цей показник становить 0,38.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності за 2012 рік дозволяє зробити висновок, що фінансовий стан «ЛОМБАРД ВІЛАРД» у цілому є задовільним. Підприємство є фінансово незалежним, а також має спроможність сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Висновок незалежного аудитора

Ми провели аудит наданої нижче фінансової звітності «ЛОМБАРД ВІЛАРД», яка включає баланс на 31 грудня 2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012 році звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал «ЛОМБАРД ВІЛАРД» несе відповідальність за складання і достовірне представлення означеної фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), інших законодавчих і нормативних актів. Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність Аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі результатів проведеної аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Вважаємо, що в ході проведення аудиторської перевірки нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У процесі проведення аудиту «ЛОМБАРД ВІЛАРД» виявлено, що оцінка активів цього підприємства відображена без врахування амортизації нематеріальних активів та зносу основних засобів. Станом на 31.12.2012 р. у балансі залишкова вартість нематеріальних активів завищена на 1 тис. грн., залишкова вартість основних засобів завищена на 11 тис. грн.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» справедливо й достовірно відображає його фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року, а також результати його діяльності за 2012 фінансовий рік у відповідності до чинного законодавства України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


Директор з аудиту

АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» Л. М. Горелик

(сертифікат аудитора серії А

№ 004388 от 31.10.2000 р.)


Схожі:

Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю Фондовий центр Дельта-енерго” станом...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”...
“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка