“Аудиторська фірма “САМПІТА”


Скачати 180.43 Kb.
Назва“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Дата16.03.2013
Розмір180.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

“Аудиторська фірма “САМПІТА”


код ЄДРПОУ 32628599

в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України

від 27.11.03 № 129, свідоцтво № 3293, дійсне до 30.10.2013 р.

07402,Київська обл., м. Бровари, вул. Возз’єднання, буд. 15, к.20,

р/р № 260015978 в ПАТ «Ерсте Банк» м. Київ, МФО 380009, не платник ПДВ

тел. (044) 456 73 94; 050-382-42-84 ; (94) 6-54-09

_________________________________________________________________
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про фінансову звітність

товариства обмеженою відповідальністю

«Фондовий центр «Дельта-енерго»

станом на 31 грудня 2011 року


м. Київ
1.1. Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий центр «Дельта-енерго” станом на 31 грудня 2011р.

1.2. Основні відомості про аудиторську фірму.

Назва аудиторської фірми – ТОВ “Аудиторська фірма “САМПІТА”.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм - № 3293 від 27.11.2003р.

Свідоцтво АБ 000106 № 121 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 22.02.2007 р. рішення №386 22.02.07р.

Юридична адреса - 07402, Київська обл., м. Бровари, вул. Возз’єднання, буд. 15, к.20.

Перевірку проводила - незалежний аудитор Капусенко Ніна Сергіївна на підставі сертифікату серії А 005509, виданого Аудиторською Палатою України, рішення № 125 від 22.07.2003р.

Місце проведення аудиту: м. Київ.

1.3. Дата видачі висновку.

Висновок виданий 23 березня 2012р.

1.4. Основні відомості про товариство, що перевірялося.

Повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю „Фондовий центр „Дельта-енерго”.

Код за ЄДРПОУ: 21694604.

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 24.

Дата державної реєстрації: зареєстровано 02.03.1998р. № 1 074 120 0000 003283 Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією (дата зміни свідоцтва у зв’язку зі зміною місцезнаходження- 27.09.2011р.)

Основні види діяльності:

Діяльність пов’язана з банками даних ( КВЕД - 72.40.0),

Біржові операції з фондовими цінностями (КВЕД – 67.12.0),

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва (КВЕД – 67.13.0).

Ліцензія серія АГ № 579964 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, строк дії 14.09.2010р. – 14.09.2015р.

Ліцензія серія АГ № 579963 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, строк дії 18.08.2010р. – 18.08.2015р.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 29 від 22 квітня 2011року було прийнято рішення про припинення професійної діяльності ТОВ «Фондовий центр «Дельта - енерго” на фондовому ринку – депозитарну діяльність, а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, що була видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 534205, 01.07.2010р., термін дії до 07.06.2012 року.

Відповідальними за ведення фінансово - господарської діяльності були: з 30.01.11р. по 26.04.2011 року - в.о. генерального директора Кушнаренко Олександр Олександрович, з 27.04.2011року по 19.08.2011р.- в.о. генерального директора Тімофєєва Олена Миколаївна , з 22.08.2011 року – генеральний директор Тімофєєва Олена Миколаївна.

1.5. Основні відомості про умови договору на проведення перевірки.

Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність станом на 31 грудня 2011 року ТОВ «Фондовий центр «Дельта – енерго» подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації для перевірки відносно фінансових документів, ведення бухгалтерського обліку, вибору методів обліку, за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності несе керівництво товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки, щодо цих фінансових звітів, яка обгрунтована результатами проведеної аудиторської перевірки.

Перевірку було заплановано і проведено для забезпечення обгрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» за 12 місяців 2011 року складена по встановленій формі у відповідності з прийнятою на товаристві системою бухгалтерського обліку та облікової політики, яка відповідає встановленим законодавчим та нормативним вимогам чинного законодавства України, дає повне і достовірне уявлення про фінансовий стан товариства, реально і точно відображає відповідно до застосовної концептуальної основи у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан на дату складання звітності та не містить суттєвих викривлень.

Розмір суттєвості з Замовником не обумовлювався, тому визначався по відношенню до виявлених під час перевірки відхилень згідно професійної думки аудитора.

Перевірка проводилась згідно Договору на проведення перевірки незалежним аудитором від 19.03.12р. № 30.

Початок проведення перевірки 19.03.12р.

Перевірку закінчено 23.03.12р.

1.6. Перелік перевіреної фінансової інформації:

Річна фінансова звітність ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» : Баланс Ф-1 станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати Ф-2 за 12 місяців 2011 року, Звіт про рух грошових коштів Ф-3 за 2011р., Звіт про власний капітал Ф-4 за 2011р.

Статут ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» нової редакції.

Реєстраційні документи – Довідка з ЄДРПОУ, Свідоцтво про державну реєстрацію.

Протоколи зборів засновників.

Довідки від ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» на запити аудитора.

Інші документи.

1.7. Опис обсягу перевірки.

Перевірка проводилась з дотриманням вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-ХІІ в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006р. із змінами та доповненнями, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту видання 2010р. (Рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011р. № 229/7), частково, зокрема 1 частина - за МСА № 700, 800 а друга - за МСЗНВ 3000, та “Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1528 із змінами, Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами, “Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку”, які затверджені Наказами Міністерства Фінансів України із змінами та іншими нормативними документами чинними на дату висновку. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання високого рівня впевненості.

Під час перевірки зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових документах, a також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та застосовної концептуальної основи нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, чинним протягом періоду перевірки.

1.8. Змістова частина-частина 1.

Ми провели перевірку фінансової звітності: Балансу Ф-1 станом на 31 грудня 2011 року, Звіту про фінансові результати Ф-2 за 12 місяців 2011р., Звіт про рух грошових коштів Ф-3 за 2011р., Звіт про власний капітал Ф-4 за 2011р. та зробили аналіз фінансового стану ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» по результатам діяльності за 12 місяців 2011 року.

Аудиторською перевіркою встановлено:

- ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» (надалі товариство) функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.

- Бухгалтерський облік на товаристві ведеться методом подвійного запису господарських операцій, згідно з прийнятим Планом рахунків, як це передбачено Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.1999 року, з урахуванням змін і доповнень, відповідно з діючими Національними положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативними актами, що регулюють бухгалтерський облік в Україні.

- Дані бухгалтерських рахунків зіставні в бухгалтерських реєстрах і бухгалтерському балансі та в цілому підтверджуються первинними документами.

Ми вважаємо, що під час перевірки зібрано достатню кількість даних для надання висновку.

Облік необоротних активів.

Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу (амортизації).

Станом на 31.12.11р. на товаристві обліковуються наступні необоротні активи:

-основні засоби: первісна вартість 7 тис.грн., знос 7 тис.грн., залишкова вартість 0 тис. грн.

Облік, надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів ведеться на товаристві відповідно до національних ПСБО 7”Основні засоби”. Основні засоби достовірно оцінені, оприбутковані, поставлені на облік, введені в експлуатацію відповідно вимогам ПСБО .

Методи визначення зносу (амортизації) основних засобів, облік зносу провадяться згідно з ПСБО 7 і відповідають обраній обліковій політиці. Методи залишалися незмінними на протязі звітного періоду.

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств на 6 000 тис.грн. Облік фінансових інвестицій ведеться згідно ПСБО 12 "Фінансові інвестиції" та ПСБО 13 "Фінансові інструменти".

Оборотні активи.

Облік запасів.

Виробничих запасів на товаристві станом на 31.12.11р. не обліковується.

Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

У ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» облік надходження та вибуття безготівкових грошових коштів та облік надходження і вибуття готівкових коштів по касі ведеться згідно чинного законодавства. Касова дисципліна не порушується. Залишки грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2011 року обліковується на 65 тис.грн. – в національній валюті.

Дебіторська заборгованість.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року не обліковується. Інша поточна дебіторська заборгованість складає 1 000 тис.грн.

Інформація про дебіторську заборгованість формується у бухгалтерському обліку на товаристві відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №10 „Дебіторська заборгованість”.

Усього Активи ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» станом на 31.12.11р. в сумі 7 065 тис.грн. підтверджуються фінансовими інвестиціями, фактичною наявністю грошових коштів та їх еквівалентів, підтверджуються розрахунковими документами, виписками банку та інш. Активи проінвентаризовані аудитором шляхом їх огляду.

Активи правильно класифіковані та оцінені у бухгалтерському обліку товариства. Інформація про активи товариства розкрита у фінансовій звітності за 12 місяців 2011 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативів чинних на Україні.

Капітал товариства.

Облік власного капіталу на товаристві ведеться згідно чинного законодавства, правильно та адекватно визначається його порядок формування, структура та призначення.

Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю „Фондовий центр „Дельта-енерго” станом на 31 грудня 2011 року згідно статуту нової редакції становить 7 065 000,00 грн. (Сім мільйонів шістдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок).

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю „Фондовий центр „Дельта-енерго” сформований повністю на 100% за рахунок внесків засновників, загальна сума сплаченого та сформованого статутного капіталу складає 7 065 000,00 грн. (Сім мільйонів шістдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок). Формування та сплата статутного капіталу засновниками товариства проведена повністю у встановлені законодавством терміни.

Станом на 31.12.2011 року статутний капітал товариства сплачений за рахунок грошових коштів у розмірі 7 060 596,25 грн., що внесені шляхом перерахування на розрахунковий рахунок товариства в сумі 7 060 396,25 грн. та внесено через касу в сумі 200,00 грн. Еквівалент внеску майном складає 4 403,75 грн.
Перелік засновників ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» станом на 31.12.2011року:

  • Максимов Владислав Володимирович частка 14,15% - 1 000 000,00 грн.

  • ТОВ «Центр реєстраційних послуг» частка 84,93% - 6 000 000,00 грн.

  • - ТОВ «Юридичний центр правового партнерства» частка 0,92% - 65 000,00 грн.

У 2011 році на товаристві відбулися зміни у місцезнаходженні товариства:

Відповідно до протоколу № 34 загальних зборів учасників від 21 вересня 2011 року було прийнято рішення змінити місцезнаходження товариства та визначити нове місцезнаходження за адресою м. Київ, Верхній Вал, 24.

27.09.2011 року була затверджена нова редакція статуту з новим місцезнаходженням ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» за адресою м. Київ, Верхній Вал, 24.

Аналітичний облік до рахунку 40 “Статутний капітал” ведеться належним чином. Нерозподілений прибуток ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» становить 0 тис.грн. Порядок розподілу прибутку здійснюється згідно із Статутом та рішенням зборів учасників.

Інформація про власний капітал товариства розкрита у фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю „Фондовий центр „Дельта-енерго” станом на 31.12.2011 року відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Облік зобов’язань.

Станом на 31.12.11р. на ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» не обліковуються довгострокові фінансові зобов’язання. Поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 року не обліковуються. Інформація про зобов’язання формується у бухгалтерському обліку на товаристві у відповідності з Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку №11 „Зобов’язання”.

Усього Пасиви ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго», що характеризують джерела в сумі 7 065 тис.грн. повністю підтверджені розрахунковими документами, виписками банку та обліковими регістрами на товаристві. Пасиви, що характеризують власні джерела, підтверджені рішенням органу управління, зборами та відповідно оформ­лені. Ці суми зіставні в балансі та бухгалтерських реєстрах.

Розмір зобов’язань у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності товариства реально підтверджується фактом проведення інвентаризації зобов’язань за звітний період.

Пасиви правильно класифіковані та оцінені у бухгалтерському обліку товариства. Інформація про власний капітал та зобов’язання товариства розкрита у фінансовій звітності за 12 місяців 2011 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативів чинних на Україні.

Облік доходів, витрат та фінансових результатів.

Ведення обліку витрат на товаристві відповідає вимогам ПСБО 16 “Витрати”. Доходи на товаристві визнаються та класифікуються достовірно згідно ПСБО 15 “Доходи”. Товариство займається діяльністю, що пов’язана з роботою з базами даних.

Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг за 12 місяців 2011 року склав 563 тис.грн., чистий дохід 563 тис.грн., інші витрати 563 тис.грн.

Балансовий прибуток (збиток) та оподатковуваний прибуток визначаються згідно чинного законодавства. У 2011 році товариство отримало чистий прибуток/збиток у розмірі 0 тис.грн.

Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Форма ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» оборотно-сальдові відомості з використанням програмного забезпечення. Бухгалтерський облік в цілому ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” № 996-XIV від 16.07.1999 року, П(С)БУ та інших нормативних документів. Товариство дотримується принципів, викладених у наказі про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику.

Система обліку на товаристві відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, забезпечує регулярний збір та належну обробку інформації для складання фінансової звітності. Фінансова звітність товариства відповідає даним синтетичного обліку, концептуальній основі, дані окремих форм звітності взаємно пов’язані та співставні один з одним. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність в цілому складається вчасно та достовірно.

1.9. Розрахунок вартості чистих активів та показників ліквідності професійних учасників фондового ринку станом на 31.12.2011р.- частина 2.

Джерелом визначення показників фінансового стану є:

- Баланс станом на 31 грудня 2011 року Ф-1;

-Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2010 року Ф-2;

- дані оперативного обліку та інша додаткова інформація.

Показники фінансового стану ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго»Показник

Значення на початок 2011 року

Значення на кінець 2011 року

Відхилення + -

Нормативне значення

1

2

3

4

5

6
Аналіз ліквідності товариства

1.1

Коефіцієнт покриття – загальної ліквідності

27,4

не визначався
>1, (оптимальне 1,0-2,0)

1.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

27,4

не визначався
0,6-0,8

1.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2,8

не визначався
>0,2 збільшення, (оптимальне 0,25-0,5)

1.4

Чистий оборотний капітал, тис.грн.

1081,0

1065,0

-16,0

> 0 збільшення
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) товариства

2.1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

1,0

1,0

0

> 0,5, (оптимальне 0,25-0,5)

2.2

Коефіцієнт фінансування

0,0

0,0

0

< 1 зменшення, (оптимальне 0,5-1,0)

2.3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

1,0

1,0

0

> 0,1

2.4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,2

0,2

0

> 0 збільшення
Аналіз рентабельності товариства

3.1

Коефіцієнт рентабельності активів

0

0

0

> 0

3.2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0

0

0

> 0 збільшення

3.3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

-0,1

0

+0,1

> 0 збільшення


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) – дає загальну оцінку ліквідності активів, показує скільки гривень поточних активів товариства приходиться на одну гривню поточних зобов’язань, характеризує достатність ресурсів товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Обчислюється як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань, нормативне значення >1.

Коефіцієнт загальної ліквідності на кінець 2011 року не визначався;

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - показує яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена моментально та обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та доходів майбутніх періодів, нормативне значення 0,25-0,5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець 2011 року не визначався;

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (коефіцієнт фінансування)- визначає співвідношення залучених та власних засобів та характеризує залежність товариства від залучених засобів, нормативне значення <1. Коефіцієнт покриття знаходиться у межах нормативних значень, що свідчить про незалежність власного капіталу товариства від залучених засобів;

Коефіцієнт рентабельності активів – нормативне значення >0. Коефіцієнт рентабельності низький, що свідчить про низьку рентабельність активів товариства;

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії)- визначає долю капіталу власників товариства в загальній сумі капіталу, вкладеного в майно товариства. Обчислюється як відношення власного капіталу товариства до підсумку балансу товариства, нормативне значення >0,5. Коефіцієнт фінансової стійкості як на початок так і на кінець 2011 року має позитивне значення, що свідчить про високу питому вагу власного капіталу товариства в загальній сумі засобів його діяльності;

Вартість чистих активів товариства – з метою реалізації положень статей 144 та 155 Цивільного кодексу України розраховано вартість чистих активів товариства. Чисті активи товариства станом на 31.12.2011р. дорівнюють статутному капіталу.

Чистий оборотний капітал – розраховується як різниця між оборотними активами товариства та його поточними зобов’язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність товариства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Чистий оборотний капітал товариства на кінець 2011 року зменшився.

ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» фінансово стійке, власних ресурсів достатньо, можливість негайно погасити свої поточні зобов’язання невисока, але показники фінансового стану, в цілому, знаходяться у межах нормативних значень.

Загальний висновок

Отримана у ході перевірки інформація є достатньою для висвітлення у всіх суттєвих аспектах реального стану активів та пасивів ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» станом на 31.12.2011р. Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації для перевірки відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності несе керівництво товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки, щодо цих фінансових звітів, на підставі проведеної перевірки.

Незалежний аудитор аудиторської фірми “САМПІТА” на підставі проведеної перевірки фінансової звітності та проведеного аналізу фінансового стану товариства підтверджує, що на думку аудитора, фінансова звітність ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» станом на 31 грудня 2011 року а саме: Баланс Ф-1 станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати Ф-2 за 12 місяців 2011 року, Звіт про рух грошових коштів Ф-3 за 2011 рік, Звіт про власний капітал Ф-4 за 2011 рік складена в усіх суттєвих аспектах по встановленій формі у відповідності з прийнятою на товаристві системою бухгалтерського обліку та облікової політики, концептуальною основою, у відповідності до Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, відповідає встановленим законодавчим та нормативним вимогам чинного законодавства України, дає справедливе, повне і достовірне уявлення про фінансовий стан товариства та реально і точно відображає фактичний фінансовий стан по результатам господарської діяльності товариства ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р.

Аудитор

Директор аудиторської фірми “Сампіта”

Сертифікат серії А 005509 _________________ Н.С. КапусенкоСхожі:

“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599
...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”...
Аудиторська фірма «Інсайдер» надає наступні послуги
Аудиторська група фірм «Інсайдер» містить декілька аудиторських фірм, в тому числі ТОВ "Аудиторська фірма "Інсайдер", яка працює...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з обмеженою...
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка