“Аудиторська фірма “САМПІТА”


Скачати 181.1 Kb.
Назва“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Дата09.05.2013
Розмір181.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

“Аудиторська фірма “САМПІТА”


код ЄДРПОУ 32628599

в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України

від 27.11.03 № 129, свідоцтво № 3293, дійсне до 30.10.2013 р.

07402,Київська обл., м. Бровари, вул. Возз’єднання, буд. 15, к.20,

р/р № 260015978 в АТ «Ерсте Банк» м. Київ, МФО 380009, не платник ПДВ

тел. (044) 572-47-74; 050-382-42-84 ; (94) 6-54-09

_________________________________________________________________


ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність

товариства з обмеженою відповідальністю

Фінансова Компанія „Трейд Інвест”

станом на 31.12.2011 р.

1.1. Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест” станом на 31 грудня 2011р.

1.2. Основні відомості про аудиторську фірму.

Назва аудиторської фірми – ТОВ “Аудиторська фірма “САМПІТА”.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм - № 3293 від 27.11.2003р.

Свідоцтво АБ 000106 № 121 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 22.02.2007р. рішення №386 22.02.07р.

Юридична адреса - 07402, Київська обл., м. Бровари, вул. Возз’єднання, буд. 15, к.20.

Перевірку проводила - незалежний аудитор Капусенко Ніна Сергіївна на підставі сертифікату серії А 005509, виданого Аудиторською Палатою України, рішення № 125 від 22.07.2003р.

Місце проведення аудиту: м. Київ.

1.3. Дата видачі висновку.

Висновок виданий 09 лютого 2012р.

1.4. Основні відомості про товариство, що перевірялося.

Повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”.

Код за ЄДРПОУ: 35734586.

Місцезнаходження: 02225, м. Київ, Деснянський р-н., вул. О.Бальзака,12.

Дата державної реєстрації: №1 066 102 0000 005562 від 06.02.2008р., зареєстроване Деснянською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Основні види діяльності: 67.12.0 – біржові операції з фондовими цінностями. (66.12.)

1.5. Основні відомості про умови договору на проведення перевірки.

Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність станом на 31 грудня 2011 року ТОВ „Фінансова компанія „Трейд Інвест” подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації для перевірки відносно фінансових документів, ведення бухгалтерського обліку, вибору методів обліку, за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності несе керівництво товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки, щодо цих фінансових звітів, яка обгрунтована результатами проведеної аудиторської перевірки.

Перевірку було заплановано і проведено для забезпечення обгрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність ТОВ „Фінансова компанія „Трейд Інвест” за 12 місяців 2011 року складена по встановленій формі у відповідності з прийнятою на товаристві системою бухгалтерського обліку та облікової політики, яка відповідає встановленим законодавчим та нормативним вимогам чинного законодавства України, дає повне і достовірне уявлення про фінансовий стан товариства, реально і точно відображає відповідно до застосовної концептуальної основи у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан на дату складання звітності та не містить суттєвих викривлень.

Розмір суттєвості з Замовником не обумовлювався, тому визначався по відношенню до виявлених під час перевірки відхилень згідно професійної думки аудитора.

Перевірка проводилась згідно Договору на здійснення аудиту звітності незалежним аудитором від 06.02.12р. №9.

Початок проведення перевірки 06.02.12р. Перевірку закінчено 10.02.12р.

1.6. Перелік перевіреної фінансової інформації:

Річна фінансова звітність ТОВ „Фінансова компанія „Трейд Інвест” : Баланс Ф1 станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати Ф2 за 12 місяців 2011 року, Звіт про рух грошових коштів Ф-3 за 2011 рік, Звіт про власний капітал Ф-4 за 2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності Ф-5 за 2011 рік.

Статут ТОВ „Фінансова компанія „ Трейд Інвест”(нова редакція).

Реєстраційні документи – Довідка з ЄДРПОУ, Свідоцтво про державну реєстрацію.

Довідки від ТОВ „Фінансова компанія „Трейд Інвест” на запити аудитора та інші документи.

1.7. Опис обсягу перевірки.

Перевірка проводилась з дотриманням вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-ХІІ в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006р. із змінами та доповненнями, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту видання 2010р. (Рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011р. № 229/7), частково, зокрема 1 частина - за МСА № 700, 800 а друга - за МСЗНВ 3000, та “Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1528 із змінами, Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами, “Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку”, які затверджені Наказами Міністерства Фінансів України із змінами та іншими нормативними документами чинними на дату висновку. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання високого рівня впевненості.

Під час перевірки зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових документах, a також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та застосовної концептуальної основи нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, чинним протягом періоду перевірки.

1.8. Змістова частина – 1 частина.

Ми провели перевірку фінансової звітності: Балансу Ф.1 станом на 31 грудня 2011 року, Звіту про фінансові результати Ф.2 за 12 місяців 2011 року, Звіту про рух грошових коштів Ф-3 за 2011 рік, Звіту про власний капітал Ф-4 за 2011 рік, Приміток до річної фінансової звітності Ф-5 за 2011 рік, та зробили аналіз фінансового стану ТОВ „Фінансова компанія Трейд Інвест” по результатам діяльності за 12 місяців 2011 року.

Аудиторською перевіркою встановлено:

- ТОВ „Фінансова компанія Трейд Інвест” (надалі товариство) функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.

- Бухгалтерський облік на товаристві ведеться методом подвійного запису господарських операцій, згідно з прийнятим Планом рахунків, як це передбачено Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.1999 року, з урахуванням змін і доповнень, відповідно з діючими Національними положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативними актами, що регулюють бухгалтерський облік в Україні.

- Дані бухгалтерських рахунків зіставні в бухгалтерських реєстрах і бухгалтерському балансі та в цілому підтверджуються первинними документами.

Ми вважаємо, що під час перевірки зібрано достатню кількість даних для надання висновку.

Облік необоротних активів.

Станом на 31.12.11р. на товаристві обліковуються необоротні активи:

-нематеріальні активи первісна вартість 3 тис.грн.

Облік надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, модернізації та переоцінки нематеріальних активів ведеться на товаристві відповідно до національних ПСБО 8 „Нематеріальні активи”. Нематеріальні активи достовірно оцінені, оприбутковані, поставлені на облік, введені в експлуатацію відповідно вимогам ПСБО .

Методи визначення зносу (амортизації) нематеріальних активів, облік зносу провадяться згідно з ПСБО 8 і відповідають обраній обліковій політиці. Методи залишалися незмінними на протязі звітного періоду.

Оборотні активи.

Облік запасів.

Виробничих запасів на товаристві станом на 31.12.11р. не обліковується.

Облік поточних фінансових інвестицій.

Поточних фінансових інвестицій на товаристві обліковується на 91 914 тис.грн. Інвестиції обліковуються за справедливою вартістю. Облік надходження, реалізації, погашення та іншого вибуття, інвентаризації та переоцінки фінансових інвестицій ведеться на товаристві відповідно до національних ПСБО 12 „Фінансові інвестиції” та ПСБО 13 „Фінансові інструменти”.

Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

У ТОВ „Фінансова компанія Трейд Інвест” облік надходження та вибуття безготівкових грошових коштів та облік надходження і вибуття готівкових коштів по касі ведеться згідно чинного законодавства. Касова дисципліна не порушується. Залишків грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2011 року не обліковується.

Дебіторська заборгованість.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року складає 5 482 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає 1 787 тис.грн. Витрати майбутніх періодів складають 44 408 тис.грн.

Інформація про дебіторську заборгованість формується у бухгалтерському обліку на товаристві відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №10 „Дебіторська заборгованість”.

Усього Активи товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест” станом на 31.12.2011р. в сумі 143 594 тис.грн. підтверджуються фактичною наявністю нематеріальних активів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, підтверджуються розрахунковими документами, виписками банку та інш. Активи проінвентаризовані аудитором шляхом їх огляду.

Активи правильно класифіковані та оцінені у бухгалтерському обліку товариства. Інформація про активи товариства розкрита у фінансовій звітності за 12 місяців 2011 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативів, чинних на Україні.

Капітал товариства.

Облік власного капіталу на товаристві ведеться згідно чинного законодавства, правильно та адекватно визначається його порядок формування, структура та призначення.

ТОВ „Фінансова компанія „Трейд-Інвест” створено рішенням загальних зборів учасників від 16.01.2008р.

Станом на 31.12.2011р. розмір статутного капіталу товариства відповідно до Статті 4 Статуту товариства сформований повністю і становить 1 000 000,00 грн. (Один мільйон грн.00 коп.).

Перелік учасників ТОВ „Фінансова компанія „Трейд-Інвест” станом на 31.12.2011р.

Учасники

Розмір внеску, грн.

Частка

в статутному капіталі, %

1.ПП „СК Продторг 2006”

1 000 000,00


100%Сплата статутного капіталу станом на 31.12.2011р.:

Учасники

Розмір внеску, грн.

Документ про сплату

1.ПП „СК Продторг 2006”


1 000 000,00

Виписка з ВАТ СКБ „Дністер” від 04.02.08р. про внесення коштів = 300 000,00 грн.

Виписка з АТ „Ерсте Банк” від 08.12.2010 року про внесення коштів= 700 000,00 грн.

Статутний капітал товариства сформовано за рахунок внесків учасників з дотриманням вимог чинного законодавства України. Формування статутного капіталу відображено в бухгалтерському обліку по рахунку №40 “Статутний капітал”. Аудитором підтверджується відповідність розміру статутного капіталу установчим документам товариства, що складає

1 000 000,00 грн. Статутний капітал товариства на дату висновку сплачено засновниками у повному обсязі виключно грошовими коштами 100%.

На товаристві станом на 31.12.11р. обліковується нерозподілений прибуток у розмірі 2 тис.грн., додаткового капіталу, резервного капіталу не обліковується. Порядок розподілу прибутку здійснюється згідно зі Статутом та рішенням зборів учасників. Інформація про власний капітал товариства розкрита у фінансовій звітності за 12 місяців 2011 року відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Облік зобов’язань.

Станом на 31.12.11р. на ТОВ „Фінансова компанія „Трейд Інвест” не обліковуються довгострокові фінансові зобов’язання. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.11р. складає 1 382 тис.грн., інші поточні зобов’язання складають 1 536 тис.грн.

Векселі видані на 139 674 тис.грн. Інформація про зобов’язання формується у бухгалтерському обліку на товаристві у відповідності з Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку №11 „Зобов’язання”.

Усього Пасиви товариства з обмеженою відповідальністю „ Фінансова компанія „Трейд Інвест” станом на 31.12.2011р., що характеризують джерела в сумі 143 594 тис.грн. повністю підтверджені розрахунковими документами, виписками банку та обліковими регістрами на товаристві.

Пасиви, що характеризують власні джерела, підтверджені рішенням зборів та відповідно оформ­лені. Ці суми зіставні в балансі та бухгалтерських реєстрах. Розмір зобов’язань у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності товариства реально підтверджується фактом проведення інвентаризації зобов’язань за звітний період.

Пасиви правильно класифіковані та оцінені у бухгалтерському обліку товариства. Інформація про власний капітал та зобов’язання товариства розкрита у фінансовій звітності за 12 місяців 2011 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативів чинних на Україні.

Облік доходів, витрат та фінансових результатів.

Ведення обліку витрат на товаристві відповідає вимогам ПСБО 16 “Витрати”. Доходи на товаристві визнаються та класифікуються достовірно згідно ПСБО 15 “Доходи”. Товариство займається діяльністю, що пов’язана з діяльністю у сфері фінансів на ринку цінних паперів України.

Дохід ( виручка ) від реалізації товарів, робіт, послуг за 12 місяців 2011року склав 57 948 тис.грн., чистий дохід 57 948 тис.грн.,собівартість склала 57 040 тис.грн. Адміністративні витрати склали 922 тис.грн., інші операційні доходи 1 тис.грн.

Балансовий прибуток (збиток) та оподатковуваний прибуток визначаються згідно чинного законодавства. У 2011 році товариство отримало чистий збиток у розмірі 13 тис.грн.

Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Форма ведення бухгалтерського обліку на ТОВ „Фінансова компанія „Трейд Інвест” оборотно-сальдові відомості з використанням програмного забезпечення. Бухгалтерський облік в цілому ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” № 996-XIV від 16.07.1999 року із змінами та доповненнями, П(С)БУ та інших нормативних документів. Товариство дотримується принципів, викладених у наказі про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику. Система обліку на товаристві відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, забезпечує регулярний збір та належну обробку інформації для складання фінансової звітності. Фінансова звітність товариства відповідає даним синтетичного обліку, концептуальній основі, дані окремих форм звітності взаємно пов’язані та співставні один з одним.

Бухгалтерська, податкова та статистична звітність в цілому складається вчасно та достовірно.

1.9. Змістова частина – 2 частина Розрахунок вартості чистих активів та показників ліквідності професійних учасників фондового ринку станом на 31.12.2011р.

Джерелом визначення показників фінансового стану є:

- Баланс станом на 31 грудня 2011 року Ф.1;

-Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2011 року Ф2;

- дані оперативного обліку та інша додаткова інформація.

Показники фінансового стану ТОВ “Фінансова компанія “Трейд Інвест”Показник

Значення на початок 2011 року

Значення на кінець 2011 року

Відхилення + -

Нормативне значення

1

2

3

4

5

6
Аналіз ліквідності товариства

1.1

Коефіцієнт покриття – загальної ліквідності

0,81

0,69

-0,12

>1, (оптимальне 1,0-2,0)

1.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,81

0,69

-0,12

0,6-0,8

1.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,50

0,64

+0,14

>0,2 збільшення, (оптимальне 0,25-0,5)

1.4

Чистий оборотний капітал, тис.грн.

-39 972

-43 409

-3 437

> 0 збільшення
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) товариства

2.1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,00

0,00

0,00

> 0,5, (оптимальне 0,25-0,5)

2.2

Коефіцієнт фінансування

209,90

142,30

-67,60

< 1 зменшення, (оптимальне 0,5-1,0)

2.3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

-0,23

-0,43

-0,20

> 0,1

2.4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-39,38

-43,32

-3,94

> 0 збільшення
Аналіз рентабельності товариства

3.1

Коефіцієнт рентабельності активів

0,000

0,000

0,00

> 0 збільшення

3.2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,008

-0,013

+0,005

> 0 збільшення

3.3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,000

0,000

0,00

> 0 збільшення

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) – дає загальну оцінку ліквідності активів, показує скільки гривень поточних активів товариства приходиться на одну гривню поточних зобов’язань, характеризує достатність ресурсів товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Обчислюється як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань, нормативне значення >1. Коефіцієнт загальної ліквідності на кінець 2011 року не в межах нормативних значень та зменшився, що свідчить про те, що у товариства недостатньо власних ресурсів для погашення його поточних зобов’язань;

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - показує яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена моментально та обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та доходів майбутніх періодів, нормативне значення 0,25-0,5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності досить високий, що свідчить про достатню можливість товариства негайно погасити свої поточні зобов’язання;

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (коефіцієнт фінансування)- визначає співвідношення залучених та власних засобів та характеризує залежність товариства від залучених засобів, нормативне значення <1. Коефіцієнт покриття на кінець року свідчить про високу залежність власного капіталу товариства від залучених засобів;

Коефіцієнт рентабельності активів – нормативне значення >0. Коефіцієнт рентабельності невисокий, що свідчить про низьку рентабельність активів товариства;

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії)- визначає долю капіталу власників товариства в загальній сумі капіталу, вкладеного в майно товариства. Обчислюється як відношення власного капіталу товариства до підсумку балансу товариства, нормативне значення >0,5. Коефіцієнт фінансової стійкості на кінець 2011 року менше 0, що свідчить про невисоку питому вагу власного капіталу товариства в загальній сумі засобів його діяльності;

Вартість чистих активів товариства – з метою реалізації положень статей 144 та 155 Цивільного кодексу України розраховано вартість чистих активів товариства, які складають = 1 002 тис. грн. Чисті активи товариства станом на 31.12.2011р. більші ніж законодавчо встановлений мінімальний розмір статутного капіталу.

Чистий оборотний капітал – розраховується як різниця між оборотними активами товариства та його поточними зобов’язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність товариства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Чистий оборотний капітал товариства на кінець 2011 року має від’ємне значення.
В цілому, ТОВ„Фінансова компанія Трейд Інвест” фінансово нестійке, власних ресурсів недостатньо, можливість негайно погасити свої поточні зобов’язання невисока, показники фінансового стану, в цілому, знаходяться за межами нормативних значень, коефіцієнти фінансової стійкості товариства досить невисокі.
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Отримана у ході перевірки інформація є достатньою для висвітлення у всіх суттєвих аспектах реального стану активів та пасивів ТОВ „Фінансова компанія „Трейд Інвест”. Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації для перевірки відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності несе керівництво товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки, щодо цих фінансових звітів, на підставі проведеної перевірки.

Незалежний аудитор аудиторської фірми „САМПІТА” на підставі проведеної перевірки фінансової звітності та проведеного аналізу фінансового стану товариства підтверджує, що на думку аудитора, фінансова звітність ТОВ „Фінансова компанія „Трейд Інвест” станом на 31 грудня 2011 року а саме: Баланс Ф.1 станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати Ф.2 за 12 місяців 2011 року, Звіт про рух грошових коштів Ф-3 за 2011 рік, Звіт про власний капітал Ф-4 за 2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності Ф-5 за 2011 рік складена в усіх суттєвих аспектах по встановленій формі у відповідності з прийнятою на товаристві системою бухгалтерського обліку та облікової політики, концептуальною основою, у відповідності до Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, відповідає встановленим законодавчим та нормативним вимогам чинного законодавства України, дає справедливе, повне і достовірне уявлення про фінансовий стан товариства та реально і точно відображає фактичний фінансовий стан по результатам господарської діяльності товариства ТОВ „Фінансова компанія „Трейд Інвест” з 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р.

Аудитор

Директор аудиторської фірми “Сампіта”

Сертифікат серії А 005509 _________________ Н.С. КапусенкоСхожі:

“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599
...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю Фондовий центр Дельта-енерго” станом...
Аудиторська фірма «Інсайдер» надає наступні послуги
Аудиторська група фірм «Інсайдер» містить декілька аудиторських фірм, в тому числі ТОВ "Аудиторська фірма "Інсайдер", яка працює...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з обмеженою...
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка