“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599


Скачати 174.16 Kb.
Назва“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599
Дата15.03.2013
Розмір174.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599


в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України

від 27.11.03 № 129, свідоцтво № 3293, дійсне до 30.10.2013 р.

07402,Київська обл., м. Бровари, вул. Возз’єднання, буд. 15, к.20,

р/р № 260015978 в ПАТ «Ерсте Банк» м. Київ, МФО 380009, не платник ПДВ

тел. (044) 456-73-94; 050-382-42-84 ; (94) 6-54-09

_________________________________________________________________

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність

Товариства обмеженою відповідальністю „Стандарт”

станом на 31 грудня 2011 року

м. Київ

1.1. Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Стандарт” станом на 31 грудня 2011р.

1.2. Основні відомості про аудиторську фірму.

Назва аудиторської фірми – ТОВ “Аудиторська фірма “САМПІТА”.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм - № 3293 від 27.11.2003р.

Свідоцтво АБ 000106 № 121 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 22.02.2007 р. рішення №386 22.02.07р.

Юридична адреса - 07402, Київська обл., м. Бровари, вул. Возз’єднання, буд. 15, к.20.

Перевірку проводила - незалежний аудитор Капусенко Ніна Сергіївна на підставі сертифікату серії А 005509, виданого Аудиторською Палатою України, рішення № 125 від 22.07.2003р.

Місце проведення аудиту: м. Київ.

1.3. Дата видачі висновку.

Висновок виданий 19 березня 2012р.

1.4. Основні відомості про товариство, що перевірялося.

Повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю „Стандарт”.

Код за ЄДРПОУ: 31954068.

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 24.

Дата державної реєстрації: 23.04.2002р. зареєстроване Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією. Зміна свідоцтва у зв’язку зі зміною місцезнаходження 10.11.2010 року за №1 067 120 0000 000399.

Основні види діяльності:

67.12.0 –біржові операції з фондовими цінностями;

67.13.0 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

Відповідальними за ведення фінансово- господарської діяльності були: директор Ткачук М.А.

1.5. Основні відомості про умови договору на проведення перевірки.

Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність станом на 31 грудня 2011 року ТОВ „Стандарт” подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації для перевірки відносно фінансових документів, ведення бухгалтерського обліку, вибору методів обліку, за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності несе керівництво товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки, щодо цих фінансових звітів, яка обґрунтована результатами проведеної аудиторської перевірки.

Перевірку було заплановано і проведено для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність ТОВ „Стандарт” за 12 місяців 2011 року складена по встановленій формі у відповідності з прийнятою на товаристві системою бухгалтерського обліку та облікової політики, яка відповідає встановленим законодавчим та нормативним вимогам чинного законодавства України, дає повне і достовірне уявлення про фінансовий стан товариства, реально і точно відображає відповідно до застосовної концептуальної основи у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан на дату складання звітності та не містить суттєвих викривлень.

Розмір суттєвості з Замовником не обумовлювався, тому визначався по відношенню до виявлених під час перевірки відхилень згідно професійної думки аудитора.

Перевірка проводилась згідно Договору на проведення перевірки незалежним аудитором від 14.03.12р. № 28.

Початок проведення перевірки 14.03.12р.

Перевірку закінчено 19.03.12р.

1.6. Перелік перевіреної фінансової інформації:

Річна фінансова звітність ТОВ „Стандарт” : Баланс Ф1 станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати Ф2 за 12 місяців 2011 року, Звіт про рух грошових коштів Ф3 за 2011 рік, Звіт про власний капітал Ф4 за 2011 рік.

Статут ТОВ „Стандарт” нової редакції.

Реєстраційні документи – Довідка з ЄДРПОУ, Свідоцтво про державну реєстрацію.

Довідки від ТОВ „Стандарт” на запити аудитора.

Інші документи.

1.7. Опис обсягу перевірки.

Перевірка проводилась з дотриманням вимог Закону України “Про аудиторську діяльність ” від 22.04.1993р. №3125-ХІІ в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006р. із змінами та доповненнями, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту видання 2010р. (Рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011р. № 229/7), частково, зокрема 1 частина - за МСА № 700, 800 а друга - за МСЗНВ 3000, та “Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку ”, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1528 із змінами, Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні ” від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами, “Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ”, які затверджені Наказами Міністерства Фінансів України із змінами та іншими нормативними документами чинними на дату висновку. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання високого рівня впевненості.

Під час перевірки зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових документах, a також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та застосовної концептуальної основи нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, чинним протягом періоду перевірки.

1.8. Змістова частина-частина 1.

Ми провели перевірку фінансової звітності: Балансу Ф1 станом на 31 грудня 2011 року, Звіту про фінансові результати Ф2 за 12 місяців 2011 року, Звіту про рух грошових коштів Ф3 за 2011 рік, Звіту про власний капітал Ф4 за 2011 рік та зробили аналіз фінансового стану ТОВ „Стандарт” по результатам діяльності за 12 місяців 2011 року.

Аудиторською перевіркою встановлено:

- ТОВ „Стандарт” (надалі товариство) функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.

- Бухгалтерський облік на товаристві ведеться методом подвійного запису господарських операцій, згідно з прийнятим Планом рахунків, як це передбачено Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” №996-XIV від 16.07.1999 року, з урахуванням змін і доповнень, відповідно з діючими Національними положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативними актами, що регулюють бухгалтерський облік в Україні.

- Дані бухгалтерських рахунків зіставні в бухгалтерських реєстрах і бухгалтерському балансі та в цілому підтверджуються первинними документами.

На товаристві наявні наступні ліцензії:

Ліцензія Серія АГ №572014 на заняття професійною діяльністю на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність, видана ДКЦПФР України 06.12.2010 р. Строк дії ліцензії з 12.07.2010р. по 12.07.2015 р.

Ліцензія Серія АГ №572015 на заняття професійною діяльністю на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність видана ДКЦПФР України 06.12.2010 р. Строк дії ліцензії з 12.07.2010р. по 12.07.2015 р.

Ліцензія  Серія АГ № 572016 на право  здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, видана ДКЦПФР України  06.12.2010 р. Строк дії ліцензії з 12.07.2010 р. по 12.07.2015 р.

Ми вважаємо, що під час перевірки зібрано достатню кількість даних для надання висновку.

Облік необоротних активів.

Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу (амортизації). Станом на 31.12.11р. на товаристві обліковуються наступні необоротні активи:

основні засоби: первісна вартість 25 тис.грн., знос 25 тис.грн., залишкова вартість 0 тис. грн.

Облік, надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів ведеться на товаристві відповідно до національних ПСБО 7”Основні засоби”. Основні засоби та нематеріальні активи достовірно оцінені, оприбутковані, поставлені на облік, введені в експлуатацію відповідно вимогам ПСБО.

Методи визначення зносу (амортизації) основних засобів та нематеріальних активів, облік зносу провадяться згідно з ПСБО 7 та 8 і відповідають обраній обліковій політиці. Методи залишалися незмінними на протязі звітного періоду.

Облік довгострокових фінансових інвестицій.

ТОВ „Стандарт” станом на 31 грудня 2011 року має довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств на суму 6000 тис.грн., інші фінансові інвестиції на 1 тис.грн. та інші необоротні активи на 596 тис.грн.

Оборотні активи.

Облік запасів.

Виробничих запасів на товаристві станом на 31.12.11р. не обліковується.

Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

У ТОВ „Стандарт” облік надходження та вибуття безготівкових грошових коштів та облік надходження і вибуття готівкових коштів по касі ведеться згідно чинного законодавства. Касова дисципліна не порушується. Залишки грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2011 року обліковується на 685 тис.грн. – в національній валюті, в т.ч. в касі на 2 тис.грн., 62 тис.грн.- в іноземній валюті.

Дебіторська заборгованість.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає на 31.12.2011 року не обліковується.

Інформація про дебіторську заборгованість формується у бухгалтерському обліку на товаристві відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №10 „Дебіторська заборгованість”.

Усього Активи ТОВ „Стандарт” станом на 31.12.11р. в сумі 7 344 тис.грн. підтверджуються фактичною наявністю основних засобів, дебіторської заборгованості, підтверджуються розрахунковими документами, виписками банку та інш. Активи проінвентаризовані аудитором шляхом їх огляду. Активи правильно класифіковані та оцінені у бухгалтерському обліку товариства. Інформація про активи товариства розкрита у фінансовій звітності за 12 місяців 2011 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативів чинних на Україні.

Капітал товариства.

Облік власного капіталу на товаристві ведеться згідно чинного законодавства, правильно та адекватно визначається його порядок формування, структура та призначення.

Розмір статутного капіталу ТОВ „Стандарт” станом на 31 грудня 2011 року згідно установчих документів становить 7 000 000,00 грн. (Сім мільйонів гривень 00 копійок).

у 2011 році на товаристві відбулися наступні зміни в статутному капіталі:

Відповідно до Протоколу № 24 Загальних зборів учасників ТОВ «Стандарт» від 14 липня 2011 року було прийнято рішення прийняти нового учасника - ТОВ «Прага - Консалтинг» у зв’язку з чим збільшити розмір статутного капіталу товариства. Частка нового учасника у статутному капіталі ТОВ «Стандарт» склала 85,71%, що дорівнює 6 000 000 грн. 00 коп. (шість мільйонів гривень 00 коп.). Таким чином статутний капітал ТОВ «Стандарт» збільшився та склав 7 000 000,00 грн. (Сім мільйонів гривень 00 копійок).

19.07.2011 року була затверджена нова редакція статуту ТОВ «Стандарт».

Перелік засновників, що володіють більше 5% статутного капіталу станом на 31.12.2011 року:

-ТОВ «Прага-Консалтинг» частка 85,71%, що складає 6 000 000,00 грн.

- Попко Олександр Георгієвич частка 14,29%, що складає 1 000 000,00 грн.

Сплата статутного капіталу станом на 31.12.2011р.:

Учасники

Розмір внеску, грн.

Документ про сплату

1.Попко Олександр Георгієвич

1 000 000,00

Сплачено станом на 01.01.2009= 700 000,00грн.

Виписка з банку ВАТ “УПБ”, квитанція №1 від 10 червня 2010р. =300 000,00 грн.

2. ТОВ «Прага- Консалтинг»

6 000 000,00

Виписка з банку ПАТ “УПБ”, від 14 липня 2011р. =2 000 000,00 грн.

Виписка з банку ПАТ “УПБ”, від 18 липня 2011р. =2 000 000,00 грн.

Виписка з банку ПАТ “УПБ”, від 20 липня 2011р. =2 000 000,00 грн.

Статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сформований повністю на 100% за рахунок внесків засновників. Сплата статутного капіталу засновниками товариства проведена повністю у встановлені законодавством терміни у розмірі 7 000 000, 00 грн.

Аналітичний облік до рахунку 40 “Статутний капітал” ведеться належним чином. На товаристві станом на 31.12.11р. нерозподілений прибуток становить 35тис.грн.

На товаристві станом на 31.12.11р. додаткового капіталу, резервного капіталу не обліковується. Порядок розподілу прибутку здійснюється згідно зі Статутом та рішенням зборів учасників.

Інформація про власний капітал товариства розкрита у фінансовій звітності за 12 місяців 2011 року відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Облік зобов’язань.

Станом на 31.12.11р. на ТОВ „Стандарт” не обліковуються довгострокові фінансові зобов’язання. Інформація про зобов’язання формується у бухгалтерському обліку на товаристві у відповідності з Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку №11 „Зобов’язання”. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 309 тис.грн.

Усього Пасиви ТОВ „Стандарт”, що характеризують джерела станом на 31.12.11р. в сумі 7 344 тис.грн. повністю підтверджені розрахунковими документами, виписками банку та обліковими регістрами на товаристві. Пасиви, що характеризують власні джерела, підтверджені рішенням органу управління, зборами та відповідно оформ­лені. Ці суми зіставні в балансі та бухгалтерських реєстрах.

Розмір зобов’язань у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності товариства реально підтверджується фактом проведення інвентаризації зобов’язань за звітний період. Пасиви правильно класифіковані та оцінені у бухгалтерському обліку товариства. Інформація про власний капітал та зобов’язання товариства розкрита у фінансовій звітності за 12 місяців 2011 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативів чинних на Україні.

Облік доходів, витрат та фінансових результатів.

Ведення обліку витрат на товаристві відповідає вимогам ПСБО 16 “Витрати”. Доходи на товаристві визнаються та класифікуються достовірно згідно ПСБО 15 “Доходи”. Товариство займається діяльністю, що пов’язана з діяльністю у сфері фінансів на ринку цінних паперів України.

Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг за 12 місяців 2011 року склав 460 тис.грн., чистий дохід 460тис.грн., інші витрати склали 458 тис.грн.

Балансовий прибуток (збиток) та оподатковуваний прибуток визначаються згідно чинного законодавства. У 2011 році товариство отримало чистий прибуток у розмірі 2 тис.грн.

Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Форма ведення бухгалтерського обліку на ТОВ „Стандарт” оборотно-сальдові відомості з використанням програмного забезпечення. Бухгалтерський облік в цілому ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” № 996-XIV від 16.07.1999 року, П(С)БУ та інших нормативних документів. Товариство дотримується принципів, викладених у наказі про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику.

Система обліку на товаристві відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, забезпечує регулярний збір та належну обробку інформації для складання фінансової звітності.

Фінансова звітність товариства відповідає даним синтетичного обліку, концептуальній основі, дані окремих форм звітності взаємно пов’язані та співставні один з одним.

1.9. Розрахунок вартості чистих активів та показників ліквідності професійних учасників фондового ринку станом на 31.12.2011р.- частина 2.

Джерелом визначення показників фінансового стану є:

- Баланс станом на 31 грудня 2011 року Ф.1;

-Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2011 року Ф2;

- дані оперативного обліку та інша додаткова інформація.

Показники фінансового стану ТОВ “Стандарт”Показник

Значення на початок 2011 року

Значення на кінець 2011 року

Відхилення + -

Нормативне значення

1

2

3

4

5

6

Аналіз ліквідності товариства

1.1

Коефіцієнт покриття – загальної ліквідності

29,13

2,42

-26,71

>1, (оптимальне 1,0-2,0)

1.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

29,13

2,42

-26,71

0,6-0,8

1.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

4,73

2,42

-2,31

>0,2 збільшення, (оптимальне 0,25-0,5)

1.4

Чистий оборотний капітал, тис.грн.

422

438

+16

> 0 збільшення

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) товариства

2.1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,99

0,96

-0,03

> 0,5, (оптимальне 0,25-0,5)

2.2

Коефіцієнт фінансування

0,01

0,04

+0,03

< 1 зменшення, (оптимальне 0,5-1,0)

2.3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,97

0,59

-0,38

> 0,1

2.4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,41

0,06

-0,35

> 0 збільшення

Аналіз рентабельності товариства

3.1

Коефіцієнт рентабельності активів

0

0

0

> 0

3.2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0

0

0

> 0 збільшення

3.3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0

0

0

> 0 збільшення


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) – дає загальну оцінку ліквідності активів, показує скільки гривень поточних активів товариства приходиться на одну гривню поточних зобов’язань, характеризує достатність ресурсів товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Обчислюється як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань, нормативне значення >1. Коефіцієнт загальної ліквідності на кінець 2011 року зменшився у порівнянні з початком, але залишається у межах нормативних значень, що свідчить про те, що у товариства достатньо власних ресурсів для погашення його поточних зобов’язань;

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - показує яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена моментально та обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та доходів майбутніх періодів, нормативне значення 0,25-0,5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності досить високий, що свідчить про достатню можливість товариства негайно погасити свої поточні зобов’язання;

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (коефіцієнт фінансування)- визначає співвідношення залучених та власних засобів та характеризує залежність товариства від залучених засобів, нормативне значення <1. Коефіцієнт покриття знаходиться в межами нормативних значень, що свідчить про незалежність власного капіталу товариства від залучених засобів;

Коефіцієнт рентабельності активів – нормативне значення >0. Коефіцієнт рентабельності невисокий, що свідчить про низьку рентабельність активів товариства, але значення додатнє;

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії)- визначає долю капіталу власників товариства в загальній сумі капіталу, вкладеного в майно товариства. Обчислюється як відношення власного капіталу товариства до підсумку балансу товариства, нормативне значення >0,5. Коефіцієнт фінансової стійкості як на початок так і на кінець 2011 року має позитивне значення, що свідчить про високу питому вагу власного капіталу товариства в загальній сумі засобів його діяльності;

Вартість чистих активів товариства – з метою реалізації положень статей 144 та 155 Цивільного кодексу України розраховано вартість чистих активів товариства. Чисті активи товариства станом на 31.12.2011р. більші ніж розмір статутного капіталу.

Чистий оборотний капітал – розраховується як різниця між оборотними активами товариства та його поточними зобов’язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність товариства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Чистий оборотний капітал товариства на кінець 2011 року зріс.

В цілому, ТОВ „Стандарт” фінансово стійке, власних ресурсів достатньо, можливість негайно погасити свої поточні зобов’язання висока, показники фінансового стану знаходяться у межах нормативних значень.

Загальний висновок

Отримана у ході перевірки інформація є достатньою для висвітлення у всіх суттєвих аспектах реального стану активів та пасивів ТОВ „Стандарт”. Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації для перевірки відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності несе керівництво товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки, щодо цих фінансових звітів, на підставі проведеної перевірки .

Незалежний аудитор аудиторської фірми “САМПІТА” на підставі проведеної перевірки фінансової звітності та проведеного аналізу фінансового стану товариства підтверджує, що на думку аудитора фінансова звітність ТОВ „Стандарт” станом на 31 грудня 2011 року а саме: Баланс Ф1 станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати Ф2 за 12 місяців 2011 року, Звіт про рух грошових коштів Ф3 за 2011 рік, Звіт про власний капітал Ф4 за 2011 рік складена в усіх суттєвих аспектах по встановленій формі у відповідності з прийнятою на товаристві системою бухгалтерського обліку та облікової політики, концептуальною основою, у відповідності до Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, відповідає встановленим законодавчим та нормативним вимогам чинного законодавства України, дає справедливе, повне і достовірне уявлення про фінансовий стан товариства та реально і точно відображає фактичний фінансовий стан по результатам господарської діяльності товариства ТОВ „Стандарт” з 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р.
Аудитор

Директор аудиторської фірми “Сампіта”

Сертифікат серії А 005509 _________________ Н.С. Капусенко
Схожі:

ПТ «ЛОМБАРД «ФРАНКО О. М. І К» Іншим користувачам фінансової звітності ПТ
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС»
П\рахунок 26003002367201 в ПАТ «Астра-Банк», МФО 380548. Код ЄДРПОУ 23465078. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДІТ-КОЛОС»
П/рахунок 26003002367201 в ПАТ «Астра-Банк», МФО 380548. Код ЄДРПОУ 23465078. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю Фондовий центр Дельта-енерго” станом...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторська фірма “Мир аудиту”
Луганськ, кв. Степовий, 2/52 Код 30761285 тел: (642) 32-65-38, (50) 694-40-91 e-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка