ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку і аудиту


НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку і аудиту
Сторінка2/8
Дата17.03.2013
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

МЕТА І ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ «АУДИТ»
Мета курсової роботи полягає в теоретичній розробці теми й оцінці літературних та інших джерел з проблеми, що розглядає вивчення чинної практики аналітичної роботи та розробку конкретних рекомендацій щодо вдосконалення методики аналізу і підвищення ефективності роботи підприємства.

Основними завданнями дослідження є:

 • визначення мети та завдань щодо обраного об’єкту дослідження;

 • вивчення літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативних документів та чинного законодавства;

 • забезпечення творчого підходу до обраної теми, самостійного дослідження проблемних питань, глибоких теоретичних знань у висвітленні теми та їх тісний зв’язок з практичною діяльністю підприємства;

 • вивчення результатів дослідження шляхом об’єктивної оцінки достовірності системи обліку та системи внутрішнього контролю;

 • розробка рекомендацій та пропорцій на основі проведеного дослідження щодо усунення виявлених недоліків;

 • документальне оформлення результатів проведеного дослідження у вигляді аудиторської перевірки шляхом складання аудиторського звіту;

 • забезпечення використання сучасних ЕОМ у процесі аналітичних досліджень, складанні робочих документів аудитора та в оформленні результатів аудиторської перевірки.

Об’єктом дослідження є облікова та інша інформація про об’єкт бухгалтерського обліку. Наприклад: «Об’єктом дослідження є данні бухгалтерського обліку і фінансової звітності стосовно руху основних засобів, або надходження виробничих запасів, і т.д.»

Предметом дослідження є організація і методика проведення аудиту (внутрішнього аудиту) об’єкта дослідження.

Завдання курсової роботи повинні знайти своє відображення при розробці плану курсової роботи.

План складається на основі вивчених літературних джерел, поставлених завдань та згідно напрямку дослідження за обраною темою.

Всі питання плану послідовно повинні відображати зміст курсової роботи.

План складається на основі вивчених літературних джерел, поставлених завдань згідно напрямку дослідження обраної теми. План курсової роботи складається із вступу, теоретичного та практичного викладання питань відповідно до етапів проведення аудиту, висновку, списку використаної літератури і додатків. Всі питання плану послідовно повинні відображати зміст курсової роботи.

  1. МЕТА І ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Мета курсової роботи полягає в теоретичній розробці теми й оцінці літературних та інших джерел з проблеми, що розглядає вивчення чинної практики аналітичної роботи та розробку конкретних рекомендацій щодо вдосконалення методики аналізу і підвищення ефективності роботи підприємства.

Основними завданнями дослідження є:

 • визначення мети та завдань щодо обраного об’єкту дослідження;

 • вивчення літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів;

 • забезпечення творчого підходу до обраної теми, самостійного дослідження проблемних питань, глибоких теоретичних знань у висвітленні теми та їх тісний зв’язок з практичною діяльністю підприємства;

 • проведення ретроспективного аналізу діяльності базового підприємства;

 • розробка рекомендацій та пропозицій на основі проведеного дослідження щодо підвищення ефективності роботи базового підприємства;

 • забезпечення використання сучасних прикладних програм з фонду ІОЦ у процесі аналітичних досліджень;

 • використання елементів стратегічного аналізу при прогнозуванні діяльності базового підприємства в майбутньому.

  • розробка і обґрунтування пропозицій щодо методики аналізу об’єкта дослідження на базовому підприємстві, які б сприяли формуванню оптимальних управлінських рішень.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності підприємства та його специфіки.

Означені завдання повинні знайти своє відображення при розробці плану курсової роботи.

Об’єктом дослідження при виконанні курсової роботи є господарська діяльність базового підприємства, пов’язана з тим напрямком, якому присвячена робота.

Предметом дослідження є теоретичні і практичні підходи до методики аналізу об’єкта дослідження.

План складається на основі вивчених літературних джерел, поставлених завдань та згідно напрямку дослідження за обраною темою.

План курсової роботи складається із вступу, теоретичного та практичного викладання питань, висновку, списку використаної літератури і додатків.

Всі питання плану послідовно повинні відображати зміст курсової роботи.


 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЛІТЕРАТУРОЮ ЗА ОБРАНОЮ ТЕМОЮ


Курсову роботу студент виконує на основі глибокого вивчення літератури з теми дослідження, відповідних законів України, рішень уряду України з економічних та соціальних питань, Міністерства фінансів України. Названі матеріали регулярно публікуються у газетах «Голос України», «Урядовий кур'єр», «Все про бухгалтерський облік», «Дебет-Кредит», «Баланс», журналах «Бухгалтерський облік і аудит», наукових збірниках, а також на офіційних сайтах Верховної Ради України (www.rada.gov.ua), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/) та ін..

Крім того, студенти повинні опрацювати підручники і навчальні посібники з бухгалтерського та фінансового обліку та інших економічних наук, ознайомитися з додатковою літературою з вибраної теми, монографіями, статтями у періодичних виданнях останніх років, статистичними даними.

Вивчення літератури, а в разі необхідності й архівних джерел – це підготовчий етап роботи над темою, необхідний для створення ґрунтовної документальної бази подальшого дослідження.

Відібрану літературу слід уважно опрацювати. Щоб дізнатися, чи є у відповідному надрукованому матеріалі потрібна для курсової роботи інформація, потрібно, перш за все:

 • ознайомитися з назвою і змістом книги, журналу, збірника;

 • переглянути усю книжку, збірник;

 • прочитати передмову, анотацію, вступ, висновки, післямову.

Спочатку студенти повинні поверхнево ознайомитися з літературним джерелом, далі здійснювати цілеспрямований пошук інформації з теми дослідження, вести робочі записи.

Передусім студентам необхідно брати до уваги інформацію, яка містить:

 • теоретичні знання з обраної теми;

 • практичні матеріали з питань документального оформлення організації і техніки синтетичного й аналітичного обліку, звітності;

 • елементи наукових досліджень, пошуку самостійного підходу до вирішення облікових завдань:

 • висновки та пропозиції щодо вдосконалення обліку на підприємстві.

Робота повинна виконуватися самостійно, без копіювання або скануванні тексту, таблиць, рисунків та формул підручника або посібника, інструкцій та інших нормативних документів.

Усі опрацьовані літературні джерела включаються до списку використаної літератури і складаються відповідно до вимог їх оформлення.

Після вивчення літературних джерел студенти складає план курсової роботи.

 1. НАПИСАННЯ ПЛАНУ КУРСОВИХ РОБІТ


План курсової роботи визначається її темою і складається студентами самостійно. Підготовлений студентами план дає змогу науковому керівнику скласти уявлення про рівень підготовки, ступінь ознайомлення з літературою, логіку і творчий потенціал студентів. Науковий керівник допомагає відкоригувати план, спрямовуючи студентів у відповідне коло питань, роблячи роботу більш конкретною. Крім плану курсової роботи, студентам доцільно скласти для себе робочий план, у якому повинні бути розписані етапи виконання роботи, строки її закінчення.

План курсової роботи повинен складатися з трьох розділів, які розкривають зміст теми дослідження. План курсової роботи є складним, розділи курсової роботи поділяється на пункти. Курсова робота обов'язково містить вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки, табл. 4.1. Обсяг тексту основної частини курсової роботи (3 розділи) має складати 30-35 сторінок.
Таблиця 4.1

План-схема структури курсової роботи

№ з/п

Обов’язкові структурні елементи

Орієнтовна кількість сторінок курсової роботи

1

Титульний аркуш (Додаток А)

1

2

Рецензія (Додаток Б)

1

3

Перелік умовних позначень (Додаток В)

1

4

Зміст

1

5

Вступ (Додаток Г)

2-3

6

Розділ 1

15

7

Розділ 2

20

8

Розділ 3

10

9

Висновки

2-3

10

Список літературних джерел

2-3

11

Додатки (Додаток Д)

Кількість додатків за необхідністю (8-15)


Зразок змісту курсової роботи за дисциплінами «Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» наведено в п. 4 методичних вказівок.

  1. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1,2»


ВАРІАНТ І

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН

ЗМІСТстор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ
1.1.

Економічна сутність об’єкта дослідження
1.2.

Класифікація і оцінка об’єкта дослідження
1.3.

Нормативно-правова база, які регламентує облік об’єкта дослідження


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1.

Документальне оформлення операцій з обліку об’єкта дослідження
2.2.

Аналітичний та синтетичний облік об’єкта дослідження
2.3.

Розкриття інформації про об’єкт дослідження у звітності підприємства

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯННЯ ВИМОГ П(С)БО ТА МСБО ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБЛІКУ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ або УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ або ОБЛІК ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА УМОВ ІСНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (за вибором студентів за погодженням із керівниками)

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ПРИКЛАД ГОТОВОГО ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1,2»
ВАРІАНТ ІІ

(НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «ОБЛІК ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ»

ЗМІСТстор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ
1.1.

Економічна сутність та склад основних засобів
1.2.

Класифікація та оцінка основних засобів
1.3.

Огляд нормативних документів, які регламентують облік вибуття основних засобів


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
2.1.

Документальне оформлення господарських операцій з вибуття основних засобів
2.2.

Аналітичний і синтетичний облік вибуття основних засобів
2.3.

Розкриття інформації про основні засоби, їх вибуття у звітності підприємства


РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯННЯ ВИМОГ П(С)БО ТА МСБО, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розвитку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб'єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти
Статья посвящена актуальной проблеме тестового контроля знаний студентов...
Навчальний заклад: Індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка