ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Кафедра педагогіки та психології Затверджую


НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Кафедра педагогіки та психології Затверджую
Сторінка1/3
Дата15.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Кафедра педагогіки та психології
Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________ А.М.Колот

“______”________________2010 р.

МАТЕРІАЛИ


ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ ДИСЦИПЛІН

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ

2009/2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

для освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

Затверджено


на засіданні кафедри

педагогіки та психології

Протокол № 8 від 19 квітня 2010 р.
______________Л.О.Савенкова

Київ КНЕУ 2010


Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” / За редакцією Савенкової Л.О. – К.: КНЕУ, 2010. – 28 с.
Автори-укладачі:

Котикова О.М., Колесніченко Л.А., Радченко М.І., Музичко Л.В., Чужикова В.Г., Сироватко В.В., Бойчук О.С., Борисенко Л.Л., Журавська Л.М., Завірюха В.В., Корват Л.В., Ловка О.В. Лозниця В.С., Оганесян С.М. Петко Л.П., Романова Г.М. Саркісова О.Ю. Сгадова В.В., Тімакова А.В., Головко М.В., Аксьонова О.В., Булавіна О.А., Ковальчук Г.О., Балягіна І.А., Богорад М.А., Грущенко Л.М., Пруссова Л.Г., Матвієнко Ю.О., Янчарська Л.В., Приходько В.М., Федоренко Н.І., Савенкова Л.О., Медвідь Л.А., Лавриненко Д.Г., Іванченко В.В., Хорєв І.А.

ЗМІСТ

 1. Загальні положення………………………………………………….

4

 1. Організація і порядок роботи державної екзаменаційної комісії з педагогіки та психології……………………………………………..

5

 1. Умови підготовки і проведення державного іспиту з педагогіки та психології………………………………………………………….

9

 1. Система контролю та оцінювання екзаменаційних робіт (у відповідності до „Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації”……….……………...

11

 1. Перелік екзаменаційних питань державного іспиту з педагогіки та психології………………………………………………………….

15

 1. Рекомендована література…………………………………………..

19
 1. Загальні положення

Державний іспит з циклу психолого-педагогічних дисциплін є необхідною складовою професійної підготовки викладачів економіки, яка запроваджена в КНЕУ у зв’язку з реалізацією заходів Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 (відповідний лист Міносвіти України № 1/9 – 224 від 10.11.94 р.). Зміст і обсяг дисциплін психолого-педагогічного циклу, що викладаються на кафедрі педагогіки та психології у КНЕУ, відповідають вимогам Управління змісту фахової освіти міністерства, виробленим на нараді завідувачів кафедр педагогіки та психології університетів за темою: “Психолого-педагогічна підготовка студентів університетів за освітньо-професійними програмами бакалаврів відповідного професійного спрямування”, що включає обов’язкове проведення державної атестації.

Державну атестацію педагогічної підготовки за освітньо-професійними програмами вищої освіти за професійним спрямуванням здійснює Державна екзаменаційна комісія у складі ведучих фахівців основного професійного спрямування та провідних спеціалістів в галузі психолого-педагогічної підготовки. Державна атестація здійснюється у вигляді державного іспиту з циклу психолого-педагогічних дисциплін.

Нормативною базою організації і проведення державного іспиту з циклу психолого-педагогічних дисциплін є Рекомендації Міністерства освіти України „Про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України” від 29.12.1993 р., „Положення про організацію навчального процесу в університеті” (1994 р.), „Рекомендації щодо організації підготовки та проведення державних іспитів у письмовій формі” від 28.10.1999р. та Ухвала Вченої ради КНЕУ „Про зміни в проведенні державної атестації осіб, які завершили навчання в університеті” від 30.09.2004 р.

 1. Організація і порядок роботи державної екзаменаційної комісії
  з педагогіки та психології


Згідно з Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, «Положенням про організацію навчального процесу для проведення державної атестації випускників» створюються державні екзаменаційні комісії зі спеціальності. Строк проведення державної атестації визначається навчальним планом. Згідно з „Положенням про порядок державної атестації випускників у Київському національному економічному університеті” функції центрального органу управління освітою для проведення державної атестації передаються університету. Формування, організацію роботи і контроль за діяльністю державних екзаменаційних комісій здійснює ректор.

В обов’язки державної комісії входять: перевірка і оцінка науково-теоретичної та практичної підготовки студентів, які закінчують вищий навчальний заклад, з метою встановлення відповідності їх освітнього і кваліфікаційного рівня до вимог стандарту якості освіти; вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплому (звичайного зразка чи з відзнакою); розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з певної спеціальності.

Державна атестація з педагогіки та психології проводиться на бакалаврському рівні у формі комплексного державного іспиту з циклу дисциплін психолого-педагогічної підготовки.

Державна комісія створюється щороку у складі голови, його заступника ( у разі потреби) і членів комісії для кожної спеціальності з усіх форм навчання та діє протягом календарного року. Головою державної комісії з кожної спеціальності призначаються декани факультетів або їх заступники.

Голова державної комісії ознайомлює всіх членів комісії з їх правами та обов'язками, забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу. Він бере участь у засіданнях комісії під час іспитів, захисту дипломних робіт, виставлення оцінок, обговорення питання про присвоєння кваліфікації. Здійснює контроль за роботою секретаря державної комісії стосовно підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів. Складає звіт про роботу державної комісії, який, після обговорення на її заключному засіданні, подає ректору університету.

До складу державної комісії входять завідувачі кафедр, професори або доценти кафедр, що формують профіль підготовки фахівців, а також можуть залучатися представники роботодавців, які замовляли фахівців, працівники відповідних галузей народного господарства і культури, професори і викладачі інших вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних інститутів. До складу членів комісії залучаються як екзаменатори викладачі дисциплін, за якими студенти складають іспити.

Персональний склад членів комісії, екзаменаторів та секретарів затверджується наказом ректора університету не пізніше як за місяць до початку роботи комісії. Секретарі державних комісій призначаються ректором із складу працівників вищого навчального закладу. Свої обов'язки вони виконують у робочий час за основною посадою. Участь у роботі державної комісії професорсько-викладацького складу університету заплановано як педагогічне навантаження.

Державні комісії працюють у строки, передбачені навчальними планами кожної спеціальності. Розклад проведення державних іспитів, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором з навчальної роботи не пізніше ніж за місяць до початку державних іспитів.

Не пізніше одного дня до початку державних іспитів чи захисту дипломних робіт до державної комісії подають необхідні матеріали, які забезпечують її компетентну роботу. До комісій для проведення державного іспиту з педагогіки та психології подають:

 • витяг з наказу ректора університету про затвердження їх персонального складу;

 • розклад роботи комісії;

 • списки студентів за навчальними групами, що мають допуск до складання державних іспитів, за підписом декана факультету;

 • зведені таблиці розрахунку допуску до державного іспиту з балами поточної успішності ;

 • навчальні програми з дисциплін, винесених на державні іспити;

 • комплект завдань письмових екзаменаційних робіт (складений кафедрою і затверджений проректором з навчальної роботи).

Складання державного іспиту з педагогіки та психології проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії за участю не менш ніж половини її складу в присутності голови - представника державної екзаменаційної комісії зі спеціальності. Засідання комісій для проведення державного іспиту оформляються протоколом.

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених під час складання іспиту, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови державної комісії є вирішальним. Оцінки державного іспиту виставляє кожен член державної комісії, а голова підсумовує їх результати щодо кожного студента. Повторне складання (перескладання) державного іспиту з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності розглядає результати складання студентами державних іспитів з окремих дисциплін (в тому числі і з предметів психолого-педагогічного циклу) та захисту дипломних робіт і своїм рішенням присвоює кваліфікацію за фахом, на підставі чого видається диплом встановленого зразка тим студентам, які одержали позитивні оцінки під час атестації.

Тим, хто має загальні оцінки «відмінно» не менше ніж з 75 відсотків усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки «добре», склав державні іспити або захистив дипломну роботу з оцінкою «відмінно», а також виявив себе у науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається диплом з відзнакою, про що робиться запис у протоколі засідання державної екзаменаційної комісії зі спеціальності. Диплом з відзнакою магістра може бути виданий за умови наявності у випускника бакалаврського диплому з відзнакою.

У тих випадках, коли складання державних іспитів не відповідає вимогам рівня атестації, державна комісія зі спеціальності приймає рішення про те, що студент є неатестованим, про що робиться запис у протоколі засідання державної комісії. Студент, який одержав оцінку «незадовільно» під час складання державного іспиту, відраховується з університету. Йому видається академічна довідка встановленого зразка. У разі одержання оцінки «незадовільно» з однієї дисципліни (при складанні окремо декількох), студент не позбавляється права продовжувати складати державні іспити з інших дисциплін у термін, встановлений розкладом. Якщо студент не з'явився на засідання державної комісії для складання іспиту, то в протоколі комісії записується, що він є неатестованим у зв'язку з неявкою на засідання комісії.

Студенти, які неатестовані у затверджений для них термін і не склали державні іспити або не захистили дипломні роботи, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи державної комісії протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу. Повторно складаються тільки ті Державні іспити, з яких була отримана оцінка «незадовільно», з урахуванням змін, що відбулися у навчальних програмах цих дисциплін.

Результати державного іспиту оголошуються головою ДЕК після перевірки робіт. В протоколі записуються оцінки, одержані на державному іспиті; запитання, задані випускникові; особливі думки членів державної комісії; вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), який надано випускнику; рекомендації про видачу диплому - звичайного зразка або з відзнакою. Протокол підписує голова і члени державної комісії, що брали участь у засіданні. Книга протоколів зберігається у справах навчального закладу.

За підсумками діяльності державної екзаменаційної комісії зі спеціальності складається звіт, оформлений відповідно до сучасних вимог, який затверджується на її заключному засіданні. В звіті потрібно вказати: рівень підготовки фахівців з даної спеціальності; дати характеристику знань студентів; вказати недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи державної комісії. Також у звіт вносяться пропозиції щодо покращання підготовки фахівців, зауваження про недоліки та їх усунення в організації проведення державного іспиту, рекомендації щодо направлення на навчання кращих бакалаврів на магістерський рівень. Звіт про роботу державної екзаменаційної комісії зі спеціальності подається ректору університету у 2-тижневий термін після закінчення роботи державної комісії.

Питання про підсумки роботи державної комісії та розроблені відповідні заходи обговорюються на засіданні випускових кафедр, рад факультетів та університету.

 1. Умови підготовки і проведення державного іспиту
  з циклу психолого-педагогічних дисциплін


Мета проведення державного іспиту з циклу психолого-педагогічних дисциплін – перевірити комплексність і системність набутих знань з дисциплін: “Психологія діяльності і навчальний менеджмент”, “Комунікативні процеси в навчанні”, “Методика викладання економіки”. Держаний іспит з циклу психолого-педагогічних дисциплін проводиться на всіх спеціальностях денної форми навчання, крім спеціальностей „Міжнародна економіка”. Студенти юридичного факультету (спец. «Правознавство» складають іспит з таких дисциплін: “Психологія діяльності і навчальний менеджмент”, “Комунікативні процеси в навчанні”, “Методика викладання права”, “Педагогічна риторика”.

Іспит має інтегративний характер і є засобом перевірки знань і умінь, набутих студентами під час вивчення всього зазначеного пакету дисциплін. Він відбувається у письмовій формі. Оцінювання іспиту здійснюється з урахуванням поточної складової загального рейтингу.

До складання державного іспиту мають допуск студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності і отримали не менше ніж 20 балів поточної успішності з циклу дисциплін психолого-педагогічної підготовки (за нормативною шкалою університету). Допуском до складання державного іспиту є список студентів випускників, затверджений ректором університету за поданням деканів факультетів.

Екзаменаційний білет включає 6 запитань, які сформульовані з урахуванням 4-х рівнів засвоєння навчального матеріалу: “знання”, “розуміння”, “застосування”, “ставлення”.

В складі екзаменаційного білету завдання розподіляються наступним чином: по 2 запитання теоретичного характеру з дисциплін „Комунікативні процеси в навчанні” (непарні), „Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (парні), „Методика викладання економіки” і одне запитання практичного характеру (розв’язання задач та вирішення ситуацій). Розроблені, схвалені на засіданні кафедри екзаменаційні білети друкуються на спеціальних бланках (форма У-5.09), затверджуються завідувачем кафедри і передаються на зберігання до навчального відділу. Екзаменаційні запитання доводяться до студентів на початку поточного семестру.

Перед державним іспитом для студентів проводяться оглядові лекції та консультації.

Письмові іспити проводяться у потоках не більше двох академічних груп, протягом трьох астрономічних годин в підготовлених для проведення іспиту аудиторіях.

Кожен студент отримує окремий екзаменаційний білет, питання якого переписує у бланк письмової роботи, в якому він дає відповіді на питання. Обсяг відповіді на кожне питання не повинен перевищувати 1 (однієї) сторінки рукописного тексту.

Після закінчення письмового іспиту роботи здаються ДЕК і перевіряються й оцінюються членами ДЕК. Виконані студентами роботи перевіряються в той же день і оцінюються кожним членом комісії з урахуванням балів поточної успішності, а голова підсумовує результати і оголошує їх студентам. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Голова ДЕК передає письмові роботи декану факультету. Всі суперечливі питання щодо підсумкових результатів державного іспиту розглядаються і вирішуються відповідними ДЕК. В разі одержання незадовільної оцінки з однієї із дисциплін державного іспиту студент має право продовжувати складання інших екзаменів.

 1. Система контролю та оцінювання екзаменаційних робіт (у відповідності до „Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації”).

Оцінювання знань студентів з циклу дисциплін психолого-педагогічної підготовки здійснюється за таким алгоритмом:

 1. Поточна складова розраховується як середній бал поточної успішності з дисциплін психолого-педагогічної підготовки (“Психологія діяльності та навчальний менеджмент”, “Методика викладання економіки”, “Комунікативні процеси в навчанні”, курсова робота та психолого-педагогічна практика) з подальшим переведенням його із 100-бальної у 50-бальну шкалу.

 2. Оцінювання державного іспиту здійснюється у відповідності до прийнятих вимог: екзаменаційний білет містить шість запитань теоретичного і практичного характеру, що оцінюються у 0, 6, 8, 10 балів кожне, загальна максимальна кількість балів – 60. Відповіді оцінюються кожним членом Державної екзаменаційної комісії.

Табл. 1

Критерії оцінювання:

10 балів - “відмінний рівень”

 • чітке, послідовне, стисле, повне розкриття сутності питання на запропонованому рівні засвоєння навчального матеріалу (“знання”, “розуміння”, “застосування”, “ставлення”): наведення порівнянь, конкретних прикладів, ситуацій з власного життя, виказ своєї точки зору, ґрунтовність, доказовість відповіді, наявність висновків тощо, що має доводити високий рівень вміння письмового відтворення та розуміння відповідних елементів бази знань

 • грамотність і акуратність щодо оформлення відповідей, які є свідченням високої внутрішньої культури виконання завдання

8 балів «добрий рівень»

 • недостатньо чітке, повне викладення основного змісту питання, відповідь недостатньо структурована, наявність змістових неточностей; наведення порівнянь, конкретних прикладів, ситуацій з власного життя, виказ своєї точки зору, що має доводити добрий рівень вміння письмового відтворення та розуміння відповідних елементів бази знань

 • недостатьо охайне виконання завдання

6 балів - “задовіль-

ний рівень”

 • нечітке, непослідовне, неповне розкриття питання, обмеження лише відтворенням теоретичної інформації без виказу її розуміння (відсутність прикладів, порівнянь, висновків і т.п.), що не в повній мірі відповідає запропонованому рівню засвоєння навчального матеріалу та характеризує посередній рівень вміння письмового відтворення та розуміння відповідних елементів бази знань;

 • посереднє ставлення до якості оформлення результатів роботи (наприклад, текст важко прочитати)

0 балів - “незадовільний рівень”

 • надана відповідь не відповідає питанню екзаменаційного білета або просто відсутня, що свідчить про несформованість вміння письмового відтворення та розуміння відповідних елементів бази знань;

 • недбале ставлення до якості оформлення результатів своєї праці (наприклад, текст зовсім не можливо прочитати)


Отримані оцінки окремих відповідей підсумовуються. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів (включно). Максимальна кількість балів за екзаменаційну роботу – 60 балів (якщо кожне з 6 питань оцінене максимально у 10 балів).

В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 30 балів (0, 5, 10, 15, 20, 25), він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту і набрані бали не враховуються при виставленні загальної підсумкової оцінки.

Загальна підсумкова оцінка з державного іспиту з циклу дисциплін психолого-педагогічної підготовки складається з суми середнього балу успішності з дисциплін ППП та балів за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів).

Середній бал успішності з дисциплін ППП (mах=100) розраховується з урахуванням оцінок дисциплін усіх основних її складових компонентів:

  1. “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”.

  2. “Комунікативні процесі у навчанні”.

  3. “Методика викладання економіки”.

  4. Курсова робота.

  5. Психолого-педагогічна практика.

Середній бал успішності з дисциплін ППП (max=100) переводиться у нормативну шкалу університету (max=50) шляхом поділення на 2 та округлення до цілого числа за математичними правилами.

Табл. 2

Переведення середньої кількості балів успішності з дисциплін психолого-педагогічного циклу у нормативну шкалу університету при оцінюванні державного іспиту


Середній бал успішності з дисциплін ППП (max=100)

Бали поточної успішності державного іспиту (max=50)

1-12

мах = 6

13-25

мах =12,5 (13)

26-37

мах = 18,5 (19)

38-50

мах =25

51-62

мах = 31

63-75

мах = 37,5 (38)

76-87

мах =43,5 (44)

88-100

мах = 50


Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка за державний іспит включає лише результати поточного контролю.

Результати розрахунку поточної успішності державного іспиту з циклу дисциплін психолого-педагогічної підготовки знаходять своє відображення у Зведеній таблиці розрахунку допуску до державного іспиту (див. приклад заповнення зведеної таблиці) і заповнюється секретарем державної комісії.

_абл.. 3

Зведена таблиця розрахунку допуску до державного іспиту з циклу дисциплін психолого-педагогічної підготовки

Група № …......... факультет …......................

№п/п

ПІБ студента

Поточна успішність

Середній бал (mах=100)

 (1+2+3+4+5) / 5

Бал поточної успішності =допуск

(max=50)

ПДНМ
1

КПН
2

МВЕ

1с.

3

К/р
4

П/п
51.

Іванов І.І.

75

90

85

80

100

86

43

2.

Павлов В.М.

65

70

55

85

75

70

35

3.

Борисова С.О.

50

55

90

100

65

52

26

4.  1   2   3

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб'єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розвитку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких...
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима...
Вкажіть, чому фірма з більш низьким рівнем змінних витрат може бути зацікавлена в зниженні ціни
ДВНЗ «КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імені В. Гетьмана» КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Поняття базису n – вимірного векторного простору. Розкладання вектора за базисом
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
Щодо працевлаштування випускників 9-Б класу
Роменський коледж державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка