ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку і аудиту


НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку і аудиту
Сторінка1/8
Дата17.03.2013
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТКафедра обліку і аудиту
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З НАПИСАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ:
«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1,2»

«АУДИТ»

«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
для студентів спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит»

всіх форм навчання

Кривий Ріг

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТКафедра обліку і аудиту
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ НАПИСАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ:
«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1,2»

«АУДИТ»

«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
для студентів спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит»

всіх форм навчання
Затверджено на засіданні

кафедри обліку і аудиту

протокол № 9

від 22.03.2011р.

Кривий Ріг

2012

УДК 657
Методичні вказівки з написання і захисту курсових робіт з дисциплін «Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укладачі Осмятченко Л.М., Кондратюк О.М., Коновалова О.В., Бойчик Т.В. – Кривий Ріг, КЕІ ДВНЗ «КНУ», 2012 р. – 63 с.
Укладачі:

Л.М. Осмятченко

к.е.н., доцент

О.М. Кондратюк

к.е.н., доцент

О.В. Коновалова

к.е.н., доцент

Т.В. Бойчик

Старший викладач кафедри обліку і аудиту


Рецензент:


О.В. Руденко

к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск:

Л.М. Осмятченко

к.е.н., доцент

ЗМІСТстор.
Вступ

5

1

Вибір теми курсової роботи

7

2

Мета і завдання курсових робіт

8
2.1. Мета і завдання курсової роботи за дисциплінами «Фінансовий облік – 1,2»

8
2.2. Мета і завдання курсової роботи за дисципліною «Аудит»

10
2.3. Мета і завдання курсової роботи за дисципліною «Аналіз господарської діяльності»

11

3

Ознайомлення з літературою за обраною темою

12

4

Написання плану курсових робіт:

13
4.1. Орієнтовний зміст курсової роботи за дисциплінами «Фінансовий облік – 1,2»

14
4.2. Орієнтовний зміст курсової роботи за дисципліною «Аудит»

16
4.3. Орієнтовний зміст курсової роботи за дисципліною «Аналіз господарської діяльності»

18

5

Тематика курсових робіт:

20
5.1. Тематика курсових робіт за дисциплінами «Фінансовий облік – 1,2»

20
5.2. Тематика курсових робіт за дисципліною «Аудит»

23
5.3. Тематика курсових робіт за дисципліною «Аналіз господарської діяльності»

26

6

Підготовка курсової роботи за структурою

28

7

Вимоги до оформлення курсової роботи

32

8

Методичні рекомендації для написання курсових робіт:

38
8.1. Методичні рекомендації для написання курсової роботи за дисциплінами «Фінансовий облік – 1,2»

38
8.2. Методичні рекомендації для написання курсової роботи за дисципліною «Аудит»

41
8.3. Методичні рекомендації для написання курсової роботи за дисципліною «Аналіз господарської діяльності»

43

9

Рекомендації з оформлення списку використаних джерел

47

10

Підготовка до захисту курсової роботи

49

11

Порядок захисту та оцінювання курсової роботи

50

12

Додатки

52


ВСТУП
Курсові роботи з дисциплін «Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» виконуються студентами відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.03050901 «Облік і аудит» з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Назва курсової роботи вказує на те, що вона відповідає дисциплінам «Фінансовий облік – 1» та «Фінансовий облік – 2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності», хоча в процесі написання студенти повинні використовувати всю сукупність знань і навичок, здобутих під час вивчення інших дисциплін.

Виконання курсової роботи дає змогу студентам краще і глибше опанувати відповідний курс, змушує їх уникнути в ступінь фінансового обліку, аналізу і контролю на підприємствах із різними формами власності й організаційно-правовими формами. Виконуючи курсову роботу, студенти набувають певного досвіду науково-дослідної роботи, самостійності в формуванні системи знань із досліджуваної проблеми.

Курсова робота є формою перевірки знань і умінь студентів у виборі і аналізі фактичного матеріалу, допомагає робити економічні висновки та вчить застосовувати отримані знання на практиці.

Виконання курсової роботи має велике значення для студентів, адже розкриває самостійність їхніх нових суджень, розробляє виразність думки і твердість наукових переконань, дає можливість закріпити вивчений матеріал за допомогою комплексного дослідження питань обраної теми.

Мета методичних вказівок:

 • надання рекомендацій з обрання об’єкта дослідження, визначення мети та завдань курсової роботи;

 • надання рекомендацій з написання, оформлення і захисту курсової роботи;

 • надання критерій оцінювання курсової роботи.

Курсові роботи з дисциплін «Фінансовий облік – 1» та «Фінансовий облік – 2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» складається з трьох розділів. Перший розділ курсових робіт дисциплін «Фінансовий облік – 1» та «Фінансовий облік – 2», «Аналіз господарської діяльності» має теоретичний характер і пишеться на основі аналізу й узагальнення літературних джерел. Перший розділ курсової роботи з дисципліни «Аудит» висвітлює підготовчий етап аудиту об’єкта дослідження. Другий розділ курсових робіт присвячений дослідженню практичних аспектів обліку, аудиту і аналізу відповідно. Третій розділ курсових робіт передбачає: з фінансового обліку – порівняння національних і міжнародних стандартів, дослідження об’єкта в інформаційному середовищі або надання пропозицій із удосконалення об’єкта дослідження (за вибором студента), з аналізу – обґрунтування напрямів удосконалення об’єкту аналізу, з аудиту – узагальнення результатів аудиту та формування досьє аудитора.

Процес підготовки, виконання та захисту курсової роботи складається з таких етапів:

 1. Вибір теми курсової роботи. Затвердження теми і закріплення керівника.

 2. Ознайомлення з літературою за вибраною темою.

 3. Складання плану курсової роботи та його затвердження науковим керівником.

 4. Підготовка курсової роботи за розділами.

 5. Технічне оформлення роботи.

 6. Подання курсової роботи на перевірку науковому керівнику.

 7. Усунення недоліків та зауважень, наданих науковим керівником, написання остаточного варіанту тексту, оформлення курсової роботи до захисту.

 8. Подання курсової роботи в деканат для реєстрації в установлені строки.

 9. Подання курсової роботи на кафедру для реєстрації в установлені строки.

 10. Рецензування курсової роботи науковим керівником.

 11. Підготовка (слайдів) презентації курсової робот та доповіді.

 12. Захист курсової роботи перед комісією із захисту курсових робіт.

 1. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Вибір теми курсової роботи є одним з відповідальних етапів. Тема, яку обирає для дослідження студент, повинна бути пов’язана з основними напрямами розвитку галузі, науковими дослідженнями кафедри обліку і аудиту та практичними даними, обраного для дослідження, підприємства.

Найважливішим критерієм правильності вибору теми є її актуальність. Вона визначається місцем теми курсової роботи серед найважливіших проблем економічних наук, та їх значення для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних організувати й уміти вести облік, здійснювати аналіз та проводити аудит на будь-якому підприємстві на сучасному етапі розвитку.

Тематика курсових робіт охоплює основні питання програми відповідних дисциплін. Вибір теми здійснюється студентами самостійно відповідно до наукових інтересів і особистих здібностей, у разі необхідності надається консультативна допомога викладача.

Для затвердження теми студент повідомляє викладача, котрий проводить лекційні заняття з відповідних дисциплін, про обрану тему (в усній або письмовій формі). В іншому випадку, тема курсової роботи обирається викладачем. Закріплення тем курсових робіт відбувається на засіданні кафедри.

Кожному студенту пропонується окрема тема. Студенти можуть і самі запропонувати тему, виходячи з її актуальності, відповідності спеціальності, зі зсох наукових інтересів і сучасного стану розвитку наукових досліджень, визначених для обраної теми.

Для цього студенту слід з’ясувати, який матеріал приваблює його понад усе: історія розвитку обліку, аналізу, аудиту, дослідження особливостей обліку, аналізу або аудиту на підприємствах державної, колективної, приватної форм власності, торговельних фірмах, акціонерних товариствах.

Під час розробки й вибору теми курсової роботи можуть ураховуватися інтереси інших кафедр ВНЗ, особливості майбутньої діяльності випускника за спеціальністю «Облік і аудит».

Тематика курсових робіт щорічно коригується кафедрою обліку і аудиту з урахуванням досвіду та побажань спеціалістів.

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ, ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ КУРСОВИХ РОБІТ  1. МЕТА І ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1,2»


Курсова робота є завершальним етапом вивчення фінансового обліку і відображає готовність студента вирішувати теоретичні і практичні задачі з обліку господарських операцій та процесів підприємства.

Метою курсової роботи є систематизації теоретичних і практичних знань з бухгалтерського обліку за обраною темою, опрацювання нормативної бази об’єкта дослідження, набутті студентами навичок з аналізу навчальної та наукової літератури, застосування сучасних інформаційних засобів і технологій та вміння узагальнювати і логічно викладати опрацьований матеріал відповідно до вимог методичних вказівок.

Виходячи з мети курсової роботи визначаються такі задачі дослідження:

 • Дослідження економічного змісту об’єкта дослідження;

 • дослідження і надання оцінки стану і напрямам розвитку питань обліку об’єкта дослідження;

 • опрацювання нормативної бази, що регулює обліку об’єкта дослідження;

 • опрацювання літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів (підручників, посібників, енциклопедичних словників, періодичної літератури, інтернет-ресурсу, статистичник довідників, ін.);

 • дослідження технології документування господарських операцій і процесів за обраною темою дослідження,

 • дослідження практики ведення обліку і складання звітності щодо об’єкта дослідження на обраному підприємстві,

 • дослідження можливості обліку об’єкта дослідження за МСБО/МСФЗ, обліку об’єкта бухгалтерського обліку із застосуванням інформаційних технологій, надання пропозицій з удосконалення обліку об’єкта дослідження.

Об’єктом дослідження курсової роботи можуть бути основні засоби, нематеріальні активи, запаси, витрати, доходи, дебіторська заборгованість, заробітна плата, інші.

Предметом дослідження курсової роботи є теоретичні і практичні, підходи до обліку об’єкта дослідження.

Методи дослідження, які використовуються при написанні курсової роботи: метод діалектичного пізнання, дедуктивний, спостереження, порівняння, логічного викладення, узагальнення, аналіз і синтез, аналогія та конкретизація, прийоми групування і деталізації, ін.

Повнота розкриття мети і завдань курсової роботи залежить від напряму дослідження, сфери діяльності підприємств та його галузевих особливостей.

Зверніть увагу: при написанні курсової роботи студенти мають застосовувати творчий підхід до обраної теми, використовувати підручники і посібники з бухгалтерського обліку та інших економічних дисциплін, а саме: філософії, економіки, фінансів, менеджменту, управлінського обліку, економічні словники та енциклопедії, інтернет-ресурси, самостійно виконувати дослідження за обраною темою, продемонструвати взаємозв’язок теорії з практичними даними підприємства. Для написання курсової роботи необхідно мати фактичні документи підприємства: первинні документи, відомості, облікові регістри, форми фінансової, статистичної і податкової (за необхідності) звітності, на основі яких описується ведення обліку обраного об’єкта. Перелічені форми документів будуть слугувати додатками і основою для розкриття основного розділу курсової роботи.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розвитку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб'єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти
Статья посвящена актуальной проблеме тестового контроля знаний студентов...
Навчальний заклад: Індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка