ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра педагогіки «Затверджую»


Скачати 388.28 Kb.
НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра педагогіки «Затверджую»
Сторінка1/3
Дата18.03.2013
Розмір388.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра педагогіки

«Затверджую»

______________________
Заст. директора з навчальної

роботи КПІ КНУ

О.А.Остроушко

___________________2012р.


РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН

«НАУКОВІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

У ВИЩІЙ ШКОЛІ»
Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Затверджена

на засіданні кафедри педагогіки

КПІ КНУ

(Протокол № 7 від 25.01.2012 р.)

Кривий Ріг – 2012

Розробник :

Щербина С.М. – кандидат педагогічних наук, доцент

Рецензенти:

Малихін О.В. - доктор педагогічних наук, професор

Штельмах Г.Б. - кандидат педагогічних наук, доцент

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс : п’ятий

Підготовка магістрів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів,

Відповідних ЕСТS:

1,5 кредита
Модулів: 3

Загальна кількість годин: 54 години
Тижневих годин:

2 години

0101 Педагогічна освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

6.040203 – «Фізика»Обов’язкова

Рік підготовки: 1
Семестр: 2

Лекції (теоретична підготовка): 14 годин

Семінарські: 14 годин Самостійна робота:

26 годин

Вид контролю: екзамен2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри з педагогіки повинні володіти не тільки знаннями, вміннями і навичками творчої діяльності у відповідній галузі, а й уміти навчати інших, розробляти методологічні основи управління навчально-освітнім процесом у системі підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів усіх сфер народного господарства країни.

Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розвитку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких дидактичних підходів і засобів, які могли б надати гарантоване досягнення мети і завдань навчання.

В системі підготовки магістрів особливе місце займає навчальна дисциплі-на «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі» – одна з важли-вих загальнопрофесійних дисциплін. Осягнення теоретико-методологічних основ педагогіки вищої школи як навчальної дисципліни, знання основних історичних етапів розвитку вищої освіти і школи в Україні мають непересічне значення для формування майбутніх викладачів вищої школи.

МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі – надати магістрам систематизовані знання про сутність навчання і виховання студентів, як педагогічного процесу; його закони і закономірності; умови, за яких ці закони повніше проявляються; умови і способи прогнозування педагогічного процесу; структуру і механізм взаємодії елементів педагогічної системи; наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави.

Навчальна дисципліна «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі» покликана:

1)ознайомити студентів із законодавчими актами України про вищу освіту й концепцією її розвитку за Болонським процесом;

2)ознайомити зі структурою і змістом навчального процесу у вищому навчальному закладі, з особливостями роботи викладачів, завідувача кафедри, деканату, адміністрації;

3)сприяти оволодінню магістрантами педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, уміннями творчого використання знань і способів діяльності, засвоєні в процесі навчання дисциплін управлінського циклу;

4)допомогти навчитися планувати, організовувати й аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання й розвитку студентів;

5)сприяти набуттю початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності;

6)ознайомити з кращим педагогічним досвідом викладачів ВНЗ України, апробувати найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що застосовуються в системі викладання навчальних дисциплін.

ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі» виконує такі функції:

- аналітичну (теоретичне вивчення, опис, аналіз педагогічних явищ і процесів, причинно-наслідкових зв’язків; аналіз, узагальнення та інтерпретація і оцінка педагогічного досвіду);

- прогностичну (забезпечення наукового обґрунтування завдань, планування педагогічного процесу, ефективного керівництва освітньою політикою);

- проективно-конструктивну (розробка нових технологій та втілення результатів досліджень).

Зважаючи на вище викладене, розроблена робоча програма, спрямована на успішне оволодіння студентами даною навчальною дисципліною. Зокрема програма курсу передбачає три навчальні модулі (аудиторна робота, самостійна робота та індивідуальне завдання), а також три змістові модулі.

3.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Зміст

Кількість годин, відведених на

Лекції

Практичні

СР

Модуль 1.

1

Методологічні основи педагог-гічного процесу у вищій школі

22

Історія розвитку вищої школи
2
3

Організаційні основи системи вищої освіти в Україні2

4

Філософія освіти ХХІ століття2

5

Психологічні особливості типо-логії студентів і формування студентського колективу2

6

Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи
2

2

7

Психологічні основи навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі
2

2

Модуль 2.

8

Теоретичні засади навчально-виховного процесу у виші2

9

Закони, закономірності і принципи навчання2

10

Зміст освіти у вищій школі

2
2

11

Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі

2
2

12

Форми організації навчання у вищій школі

2
2

13

Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи та науково-дослідної роботи студентів

2

2+2
14

Сучасні технології навчання вищої школи

2
2

15

Основи педагогічного контролю та оцінювання у вищій школі
2

2

16

Система післядипломної освіти
2
Модуль 3. Теорія виховання у вищій школі

17

Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі

2
2
Всього

14

14

264. ЗМІСТ КУРСУ. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Тема 1. Предмет, функції, завдання, категорії педагогіки вищої школи

Проблеми сучасного суспільства у сфері освіти. Предмет педагогіки вищої школи. Основні функції та завдання педагогіки вищої школи. Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи. Місце педагогіки в системі наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. Стан і тенденції розвитку педагогіки вищої школи
Тема 2. Історія розвитку вищої школи

Витоки й основні віхи становлення освіти й вищої школи у світі і в Україні. Києво-Могилянська академія – визначний освітньо-культурний центр України. Особливості розвитку вищих навчальних закладів України в XX – на початку XXI століття.
Тема 3. Філософія освіти xxi століття

Філософія як світоглядне знання. Характеристика основних філософських концепцій освіти. Філософські засади моделювання системи освіти в XXI столітті.
Тема 4. Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського коллективу

Психологічні особливості студентського віку. Типологія студентів. Діалектика становлення і розвитку студентського колективу: академічної групи, курсу, факультету, ВНЗ.


Тема 5. Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи

Специфіка діяльності педагога у вищому навчальному закладі. (Особливості діяльності викладача ВНЗ; основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу; психологічна структура педагогічної діяльності). Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої школи. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ. Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяльності викладача вищої школи.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Тема 6. Теоретичні засади навчально-виховного процесу у виші

Предмет і об'єкт дидактики вищої школи. Основні категорії дидактики. Сутність і методологічні засади навчання. Рушійні сили, логіка навчального процесу. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, формування компетентності. Мотиви навчання. Типи навчання, їх характеристика. Інтенсифікація навчально-виховного процесу.
Тема 7. Закони, закономірності і принципи навчання

Закони навчання, їх сутність. Загальні закономірності навчально-виховного процесу. Принципи навчання у вищій школі.
Тема 8. Зміст освіти у вищій школі

Ступеневість вищої освіти. Нормативні документи, що визначають зміст освіти у вищій школі. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи.

Тема 9. Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі

Особливості методів навчання у вищому навчальному закладі. Типологія і характеристика методів навчання. Засоби навчання у вищій школі. Дидактичні вимоги до вибору методів і засобів навчання.
Тема 10. Форми організації навчання у вищій школі

Сутність поняття «форми організації навчання». Розвиток і становлення організаційних форм навчання. Лекція у вищій школі: Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів. Технологія і техніка підготовки академічної лекції. Дидактичні і методичні вимоги до академічної лекції. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі.

Семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації і колоквіуми у вищій школі. (Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення.

Практичне заняття, методика його підготовки і проведення. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення. Індивідуальні заняття, консультації і колоквіуми у вищій школі, методика їх підготовки і проведення). Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організації навчання. Навчальна і виробнича практика студентів.
Тема 11. Психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів (Поняття самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Види самостійної роботи студентів. Структура самостійної роботи студентів. Наукова організація самостійної роботи студентів). Науково-дослідна робота студентів (НДРС) (Загальні засади НДРС. Види і форми науково-дослідної роботи студентів (навчальна науково-дослідна робота, науково-дослідна робота, проблемні студентські лабораторії). Методи організації науково-дослідної роботи студентів. Оформлення результатів дослідження).

Тема 12. Сучасні технології навчання у вищій школі: диференційоване, проблемне навчання, інформаційні, ігрові технології навчання, кредитно-модульна система організації навчального процесу, дистанційне навчання

Диференційоване навчання у вищій школі. Проблемне навчання у вищій школі. Інформаційні технології навчання. Ігрові технології навчання.

собливості модульного навчання. Принципи модульного навчання. Методика побудови модульних програм. Формування змісту модулів. Організація модульно-рейтингового навчання. Кредитно-модульна технологія навчання. Сутність дистанційного навчання. Мотиви і принципи організації дистанційного навчання. Умови ефективності здійснення дистанційного навчання.
Тема 13. Контроль та оцінка знань, умінь і навичок студентів

Сутність понять «контроль», «облік» та «оцінка» ЗУН. Функції контролю ЗУН студентів. Основні принципи контролю та оцінки знань. Види контролю та форми перевірки ЗУН студентів. Методи контролю ЗУН. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Рейтингова система оцінки ЗУН.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

ВИХОВНА ФУНКЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Тема 14. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі

Завдання національного виховання студентської молоді у вищому навчальному закладі. Структура виховного процесу. Мотиви виховання. Принципи виховання. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі студентами. Критерії вихованості особистості.

5. РОЗДІЛИ КУРСУ і ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

План

1.Мета і завдання курсу. Вища освіта як органічна складова системи неперервної освіти.

2.Реформування системи освіти – соціальне замовлення сучасного суспільства. Нова парадигма освіти. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХ І ст.

3. Основні принципи розвитку вищої освіти.

4.Системний, комплексний, діяльнісний та особистісно орієнтований підходи до організації навчально-виховного процесу у вищій школі.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.7 - 25.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С. 6-19.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.11-16.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.49-52, С.88-103.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.7-11, С.59-72.
ТЕМА 2. ЗМІСТ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ І ВИМОГИ ДО НЕЇ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ВИШІ, ЙОГО ПРИНЦИПИ

План

1.Зміст освіти у вищій школі та державні нормативні документи, які визначають його.

2.Процес навчання у вищій школі та його функції.

3.Принципи навчання у вищій школі.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.86 - 101.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С.48-103.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.89-119.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.233-242.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.93-105
ТЕМА 3. ФОРМИ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

План

1.Поняття «форма організації навчального процесу».

2.Класифікація форм навчання у вищій школі

3.Вузівська лекція як важлива форма організації навчання.

4.Семінарські і лабораторно-практичні заняття та їх місце у підготовці висококваліфікованого спеціаліста.

5.Спецкурси і спецсемінари як активні форми навчання студентів.

6.Роль консультацій у підготовці висококваліфікованого спеціаліста.

7.Колоквіуми, заліки, екзамени як форми перевірки та систематизації знань студентів.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.118-131.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С.214-238.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.126-138.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С. 268-281, С.295-302.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.116-148.
ТЕМА 4. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ВУЗІ

План

1.Види, авторські дидактичні системи навчання.

2.Методи навчання у вищій школі.

3.Засоби навчання. Місце і роль сучасних інформаційних технологій навчання (СІТН).

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.113-118, 131-137.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С. 136-171.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.109-126.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.346-376.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.105-116.
ТЕМА 5. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

План

1.Наукова і творча робота студентів як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя.

2.Психологічні механізми творчої діяльності студентів.

3.Взаємозв’язок навчальної та пошуково-дослідницької роботи у вузі.

4.Оргавнізація навчально-дослідницької роботи у процесі вивчення окремих дисциплін.

5.Завдання і зміст науково-дослідницької роботи студентів у вищій школі.

6.Курсові й кваліфікаційні роботи та їх місце в системі науково-теоретичної і професійної підготовки фахівця-педагога.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.160-166.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С.268-278.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.333-342.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.387-407.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.159-171.
ТЕМА 6. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ І ЛОГІКА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

План

1.Загальнонаукова методологія та особливості її застосування у педагогічному дослідженні.

2.Принципи науково-педагогічного дослідження:

а)теоретичні принципи;

б)методологічні принципи.

3.Завдання науково-педагогічного дослідження і вимоги до нього.

4.Загальний алгоритм науково-педагогічного дослідження.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.160-166.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С. 30-39.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.23-53.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.387-407.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.13-31.
ТЕМА 7. НАУКОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

План

1.Теоретико-методичні засади сучасної концепції виховання студентів.

2.Методи, організаційні форми й засоби виховної роботи у вищій школі.

3.Система виховної роботи у вищій школі, її організаційно-практичне забезпечення.

4.Завдання, умови і рушійні сили професійного самовдосконалення майбутнього учителя.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.179-201.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С.287-334.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.346-398.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.442-469.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.232-191.
6. РОЗДІЛИ КУРСУ І ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

План

1.Структура вищої освіти. Види вищих навчальних закладів.

2.Перспективи розвитку класичних університетів, педагогічних і технічних вищих навчальних закладів.

3.Сутність ступеневої освіти в Україні.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.40 - 55.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С. 376-383.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.180-190.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.49-61.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.59-75.
ТЕМА 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

План

1.Психологічні передумови підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі.

2.Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів. Формування творчої особистості.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.62 - 69.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. - С.268-278, С. 352-363.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.320-342.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.113-164.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.32-58.
ТЕМА 3. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВУЗІ

План

1.Місце самостійної роботи студентів у системі професійної підготовки майбутніх учителів.

2.Завдання самостійної роботи студентів та її планування.

3.Форми, методи і прийоми самостійної роботи студентів.

4.Методика керівництва самостійною роботою студентів і форми контролю її ефективності.

5.Узагальнення і оформлення результатів самостійної роботи.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.118-131.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С. 238-268.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.157-167.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.308-346.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.148-158.
ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТІВ У ВУЗІ.

План

1.Студент як суб’єкт педагогічного процесу.

2.Викладач як суб’єкт педагогічного процесу.

3.Педагогічна взаємодія суб’єктів педагогічного процесу.

4.Педагогічні умови, що забезпечують ефективну взаємодію суб’єктів педагогічного процесу.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.62-69.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С.352-363.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.320-333.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.113-164.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.32-58.
ТЕМА 5. ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

План

1.Поняття про сутність контролю, його компоненти.

2.Функції, форми і види педагогічного контролю у вищих навчальних закладах.

3.Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

4.Модульно-рейтингова система навчання й контролю успішності студентів

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.144-148.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С.238-268.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.148-154.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.415-442.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.213-231.
ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.

План

1.Структура педагогічного дослідження і методика дослідницької роботи.

2.Основні вимоги до організації окремих етапів (структурних компонентів) педагогічного дослідження.

3.Узагальнення результатів науково-дослідницької роботи. Вимоги до оформлення курсових і кваліфікаційних робіт та інших форм звітності.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.160-169.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С.30-39.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.23-53.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.387-415.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.13-31.
ТЕМА 7. СИСТЕМА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

План

1.Мета і завдання, принципи і функції післядипломної освіти.

2.Пріоритетні напрями розвитку післядипломної освіти та методичне забезпечення її діяльності.

Література:

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник для магістрантів вищих навчальних закладів / Зінаїда Іванівна Слєпкань. – К.: «Вища школа», 2005. - С.216-220.

2.Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / [ред. В.І.Лозова]. – Х.: «ОВС», 2006. – С.408-426.

3.Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / [ред. З.Н.Курлянд]. – К.: Знання, 2007. – С.402-423.

4.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – С.308-340.

5.Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.338-334.
  1   2   3

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчальна програма курсу „Історія педагогіки” / Заг редакція доктора пед наук, проф. Л. В. Кондрашової. – Кривий Ріг, 2007. – 142...
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Статья посвящена актуальной проблеме тестового контроля знаний студентов...
Навчальний заклад: Індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
Інститут педагогіки НАПН України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Запрошуємо взяти участь у науково-практичному семінарі, який відбудеться 10 червня 2013 р за адресою: м. Київ 04053, вул. Артема...
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка