Н. М. Скороход Історія економіки та


НазваН. М. Скороход Історія економіки та
Сторінка12/18
Дата14.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Короткий словник історико-економічних термінівАбсолютна конкуренція — ринок, на якому всі товари є абсолютними замінниками, не існує вхідних бар'єрів і жодна з фірм не може вплинути на ціну ринку

Автаркія (гр. аиtаrкіа — самовдоволення) — економічна полі­тика, спрямована на господарське відособлення, створення еко­номіки в межах окремої країни або групи країн, максимальне обмеження імпорту при одночасному стимулюванні експорту товарів і капіталів.

Адміністративні (негнучкі) ціни — термін, який означає ціни, що встановлюються і утримуються сталими протягом певного періоду часу і протягом ряду операцій.

Акцизний збір (податок з обороту) — акцизний збір є податком, що на­кладається на купівлю специфічного товару або групи товарів (наприклад, алкогольні напої або тютюнові вироби). Податок з обороту — це податок, яким обкладаються всі товари за незначним винятком (зокрема, за винят­ком продуктів харчування).

Акціонерне товариство — форма організації підприємств, капітал яких формується шляхом продажу акцій та інших цінних паперів.

Акціонерний капітал — засоби компанії, які становлять собою вартість випущених нею акцій та первісний капітал акціонерного товариства.

Акція — вид цінного папера, який свідчить про участь власника (утримувача акцій) у капіталі акціонерного товариства, яке її випустило, та дає йому право на отримання частини прибутку цього товариства у вигляді дивіденду. Акції мають свою номінальну та курсову (ринкову) ціну.

Алод (від старонім. аl повне та оd володіння) — форма феодальної земельної власності в Західній Європі, що вільно відчужувалася.

Анексія — насильне приєднання (захоплення) чужої території.

Антитрестівське законодавство — регулятивні заходи, мета яких сприя­ти конкуренції в економіці за допомогою заборони тих дій, які б обмежува­ли конкуренцію.

Ар (фр. аrе < лат. аrеа — площа) — одиниця площі, що дорівнює 100 м2.

Ас (лат. аs) — грошова одиниця Стародавнього Риму.
Баналітет — монопольне право феодалів вимагати від залежних селян, щоб вони мололи зерно лише на його млині, виткали хліб у його пекарні, давили виноград на його виноградному пресі тощо за плату, визначену ним самим.

Банкноти — банківські білети, грошові знаки, що випускаються в обіг центральними емісійними банками і є основним видом паперових грошей.

Бартер — безпосередній обмін одного товару на інший без використання грошей як засобу обміну.

Безробіття — 1) безробіття має місце тоді, коли існують працівники, які погодились би працювати за існуючу заробітну плату, але не можуть знайти роботу; 2) в офіційному визначенні працівник є безробітним, якщо він в да­ний час: а) не працює; б) чекає на звільнення внаслідок скорочення вироб­ництва чи активно шукає роботу протягом останніх чотирьох тижнів.

Бенефіцій — земельне володіння, яке дарувалося великим феодалом (королем) в пожиттєве користування васалам за умови несення військової або адміністративної служби.

Бідність — в статистиці розвинених країн застосовується поняття "межа бідності", яка дорівнює прожитковому мінімуму. Сім'ї, які мають доходи менші від цієї межі, живуть у бідності.

Біметалізм — грошова система, в якій за двома металами (золотом і сріблом) законодавчо закріплювалася роль загального еквівалента, і моне­ти з цих металів виконували без обмежень усі функції грошей.

Білль (англ. bill < лат. dullа — кулька, кругла печатка) — 1) законопроект, що вноситься на розгляд законодавчого органу у Великобританії, США та в деяких інших країнах; 2) назва деяких конституційних актів, які набрали чинності закону, напри­клад, Б. про права.

Біржа — форма організації торгівлі, постійно діючий ринок, де торгують цінними паперами, нерухомістю, великими партіями товарів.

Багатство, майно — чиста вартість матеріальних і фінансових засобів, якими володіє в певний проміжок часу нація чи особа. Воно дорівнює всім активам мінус всі пасиви.

Бушель (англ. bushel) — одиниця місткості й об'єму сипких речовин і рідин у країнах з англійською системою мір. У Вели­кобританії 1 Б. = 36,37 л, у США — 35,24 л.

Бюргери (нім. Вurger — городянин) — 1) заст., у Німеччині та в деяких інших країнах — міські жителі; 2) вільні повно­правні жителі (ремісники, купці) середньовічних міст Західної Євро­пи, об'єднувалися в цехи й гільдії. В Україні Б. називалися міща­ни, вони об'єднувалися, крім цехів та гільдій, також у братства.
Валовий національний продукт (номінальний ВНП) — величина в поточ­них ринкових цінах усіх кінцевих товарів і послуг, що вироблені протягом певного періоду в країні, як правило, за рік Васалітет — у середньовічній Європі система особистої залежності одних феодалів (васалів) від інших, могутніших феодалів (сеньйорів).

Валютний ринок — система економічних та організаційних відносин сто­совно операцій купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах

Вартість — втілена й уречевлена в товарі суспільна праця (з позицій тру­дової теорії вартості). Є й інші тлумачення.

Ваучер (англ. vоискеr — розписка, порука) — 1) документ, який підтверджує оплату товарів і послуг, надання кредиту, отримання грошей тощо; 2) приватизаційний чек.

Вексель — вид цінного папера у вигляді письмового боргового зобов'язання суворо встановленої форми, який надає його власнику безперечне право у зазначений термін вимагати з боржника сплати зазначеної грошової суми.

Відкрита економіка — економіка країни, що пов'язана інтенсивним ру­хом товарів і капіталу з економіками інших країн. У закритій економіці екс­портно-імпортні зв'язки невеликі. Крайнім виявом закритої економіки є автаркія, що означає створення замкненого самодостатнього господар­ства в межах певної країни. Автаркія вкрай негативно позначається на роз­витку економіки.

Військово-промисловий комплекс (ВПК) —об'єднання військових підприємств, керівництва збройних сил, урядової бюрократії, мілітаризованих наукових установ, які займаються розробкою і виробленням військової продукції.

Вілан (лат. villапиs < villa — маєток) — у середньовічній Західній Європі — феодально залежний селянин; у Британії В. був фактично кріпаком, а у Франції, Німеччині, Італії, зберігаючи особисту волю, був у земельній залежності від феодала.

Вимірювання економічного зростання — це метод для оцінки внеску різних факторів у економічне зростання. Застосовуючи теорію граничної про­дуктивності, вимірювання зростання виділяє різні частини, які забезпечи­ли це зростання — працю, землю, капітал, освіту, технічні знання та інші джерела.

Виробничий надлишок — різниця між ринковою ціною товару та гранич­ними витратами виробництва, взята для всіх одиниць продукції.

Володіння — фактичне перебування майна у певного громадянина або юридичної особи. Право на володіння, як правило, належить власникові у встановлених законом межах. Воно може переходити до інших осіб шляхом майнового найму договору, дарування тощо.

Вотчина — комплекс феодальної земельної власності (землі, будівлі, реманент) та пов'язаних з нею прав на феодально залежних селян.
Галузь — група фірм, що виробляють однакові чи однорідні продукти.

Ганза (союз, товариство) — торговий союз міст Балтійського та Північного морів на чолі з містом Любеком у XII — XVI ст.

Гард — дерев'яні (частокільні), рідше кам'яні, перегородки для ловлі риби або затримання її в ріках і озерах.

Гелбрейт Джон Кеннет народився 15 жовтня 1908 р. в селищі Айона Стейшн в канадській провінції Онтаріо. З 1927 по 1936 р. він навчався в університетах Торонто, Берклі (де отримав докторський ступінь в 1934 р.) і Кембриджа (Великобританія). Більша частина життя професора Гелбрейта пов'язана з Гарвардським університетом, в якому він працював більше шістдесяти років — з 1934 по 1939, з 1949 по 1961 і з 1963 р. по сьогодні, займаючи посади від стажиста до почесного професора.

Наукова кар'єра Дж. К. Гелбрейта поєднувалась з активною адміністра­тивною і політичною діяльністю. З 1941 по 1943 р. він працював заступни­ком голови Комісії по регулюванню цін, після закінчення другої світової війни був призначений директором відділу економічної безпеки Державно­го департаменту США, був особистим радником президента Дж. Ф. Кеннеді і послом в Індії з 1961 по 1963 р. У 1967 — 1968 роках обирався головою національного Об'єднання на захист демократії, в 1971 р. президентом Аме­риканської економічної асоціації, а з 1984 по 1987 р. був головою Ради Аме­риканської академії наук та мистецтв. Почесний професор більше 30 університетів, має численні американські та зарубіжні нагороди.

Відомий вчений написав більше 40 книг, що були видані в 50 країнах світу. Більшість з них присвячена економічним і соціологічним проблемам і користується величезним успіхом насамперед завдяки їх міждисциплі­нарному характеру, постановці гострих, актуальних проблем, оригіналь­ності аргументації, ясному стилю викладу. Серед найбільш відомих його монографій виділяються "Американський капіталізм" (1952), "Великий крах" (1955), "Суспільство достатку"(1958), "Нове індустріальне суспіль­ство" (1967), "Епоха невизначеності" (1976), "Культура задоволеності" (1992), "Справедливе суспільство" (1996). Значну увагу професор Гелбрейт приділяє питанням історії економічної думки. Йому належить праця "Історія економічної науки: минуле як теперішнє " (1987). Вчений написав також три романи, книгу "Записки посла" (1969), автобіографічну роботу "Життя в наш час" (1981), ряд розділів в колективній монографії "Індій­ський живопис" (1969). Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч (1870 — 1924) — народився у місті Сим­бірську. Батьки Леніна належали до різночинної демократичної інтелігенції. Після закінчення у 1887 р. Симбірської гімназії Ленін вступив на юридич­ний факультет Казанського університету. Своє життя він присвятив пропа­ганді марксизму. Розробляв загальні питання теорії капіталізму і за­стосування її до реального життя Росії, а також теорію соціалізму.

Аналіз соціально-економічних процесів на селі, закономірностей розша­рування і розкладу російської общини, утворення класів підприємців і най­маних робітників зроблений вже у перших творах Леніна. Виступаючи на зборах гуртка марксистів з рефератом "З приводу так званого питання про ринки" (1893 р.) у відповідь на реферат Л. Красіна, Ленін доводить помил­ковість заперечення утворення внутрішнього ринку в Росії. Він показує, що процес відтворення супроводжується подальшим розвитком ринку, ступінь розвитку якого характеризує розвиток капіталізму. Ленін будує схему роз­ширеного відтворення із урахуванням технічного прогресу і зростання орга­нічної будови капіталу. Критикуючи Красіна, Ленін розглядає процес роз­кладу натурального господарства, закономірності розвитку товарного виробництва, капіталістичні відносини.

Гіперінфляція — зростання надзвичайно високими темпами товарних цін та грошової маси в обігу, яке призводить до різкого знецінення грошової одиниці, розладу платіжного обороту та порушення нормальних господарських зв'язків.

Гнучкість цін — така поведінка цін на ринках (властива для багатьох си­ровинних товарів і фондової біржі), коли ціни одразу реагують на зміни по­питу чи пропозиції.

Гомстед-акт (< англ. hотеstеаd — садиба, ферма) — закон про земельні наділи в США і Канаді, який видав у 1862 р. під час Громадянської війни у США 1861—1865 рр. уряд А. Лінколь­на під тиском народних мас. Надавав кожному громадянинові США по досягненні 21 року право одержати за певний внесок ділянку землі (гомстед), що з часом ставала його власністю.

Гомстеди (англ. hотеstеаd — садиба, ферма) — земельні наділи в США, Канаді, які надавали згідно з гомстед-актом.

Гранична схильність до заощадження (ГСЗ) — та частина кожної додат­кової одиниці використовуваного доходу, яка заощаджується. Зауважимо, що гранична схильність до споживання + гранична схильність до заоща­дження = 1.

Гранична схильність до споживання (ГСС) — та додаткова сума, яку люди споживають, коли одержують додаткову одиницю використовуваного дохо­ду. Не можна ототожнювати з середньою схильністю до споживання. Остан­ня є відношенням сукупного обсягу споживання до сукупного використову­ваного доходу.

Гроші — це будь-що, що служить як загальноприйнятий посередник у обміні або як засіб платежу. Гроші виконують такі функції: 1) міра вартості; 2) засіб обігу; 3) засіб нагромадження; 4) засіб платежу; 5) світові гроші. Інші економічні школи вважають все, що є засобом обміну, є гроші, і виділяють З—4 функції грошей.

Грюндерство (< нім. Grunder — засновник) — масове гаряч­кове організовування підприємств, акціонерних товариств, банків тощо, що супроводжується біржовими спекуляціями, нездоровим ажіотажем та махінаціями фінансових ділків. Г. було найпоширенішим у 50—70-х роках XIX ст.

Гуфа (< нім. Ниfе) — 1) у середньовічній Німеччині — назва кріпацького земельного наділу; 2) німецька земельна міра, дорів­нює 30 акрам.
Девальвація — здійснюване державою зниження обмінного курсу національної валюти відносно іноземних валют або міжнародних рахункових одиниць, а раніше і до золота; зменшення реального золотого вмісту грошової одиниці.

Депресія — період в економічному циклі, під час якого безробіття незви­чайно високе та спостерігається значне недовикористання виробничих по­тужностей підприємств, низький обсяг виробництва та інвестицій. В сучас­них умовах для позначення м'якшої форми спаду в економіці часто використовується поняття рецесія, спад. Рецесія звичайно використовується для позначення певного періоду, принаймні двох наступних квар­талів, протягом яких реальний ВНП знижується.

Держава загального добробуту — така практика, коли уряд у змішаній економіці застосовує фіскальну політику та інші види державного регулю­вання, щоб змінити ринковий розподіл доходів і забезпечити роботу всьому населенню.

Дефляція — зменшення грошової маси, вилучення з обігу частини надмірних грошових засобів, випущених у період інфляції, яке супроводжується загальним зниженням цін у країні.

Ділові цикли — коливання у сукупному національному обсязі виробниц­тва, доході і зайнятості. Звичайно цикл триває від 2 до 10 років і характери­зується одночасним розширенням або звуженням у багатьох секторах еко­номіки. В сучасній макроекономіці кажуть, що ділові цикли мають місце, коли фактичний ВНП зростає (піднесення) або падає (рецесія, спад) віднос­но потенційного ВНП.

Дивіденд (англ. < dividend < лат. dividendus — те, що треба розділити) — прибуток від інвестицій, як правило, у формі готів­ки або акцій. Є частиною прибутку акціонерного товариства, яку щороку розподіляють між акціонерами за їхніми акціями і яка залежить від величини чистого прибутку і кількості акцій.

Диспропорції економічні — порушення пропорцій у розвитку окремих галузей народного господарства, економічних підрозділів, макроекономічних параметрів, фаз відтворення тощо. Виникають внаслідок неправильної економічної політики держави, порушень у функціонуванні господарського механізму, природних і технологічних аномалій.

Диференціація — поділ, розчленування цілого на окремі якісно відмінні частини. Диференціація селянських господарств — розшарування, поява багатих і бідних господарств.

Додана вартість — різниця між вартістю вироблених товарів і вартістю матеріалів і сировини, що використані у їх виробництві. Хлібина вартістю в 1 гривню втілює 0,60 коп. вартості пшениці та інших матеріалів, а додана вартість становить 0,40 коп. Додана вартість складається із заробітної пла­ти, процента та прибутку, що додані до продукту фірмою чи галуззю.

Додаткова вартість — одне із центральних понять в марксистській еко­номічній концепції. Додаткова вартість виступає як надлишок вартості над вартістю робочої сили, яка створена найманими працівниками і безоплатно привласнена власниками капіталу. За концепцією Маркса, додаткова вартість створюється лише живою працею найманих працівників, а привлас­нюється власниками капіталу.

Домен — земля, на якій велося господарство землевласників.

Домінікальні землі — поміщицька, державна, церковна земля в Австрійській імперії, в тому числі й в Західній Україні, яка входила до її складу.

Домініон (англ. dотіпіоп < середньолат. dошіпіо — володіння, влада) — назва самоврядних частин і деяких колоній колиш­ньої Британської імперії, які згодом отримали статус самостійних держав у рамках Британської співдружності націй, наприклад Канада, Австралійський Союз. Після Другої світової війни замість терміну Д. уживають термін "член Співдружності".

Досконала конкуренція — ринкова ситуація, за якої: 1) кількість про­давців і покупців досить велика; 2) пропоновані продавцями продукти є од­норідними. За такої ситуації жодна фірма не може вирішальним чином впли­вати на ринкову ціну.
Економіка соціально ринкового типу (соціально-орієнтована ринкова економіка) — економічна система, що основана на пануванні колективних форм власності на засоби виробництва, в якій має місце органічне поєднання дер­жавного регулювання макро- та мікроекономічних процесів з ринковими важелями, поєднання соціального з ринковим.

Економічна рента — різниця між виплатами ресурсу виробництва та мінімальною сумою, яку необхідно витратити, щоб одержати цей ресурс.

Економічне зростання — збільшення в обсязі виробництва країни. Еко­номічне зростання звичайно вимірюється щорічним темпом збільшення ре­ального ВНП країни (або реального потенційного ВНП).

Експансія {від лат. ехрапвіо розширення, поширення) — політика окремих країн, монополістичних об'єднань, фірм тощо, спрямована на розширення сфер свого впливу з метою отримання вигідних ринків збуту, вкладень капіталу, джерел сировини.

Експорт — вивіз за кордон для реалізації на зовнішніх ринках товарів, послуг, капіталу, цінних паперів.

Експропріація — примусове безоплатне або оплачуване відчуження майна, що проводиться органами державної влади. Експропріація з виплатою відшкодування називається реквізицією, а без виплати — конфіскацією.

Екстенсивне виробництво — спосіб збільшення обсягів виробництва за рахунок залучення додаткових ресурсів, збільшення використання ресурсних джерел без підвищення ефективності їх використання, пов'язані з кількісними, а не якісними змінами.

Екстенсивне збільшення капіталу — збільшення реального капіталу, що дорівнює темпу зростання робочої сили; відношення між сукупним капіта­лом і сукупною працею залишається незмінним.

Емісія — випуск в обіг грошей, акцій, облігацій, інших боргових зобов'язань; зумовлює збільшення грошової маси в обігу.

Емфітевтичне право — довгострокова або довічна оренда.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Скороход Оксана Вікторівна “Правове регулювання банківської діяльності в
Розділ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Реферат з економіки на тему: 2012 р
Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм....
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка