Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році


Скачати 136.34 Kb.
НазваПро вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
Дата24.04.2013
Розмір136.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Н.М. Степанова,

методист лабораторії

суспільно-гуманітарних дисциплін ОІПОПП
Про вивчення історії у 2010/2011

навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ, “Перун”, 2005 р.), а учні 11 класів за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи (Київ, “Шкільний світ”, 2001р.).

Для 11-х класів суспільно-гуманітарного профілю чинними є програми з історії України (журнал „Історія в школах України”, № 4, 2003), всесвітньої історії (журнал „Історія в школах України”, №2, 2002), а також видані окремою брошурою у видавництві „Педагогічна преса”, 2004 р.

Для 11-х класів інших профілів чинними є програми, опубліковані в пресі та видрукувані окремими брошурами (Київ, „Шкільний світ”, 2001 та „Педагогічна преса”, 2004).


Звертаємо вашу увагу на те, що програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Відповідні шрифтові позначення не є обов’язковою схемою поділу на уроки, а стосуються лише змісту. Вчитель на власний розсуд може обирати їх за теми уроків. Також він має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилучення одних на користь інших. Районні та міські методичні кабінети, директори навчальних закладів не вповноважені регламентувати розподіл учителем навчальних годин у межах тем.

Вивчення всесвітньої історії та історії України доцільно синхронізувати. Проте, вчитель може організувати вивчення учнями програмового матеріалу зазначених двох курсів історії як послідовно, так і паралельно; планувати повторювально-узагальнювальні уроки після вивчення кожної теми, навіть якщо такі уроки не передбачені програмою.

Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І – ІІІ ступенів (наказ Міністерства освіти і науки України №240 від 23.06.2000 р.) календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем безпосередньо у навчальних програмах. Можна користуватись також окремими брошурами, зробленими на основі програм із історії. На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають схвалення або гриф Міністерства освіти і науки України.

Учнівські зошити з історії переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя ) виставлятися у журнал. При виставленні тематичних оцінок учитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.

Згідно Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України №496 від 03.06.2008) оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). Із метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів із суспільствознавчих предметів рекомендуємо тематичну оцінку виставляти при наявності різних видів робіт і не менше трьох поточних оцінок. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тільки за таких умов проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Приклад заповнення сторінок

у класному журналі

10 кл., історія України, академічний рівень


№ з/п

Число,

місяць

Прізвище

та ім’я

учня

УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ

СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ


02
09


09


09


16

09


23

09


30

09


07

10


14

10


21

10

Тематична


28

10













1

Антонова Ольга




10

11







10

12




11

н













2

Вакула Інна


6




7

8




9




9

8













3

Речка Іван








4

7




7

н




6

7










4

Туров Василь




4

2

н

н

н

н

3

3















Прізвище, ім’я, по батькові учителя________________________________________________________________


п\п

Дата


Зміст уроку

Домашнє завдання


І семестр


1

02/09

Вступ. Формування індустріального суспільства в українських землях.

§1, стр. 3 – 7.

2

09/09

Україна у складі Росії та Австро-Угорщини на початку ХХ ст.

§2, 3, скл. таблицю.

3

16/09

Вітчизняний та іноземний капітал в економіці українських земель. Індустріальна модернізація.

§4, 5, вив. визначення.

4

23/09

Процес політизації українського суспільства та визвольного руху. М. Міхновський. В. Липинський.

§6, 7, скл. есе.

5

30/09

Події російської революції 1905 – 1907 рр. в Україні.

§8, 9, стр. 32 – 37, док.

6

07/10

Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на українські землі (практична робота).

§9, стр. 38 – 42.

7

14/10

Розвиток культури на початку XX ст. Освіта. Наука. Видатні вчені. Зміни у побуті та звичаях українців.

§10 – 12, повідомлен.

8

21/10

Підсумково-узагальнюючий урок.

Роб. із докум

9

28/10

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Заснування Головної української ради. Союз визволення України.

§13 – 14, вив. визначення.


Із 2010/11 навчального року десятикласники працюватимуть за новими програмами для 12-річної школи. Для класів академічного, універсального, української філології, іноземної філології, економічного профілів, природничо-математичного, технологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів чинними є програми рівня стандарту / академічного рівня з історії України (автори Пометун О.І., Гупан Н.М. Фрейман Г.О.) та всесвітньої історії (автор Ладиченко Т.В. та ін.). Програми включають по 35 годин на рік (1 година на тиждень) і розміщені на сайті МОН та ОІПОПП.

Для 10-х класів історико-філологічного, правового, філософського профілів чинними є програми з історії України (автори Пометун О.І., Гупан Н.М. Фрейман Г.О.) та всесвітньої історії рівня стандарту / академічного (автор Ладиченко Т.В. та ін.). Програма з історії України розрахована на 70 годин на рік (2 години на тиждень). Під час розробки календарних планів зі всесвітньої історії вчитель користується названою програмою, котра розрахована на 35 годин. При цьому він може на свій розсуд збільшити кількість годин на вивчення конкретної теми, спланувати роботу з джерелами, документами, проведення „круглих столів”, диспутів тощо.

Для класів історичного профілю чинними є програми з історії України (автори Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г ) та всесвітньої історії (Ладиченко Т.В., Черевко О.С., Камбалова Я.М.). Програми включають по 105 годин на рік (3 години на тиждень).

Враховуючи кількість годин і насиченість курсів навчальним матеріалом, рекомендуємо учителям використовувати різні форми роботи на уроках, не обмежуватися усними чи тільки письмовими видами робіт. Доцільно зорієнтувати школярів на ведення нотаток у робочих зошитах: невеличких конспектів у вигляді алгоритмів та планів відповіді, хронологічних та синхроністичних таблиць, логічних схем, історичних словників та ін.

У останні роки у центрі вітчизняної, та й світової, педагогічної думки перебуває становлення компетентної особистості, яка не лише має необхідні знання, високі моральні та громадянські якості, а й уміє діяти адекватно у різних ситуаціях, застосовуючи знання і беручи на себе відповідальність за власну діяльність. Особливу частку серед ключових компетенцій займають історичні. Сучасна історична методика має достатній арсенал технологій для формування підвалин історичних предметних компетенцій, а зміст навчальних дисциплін – достатню кількість історичних знань. При цьому наголошуємо, навчальна діяльність має ґрунтуватися на суб’єктно-суб’єктних засадах, де учні і вчитель виступають як повноправні партнери.
Діяльність учителя та учнів

під час формування історичної компетентності


Учитель

Учні

Хронологічна

Різнорівневі хронологічні завдання, хронологічні диктанти, хронологічні синхронні та порівняльні таблиці.

Вміння орієнтуватися в історичному часі (періодизація, співвідношення подій і явищ, розв’язок хронологічних задач і рівнянь тощо).

Просторова

Завдання на знання географічних назв, застосування елементів топоніміки. Робота із історичною картою, атласом, контурною картою.

Вміння орієнтуватися в історичному просторі (за географічним положенням та природними умовами, регіональними особливостями).

Аксіологічна

Організація діалогів, дискусій, стимулювання до висловлювання власної думки, аргументування. Проведення нестандартних уроків („круглий стіл”, конференція, подорож, екскурсія), захист робіт, ділові та рольові ігри. Використання інтерактивних методів, таких як „мозковий штурм”, „дерево рішень”, „акваріум”, проблемно-пошукових та ін.

Вміння давати оцінки і версії історичному розвитку, базуючись на ціннісних орієнтаціях та переконаннях. Орієнтуватися на сприйняття історії очима сучасної людини. Вміння порівнювати, пояснювати, узагальнювати, оцінювати, виявляти протиріччя тощо.

Інформаційно-змістова

Спонукає до пошуку інформації у різних джерелах, навчає грамотно з ними працювати, складати план (простий і розгорнутий), тези, твір-есе, критично оцінювати інформацію.

Вміння працювати з джерелом історичної інформації, аналізувати та систематизувати отриману інформацію (пошук інформації з різних джерел; виділення головного і потрібного, обробка, класифікація документів, опитування інших, критична оцінка інформації тощо).

Мовленнєва

Використання загальноприйнятих прийомів вивчення фактичного матеріалу, таких як розповідь (образна, сюжетна), опис (картинний, портретний, аналітичний), робота з ілюстративними компонентами (малюнки, фотографії, плакати, карикатури). Організація дослідницької роботи.

Вміння будувати усні та письмові висловлювання (переказувати, розповідати, описувати, складати характеристики історичних діячів, давати визначення поняття тощо).

Логічна

Мотивація діяльності. Завдання на встановлення логічної послідовності, виділення головного, зіставлення (вправи „незакінчене речення”, „ланцюжок”, „рамка цілі” та ін.).

Вміння визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу і пояснення фактів, явищ, процесів.


Нові можливості у вивченні історії відкривають новітні інформаційні технології. На уроках історії України та всесвітньої історії продовжується процес використання педагогічного програмного забезпечення, яке дає широку можливість вчителю для використання вже готових розробок уроку, організацію роботи з картографічними базами даних, текстовою документальною джерельною базою історичних курсів, візуалізацією історичного процесу засобами фото- та відеодокументів, тестовими завданнями. Програмове забезпечення може використовуватися під час роботи на уроці, підготовки міні-проектів, власних презентацій учнів та вчителів. Необхідно зазначити, що Інтернет-ресурси дають можливість для розповсюдження, обміну практичним педагогічним досвідом між вчителями, школами, що працюють в рамках проектної діяльності. Основним в плані методичної допомоги є сайт ОІПОПП http://oipopp.ed-sp.net/, де міститься інформація про програмні вимоги у викладанні навчальних предметів, інструктивні листи, методичні поради тощо.

У дусі сучасних соціоантопоцентричних підходів до навчання історії в школі особливе місце займає історія повсякденності. Історико-побутовий матеріал стає своєрідним „мостом” між минулим і сучасним під час вивчення економічної, соціальної, політичної, духовної історії. Проникнення в повсякденне життя дозволяє розкрити духовний світ людей минулого, наблизитися до вдумливого розуміння епохи, точнішого й тоншого відчуття часу. Навчання історії стає живим, наочним, конкретним. Враховуючи той факт, що людина живе у визначеному просторовому середовищі – природному і соціальному – учень, знайомлячись із повсякденним життям людей минулого, наближається до розуміння базових соціальних структур, психології, світосприйняття, суспільної думки, спілкування тощо. Автори сучасних підручників із історії широко використовують цілий арсенал наочностей, які розповідають учням про особливості тієї чи іншої епохи.

Проте учитель може запропонувати учням інші прийоми роботи із текстом підручника чи ілюстративним матеріалом. Наприклад, при роботі із картинами – скласти власний підпис до картини і пояснити його; збирання перших вражень (учням пропонується записати перше враження чи асоціацію, які виникли під час першого знайомства із картиною. А потім проходить аналіз і обговорення); при роботі із плакатом – запропонувати змінити кольорову гаму і пояснити свій вибір; зробити самостійні висновки, спираючись на аналіз зображення та ін.

Також для детальнішого ознайомлення із певною історичною епохою та повнішої реалізації розвиваючого і виховного компонентів освіти слід використовувати практичні заняття, під час яких з’являється можливість ознайомити учнів із історичними пам’ятками рідного краю, залучення школярів до культурної спадщини загальнолюдського й національного значення. Черкащина у цьому плані – унікальний регіон. Практична спрямованість занять ефективно сприятиме перетворенню теоретичних базових знань зі шкільного предмета на індивідуальні навички й особистісні переконання учнів. Особливу увагу рекомендуємо звернути на навчальні екскурсії. Виходи, поїздки, подорожі (навіть віртуальні) – все це методично продумані прийоми ознайомлення із визначними місцями, показ пам’яток історії й культури, в основі яких є аналіз об’єктів, що перебувають перед очима учнів, а також уміла розповідь про людей, події, пов’язані із тими чи іншими історіями.

Якість історичної освіти залежить не лише від організації процесу навчання. Ефективність практики навчання має забезпечуватися і високою підготовкою педагогічних кадрів. Шкільне методичне об’єднання – одна з головних ланок у системі підвищення кваліфікації вчителів, робота якого має спрямовуватися на постійне покращення навчально-виховного процесу з історії, на визначення педагогічного підходу до вихованців, розвиток педагогічної творчості та культури праці вчителів-істориків. Рекомендуємо наступні теми для обговорення:

  • дидактично-методичне забезпечення уроку історії: проблеми і перспективи;

  • педагогічна майстерність: дослідницька робота на уроках історії;

  • характеристика сучасного уроку історії через призму інновацій;

  • компетентнісна модель навчання: історія для громадянина;

  • аналіз структури уроку історії: хронометраж часу.

Ознайомлення із темами може проходити як теоретично (засідання об’єднань, психолого-педагогічні студії, майстер-класи, індивідуальні консультації), так і через практичну діяльність – ділові ігри з обміном думками щодо використання елементів окремих технологій, доцільних форм та методів роботи, прийомів, вправ та ін.

У 2010 – 2011 році відбудеться конкурс „Учитель року” в номінації „Історія”. Запрошуємо вчителів взяти участь у ньому.

Шановні колеги, у новому навчальному році бажаємо міцного здоров’я, творчого натхнення, найздібніших учнів та здійснення мрій. Нехай Ваша праця завжди буде оціненою, і пам’ятайте, перемога любить старанних!




Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Про вивчення історії у 2008/2009 навчальному році
України доцільно синхронізувати. Проте, вчитель може організувати вивчення учнями програмового матеріалу зазначених двох курсів історії...
ПЛЕНАРНЕ
Про підсумки розвитку освіти міста у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік
Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2009 – 2010 навчальному році
У 2009 – 2010 н р у 5 – 6 класі продовжується вивчення предмета „Етика”. Наголошуємо, що цей курс є обов’язковим і не може бути заміненим...
Про вивчення правознавства у 2009 – 2010 навчальному році
Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої...
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009/2010 навчальному році
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2009...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка