КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Сторінка2/13
Дата10.07.2013
Розмір1.6 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Економіка > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.3 Принципи проектного аналізу
Метою вивчення курсу «Проектний аналіз» є надання системного уявлення про принципи, методи й засоби прийняття рішень, що дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і особистих потреб. Тобто системний підхід до прийняття інвестиційних рішень визначає необхідність спиратися на систему принципів, якими є: принцип альтернативності, принцип обумовленості, принцип маржинальності, або прирісної природи; принцип порівняння «з проектом» та «без проекту», принцип визначення строку початку і завершення проекту.

Принцип альтернативності стосується як різноманітних можливостей використання ресурсів, так і шляхів досягнення проектних цілей, вибору найкращих варіантів проектних рішень з наявно можливих.

Принцип обумовленості дає оцінку проекту, в основу якої покладено економічні цінності, тобто розмежування вигод і витрат, які у свою чергу, зумовлені рішенням про реалізацію проекту чи відмову від нього. Проектний аналіз концентрує увагу на тих змінах, значення яких змінилося внаслідок прийняття проекту чи відмови від нього. Тому при розрахунках оцінка проекту базується на тих потоках грошових коштів, значення яких безпосередньо пов'язано з реалізацією проекту.

Маржинальний принцип (або прирісної природи). Він вимагає, щоб в аналізі проекту використовувалися значення не середньої чи загальної величини, а приріст змінної, обумовлений реалізацією проекту.

Принцип «з проектом» і «без проекту» вимагає розгляду ситуації, коли зміни, що відбуваються з часом у приватному бізнесі або в конкретному регіоні при реалізації проекту, і як ситуація розвиватиметься у випадку відмови від проекту. Тобто цей принцип враховує очікуваних з часом змін у потоках вигод і витрат як для ситуації з проектом, так і без нього.

Принцип визначення строку початку і завершення проекту нерозривно пов'язаний зі зміною цінності грошей у часі, очікуваних вигод і витрат проекту. Тобто проектний аналіз вимагає встановити часовий горизонт проекту та його тривалість. Скорочення чи продовження тривалості проекту впливає на доходи та витрати проекту. Тривалість проекту – це час його існування, який не залежить від періоду привабливості чи непривабливості проекту.


2 КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ


2.1 Поняття проекту
Необхідно відрізняти поняття «проект», «план», «програма», які іноді неправомірно ототожнюють.

План – це фіксація системи цілей, завдань і засобів, що передбачають спрямовану зміну ситуації при передбаченому стані середовища.

Програма – це запланований комплекс економіко-соціальних, науково-дослідних заходів, спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певного напряму розвитку.

Інвестиційний проект – це пакет інвестицій і пов'язаних з ними видів діяльності, що характеризуються:

 • певною метою (цілями), вирішенням проблеми досягнення результатів;

 • обмеженістю фінансових ресурсів і періоду від початку до завершення проекту;

 • наявністю певних зовнішніх умов (інституційних, економічних, правових тощо);

 • взаємозв'язаністю процесів вкладення ресурсів (грошових, фінансових, інтелектуальних) та отримання результатів.2.2 Основні ознаки проекту
Для успішного здійснення проекту необхідно виділити його повні ознаки, які дозволять менеджерам побачити об'єкти управління та використати необхідний інструментарій для реалізації проекту. До основних ознак проекту належать:

1. Кількісна вимірюваність. Це означає, що всі витрати і вигоди від проекту повинні бути визначені кількісно, оскільки аналітик дає оцінку проекту, спираючись на цифри.

2. Часовий горизонт дії. Жодний проект не може існувати без обмежень у часі, в яких є дві цілі:

 • перша – визначення періоду, під час якого успіх або невдача проекту можуть бути визначені;

 • друга – оцінка реальної цінності фінансових витрат і вигод неможлива без урахувань обмежень у часі.

3. Цільова спрямованість. Проект завжди спрямований на досягнення якоїсь конкретної мети, задоволення якоїсь потреби. Таке спрямування припускає, що є бажаний виміряний результат, якого можна досягнути за визначений термін. Для успішної реалізації проекту необхідно не лише визначити його, а й встановити в суттєвій характеристиці, включаючи умови (вимоги й обмеження) його функціонування. Цілі проекту мають бути чітко сформульованими, вимірюваними, обмеження – заданими, а встановлені вимоги – здійснюваними.

4. Життєвий цикл. Проект виникає, функціонує і розвивається. Існують чіткий взаємозв'язок і послідовність між різними видами діяльності за проектом. Кожний проект незалежно від його складності та обсягу дій, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку визначені форми стану від задуму до реалізації.

5. Системне функціонування проекту, елементний склад. Між елементами проекту існує взаємозв'язок. Проте склад проекту не завжди залишається незмінним: деякі його елементи можуть з'являтися або виходити з нього.

Існування в певному зовнішньому середовищі, елементи якого мають значний вплив на проект, необхідно обов'язково аналізувати з урахуванням умов середовища, в якому він здійснюватиметься.

Аналізуючи проект, можна також виділити такі додаткові ознаки проекту:

 • ресурсні обмеження;

 • неповторність, новітність поставлених задач і проблем;

 • комплексність;

 • необхідність правового й організаційного забезпечення та ін.2.3 Класифікація проектів
Різноманітність проектів, що трапляються, можна класифікувати за різними критеріями:

1. За класом проекту (складом і структурою самого проекту та його предметної галузі):

монопроект – окремий проект різних типів, видів та масштабів;

мультипроект – комплексний проект, що складається з ряду монопроектів і потребує застосування багатопроектного управління;

мегапроект – цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утворень, які включають до свого складу ряд моно- і мультипроектів.

2. За типом проекту (основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект) – технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані.

Організаційні проекти. Реформування підприємства, реалізація концепції нової системи управління, створення нової організації чи проведення міжнародного форуму. Ці проекти характеризуються таким чином:

 • цілі проекту заздалегідь визначені, однак результати його кількісно та якісно важче встановити, , оскільки вони пов'язані, як правило, з організаційним поліпшенням системи;

 • строк і тривалість встановлюються завчасно;

 • ресурси надаються у міру можливостей;

 • витрати на проект фіксуються та підлягають контролю на економічність, однак потребують коригувань у міру просування проекту.

Економічні проекти. Приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення нової системи податків – це економічні проекти, що мають свої особливості:

 • метою проектів є поліпшення економічних показників функціонування системи, тому оцінити їх вчасно важче, ніж у раніше розглянутих видах проектів;

 • головні цілі намічаються завчасно, але потребують коригувань у міру просування; те саме стосується й строків проекту; ресурси для проекту надаються у міру необхідності в межах можливого;

 • витрати визначаються завчасно, контролюються на економічність та уточнюються у міру просування проекту. Це означає, що економічні результати повинні бути досягнені у фіксовані строки при встановлених витратах, а ресурси надаються за необхідності.

Соціальні проекти. Реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров'я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків стихійних лих і соціальних струсів – це соціальні проекти, що мають свою специфіку:

 • цілі тільки намічаються і повинні коригуватися у міру досягнення проміжних результатів;

 • кількісна та якісна їх оцінка істотно ускладнена;

 • строки і тривалість проекту залежать від ймовірних факторів чи тільки намічаються та згодом підлягають уточненню;

 • витрати на проект, як правило, залежать від бюджетних асигнувань;

 • ресурси виділяються у міру потреби в межах можливого.

Соціальні проекти найбільш невизначені.

3. За видом проекту (характером предметної галузі проекту) – інвестиційні, інноваційні, дослідження і розвитку, освітні, комбіновані.

До інвестиційних, як правило, належать проекти, головною метою яких є створення чи реновація основних фондів, що вимагає вкладення інвестицій. Будівництво нового підприємства, реконструкція виробництва чи спорудження греблі – це проекти, до яких визначені та фіксовані: мета проекту (обсяг виробництва продукції, розміри греблі), строк завершення та тривалість, витрати на проект. Потрібні ресурси та фактична вартість проекту залежатимуть передусім від ходу виконання робіт та просування кожного проекту. Для цього виду проектів необхідні потужності повинні надаватися відповідно до графіка і строку готовності етапів і завершення проекту.

До інноваційних проектів належать проекти, в яких головна мета полягає в розробленні й застосуванні нових технологій, ноу-хау та інших нововведень, що забезпечують розвиток систем.

Проекти дослідження і розвитку. Розроблення нового продукту, дослідження у галузі будівничих конструкцій чи розроблення нової інформаційно-керуючої системи характеризуються такими особливостями:

 • головна мета проекту чітко визначена, але окремі цілі повинні уточнюватися у міру досягнення часткових результатів;

 • строк завершення і тривалість проекту визначені завчасно, але вони можуть коригуватися залежно від отриманих проміжних результатів і загального просування проекту;

 • планування витрат на проект часто залежить від виділених асигнувань і менше від дійсного просування проекту;

 • основні обмеження пов'язані з лімітованою можливістю використання потужностей і ресурсів (устаткування і спеціалістів). Як правило, наявні можливості визначають витрати на проект і строк його готовності.

4. За тривалістю проекту (періодом здійснення проекту) – короткострокові (до 3 років), середньострокові (від 3 до 5 років), довгострокові (понад 5 років).

5. За масштабом проекту (розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишнє середовище) – дрібні, середні, великі, дуже великі.

Такий поділ проектів дуже умовний. Масштаби проектів можна розглядати й у більш конкретній формі – міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні та регіональні, міжгалузеві та галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства.

6. За складністю (ступенем складності) – прості, складні та дуже складні.

Критерії складності визначають характер і новітність завдань, які необхідно вирішити, ступінь ретельності підготовки та розроблення всіх аспектів аналізу проектів, вимоги до ріння професійності й досвіду управлінської команди. Мега- та мультипроекти належать до складних чи дуже складних проектів.

У відповідності до класифікації й розподілу проектів на види можна виділити деякі особливості та типові умови, що дозволяють відрізняти їх один від одного.

2.4. Середовище проекту
Здійснення проекту відбувається в оточенні динамічних зовнішнього та внутрішнього середовищ. Для успішної реалізації проектів необхідно визначити і врахувати будь-яку можливу дію щодо проекту та його оточення. Відносини між проектом і середовищами не дозволяють провести чітку межу між ними. Як правило, до факторів найближчого оточення проекту належать сфери фінансів, збуту, виробництва, матеріального забезпечення, інфраструктури, а також керівництво підприємства, оскільки саме воно визначає цілі та основні вимоги щодо проекту, його реалізації, методів управління.

Враховуючи, що проект реалізується, як правило, у конкретному середовищі, необхідно мати на увазі й зовнішні фактори, в яких він реалізується. Такими факторами є:

 • політичні (політична стабільність, підтримка проекту урядом, участь у союзах країн);

 • економічні (структура національного господарства; види відповідальності та майнові права, у тому числі на землю; тарифи та податки; страхові гарантії; рівень інфляції та стабільність валюти, розвиненість банківської системи; джерела інвестицій і капітальних вкладень; ступінь свободи підприємництва й господарської самостійності; розвиненість ринкової інфраструктури; рівень цін; стан ринків: збуту, інвестицій, засобів виробництва, сировини та продуктів, робочої сили та ін.);

 • соціальні (умови та рівень життя; рівень освіти; свобода переміщення у межах країни і за кордон; адекватність трудового законодавства суспільним змінам; заборона страйків; охорона здоров'я та медицина; умови відпочинку; громадські організації; засоби масової інформації; ставлення місцевого населення до проекту);

 • правові (права людини; права підприємництва; права власності; закони та нормативні акти про надання гарантій і пільг);

 • науково-технічні (рівень розвитку фундаментальних і прикладних наук, інформаційних технологій та комп'ютеризації, промислових і виробничих технологій; стан енергетичних і транспортних систем; зв'язок; комунікації);

 • культурологічні (рівень освіченості; історія; культурні традиції; релігія; культурні потреби життєзабезпечення; праця; відпочинок; спорт та ін.; рівень вимог до якості результатів та умов праці);

 • природні та екологічні (природно-кліматичні умови: температура, опади, вологість, вітри, висота над рівнем моря, ландшафт і топографія та ін.; природні ресурси; розташування та зв'язок із транспортними мережами; стандарти з якості повітряного простору, водних джерел та ґрунтового покриття; санітарні вимоги до навколишнього середовища; законодавство із захисту довкілля; характеристика тенденцій та стану екологічних систем: повітря, води, ґрунту);

 • інфраструктурні (засоби транспорту, зв'язку та комунікацій, перевезення вантажів; мережі ЕОМ та інформаційні системи; енергозабезпечення; комунальні служби; сировина та послуги; збутова мережа, логістика, матеріально-технічне постачання; промислова інфраструктура;обслуговуючі системи та ін.).

Внутрішнє середовище проекту має для успішної реалізації проекту першорядне значення, оскільки саме ці фактори сприяють чи навпаки заважають досягненню поставлених цілей проекту.

Розглянемо найбільш значущі з них:

 • економічні (пов'язані з кошторисом і бюджетом проекту, цінами, податками та тарифами, ризиком і страхуванням, стимулами, пільгами та іншими економічними факторами, що діють усередині проекту та визначають його основні вартісні характеристики);

 • соціальні (характеризуються забезпеченням стандартних умов життя для учасників проекту, рівнем заробітної плати, наявністю комунальних послуг, наданням соціальних умов (школи, дитячі садки, медобслуговування, умови для відпочинку та ін.); умови праці і техніки безпеки, страхування, соціальне забезпечення та ін.);

 • стиль керівництва проекту (визначає психологічний клімат та атмосферу в команді проекту, впливає на її творчу активність і працездатність);

 • організація проекту (визначає співвідношення між основними учасниками проекту, розподіл прав, відповідальності та обов'язків та впливає на успіх здійснення задуму. Команда проекту є «мозковим центром», двигуном та виконавчим органом проекту, від якого залежать його прогрес та успіх);

 • методи та засоби комунікації (визначають повноту, вірогідність та оперативність обміну інформацією між зацікавленими учасниками проекту. По суті, це нервова система проекту, від ступеня досконалості якої залежить його успіх).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Я Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Цивільне право" для студентів...
Рецензенти: Начальник кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних...
1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА
Політологія” для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання /Укл. М.І. Кравченко, О. В. Пономаренко, Т. Б. Селєзньова/ – Славутич:...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка