КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Сторінка13/13
Дата10.07.2013
Розмір1.6 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Економіка > Конспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

15. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Сучасна вітчизняна практика відбору й оцінки проектів обмежується визначенням ступеня впливу проекту на добробут його власників або інвесторів, що відображається у фінансовому аналізі проекту.

Здійснюючи фінансовий аналіз, проект вивчають із погляду фінансової й комерційної привабливості для інвестора й організацій, які його реалізують. Тому всі витрати й доходи, отримані в результаті здійснення проекту, мають явний характер і фінансову відчутність. Критеріями відбору проектів за результатами фінансового аналізу є додаткові грошові потоки, що виникають при реалізації, його рентабельність і окупність вкладеного капіталу. Проект аналізується в тому або іншому діловому оточенні, нормативно-правовому полі, в якому він буде здійснюватися. Його оцінка базується на погодженості цілей проекту з корпоративними цілями розвитку, які не завжди збігаються з національними інтересами.

Серйозною помилкою є ототожнення фінансових і економічних аспектів проекту, ігнорування інвесторами оцінки значення проекту для суспільства.

Аналіз економічних аспектів покликаний визначити, чи сприяє цей проект здійсненню цілей розвитку національної економіки, а також чи існують альтернативні шляхи досягнення тих самих економічних вигід із меншими витратами. Економічний аналіз має на меті оцінити відповідність проекту його економічному середовищу, яке регламентує розподіл доходів, обмеження або стимулювання проведення й торгівлі й т.п., і безпосередньо впливає на фінансову здійсненність проекту.

Метою економічного аналізу проекту є встановлення його національної привабливості, оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, використовуваних у проекті, і продукції проекту та визначення можливості сприяння проекту національному добробуту країни.

Оцінюючи альтернативи й обираючи проект, аналітику необхідно знати відповіді на такі питання:

 • яким буде чистий економічний дохід проекту?

 • хто скористається отриманим доходом?

 • яким буде доступ користувачів проекту до цього доходу?

Економічний аналіз оцінює проект із погляду відповідності результатів даного проекту стратегії розвитку й економічним цілям країни. Наприклад, проекти, пов'язані з масштабними інвестиціями в автоматизацію виробничих процесів, можуть суперечити таким національним економічним цілям, як скорочення витрат з імпорту (оскільки автоматизація здійснюється за рахунок поставок технологічних ліній із-за кордону) і створення нових робочих місць. Здійсненню національної політики підвищення рівня життя населення, зайнятого в сільському господарстві, будуть сприяти проекти створення соціальної інфраструктури районів, будівництва нових транспортних магістралей, у тому числі автомобільних шляхів.

Досвід проведення економічного аналізу показав, що при відборі проектів найпоширенішими економічними цілями національного розвитку є:

 • створення в країні доданої вартості;

 • вступ або економія іноземної валюти;

 • розвиток інфраструктури;

 • створення нових робочих місць;

 • підготовка кваліфікованих кадрів;

 • залучення й використання місцевих ресурсів.

Потенційна ефективність проекту визначається, враховуючи можливість досягнення поставлених цілей у результаті здійснення проекту.

Таким чином, відсівання проектів відбувається за критерієм невідповідностей проекту тим завданням, які вирішуються націями на заданому етапі її розвитку.

Методологія економічної оцінки проекту дає можливість скористатися багатим методичним арсеналом та інструментарієм, щоб визначити доцільність реалізації проекту з погляду загального добробуту. Однак необхідно пам'ятати, що аналітик, який готує економічний аналіз, виступає в ролі експерта ефективності макроекономічної політики держави, чиї висновки й оцінки становлять інтерес для пошуку нових вигід суспільства в рамках національного розвитку.

16. Організація підготовки і здійснення проекту
Підготовка проекту залежно від ступеня його складності здійснюється особисто виконавцем або консалтинговими, інжиніринговими фірмами або спеціальними проектними організаціями, що мають ліцензію на проведення відповідних видів робіт.

Управління розробленням проекту передбачає: вибір проектувальників та укладання контрактів за результатами конкурсу, планування й виконання проектно-конструкторських робіт і послуг, проектування й узгодження проектно-кошторисної документації.

Проектно-конструкторські роботи містять детальне компонування будівельних об'єктів, устаткування й виробничих процесів, а також потоків матеріалів і зв'язків між різними етапами виробництва. Характер і обсяг цих робіт залежать від ступеня технологічної складності проекту.

Розроблення проектної документації здійснюється на підставі нормативної бази, що регламентує питання будівництва підприємств і споруд.

У проектній документації деталізуються й уточнюються вже прийняті техніко-економічні характеристики проекту. Планування підприємства й основні проектно-конструкторські роботи дозволяють фінансово оцінити проект і його альтернативи з погляду функціональних схем, пов'язаних з місцем розташування основних будинків, транспортних комунікацій і допоміжних приміщень, а також діаграми матеріальних потоків. Зміст вихідної інформації визначається залежно від виду й масштабів запланованої діяльності об'єкта, кількості й видів використовуваних ресурсів, особливостей екологічної ситуації.

Розроблення проектної документації здійснюється за наявності рішень про попереднє узгодження місця розташування об'єкта на підставі обґрунтування інвестицій у будівництво або передпроектних матеріалів, договору й завдання на проектування. Робоча документація розробляється відповідно до державних стандартів системи проектної документації для будівництва й уточнюється замовником і проектувальником у контракті.

Управління реалізацією проекту охоплює матеріально-технічну підготовку проекту, організацію підрядних торгів і укладання договорів на виконання різних видів робіт із проекту (договір підряду) і закупівель устаткування й матеріалів (договір постачання).

Матеріально-технічна підготовка проекту передбачає виконання таких видів робіт із проекту:

 • підготовка специфікацій і технічних умов, що визначають кількість і якість необхідного устаткування, машин, механізмів, матеріалів і послуг;

 • планування й організація процесу закупівлі;

 • вивчення можливих джерел закупівлі ресурсів і переговори з можливими постачальниками;

 • попередній відбір учасників торгів;

 • підготовка документів для торгів;

 • проведення торгів і вибір контрактерів;

 • розміщення замовлень, у тому числі переговори про постачання;

 • контроль над постачанням (своєчасність, комплектність, кількість і якість) із проведенням необхідних заходів у випадку появи відхилень;

 • вирішення конфліктів;

 • установлення умов взаєморозрахунку;

 • наймання на роботу підрядників, консультантів;

 • планування постачання;

 • організація бухгалтерського обліку;

 • доставка, прийняття й збереження товару;

 • облік і контроль доставки.

При підготовці технічної частини аналізу проекту аналітики повинні розрахувати основні витрати, що виникають при реалізації проекту. Під час попередньої оцінки витрат іноді можна використовувати певні співвідношення. Так, для виробничих проектів вважають, що питома вага оснащення й устаткування становить приблизно половину в планових загальних інвестиційних витратах, при цьому частка основного устаткування – близько 30 %, будинків й споруд – близько 1015 %, інфраструктурних споруд – не більше 10 %. Однак наведені процентні показники можуть значно коливатися залежно від типу проекту й галузі, в якій він здійснюється.

Досвід підготовки проектів свідчить, що інвестиційні витрати як правило включають капітальні (передінвестиційні дослідження й підготовчі роботи; витрати, пов'язані з вибором, підготовкою й освоєнням майданчика; цивільним будівництвом, інфраструктурою, придбанням технології, устаткуванням, будівельно-монтажними й пусконалагоджувальними роботами) і поточні (витрати на підготовку кадрів, накладні витрати й обігові кошти). Приблизний перелік витрат, характерних для проектів, пов'язаних з будівництвом нових виробничих потужностей, наведений у табл. 16.1.
Таблиця 16.1 – Приблизний перелік витрат по проекту


Стаття витрат

Можливі види витрат, що містить дана стаття

1

2

Витрати, пов'язані з вибором майданчики

• Придбання землі й витрати, які супроводжують її.

• Дослідження ґрунту й дослідження настання можливих небезпек (землетрус, повінь, бурі)

Витрати на цивільне будівництво

• Виконання зовнішніх робіт: підготовка котловану, фундаменту, зміцнення ґрунту, дренаж, зниження рівня ґрунтових вод, штабелювання місця, спорудження пандусів, фундаментів для важкого устаткування.

• Будівництво будівель підприємства, складів, сховищ, офісів, лабораторій, об'єктів соціальної інфраструктури (медпункт, їдальня, житлові будинки й т.п.), гаражів, під'їзних колій.

• Забезпечення безпеки ділянки.

• Освітлення доріг.

• Проведення трубо- і кабелепроводів.

• Відновлення землі, ландшафту

Продовження табл. 16.1

1

2

Витрати на основне виробництво

• Витрати на придбання машин і устаткування для основного виробництва, устаткування, що забезпечує протипожежну безпеку, контрольно-вимірювальних приладів.

• Витрати на спецмонтаж устаткування, огляд і випробування.

• Витрати на вентиляцію, устаткування для обробки стічних вод, систему трубопроводів і клапанів.

• Витрати на розроблення й випробування пробних зразків

Витрати на допоміжне виробництво й устаткування

• Витрати на встановлення парогенераторного, енергетичного й іншого допоміжного устаткування, трансформаторів.

• Витрати на водопостачання, опалення, освітлення, обробку, усунення скидань.

• Витрати на внутрішній транспорт, конвеєрне транспортування, зберігання матеріалів.

• Витрати на допоміжні матеріали, паливо, проміжні й готові матеріали.

• Витрати на холодильне устаткування.

• Витрати на устаткування для технічного обслуговування, ремонту, іспитового устаткування, телекомунікацій і зв'язку.

• Витрати на експлуатацію й технічне обслуговування, інструкції, креслення

Витрати на проектно-конструкторські роботи

• Витрати на основне й детальне проектування, оплату праці консультантів та експертів.

• Витрати на моделі, проектування прототипів

Продовження табл. 16.1

Прямі витрати на здійснення проекту

• Витрати на підготовку документів із пропозиціями щодо спорудження об'єктів цивільного будівництва.

• Витрати на організацію й проведення консультацій, переговорів і закупівель.

• Витрати на інспекцію й нагляд за будівництвом, пуском.

• Витрати на транспортні й вантажно-розвантажувальні роботи

Підготовка кадрів

• Витрати на підготовку й перепідготовку кадрів.

• Витрати на підвищення кваліфікації кадрів

Накладні витрати

• Загальнозаводські й адміністративні витрати:

 • технічне обслуговування устаткування;

 • витрати на утримання транспорту;

 • страхування;

 • витрати на утримання адміністративного й обслуговуючого персоналу;

 • лізингові платежі;

 • податки на майно;

 • роялті, ліцензійні платежі;

 • витрати на охорону навколишнього середовища;

 • амортизаційні відрахування;

 • маркетингові накладні витрати (зарплата персоналу збутової й маркетингової служби);

 • витрати на рекламу

Обігові кошти

• Витрати на придбання пускової партії сировини й матеріалів для проведення й виробничої інфраструктури.

• Витрати на утримання штату підприємства на період будівництва й експлуатаційних випробувань

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Верба В.А.,Загородніх О.А. Проектний аналіз: підручник.- К: КНЕУ,2000.-322 с.

2.Проектний аналіз. – Київ: ТОВ «Видавництво Лібра»,1999. – 368 с.

3.Рижиков В.С., Яковенко М.М. та ін. Проектний аналіз: навч. посібник.- К.:Центр учбової літератури,2007. -384 с.

4.Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів: навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури,2008. – 344 с.

5.Митяй О.В. Проектний аналіз: навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Професіонал»,2008. – 288 с.

6.Чорна М.В. Проектний аналіз: навчальний посібник. – Харків: Консум,2003. – 228 с.

7.Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: учеб. пособие. – Мн.: ИП «Экоперспектива»,1998. – 463 с.

8.Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: ИТЕМ,1995. – 448 с.

9.Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. – М.: ЮНИТИ,1998.

10.Бардиш Г.О. Проектне фінансування: підручник. – 2-ге вид. – К.:Алерта,2007. – 463 с.

11.Мазур И.И.,Шапиро В.Д.,Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учебное пособие./ под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.:Омега-Л,2004. – 664 с.

12.Воркут Т.А. Проектний аналіз: навч. посібник. – К.:Укр. центр духовної культури,2000. – 428 с.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Я Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Цивільне право" для студентів...
Рецензенти: Начальник кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних...
1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА
Політологія” для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання /Укл. М.І. Кравченко, О. В. Пономаренко, Т. Б. Селєзньова/ – Славутич:...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка