1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА


Назва1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА
Сторінка1/3
Дата14.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
Славутичський навчальний центр

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять та завдання для самостійної та індивідуальної роботи з курсу

«Політологія»

для студентів денної та заочної форм навчання

всіх спеціальностей


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри гуманітарних

дисциплін ЧДІЕіУ

протокол № 1 від 01.09.2008 р.

та на засіданні НМР СНЦ ЧДІЕіУ

протокол № 13 від 13.12.2006 р.

Славутич 2008

Методичні вказівки до семінарських занять та завдання для самостійної та індивідуальної роботи з курсу “Політологія” для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання /Укл.М.І.Кравченко, О.В.Пономаренко, Т.Б.Селєзньова/ – Славутич: Славутицький навчальний центр Чернігівського державного інституту економіки і управління. 2006.-56 с.


Укладачі: Кравченко Михайло Іванович канд.істор. наук, доцент;

Пономаренко Олена Володимирівна ст. викладач;

Селєзньова Тетяна Борисівна ст. викладач.
Рецензент: Острянко Микола Миколайович канд.істор.наук, доцент.
Макет підготувала: Толкач О.П.ЗМІСТ1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 4

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ.......................................... 5

3. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ 3 ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ».................. 6

4. МОДУЛЬНА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ...........................................7

5. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.............................................. 9

6. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ...................................................... 9

Тема 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА........................ 9

Тема 2. ПОЛІТИКА І ВЛАДА. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА .......................................................... 12

Тема З. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ДЕРЖАВА - БАЗОВИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 15

Тема 4. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ. ДЕМОКРАТІЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ............ 17

Тема 5. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРУПИ ТИСКУ ............................... 19

Тема 6. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ..................... 22

Тема 7. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА..........24

Тема 8. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ У СУЧАСНОМУ СВІТІ............ 26

Тема 9. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ. УКРАЇНА У СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ.... 28

Тема 10. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ................................................... 30

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ.....................31

8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.....................................................32

9. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ.............39

ЛІТЕРАТУРА ТА ПОСІБНИКИ ДО КУРСУ.............................................. 40


 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Політологія як інтегрована наука є складовою частиною гуманітарної підготовки студентів усіх факультетів.

Предметом «Політології» як навчального курсу є вивчення таких феноменів як політична влада та владні відносини, політична система, держава, громадянське суспільство, політичні партії, політична поведінка,політичний розвиток, політичний процес, політичні режими, політична свідомість, політична культура, політичне лідерство, політичні еліти та політичні технології тощо.

Вихід України на широку світову арену як суб'єкта міжнародного права, становлення правової демократичної держави, в якій зростає роль особи і громадянина, посилює важливість вивчення студентами курсу «Політологія».

Мета організації роботи над Політологією - навчити студентів розуміти сутність політичного, влади та владних відносин у політиці, їх роль в сучасному суспільстві, привити навички політичного аналізу, вміння орієнтуватися в скла­дному політичному житті України, інших держав і світу в цілому.

Забезпечити такі рівні сформованих умінь студентів:

- репродуктивний - вміння відтворювати набуті теоретичні знання для політичного аналізу суспільно-політичного життя і політичного процесу в політичних системах;

- алгоритмічний (евристичний) - вміння вирішувати типові політичні завдання (аналіз діяльності) шляхом самостійного вибору та використання загальноприйнятих у політичній діяльності засобів у нових умовах;

- творчий - вміння вирішувати спеціальні завдання в політичній сфері шля­хом пошуку та вибору нестандартних засобів.


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ


Методологічними та теоретичними основами вивчення «Політології» є положення Конституції України, керівних документів про основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики України, національного права, міжнародно-правові принципи та норми.

Науковими засадами дисципліни є теоретичні концепції різних наукових та політичних шкіл. Проблеми дисципліни викладаються в комплексі з фундаментальними та гуманітарними дисциплінами: «Історія України», «Соціологія», «Філософія», «Релігієзнавство», «Основи конституційного права України», «Культурологія» і ін., що дозволяє методологічно забезпечити «Політологію» як інтегративний курс.

Комплексність навчання досягається викладанням навчального матеріалу відповідно до розроблених логіко-структурної схеми та змістових модулів з «Політології».

Теоретична підготовка забезпечується системним підходом до вивчення «Політології». Практична підготовка досягається шляхом ознайомлення з конкретними політичними системами, режимами, партіями та партійними системами країн, іншими політичними суб'єктами, що вивчаються політологією, індиві­дуальних завдань, самостійного вивчення матеріалу програм.

Інтенсифікація навчання та розвиток творчих здібностей студентів досягається шляхом створення стандартних обставин і проблемних ситуацій, надання додаткових завдань на заняттях та самостійного вивчення, проведенням поточного та підсумкового контролю способом тестування, написання контрольних та самостійних робіт, рефератів, доповідей, аналітичних довідок та порівняльних характеристик, усного опитування тощо.
Примітка: Для студентів заочного відділення всіх спеціальностей і факультетів планується чотири години лекційного курсу за такою тематикою:

 1. Предмет, метод, тематична структура та організація самостійної роботи з політології - 2 год.

 2. Політика і політична влада - 2 год.

 3. Політичні системи та їх суб'єкти - 2 год.

 4. Політична культура й політичні технології - 2 год.

Усі практичні теми курсу студенти-заочники опрацьовують самостійно.
ЗМІСТОВІ МОДУЛІ 3 ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»


Змістовий модуль і його питома вага


Тема


Кількість годин


Лекції'


Семінари

СРС
Всього

1
0,2


1. Політика як суспільне явище. Предмет, метод і структура політології


2/2
4


6


2. Історія виникнення і розвитку політичної думки


5


5


3. Історія української'думки


10


10


2
0,3


4. Політичні відносини і влада


2/2


0/2


4


8


5. Політична система суспільства

2/2
4


6


6. Держава у політичній системі суспільства


2/2
5


7


7. Політичні режими
2/2


3


5


8. Демократія: теорія, реальність, перспективи розвитку


2/4


2/2


2


8


3
0,3


9. Особа як суб'єкт політики. Політичне лідерство

2/2

0/4

1

7

10. Політичні еліти і бюрократія

0/2


2/2


2


7


11. Партії та партійні системи в житті суспільства


2/2


0/2


2


6


12. Політична свідомість і політична культура


0/2


2/2


2


6


13. Етнополітичний фактор у суспільному житті


2/2


0/2


1


5


4
0,2


14. Релігія і церква в політичному житті


2/2


2/2


1


5


15. Світова політика і міжнародні відносини


2/2


2/2


4


8


16. Політичний маркетинг і політичні технології


0/2


2/2


1


5


17. Політичні ідеології і політичні доктрини
2/2


3


5
Всього годин


20/28


16/26


72


108


 1. МОДУЛЬНА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Оцінка рівня знань як за кожний модуль, так і в підсумку передбачає вилку балів. Диференціація в оцінках здійснюється відповідно таким критеріям: перш за все, які трудозатрати доклав студент у роботі над предметом (освоєння лек­ційного курсу, підготовка семінарських занять, виступів на заняттях, участь у дискусіях, доповнення, постановка запитань, написання рефератів, інших письмових робіт, аналітичних довідок на задану тему, порівняльних характеристик,тестів, контрольних і самостійних), вміння використовувати методи і техніку політології, чітке осмислення напрацьованої інформації, здатність демонстрації знань тощо.
Загальна оцінка знань за модульною системою передбачає такі критерії:Оцінка ЕСТSМодуль 1


Модуль 2


Модуль З


Модуль 4Сума балів


Модуль 1

(бали). Питома

вага 0,2

Модуль 2

(бали). Питома

вага 0,3

Модуль 3

(бали). Питома

вага 0,3

Модуль 4

(бали). Питома

вага 0,2

А


5 (відмінно)


18-20


27-30


27-30


18-20


90-100


ВС


4 (добре)


15-17


23-26


23-26


15-17


75-89


ОЕ


3 (задовільно)


12-14


18-22


18-22


12-14


60-74

2 (незадовільно з допуском до екзамену)


0-11


0-17


0-17


0-11


35-59


F


2 (незадовільно з


0-34
обов'язковим

по


повторним курсом)


Нормативи за різні види роботи на кожний модуль:

Критерії оцінки змістового модуля № 1

Оцінка


Усна відповідь


Тест. Теми 1,2,3


Активність


Сума балів


5(відмінно)


10-12


5


3


18-20


4 (добре)


7-9


4


2


15-17


3 (задовільно)


4-6


3


1


12-14


2 (незадовільно)


0-5


0-2,5


0


0-11

Критерії оцінки змістового модуля № 2

Оцінка


Усна відповідь


Письмова. Теми 4, 5


Тест. Теми 6,7


Письмова. Тема 8


Активність


Сума балів


5(відмінно)


10-12


5


5


5


3


27-30


4 (добре)


7-9


4


4


4


2


23-26


3 (задовільно)


4-6


3


3


3


1


18-22


2 (незадовільно)


0-5


0-2,5


0-2,5


0-2,5


0


0-17
Критерії оцінки змістового модуля № З

Оцінка


Усна відповідь


Письмова. Теми 9, 10


Тест.Теми 11, 12


Письмова. Тема ІЗ


Активність


Сума балів


5(відміііно)


10-12


5


5


5


3


27-30


4(добре)


7-9


4


4


4


2


23-26


3 (задовільно)


4-6


3


3


3


1


18-22


2 (незадовільно)


0-5


0-2,5


0-2,5


0-2,5


0


0-17
Критерії оцінки змістового модуля № 4
Оцінка


Усна відповідь


Тест. Теми 14, 15, 16, 17


Активність


Сума балів


5(відмінно)


10-12


5


3


18-20


4 (добре)


7-9


4


2


15-17


3 (задовільно)


4-6


3


1


12-14


2 (незадовільно)


0-5


0-2,5


0


0-11
ГКЗ – кількість модулів 2

МПО – кількість модулів 3

5. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


 1. Основні етапи становлення та розвитку політичної думки людства.

 2. Політика і влада. Політичні відносини та політичне життя суспільства.

 3. Політична система суспільства. Держава - базовий інститут політичної системи суспільства.

 4. Основні політичні режими сучасності. Демократія: сутність, форми та роль у суспільстві.

 5. Політичні партії та групи тиску.

 6. Політичне лідерство та політичні еліти.

 7. Політична свідомість та політична культура.

 8. Соціально-політичні ідеї й течії у сучасному світі.

 9. Міжнародні відносини та зовнішньополітична діяльність. Україна у світовій спільноті.

 10. Політичні технології.
 1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА

(6 годин)
Заняття 1. Історія виникнення і розвитку політичної думки.

1. Міфологічна та філософсько-етична концепція політики у Стародавньому світі:

а) політичні ідеї у країнах стародавнього Сходу (Єгипет, Індія, Вавилон, Китай);

б) політичні ідеї в Античному світі (Стародавня Греція, Стародавній Рим).

2. Релігійна концепція політики у період Середньовіччя:

а) політичні ідеї в Європі (А. Августин, Ф. Аквінський);

б) політичні ідеї у у державах Сходу (Ібн – Хальдун, Ібн – Сіна).

3. Громадянська концепція політики:

а) новий підхід до політики у працях Н. Макіавеллі;

б) політичні ідеї раннього утопічного соціалізму (Т. Мор, Т. Кампанелла);

в) політичні ідеї періоду ранніх буржуазних революцій (Т. Гоббс, Дж. Локк);

г) теорія розподілу влади Ш.-Л. Монтеск'є;

д) політичні погляди К. Маркса, М. Вебера, В. Леніна.
Заняття 2. Політичні погляди мислителів України

 1. Політичні ідеї мислителів доби Київської Русі.

 2. Політичні й правові ідеї епохи середньовіччя та козацької доби (С. Оріховський, Й. Верещинський, П. К. Сагайдачний, П. Могила, Л. Баранович, П. Орлик, Б. Хмельницький).

 3. Ідеї національного відродження України в програмних документах і ма­теріалах Кирило-Мефодіївського товариства.

 4. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці другої половини XIX ст. (М. Драгоманов, І. Франко).

 5. Політична думка першої половини XX ст. в Україні про національне

 6. відродження та державність (М. Грушевський, В. Винниченко, М. Міхновський, Д. Донцов).Заняття 3. Соціальна концепція політики

 1. Теорія суспільного договору Ж.-Ж. Руссо.

 2. Дж. Миль та А. Токвиль про державу та демократію.

 3. Ідеї про державу та право у Західній Європі (Г. Гегель, І. Кант).

 4. Критичний утопічний соціалізм про політичне улаштування суспільства (А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуен).

 5. Основні напрямки розвитку сучасної західної політології (А. Арендт,К. Поппер, О. Тоффлер, Ф. Хайек).


Запитання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність міфологічної концепції політики?

 2. У чому полягає сутність політичної думки античного світу?

 3. Місце і роль України в поглядах Кирило-Мефодіївського товариства.

 4. Що нового вніс у вчення про політику Н. Макіавеллі?

 5. У чому сутність проектів ідеального суспільства утопістів-соціалістів?

 6. Які політичні ідеї були характерні для періоду ранніх буржуазних революцій?

 7. Чому критичний утопічний соціалізм є складовою частиною марксизму?

 8. У чому сутність основних політичних ідей марксизму?

 9. Яку роль відіграли братства у розвитку політичних ідей в Україні?

 10. Чим відрізнялись політичні погляди українських гетьманів?

 11. Що ви знаєте про ліберальне-демократичний рух в Україні у XIX ст.

 12. Політичні погляди соціалістів та комуністів України на рубежі XXI ст.


Теми доповідей, рефератів, повідомлень:

 1. Мораль і політика у вченнях Конфуція і Н. Макіавеллі.

 2. Порівняльний аналіз вчень про державу Т. Гоббса і Дж. Локка.

 3. Марксизм і традиції європейської політичної думки.

 4. Політична думка європейського лібералізму XIX ст.:Дж. Мілль,Ш. де-Токвіль.Рекомендована література
 1. Аристотель. Политика//Соч.: в Ч-х Т. -М.: Мысль, 1983.-Т. 4.

 2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения.М.-1990.

 3. Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Соч.: В 2 - х Т. –Т. Т.2 - М., 1991.

 4. История политических и правових учений. Древний мир. Отв. ред. В. С. Нерсесянц. - М. - 1985.

 5. История политических и правовых учений. XVII - XVIII вв. - М., 1989.

 6. Локк Дж. Сочинения. - М.: Наука, 1991.

 7. Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.

 8. Монтескье Ш.-Л. О духе законов // Избр. произв. - М., 1955.

 9. Монтескье Ш.-Л. Размышления о причинах величия и падения римлян // Избр. произв. - М., 1955.

 10. Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кухти. - Ч.1. - Львів,1997.

 11. Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка, - К.:

 12. Академія, 2002.

 13. 12.Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или Принципы политического права: Трактаты. - М.: Наука, 1969.

 14. Поппер К. Открытое общество и его враги.: В 2-х Т. - М.: Феникс, 1992.

 15. Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и демократии / Под ред. Г. X. Шахназарова. - М.: Наука, 1982.

 16. Платон. Государство.-В З-х Т.-М.: Наука, 1994.-Т. З.

 17. Рассел Б. Історія західної філософії. - К.: Основи, 1995.

 18. Утченко С. Л. Политические учения древнего Рима (ІІІ-І вв. до н. э.). -М.: Наука, 1997.

 19. Потульницький В. А. Історія української політології. - К., 1992.

 20. Потульницький В. А. Теорія української політології: Курс лекцій. - К., 1993.

 21. Токвиль А. Демократия в Америке. -М., 1992.

 22. Шевченко В. І. Нарис філософської думки Чернігово-Сіверщини (XI-початок XVII ст.) - К., 1998.

 23. Шевченко В. І. Філософська зоря Л. Барановича. К.,1999.


СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Аристократія - в різних політичних вченнях - форма держави, в якій володарюють кращі.

Демократія - форма державно-політичного устрою суспільства, заснована на визнанні народу як джерела і суб'єкта влади.

Монархія — форма правління, за якої верховна влада зосереджена в руках одного голови держави - монарха і передається у спадок. Розрізняють абсолютні і конституційні монархії.

Олігархія - в різних політичних вченнях - форма держави, де володарює багата меншість.

Охлократія - влада натовпу, не здібного до управління і зважених рішень, які б ураховували загальне благо.

Політія - у Аристотеля - найкраща справедлива держава із змішаною формою устрою, де розумно поєднуються елементи демократії і олігархії, її соціальною основою, за Аристотелем, є існування великого середнього класу - людей, не дуже багатих і не дуже бідних.

Республіка - форма правління, за якої суверенні права на владу належать або всім дієздатним громадянам, або їх більшості. Від імені громадян (народу) управління здійснюється представницькими органами, які обираються прямим або непрямим волевиявленням. Розрізняють президентські, парламентські і змішані республіки.

Тимокрапйя - у Платона - форма держави, в якій володарюють честолюбці.

Тиранія - в різноманітних політичних вченнях - форма держави, в якій володарює один і не дотримується принцип справедливості.
Тема 2. ПОЛІТИКА І ВЛАДА. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

(2 години)

  1   2   3

Схожі:

Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних...
Виникнення та етапи розвитку політичної економії. Розвиток економічної думки в Україні
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ШКОЛИ ДЛЯ СЛІПИХ
Анотація. В статті аналізуються етапи становлення, розвитку та діяльності Львівської школи для сліпих дітей у період з 1851 року...
ПИТАННЯ ВІДКРИТОГО ТЕСТУВАННЯ
Основні етапи розвитку культурологічного знання. Становлення культурології як самостійної наукової дисципліни
ТЕМА Культурологія як наукова дисципліна
Основні етапи розвитку культурологічного знання. Становлення культурології як самостійної наукової дисципліни
Закономірності і етапи розвитку капіталістичної економічної системи
Предмет, методи та функції політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ПОЛІТОЛОГІЇ
Етапи становлення політичної науки. Місце політології в системі суспільних наук
Питання для підсумкового контролю
Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії
Парсонс В. Публічна політика. Вступ до теорії і практики аналізу політики: Пер з анг
Тема Політична аналітика як наука. Етапи становлення політичної аналітики. Інформаційне забезпечення аналітичного процесу
ТТ07 «Цикли Кузнеця» сучасна інтерпретація
В статті розглянуто ретроспективний аналіз розвитку страхового ринку України, в контексті “Цикли Кузнеця”. Виділені основні етапи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка